Du er her: IRF Publikationer Årsberetninger Bilag 8

Print

Bilag 8Kommissorium for IRF´s Styregruppe


Formål

Styregruppen for Institut for Rationel Farmakoterapi er nedsat af Sundhedsministeriet for at rådgive Instituttets ledelse om de overordnede retningslinier for Instituttets opgaver. Formålet er at sikre, at Instituttet hele tiden udnytter de tilgængelige ressourcer bedst muligt for at opnå en rationel anvendelse af lægemidler i Danmark.


Struktur

Styregruppen består af repræsentanter for en række offentlige myndigheder og private organisationer:

 

  • Sundhedsministeriet
  • Sundhedsstyrelsen
  • Sygesikringens Forhandlingsudvalg
  • Amtsrådsforeningen
  • Københavns og Frederiksberg Kommuner
  • Lægeforeningen
  • Apotekerforeningen
  • Forbrugerrådet
  • Lægemiddelindustriforeningen.

 

Styregruppen mødes 2-3 gange om året med IRF og Lægemiddeldirektøren. Lægemiddeldirektøren indkalder til møderne senest 14 dage før hvert møde. Alle medlemmer af styregruppen kan sætte punkter til diskussion på dagsordenen.


Opgaver

Styregruppens opgave består i at følge Instituttets arbejde, bl.a. ved at deltage i Styregruppemøderne. På møderne fungerer gruppen som et rådgivende organ og en sparringspartner for Instituttet, når sager af mere principiel karakter tages op til diskussion. På det sidste møde hvert år godkender Styregruppen Instituttets handlingsplan for det kommende år.


Kompetence

Styregruppen har kompetence til at godkende eller afvise de af Instituttet foreslåede handlingsplaner samt årsrapporter. For at være gældende skal en handlingsplan og årsrapport godkendes af Styregruppen, hvilket i tilfælde af uenighed sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

Ved alle andre overordnede beslutninger vedrørende Instituttets arbejde gælder, at Lægemiddeldirektøren er øverste ansvarlige.


 

Siden sidst opdateret: 20. maj 2005 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top