Du er her: IRF Publikationer Årsberetninger Årsberetning 2006

Print

Årsberetning 2006


Forord

Institut for Rationel Farmakoterapi udsender hermed sin 7. årsberetning siden instituttets oprettelse i 1999. Året har igen været travlt, præget af mange tiltag. Ældre aktiviteter som vort månedsblad, præparatanmeldelser og samarbejde med de amtslige, nu regionale lægemiddelkonsulenter, er videreført, og nyere aktiviteter som den Nationale Rekommandationsliste er ved at være færdige. Der blev i efteråret 2006 udviklet nyt design til både månedsbladet og hjemmesiden til ikrafttræ-delse primo 2007. Kurserne er fortsat meget populære. Der er påbegyndt et nyt kursus i ’Rationel Farmakoterapi’ og i 2007 planlæg-ges et igennem længere tid efterspurgt smer-tebehandlingskursus. Ordningen med 5 far-maceuter med på hvert kursus – efter en donation fra Apotekerfonden - har fungeret tilfredsstillende for både farmaceuter, læger og undervisere.

 

I 2005 påbegyndtes anmeldelse af nye afgø-rende undersøgelser. Der tænkes her på un-dersøgelser, som har potentiale til at ændre farmakoterapien. Dette har været en succes, men er også krævende, idet tolkningen af en undersøgelse undertiden kan falde lidt ander-ledes ud end påtænkt af sponsor og ’førende eksperter’. Der er her rig mulighed for små, men betydningsfulde forskelle i opfattelsen af studiens kliniske relevans.

 

Samarbejdet med ALKene, nu regionale læ-gemiddelkonsulenter, forløber fortsat udmærket. Regionsdannelsen med en amalgamation af op til 4 ALKe-enheder kan selvfølgelig ikke altid undgå undertiden at medføre en vis usikkerhed. Arbejdet i de enkelte amtslige enheder har været forskelligt, både med hensyn til aktiviteter og relationen til det administrative apparat. IRF vil gerne vedblive med at gøre alt for at støtte funktionen, være for-midler, hvor arbejdet er kørt lidt fast, ja, i det hele taget gøre næsten alt for at hjælpe med overgangen til større og forhåbentlig også mere slagkraftige enheder. Arbejdet er for værdifuldt til at spildes på gulvet. Regions-dannelsen har også medført en ændring af Ordiprax, idet baggrunden skal ændres til regioner. Endvidere er skabt et nyt Logo til Ordiprax.

 

Der er fortsat deltidstilknyttet 4 speciallæger til IRF – en stor udvidelse af vort potentiale. Den faste lægestilling var vakant ved udgangen af 2006, men afløser er i sigte. Som noget nyt har IRF sammen med arbejdsformidlingen tidsbegrænset ansat en arbejdsløs farmaceut i en ordning til stor gavn for begge parter.

 

Evalueringen af IRF har taget længere tid en forudset, men er nu ved at nærmer sig afslutningen. Der er udsendt spørgeskemaer til et repræsentativt udvalg af praktiserende læger, og når skemaerne er indkommet og behandlet, vil evalueringsgruppen skrive sin endelige vurdering.

 

IRF har flere gange været i medierne, både de elektroniske og trykte. Dette finder vi hensigtsmæssigt, idet kendskab til IRF er en af forudsætningerne for vor gennemslagskraft.

 

IRF har stort set samarbejdet gnidningsfrit med mange partnere. Specielt har vi et godt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen i øv-rigt, med Sundhed.dk og de klinisk farmako-logiske afdelinger. Vi kan ikke altid være helt enige med medicinindustrien, men som regel sker arbejdet ud fra en gensidig respekt.

 

Til sidst rettes en varm tak til alle, vi har været i berøring med. Uden dem ville hverdagen være grå og kedelig.

 

Jens P. Kampmann - Institutchef, dr.med.

 

Faste aktiviteter

Månedsbladet

De enkelte numre har fortrinsvis omfattet en hovedartikel fra eksterne forfattere. IRF har skrevet to mindre artikler i nr. 7.

 

Den store udfordring er - trods grundig forinstruktion af forfatterne - at få bearbejdet de ofte meget lange artikler, så de ’går ind til benet’ og tager konkret stilling. Der er mange visioner omkring kommende artikler, men herfra til udførelsen er der et stykke vej.

 

Det er sidste gang, vi ser bladet i ovenståen-de version, da det får nyt design i 2007.

