Du er her: IRF Publikationer Årsberetninger Bilag 3

Print

Bilag 3Handlingsplan 2004


Målsætninger

Institut for Rationel Farmakoterapi har til opgave nationalt at fremme den mest rationelle udnyttelse af det forhåndenværende lægemiddelsortiment ud fra såvel virkningsmæssige som sundhedsøkonomiske synspunkter. Ved sundhedsøkonomiske synspunkter forstås i denne sammenhæng at vælge det billigste alternativ i tilfælde, hvor effekt og bivirkninger for flere lægemidler ikke er væsentlig forskellige.  

 

Arbejdsområdet omfatter såvel den primære som sekundære sundhedssektor.

 

For at opnå dette mål arbejder IRF efter følgende målsætninger:

 • at patientbehandlingen med lægemidler i Danmark skal udvikle sig så lægefagligt, farmaceutisk og økonomisk rationelt som muligt
 • at udbrede kendskab til og ændre adfærd i retning af fornuftig brug af lægemidler i alle behandler-kredse – også via netstederne irf.dk og medicinmedfornuft.dk
 • at støtte og rådgive centrale og amtslige myndigheder med hensyn til rationel brug af lægemidler
 • at samarbejde med, yde støtte og praktisk rådgivning samt undervisning til amtslige og andre offentlige myndigheders behov for at gennemføre rationel farmakoterapi
 • at udvikle samarbejde med relevante forskningsmiljøer og medvirke til initiering af forsknings-projekter med henblik på at fremme det teoretiske grundlag og den praktiske anvendelse af læge-midler
 • at deltage i arbejdet for at vurdere det samfundsøkonomiske rationale for at yde offentligt tilskud til lægemidler
 • at styrke IRFs faglige grundlag, interne administration og dygtiggørelse af medarbejdere
 • at indbygge regelmæssige evalueringer af IRF’s aktiviteter med henblik på eventuelle justeringer
 • at oprette, udbygge og vedligeholde samarbejdsrelationer til lægemiddelindustrien.

De primære målgrupper for IRF er landets aktive læger, hvis lægemiddelordinationsvaner IRF vil påvirke - ofte med amtslige myndigheder som mellemled. Andre relevante målgrupper som fx læge-middelindustrien, apotekssektoren og lægemiddelforbrugerne, kan inddrages.


Aktiviteter og forventede resultater 2004

IRF vil i 2004 videreføre følgende opgaver som faste aktiviteter. Efterfølgende beskrives nye eller særlige aktiviteter.


Faste aktiviteter

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi

Publikation af månedsbladet Rationel Farmakoterapi – et lægemiddelinformationsblad, som vi sender ud til alle aktive læger i Danmark, apoteker, medicinindustri og relevante offentlige myndigheder.


Hovedartiklerne (3-4 sider) skrives fortsat overvejende af eksternt, fagligt kvalificerede forfattere og redigeres af IRF. Hovedartiklen vil ofte bringes sammen med en kort artikel (½-1 side) om et aktuelt emne fx epokegørende resultater af nye undersøgelser, ændring i tilskudsregler o.lign. Som noget nyt vil bladet forsøgsvis blive fremsendt til preview i industrien. Muligheden for ekstern peer review er under overvejelse.


Behandlingsvejledninger

Udover månedsbladet, som betragtes som kortfattede behandlingsvejledninger, udarbejdes i begrænset omfang større behandlingsvejledninger i samarbejde med relevante videnskabelige selskaber. Der er ikke planlagt behandlingsvejledninger initieret af IRF i 2004. I stedet vil der blive ydet faglig og/eller økonomisk støtte til revision af en behandlingsvejledning for Luftvejsinfektioner. I 2003 var det plan-lagt, at påbegynde en behandlingsvejledning inden for apopleksi. Da der dog efterfølgende er udgivet en ny vejledning for apopleksibehandling fra Dansk Neurologisk Selskab, vil IRF i stedet skrive et uddrag heraf til en artikel i månedsbladet, som bringes i 2004.   


Netstedet irf.dk

Netsted for fagpersoner, som indeholder information om alle IRFs aktiviteter. Netstedet vil fortsat blive promoveret på vores kurser og ved øvrige foredragsaktiviteter, hvor deltagerne opfordres til at tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev. Som noget nyt vil IRF i større grad forsøge, at få de amtslige lægemiddelkonsulenter (ALKE) til at gøre lægerne opmærksomme på netstedet.


Præparatnyt

Anmeldelser af nye lægemidler af særlig interesse, der markedsføres i Danmark. Anmeldelserne offentliggøres på irf.dkog udsendes til de, som er tilmeldt nyhedsbrevet. Det sker helst på selve dagen for markedsføringen, men ellers så hurtigt som muligt. Alle præparatanmeldelser diskuteres før offentliggørelse med producenten.


