Du er her: IRF National rekommandationsliste Baggrundsnotater Åndedrætsorganer ATC-kode R02+A01: Mund-, svælg- og halsmidler

Print

ATC-kode R02+A01: Mund-, svælg- og halsmidler


 

Rekommandation

Pga. svag dokumentation for effektivitet og forholdsvis hyppige bivirkninger kan ingen lægemidler i gruppen rekommanderes til behandling i almen praksis.

I tandlægepraksis vil chlorhexidin ofte være indiceret til forebyggelse af plaque-dannelse, parodontit og gingivit, fx ved aggressiv parodontit samt efter operationer i mundhulen.

 

 

Ikke rekommanderet

Ambroxolhydrochlorid

Amylmetacresol + dichlorbenzylalkohol

Benzocain

Benzocain + chlorhexidinhydrochlorid

Benzydamin

Chlorhexidin

Flurbiprofen

Hydrogenperoxid.

 

Baggrundsnotat

Lægemidler
Effekt
Bivirkninger
Interaktioner
Praktiske forhold
Forfattere
Referencer

Lægemidler

Gruppen består af præparater indeholdende desinficerende eller overfladeanalgeserende midler til lokal anvendelse i mundhule og svælg. I notatet er inkluderet fire præparater fra ATC-gruppe A01A, som har lignende indikationer.

 

Lægemiddel  Handelsnavn  Skønnet ækvipotent dosis  Indikation (1)
2 mg benzocain + 5 mg chlorhexidinhydrochlorid  Hexokain 1 x 5 Aftøs stomatitis. Præ- og postoperativ desinfektion af mundhule. Nekrotisk gingivitis. Candidiasis.
0,6 mg amylmetacresol + 1,2 mg dichlorbenzylalkohol  Strepsils 1 x 3-4  Stomatitis. Virkningen er usikker.
20 mg ambroxolhydrochlorid  Mucoangin  1 x 4  Smertelindring ved akut ondt i halsen.
Benzocain 5 mg/ml  Dolodent 3-4 ggr./dag.  Ømme gummer ved tandfrembrud. Protesetryksår (dog kun som symptomatisk behandling).
Benzydamin 1,5 mg/ml  Andolex 15 ml x 5  Lokale inflammatoriske lidelser i mund og svælg
Benzydamin 3 mg Zyx 1 x 3 Smerter og irritation i mund og svælg.
Chlorhexidin 0,1% el. 0,2%  Klorhexidin "Galderma"
Klorhexidin ”SAD”
Periochip
10 ml x 2  Forebyggelse og behandling af mundbetændelse.
Flurbiprofen 8,75 mg Strefen 1 x 5 Smertelindring ved ondt i halsen.
Hydrogenperoxid  Brintoverilte "DAK", ”Nycomed”  Gingivitis, stomatitis, munddesinfektion,

 

Vedørende indholdsstoffernes formodede virkningsmekanismer:

 • Chlorhexidin er et desinfektionsmiddel til lokal anvendelse i munden. Chlorhexidin virker dræbende på de fleste vegetative bakteriearter. Chlorhexidin adsorberes til mundslimhinden og tandoverfladen. Det giver anledning til reversibel misfarvning af tænder og tungeryg.
 • Benzocain er et lokalanæstetikum af estertypen.
 • Der er ikke fundet angivelse af virkningsmekanismer for indholdsstofferne i Strepsils.
 • Ambroxolhydroklorid er den aktive metabolit af bromhexin. In vitro og dyre-studier har vist en anæstetisk virkning af ambroxol grundet hæmning af Na+-kanaler.
 • Benzydamin og flurbiprofen er NSAID.
 • Brintoverilte er et iltningsmiddel til sårrensning. Den frigjorte ilt fjerner mekanisk småpartikler i sår.

 

 

Effekt

A. Systematiske reviews

I et Cochrane Review fandt man at hverken chlorhexidin eller en kombinationsbehandling, der indeholdte bl.a. lidocain-opløsning var effektive mod oral mucosit hos patienter, der behandles med kemoterapi eller radioterapi pga. cancer (2).

 

I et andet Cochrane-review fandt man, at Chlorhexidin var ikke var effektiv til forebyggelse af oral mucosit hos patienter, der behandles med kemoterapi eller radioterapi pga. cancer (3). Et lille studie med kun 36 patienter, der nævnes i Cochrane-reviewet, viste, at benzydamid nedsatte den relative risiko for oral mucosit hos disse patienter med 33 % sammenlignet med placebo. Cochrane-forfatterne vurderede at evidensen var svag og ikke pålidelig (3).

 

I et andet Cochrane-review er der fundet et lille studie, der ikke viste forskel på benzydamin og placebo ved "burning mouth syndrome" (4).

