Du er her: IRF Publikationer Månedsbladet Rationel Farmakoterapi Årgange 2006 Forhøjet tilskud

Print

Forhøjet tilskud

Fra Rationel Farmakoterapi nr. 3 2006

 

Forhøjet tilskud er en dispensation fra reglerne om, at sygesikringstilskud kun gives til tilskudsprisen. Tilskudsprisen er prisen på det billigste lægemiddel i en gruppe af synonyme lægemidler, dvs. lægemidler med samme aktive indholdsstof. Bevilling af forhøjet tilskud vil for patienten betyde, at tilskuddet beregnes af lægemidlets faktiske pris, og det er også den faktiske pris, der tæller med i patientens saldo over forbrug i Lægemiddelstyrelsens Centrale tilskudsregister, CTR.

 

Hvorfor er det svært at opnå forhøjet tilskud?

Fordi det er dokumenteret, at når to lægemidler er substituerbare, vil der for langt de fleste patienter ikke være behandlingsmæssig forskel mellem de to produkter. I ansøgninger om forhøjet tilskud skal det derfor være godtgjort, at forskelle i bivirkninger og effekt med overvejende sandsynlighed kan tilskrives forskelle mellem de to produkter.

 

Langt de fleste af de bivirkninger, som vi ser beskrevet i ansøgninger om forhøjet tilskud, kan enten tilskrives rene tilfældigheder (fx sammenfald med infektioner eller periodiske svingninger i sygdomsmønstret) eller patientens nervøsitet ved at skulle forsøge et alternativ til det, han eller hun ellers bruger uden problemer.

 

Den sidstnævnte situation bør den behandlende læge og apoteket efter vores opfattelse forsøge at imødegå ved at indgyde patienten tillid til de generiske produkter, hvis lødighed og effekt på ingen måde kan betvivles på sagligt grundlag. Af samme årsag er det også hensigtsmæssigt at tillade substitution ved behandlingsstart, således at patienten ikke fra begyndelsen opnår en ubegrundet præference for et dyrt originalprodukt. Hvis en patient, der er indstillet på et bestemt billigt generikum, føler sig utryg ved at skifte til andre billige substituerbare generika, kan patienten naturligvis til enhver tid forlange at få ekspederet det samme som sidst og betale en eventuel prisforskel, der som oftest er ubetydelig mellem generika.

 

Hvordan ansøges der om forhøjet tilskud?

Der findes et særligt skema til ansøgning om forhøjet tilskud til lægemidler. Skemaet er netop blevet revideret, og det er nu lettere at udfylde, så alle relevante oplysninger kommer med. Ansøgningsskemaet kan rekvireres telefonisk hos Lægemiddelstyrelsens Tilskudssektion, eller det kan findes på www.laeger.dk - Lægefagligt - Lægemidler - Tilskud til lægemidler (husk at logge ind under "Mit Læger.dk").

 

Ansøgninger om forhøjet tilskud vurderes individuelt, hvorfor der ikke kan opstilles vejledende kriterier for at få forhøjet tilskud.

 

Hvad skal fremgå af ansøgningen?

  • Hvilke billigere synonyme lægemidler, der har været forsøgt behandling med. Hvis lægen er i tvivl om, hvilke lægemidler apoteket har substitueret til, kan han eller hun slå op i Medicinprofilen på www.sundhed.dk. Her er det muligt at se oplysninger om alle patientens køb af lægemidler på recept og dermed præcis, hvilket synonymt lægemiddel patienten har fået udleveret ved en given ekspedition.
  • Varigheden af de forskellige behandlingsforsøg med synonyme lægemidler. Det er yderst relevant for vurderingen af ansøgningen, om patienten har afbrudt behandlingen efter første tablet, eller om behandlingen har været forsøgt over flere uger eller måneder.
  • Bivirkninger eller mindre effekt ved de forsøgte synonyme lægemidler. Disse oplysninger skal være specifikke. "Ubehag" er fx en alt for uspecifik angivelse af en bivirkning, og mindre effekt af fx blodtryksregulerende lægemidler bør dokumenteres med blodtryksmålinger under behandling med de forskellige alternativer.
  • Om generne er forsvundet ved tilbagevenden til det ansøgte lægemiddel. Dette skal oplyses, fordi det, der umiddelbart vurderes som en mindre effekt af det synonyme lægemiddel, kan være udtryk for en forværring af sygdommen.
  • Plasmakoncentrationsmålinger ved ansøgning på epilepsimidler. Disse målinger kan ud over at belyse ansøgningen i øvrigt tjene til at overbevise patienten om, at der ingen forskel er på at blive behandlet med original og kopi.

 

Hvor mange forsøg skal være gjort?

Antallet af behandlingsforsøg afhænger af bivirkningens alvor.

 

Hvis der er konstateret en allergisk reaktion ved brug af kopiproduktet, er der risiko for anafylaktisk shock ved genoptagelse af behandlingen, hvorfor dette naturligvis ikke kræves. Andre potentielt livstruende bivirkninger vil naturligvis heller ikke kræve reeksponering for præparatet.

 

I øvrige tilfælde er ét behandlingsforsøg med én kopi ikke nok, hvis der er flere muligheder. Der er alt for stor sandsynlighed for, at bivirkningen skyldes andre omstændigheder end præparatskiftet.

 

Hvor lange skal behandlingsforsøgene med synonyme lægemidler være?

Som udgangspunkt bør behandlingsforsøgene ikke afsluttes efter få dage, medmindre tilstanden er farlig eller meget ubehagelig for patienten. Hvis der fx konstateres diarré, bør behandlingen genoptages på et senere tidspunkt for at afkræfte, at der var tale om en tilfældig maveinfektion.

 

Særlige tilfælde

Hvis en patient har laktoseintolerans eller har en dokumenteret allergi over for andre navngivne hjælpestoffer, som optræder i kopiprodukterne, skal patienten naturligvis ikke eksponeres for disse. I ansøgningen skal det oplyses, hvordan allergien er udredt, og hvilke specifikke stoffer i kopierne patienten ikke kan tåle.

 

Der findes endvidere patienter, som har helt særlige behov af teknisk karakter. Det kan fx være, hvis lægemidlet skal gives gennem sonde eller skal kunne deles. Det er i sådanne tilfælde relevant at søge tilskud med begrundelsen angivet.

 

Ved svær psykisk sygdom eller manglende psykisk kapacitet hos patienter kan der i særlige tilfælde opstå complianceproblemer ved substitution. I disse tilfælde bør lægen dog overveje alternative muligheder som fx dosisdispensering, før der søges om forhøjet tilskud.

 

Anna Behrens Bek,
Lægemiddelstyrelsen
Mogens Laue Friis
Formand for Medicintilskudsnævnet

 

Godkendelse af generika


 

Siden sidst opdateret: 20. marts 2006 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top