National rekommandationsliste

Udvikle og vedligeholde en national rekommandationsliste, som blev påbegyndt i 2003. Listen skal give lægen optimal mulighed for at vælge det eller de bedste lægemidler i den konkrete kliniske situation - uden at patienten eller samfundet kommer til at betale mere end nødvendigt. Projektets fokus er kvalitetsudvikling af lægemiddelordinationer i almen praksis, men også overgangsfasen mellem primær- og sekundærsektor, hvor sygehuslæger ordinerer medicin til udskrevne patienter, vil blive inddraget.


Éndagskurser for læger

Afholdelse af éndagskurser for læger inden for relevante terapiområder. I foråret 2004 er planlagt i alt 16 (gratis) kurser inden for 6 terapeutiske emner. Der skal i 2004 tages stilling til aktivitetens fremtidige omfang, og om der evt. skal opkræves betaling fra deltagerne. Beslutningen vil påvirke kursusaktiviteten i efteråret 2004.  


Samarbejde med amtslige lægemiddelkonsulenter - ALKE

Faglig vejleder og sparringspartner for amtslige myndigheder, specielt de amtslige lægemiddelkonsu-lenter. IRF er løbende i kontakt med de amtslige lægemiddelkonsulenter i hele landet, deltager i ALKEnes Erfa-gruppemøder (2-3 årligt), arrangerer temakurser på opfordring, samt yder faglig støtte til udarbejdelse af lokale projekter, rekommandationer og behandlingsvejledninger.

 

Instituttet arrangerer desuden et årligt fællesmøde for ALKE og andre med særlig interesse for kvalitetssikring af lægemiddelordinationer (sygesikringsforvaltninger, kvalitetsudviklingsudvalg og efter-uddannelsesvejledere m.fl.)

I 2004 vil Instituttet i højere grad end tidligere selv initiere og koordinere aktiviteter og kurser mv. for ALKEne.


Ordiprax

Et landsdækkende internetbaseret lægemiddelstatistiksystem til brug for alle praktiserende læger, myndigheder m.v. - www.ordiprax.dk. Systemet forventes i drift primo januar 2004, og skal fortrinsvis implementeres via de amtslige lægemiddelkonsulenter. Instituttet vil endvidere gøre en generel indsats for at promovere systemet overfor lægerne via de faglige éndagskurser og øvrige foredragsaktiviteter.


Overvågning af lægemiddelforbruget

Lægemiddelforbruget følges i almindelighed og mest udpræget inden for områder, som er økonomiske belastede, hvor der er sket større ændringer samt inden for terapiområder for hvilke, der er udarbejdet behandlingsvejledninger. Forbrugsovervågningen bruges primært som baggrund for, at IRF kan kon-centrere sin arbejdsindsats mod relevante områder. Kvartalsstatistikkurver for ca. 10 terapeutiske grupper med en tilhørende vurdering offentliggøres på Instituttets hjemmeside hvert kvartal. Det anses for optimalt, hvis dyrere – og terapeutiske ikke mere værdifulde – analogmidler ikke udgør mere end 20% af det totale forbrug målt i DDD. Lægemiddelstatistikker udarbejdes i samarbejde med Læge-middeløkonomisk Afdeling (LØK).   


Medicin med fornuft til borgerne

Information til borgerne om rationel farmakoterapi. Instituttet viderefører netstedet www.medicinmedfornuft.dk henvendt til lægemiddelbrugerne, som blev lanceret i 2002 som et selvstændigt projekt. Information herfra vil endvidere blive overført til den nye amtslige sundhedsportal www.sundhed.dk, samt via trykte medier (fx Helse, Dit Liv, patientforeninger mfl.). IRF søger i den forbindelse at lave en logisk og synergistisk sammenhæng mellem den segmenterede information til henholdsvis forbrugere og sundhedsprofessionelle. Produkterne opdateres og udvikles løbende.


Faglig bistand for centrale myndigheder

Fungere som faglig ressource for centrale myndigheder. Blandt andet deltager IRF i CEMTV referencegruppe for etablering af et system til tidlig varsling af de nye medicinske teknologier, i Interaktionsdatabasens faglige referencegruppe, samt yder lægemiddelfaglig rådgivning til Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundheds-ministeriet ad hoc.  


Foredragsaktivitet og debatskabende aktiviteter

Holde foredrag og kortere indlæg om rationel farmakoterapi. Foredragene/indlæggene handler enten om generelle betragtninger eller om specifikke terapeutiske områder. Der afholdes mindst 20 foredrag årligt, herunder fortsætte med undervisning af yngre læger m.v.

 

Iværksætte debatskabende aktiviteter, fx et årligt stormøde for offentligheden, pressemeddelelser samt debatindlæg og kommentarer i såvel dagspressen som de faglige tidsskrifter.