 

Emner i 2006

 1. Psykofarmaka til ældre med delir eller demens
 2. Osteoporose - farmakologisk behandling
 3. Godkendelse af generika/ Forhøjet tilskud
 4. Farmakoterapi ved urininkontinens eller blæretømningsbesvær
 5. Behandling af gynækologiske infektioner
 6. Farmakologisk behandling af allergiske lidelser i øjne og næse
 7. Lægemiddelbivirkninger/ Indsats for rationel brug af triptaner i Frederiksborg Amt/ SSRI og graviditet - risiko for misdannelser?
 8. Behandling af type 2-diabetes - en kort vejledning
 9. Reumatoid artrit – sygdomsmodificerende behandling/ Giftinformationen på Bispe-bjerg Hospital
 10. Medikamentel behandling af brystkræft/  Mød IRF på Lægedage 2006
 11. Lipidsænkende behandling
 12. Farmakologisk behandling af kroniske problemsår.

Se bilag 1 for forfattere.

 

Oplaget er uændret ca. 27.000 per måned.

 

Samarbejdet om trykning og distribution med Lægeforeningen foregår upåklageligt.

 

Præparatnyt

IRF har i 2006 forsat med at anmelde ny markedsført medicin, som kan have relevans for almen praksis. Der er anmeldt 16 nye præparater på irf.dk, hvilket nogenlunde sva-rer til antallet fra forrige år (15). Herudover er der publiceret to meddelelser om hhv. en ny formulering (smeltetablet) og en ny indikation (restless legs) for allerede markedsfør-te præparater. De danske konklusioner er fortsat blevet oversat til engelsk og budskaberne formidlet til borgerne i et letlæseligt sprog på medicinmedfornuft.dk.

 

 Præparatændringer ved patentudløb

Op til patentudløb for et præparat er der tidli-gere set skift i formuleringen. IRF har i 2006 igen bestræbt sig på at orientere lægerne om dette, så de er opmærksomme på substitutionsreglerne. I 2006 publicerede IRF én fornyet orientering om prisudviklingen på Remeron Smelt (markedsført i 2002). Der vil blive ar-bejdet videre med dette i 2007.

 

National Rekommandationsliste

I 2006 nærmede vi os så småt en afslut-ning på arbejdet med at udvikle en Nati-onal Rekommandationsliste for alle de store terapigrupper med relevans for almen praksis. Ingen lægemiddelgrupper blev endeligt færdige i 2006, men føl-gende har været under udarbejdelse og forventes endeligt godkendt i begyndel-sen af 2007.

 

A Appetitnedsættende midler
Midler mod diabetes
G Kønshormoner
Midler mod urinvejssygdomme
J Svampemidler til systemisk brug
Antivirale midler
M Midler mod gigt (og M09)
Midler mod urinsur gigt
Midler mod knoglesygdomme
N Smertestillende midler
Midler mod epilepsi
Midler mod parkinsonisme
Psykofarmaka (antipsykotika, benzodiazepiner)
Antidepressiva og demensmidler
R Næsemidler
Halsmidler
Midler til obstruktive luftvejssygdomme
Midler mod hoste
Antihistaminer til systemisk brug

 

Samarbejde med de amtslige lægemiddelkonsulenter

Traditionen tro blev der også i 2006 afholdt et ”stort” og et ”lille” ALKE-møde.

 

Det store ALKE-møde var bygget om 4 forskel-lige temaer og havde ca. 100 deltagere.

 

Titlen for det mere uformelle ”lille” ALKE-møde var medicineringsfejl, men programmet omfat-tede en række andre emner som fx samarbej-det mellem nationale og regionale lister, hvor der konkret blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af regionerne.

 

Igen i år har IRF, på ALKE´nes initiativ ydet faglig støtte og undervist på lokale møder for praktiserende læger. Flere ALKE har desuden deltaget på IRF´s kurser.

 

Store ALKE-møde d. 19-20. maj

 1. Variation i pris- og pakningsstørrelser og generisk ordination
 2. CNS-behandling – med fokus på demens
 3. Kilder til rationel farmakoterapi
 4. Variation i ordinationsmønstre.

Lille ALKE-møde d. 9. oktober

Forebyggelse og håndtering af medicineringsfejl i almen praksis.

Andre aktiviteter

 • Undervisning på 4 temamøder for praktiserende læger i Frederiksborg Amt
 • Temadag for Nordjyllands lægemiddelen-hed
 • Deltaget i projektgruppe for DOPAK-projektet i Ringkøbing Amt
 • Deltaget i projektgruppe for klinisk farmaciprojekt i Frederiksborg Amt
 • IRF deltog i 2006 fortsat i møderne i Storstrøms amts lægemiddelgruppe

 

 

Éndagskurser for læger

I 2006 blev der udbudt i alt 37 kurser (17 forår og 20 efterår) i kursuskataloget indenfor 8 emner (bilag 2).