 

I en metaanalyse er der fundet effekt af chlorhexidin mod dental karies (5). Det er dog ikke en registreret indikation.

 

I Clinical Evidence er der fundet effekt af chlorhexidin ved aftøs stomatit (6).

 

B. RCT’s

 • Hexokain: I et RCT fandt man analgetisk effekt ved oral mucosal smerte af en oral bensokain-voks sammenlignet med placebo (7). I et RCT fandt man, at mundeskylninger med chlorhexidin ikke var effektivere end mundeskylninger med "salt and soda" (en opløsning af natriumklorid og natriumhydroxid) ved kemoterapiinduceret mucosit (8).
 • Strepsils:Der er ikke fundet systematiske review eller RCT’s vedrørende amylmetaketacresol eller dichlorbenzylalkohol (indholdsstofferne i Strepsils®). Ved søgning på handelsnavnet "Strepsils" på PubMed er der fundet en ungarsk-sproget artikel, som beskriver tilsyneladende ukontrolleret erfaring baseret på ca. 270 patienter (9).
 • Mucoangin: 3 kliniske studier med i alt 880 personer (215, 305 og 360) har vist en marginalt bedre smertelindrende effekt med ambroxol i forhold til placebo hos personer med akut ondt i halsen. Der er høj placeboeffekt, og effekten af ambroxol vurderes som ret beskeden (10). 
 • Strefen: Resultater fra placebokontrollerede undersøgelser efterlader tvivl om den kliniske relevans af effekten. Ifølge abstractet fra et lille, russisk studier, er den smertestillende effekt på niveau med paracetamol (14).
 • Dolodent og Zyx : I 1 RCT fandt man analgetisk effekt ved oral mucosal smerte af en oral benzokain-voks sammenlignet med placebo (7).
 • Andolex: I 1 RCT var mundskylninger med chlorhexidin mere effektiv end mundskylninger med benzydamin til at forebygge mundsår og mucosit hos børn som behandles med kemoterapi (11). I et andet RCT var benzydamin bedre end placebo til at forebygge "radiation therapy induced mucositis" (12).
 • Klorhexidin: I 1 RCT fandt man, at mundeskylninger med chlorhexidin ikke var mere effektivt end mundeskylninger med "salt and soda" ved kemoterapiinduceret mucosit (8). I et RCT var mundskylninger med chlorhexidin mere effektiv end mundskylninger med benzydamin til at forebygge mundsår og mucosit hos børn som behandles med kemoterapi (11).
 • Brintoverilte: I 1 RCT var mundvask med isotonisk saltvand tilsyneladende bedre end brintoverilte til at forebygge/behandle mucosit hos patienter, der fik stråleterapi mod mundhulen (13).

Bivirkninger (ref. Produktresuméer for præparaterne)

 • Hexokain: 10-20 % af patienterne kan forventes, at opleve bivirkinger, oftest misfarvning af tænder og tunge samt forandringer i smagsoplevelsen. Allergiske reaktioner (Quincke ødem) og krydsallergi med sulfonamider forekommer.
 • Strepsils: Under 0,1 % af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger. De almindeligste bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner. Der kan dog ved længere tids brug være risiko for allergiske reaktioner, slimhindeirritation og caries.
 • Mucoangin: Bivirkningsfrekvensen af ambroxol er ca. 5,5-8 % i forhold til placebo. Det drejer sig især om allergiske hudreaktioner, følelsesløshed af tunge, ændret smagsopfattelse og en øget hyppighed af tynd afføring og diarré (9).
 • Zyx: Lysfølsomhed forekommer hos mellem 0,1 og 1 %. Sjældnere ses lokale bivirkninger i munden.
 • Strefen: Smagsrelaterede hændelser og varme/svien i munden forekommer hyppigere end hos 10 %. Hovedpine, mavesmerter, diaré, kvalme og sår i mundhulen er rapporteret hos mellem 1 og 10 %.
 • Dolodent: Quincke-ødem og kontaktdermatit forekommer. Hyppigheden er ukendt. Krydsallergi med sulfonamider.
 • Andolex: Mere end 1 % af de behandlede patienter vil få bivirkninger. De almindeligste bivirkninger er følelsesløshed og stikkende fornemmelse i munden.
 • Klorhexidin: 1-10 % af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger. De almindeligste bivirkninger er misfarvning af tunge og tænder, smagsforstyrrelser samt brænden på tungen.
 • Brintoverilte: Virker vævsbeskadigende og hæmmer sårhelingen ved lang tids brug. Kan medføre mørke belægninger på tungeryggen.