 

Udarbejde publikationer, evt. i samarbejde med andre fagpersoner, til videnskabelige tidsskrifter om rationel anvendelse af lægemidler.


Samarbejde med andre institutioner

Møder og løbende kontakt med andre institutioner med beslægtet arbejdsområde (Cochrane Centeret, DSI, CEMTV-instituttet m.m.) samt med repræsentanter fra lægemiddelindustrien. Der fortsættes med møder med Dansk Selskab for Almen Medicin og Institut for Almen Medicin. Deltage i andre møder om rationel farmakoterapi aftales efter behov. 


Intern kompetenceudvikling

Gennemføre videreuddannelse for alle medarbejdere ved deltagelse i relevante møder, kongresser og kurser i det omfang ressourcerne og arbejdet i øvrigt tillader det. Nye arbejdsområder medinddrages i takt med den enkelte medarbejders stigende kompetenceniveau.


Årsrapport og handlingsplan

Udsende en årsrapport efter årets afslutning, som kan anvendes til evaluering af vores arbejde samt udarbejde en handlingsplan for det kommende år.


Nye eller særlige aktiviteter 2004

 • Udbygge samarbejdet med de norske og svenske lægemiddelmyndigheder vedrørende udarbejdel-se af behandlingsvejledninger. I 2003 har Instituttet deltaget som observatør
 • Støtte til revision af den tidligere behandlingsvejledning til fynske læger: Luftvejsinfektioner. Den nye udgave bliver national
 • Afholde nye temakurser for læger/farmaceuter i rationel farmakoterapi
 • Gentage deltagelsen i lægedage i BellaCentret med IRF-stand og symposium
 • Fortsætte ph.d.-projektet: ”Indikatorer til måling af lægers ordinationsvaner”. Den ph.d.-studerende er indskrevet ved Syddansk Universitet i Odense. Arbejdstiden er delt mellem Univer-sitetet og IRF.
 • Evaluere resultaterne af projektet "Syge børn i Roskilde Amt", hvor læger, apoteker og sundheds-plejersker informerer forældrene med børn i alderen 0-6 år. Resultater forsøges publiceret i Ugeskrift for Læger.
 • Fortsætte specielle projekter og videnskabelige undersøgelser inden for lægemiddelområder med stor terapeutisk og sundhedsøkonomisk betydning - specielt inden for områder, der ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeses af lægemiddelindustrien (Selexid vs. Sulfa-undersøgelsen i Odense; interventionsundersøgelser i Storstrøms Amt og i Fyns Amt). Resultatet af afsluttede undersøgelser publiceres. Arbejdet med Rheumadatabasen, hvor IRF har stået for opbygning og indtastning af data, overflyttes til Hvidovre hospital ved udgangen af 2003
 • Sammen med Lægemiddelstyrelsen deltage i speciallægeuddannelsen i klinisk farmakologi, da en etårig ansættelse i Lægemiddelstyrelsen/IRF er blevet klassificeret som et led i uddannelsen.


Ressourcer

Personale

IRF vil fortsat opretholde en relevant tværfaglig sammensat medarbejderstab med henblik på at løse sine opgaver. Medarbejderstaben i 2004 kommer således til at bestå af:

 • 1 Institutchef, der er speciallæge i intern medicin og klinisk farmakologi
 • 1 Afdelingslæge
 • 1 Læge
 • 2 Farmaceuter
 • 1 Informationsmedarbejder (deltid)
 • 3 Sekretærer (2 fuldtid, 1 deltid)
 • 1 læge – tidsbegrænset periode - under uddannelse som klinisk farmakolog i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen.

Herudover forventes fortsat følgende personer tilknyttet i forbindelse med særlige projekter:

 • 1 Ph.d.-studerende  
 • 1 Studerende til IT-arbejde.

Lokaler

IRF flyttede i juli 2003 med Lægemiddelstyrelsen til nye lokaler på Islands Brygge. Lokalebehovet vurderes at være tilstrækkeligt.


Økonomi

IRF havde en årlig finanslovsbevilling på 4,9 mio. kroner i 2000, 5,7 i 2001 (+ 1,8 mio. til informationskampagne over for borgerne), 6,3 mio. i 2002 og 11,4 mio. kroner i 2003, hvoraf en del skal videreføres til år 2004 og 2005. Den forventede opsparing til videreførelse i 2004 forventes at udgøre ca. 2,6 mio. kroner.


Finanslovsbevilling for 2004 er angivet til 8,8 mio. kroner.

 

Det foreløbige budget for 2004 til gennemførelse af den nuværende handlingsplan er estimeret til 10,7 mio. (Forudsat samme kursusaktivitet som i 2003 og uden brugerbetaling).


 

Siden sidst opdateret: 20. maj 2005 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top