 

Heriblandt et nyt kursus i Rationel Farmakoterapi, hvor IRF´s egne medarbejdere giver en opdatering indenfor emnerne hypertension, ældre og psykofarmaka, diabetes, hjertesygdom og lægemiddelinformation. Evalueringerne viser, at deltagerne er meget tilfredse med såvel kursets afvikling som form og finder indholdet meget relevant for almen praksis.

 

Kurset i psykofarmaka blev, efter en kort pause reintroduceret i efteråret med nye undervisere og er blevet vel modtaget af deltagerne.

 

Herudover blev der arrangeret 4 yderligere kurser i antibiotika for praksisreservelæger, samt arrangeret og undervist på 2 kurser i Rationel Farmakoterapi for Sønderjyllands lægekredsforening.

 

Generelt er der fortsat stor søgning til især de nye kursusemner. Søgningen til de gamle emner synes at være stagneret lidt, uden der dog har været problemer med at fylde kur-suspladserne op. I efteråret 2006 blev der – efter bevilling fra Apotekerfonden – mulighed for, at op til 5 farmaceuter kunne deltage på hvert kursus, hvilket 52 har benyttet sig af.

 

Kursusudbud i 2006

Antibiotika 5 (9)

Kardiovaskulær farmakologi  8 

Hypertension, fedme og rygning  5

Type 2 diabetes  4

Astma og KOL  4

Gynækologisk endokrinologi  5

Psykofarmaka  2

Rationel Farmakoterapi  6 (8)

 

Foredragsaktivitet og debatskabende aktiviteter

Igen i år har instituttets arbejde været præget af en massiv undervisnings- og foredragsaktivitet for såvel praktiserende læger som andre sundhedsprofessioner med relation til rationel farmakoterapi – nationalt og internationalt. Over 50 aktiviteter – som spænder fra enkeltstående foredrag til forløb af 2-3 undervisningsdage blev det til i 2006 (se bilag 3).

 

Stormøde om farmakoepidemiologi

Det årlige stormøde for offentligheden blev afholdt den 2. februar og omhandlede farma-koepidemiologiske undersøgelser, deres anvendelsesmuligheder og metodologiske pro-blemer.

 

Studieanmeldelser på irf.dk

Siden efteråret 2005 anmelder IRF aktuelle studier om lægemiddelbehandling på irf.dk. Det drejer sig oftest om store kliniske forsøg eller metaanalyser. I 2006 publicerede IRF i alt 19 studieanmeldelser, hvilket var en tre-dobling sammenlignet med i 2005 (6 studie-anmeldelser).

 

IRF lægger megen vægt på disse studiean-meldelser, der ofte anvendes af både medi-cinindustri og læger som argumenter i debat-ten. Et afbalanceret og realistisk syn på un-dersøgelserne er derfor af afgørende betyd-ning for den rationelle farmakoterapi.

 

 

ORDIPRAX

Funktionaliteten i ORDIPRAX videreudvikles kontinuerligt i tæt samarbejde med brugerne. I 2006 har forberedelsen af regionsovergan-gen været højt prioriteret parallelt med ud-viklingen af en applikation for de praktiseren-de speciallæger. Begge menuer forventes præsenteret i løbet af foråret 2007.

 

Målet om at undersøge de praktiserende læ-gers brug af og kendskab til ORDIPRAX er ikke blevet opfyldt, men spørgsmålet vil ind-gå som en del af den eksterne evaluering af IRF, som i øjeblikket pågår (se side 12).

 

I 2006 var der i gennemsnit ca. 900 besøg per måned. Heraf 418 unikke brugere.

 

irf.dk

Ny version af irf.dk

Der er i 2006 arbejdet med kravsspecifika-tion, indhentning og vurdering af tilbud, kon-traktindgåelse samt efterfølgende finpudsning af strukturdesignet i forbindelse med den ny version af irf.dk, som blev lanceret lige efter årsskiftet til 2007.

 

Abonnenter

Primo 2007 er der 4.423 sundhedspersoner, der abonnerer på nyhedsbrevet fra irf.dk. Det vil sige, at vi igen i 2006 har fået ca. 1.000 nye abonnenter.

 

 

Forbrugerinformation

IRF fortsatte sin information til forbrugerne i 2006. Arbejdet foregik hovedsageligt via de elektroniske medier medicinmedfornuft.dk og sundhed.dk. Farmaceut Marianne Møller fik desuden fast klummeplads i det nye gra-tisblad på apotekerne, Dagens Puls (Dagens Medicin), der herudover også bragte IRF’s medicinanmeldelser samt flere faglige artik-ler. IRF markerede sig fortsat også med ar-tikler til bl.a. Helse (se bilag 4). 