Interaktioner (ref. Produktresuméer for præparaterne)

 • Hexokain: Chlorhexidin inaktiveres af tandpasta.
 • Strepsils: Der angives i produktresuméet ingen interaktioner.
 • Mucoangin: Der er ikke lavet humane interaktionsstudier af ambroxol. Da stoffet metaboliseres af CYP3A4 og UDP-glucuronyltransferase, kan der potentielt være risiko for interaktion med lægemidler, som hæmmer dette isoenzym. Det kan fx være makrolider og ketokonazoler (9).
 • Strefen : Flurbiprofen potenserer effekten af koagulations- og trombocytaggregeringshæmmere. Risikoen for gastrointestinale blødninger øges ved samtidig behandling med glukokortkoider. Flurbiprofen svækker som andre NSAID effekten af furosemid og antihypertensive lægemidler (14).

Praktiske forhold

Hexokain og Strepsils skal doseres hver 2.-3. time. Indholdsstofferne absorberes ifølge produktresuméerne i ringe grad. Mucoangin tages efter behov – højst 6 gange daglig og i højst 3 dage. Dolodent og Andolex skal også doseres hyppigt, men kan formentlig tages efter behov.

Forfattere

Udarbejdet af IRF med deltagelse af følgende eksterne specialister:

 • Charlotte Suppli Ulrik (Dansk Lungemedicinsk Selskab)
 • Jørgen Vestbo  (Dansk Lungemedicinsk Selskab) 
 • Lars Peter Nielsen (Dansk Selskab for Allergologi)
 • Kirsten Skamstrup Hansen (Dansk Pædiatrisk Selskab)
 • Steffen Ørntoft  (Dansk Rhinologisk Selskab)
 • Marianne Stubbe Østergaard (Dansk Selskab for Almen Medicin)
 • Christian Hermann /Fra 1. april 2009 Lill Moll Nielsen (Dansk Selskab for Almen Medicin)

Referencer

 1. Meidicn.dk.
 2. Worthington HV, Clarkson JE, Eden OB. Interventions for treating oral mucositis for patients with cancer receiving treatment. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: CD001973. DOI: 10.1002/14651858.CD001973.pub2.
 3. Clarkson JE, Worthington HV, Eden OB. Interventions for preventing oral mucositis for patients with cancer receiving treatment. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Art. No.: CD000978. DOI: 10.1002/14651858.CD000978.
 4. Zakrzewska JM, Forssell H, Glenny AM. Interventions for the treatment of burning mouth syndrome. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD002779. DOI: 10.1002/14651858.CD002779.pub2.
 5. van Rijkom H M, Truin G J, van, apos, t Hof M A. A meta-analysis of clinical studies on the caries-inhibiting effect of chlorhexidine treatment. Journal of Dental Research 1996;75: 790-795.
 6. Porter S, Scully C. Aphthous ulcers (recurrent). Clin Evid. 2004 Jun;(11):1766-73.
 7. Kluemper GT, Hiser DG, Rayens MK et al. Efficacy of a wax containing benzocaine in the relief of oral mucosal pain caused by orthodontic appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002;122:359-65.
 8. Dodd MJ, Dibble SL, Miaskowski C, MacPhail L, Greenspan D, Paul SM, Shiba G, Larson P. Randomized clinical trial of the effectiveness of 3 commonly used mouthwashes to treat chemotherapy-induced mucositis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000;90:39-47.
 9. Gaspar L, Szmrtyka A, Turi J, Toth BZ, Suri C, Vago P, Sefer A, al Haj C.   [Clinical experience with the use of benzylalcohol and amyl-m-cresol (Strepsils) in stomatological diseases]. Fogorv Sz. 2000 Mar;93(3):83-90.
 10. Institut for Rationel Farmakoterapi. Præparatnyt: Mucoangin (ambroxol). 1. august 2005. http://www.irf.dk/dk/praeparatnyt/arkiv/mucoangin_ambroxol.htm.
 11. Cheng KK, Chang AM, Yuen MP. Prevention of oral mucositis in paediatric patients treated with chemotherapy; a randomised crossover trial comparing two protocols of oral care. Eur J Cancer. 2004 May;40(8):1208-16.
 12. Epstein JB, Silverman S Jr, Paggiarino DA et al. Benzydamine HCl for prophylaxis of radiation-induced oral mucositis: results from a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Cancer. 2001 Aug 15;92: 875-85.
 13. Feber T. Management of mucositis in oral irradiation. Clin Oncol (R Coll Radiol). 1996; 8:106-11. 
 14. IRF Præparatanmeldelse Strefen http://www.irf.dk/dk/anmeldelser/praeparatanmeldelser/strefen_flurbiprofen.htm

Institut for Rationel Farmakoterapi, 6. juli 2009


 

Siden sidst opdateret: 15. februar 2011 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top