Ordbogen på medicinmedfornuft.dk blev desuden udvidet med mange nye ordforkla-ringer.

 

medicinmedfornuft.dk i 2006

Nye artikler

 • Fiskeolie og glukosamin mod gigtsmerter
 • Behandling af lus
 • Psykofarmaka til ældre med delir eller de-mens
 • Vandladningsforstyrrelser
 • Underlivsinfektioner
 • Restless legs syndrom
 • Type 2-diabetes
 • Kroniske sår.

Opdatering

 • Antidepressiva
 • Demensmedicin.

20% nye abonnenter i 2006

Fra 1. januar 2006 til 1. januar 2007 steg antallet af abonnenter på nyhedsbrevet fra 847 til 1053, hvilket svarer til en stigning på godt 20%.

 

Vi fik lavet tidsbestillingskort til lægerne, som henviser til Medicinmedfornuft.dk.

 

IRF på Lægedage 2006

Instituttet deltog i november for femte gang i Lægedage, de praktiserende lægers årlige efteruddannelseskongres i Bella Centeret i København.

 

Vi havde igen i år en daglig ekspert på standen, som de besøgende kunne diskutere aktuelle emner med. Emnerne var denne gang benzodiazepiner, ORDIPRAX, rationel brug af antibiotika, Den Nationale Rekommandations-liste, Quiz’en – hvor der blandt de rigtige svar trækkes lod om en gratis kursusplads – var som i de foregående år et populært indslag med mange deltagende.

 

Symposium: Nyheder og ømme punkter

IRF´s symposium medførte, at vi løb tør for evalueringsskemaer, da over 130 praktiserende læger var mødt op for at høre det sid-ste nye omkring:

 • Den Nationale Rekommandationsliste
 • Akut KOL-exacerbation
 • Statiner
 • Osteoporose
 • Postklimaktriel hormonbehandling
 • Demensmidler
 • Antidepressiva

Evalueringerne var særdeles positive, og ind-holdet meget relevant for almen praksis. IRF blev derfor opfordret til at holde et symposium igen i 2007.

 

Vejledninger for behandling med lægemidler

IRF har ikke udarbejdet behandlingsvejledninger i 2006. 

 

 

Samarbejde med andre institutioner

Faglig bistand for centrale myndigheder

IRF deltog fortsat i 2006 i arbejdsgruppen under Indenrigs- og Sundhedsministeriet om udmøntning af de midler, der er blevet bevil-liget til compliancefremmende aktiviteter (Be-tænkning 1444). I april måned afleverede IRF en oversigt på ca. 55 sider om hele complian-ceproblematikkens forskellige aspekter, herunder mange forslag til nye undersøgelser.

 

Farmaceut Marianne Møller besvarede et fag-ligt spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen om brug af SSRI under graviditet, og instituttets med-arbejdere har i øvrigt besvaret flere spørgsmål fra både læger og lægfolk, om end disse lige så hyppigt henvises til de klinisk farmakologiske Centrer.

 

Sundhed.dk

De fleste af IRF’s artikler fra medicinmedfor-nuft.dk samt præparatanmeldelser og andre nyheder fra irf.dk bliver fortsat publiceret og opdateret på "Den Fælles Offentlige Sundhedsportal" Sundhed.dk.

 

I samarbejde med Lægemiddelstyrelsen deltager IRF også fortsat i Sundhed.dk’s møder på nationalt plan om indhold og struktur. Mod slutningen af 2006 blev det besluttet, at regi-onernes repræsentanter også fremover skal mødes i dette forum, hvilket betyder, at IRF fremover vil få en tættere kontakt til bl.a. regionernes praksiskoordinatorer.

 

Andelen af lægehuse, der nu er tilkoblet med digital signatur, er i løbet af 2006 steget og er nu ca. 90 % (12.02.2007). 47,6% af lægehu-sene tilbyder nu elektronisk tidsbestilling, 46,3% tilbyder e-mail konsultationer og 41,3% receptfornyelse.

 

Lægemiddelspørgsmål fra de kliniske farmakologiske enheder

Også i 2006 har vi samarbejdet med de Klini-ske Farmakologiske Centrer og Enheder om publicering af lægemiddelspørgsmål og –svar, der formodes at have interesse for praktise-rende læger generelt. I løbet af året er der lagt 11 spørgsmål og svar på irf.dk., hvoraf de 4 omhandlede brug af lægemidler til gravide.

 

Infomatum

Jens Peter Kampmann er, i sin egenskab af chef for IRF, fortsat medlem af det faglige forretningsudvalg for Infomatum

 

Preben Holme har været med i forfattergruppen bag antibiotikavejledningen i ”Læger.dk” (Informatum).

 

DSAM

Nina Bjarnason har fortsat deltaget i koordinationsgruppen for behandlingsvejledninger i DSAM.

 

Uddannelse

Dorte Glintborg er fortsat medlem af det råd-givende udvalg for Masteruddannelsen ”Ma-ster of Drug Management” og af kursusudval-get for ”Den kliniske videreuddannelse for farmaceuter”.

 

Andet samarbejde

IRF deltager på observatørniveau fortsat i samarbejdet omkring Forskningscenter for kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse (FKL). 

 

IRF internationalt 

I 2006 arbejdede IRF fortsat på at bevare og etablere gode relationer til tilsvarende institu-tioner i andre lande.

 

Nordisk samarbejde

Vi fortsatte samarbejdet med den svenske lægemiddelstyrelse omkring farmakoterapeutiske anbefalinger, indtil videre som observa-tør. I 2006 deltog Marianne Møller i en workshop om "Farmakologisk behandling af angst" hos svenske Läkemedelsvärket.

 

Til vor ALKE-møde i maj havde vi besøg af Richard Schwartson fra Færøerne og Ingolf Petersen fra Island. Gudrún I. Gylfadóttir fra Islands Socialstyrelse (Tryggingastofnun Ríki-sins Lyfjadeild) besøgte IRF i maj.

 

Marianne Møller havde møde med Barbro Gerdén fra svenske Läkemedelsvärket på IRF 2. juni.

 

Jens Peter Kampmann og Marianne Møller holdt 2. oktober 2006 oplæg om IRF’s strategi og opgaver for personalet i Afdeling for læ-gemiddelbrug i Legemiddelverket, Norge samt Helse-og Omsorgsdepartementet.

 

Undervisning af læger på Færøerne

Jens Peter Kampmann og Marianne Møller holdt foredrag om IRF’s arbejde for færøske læger i Thorshavn, Færøerne d. 6. maj og besøgte også i den forbindelse Landsapoteke-ren Heri Mørkøre og hans medarbejdere på Færøerne.

 

WHOs Europakontor

Jens Peter Kampmann fortsatte samarbejdet med WHOs Europakontor i København og holdt i februar foredrag i Sarajevo ved et mø-de om udbredelse af rationel farmakoterapi.

 

IRF har desuden kommenteret på en WHO resolution om rationelt lægemiddelbrug.

 

Dorte Glintborg har i maj måned holdt fore-drag om IRF´s aktiviteter for en delegation fra WHO og ØBIC, som var på besøg i Lægemiddelstyrelsen.

 

Andre internationale besøg

Marianne Møller besøgte La Revue Prescrire, Paris, i september.

 

 

Særlige aktiviteter i 2006

Projekt om hypertension

Hypertensionsbehandling er fortsat højt prioriteret hos IRF – og mange andre. Der er udarbejdet en oversigt over de mange regionale og landsdækkende projekter, som enten foregår eller er i planlægningsfasen. IRF deltager på konsulentniveau i mange af disse projekter og ser det som sin opgave at orientere Styregruppen og andre om udviklingen.

 

Evaluering af IRF

Den eksterne evaluering af IRF kom for alvor i gang i 2006. Evalueringsgruppen har holdt flere møder i IRF, der har været gennemført interviews med nøgleinteressenter og i foråret 2007 planlægges som afslutning på evalueringen udsendt et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af praktiserende læger.

 

Phd-projekter

Indikationer til måling af lægers ordinationsvaner

 

I juni 2006 forsvarede Hanne Rasmussen sin ph.d.-afdhandling. Forsvaret gik godt, og rapporten ’Development and validation of register-based quality indicators for prescribing in general practice’ kan fås fra IRF. Hovedkonklusionerne var, at der er en høj grad af overensstemmelse mellem register-baserede indikatorer og praksis-baserede guld-standarder for god behandling med NSAID-midler med hovedvægt på uhensigtsmæssig håndtering af bivirkninger samt, at man i højere grad end nu bør fokusere på højrisikopatienter.

 

Jens Peter Kampmann er, sammen med Læ-gemiddelstyrelsen og Det Farmaceutisk Fa-kultet, vejleder på en phd-opgave om bivirkninger.

 

Andre begivenheder i 2006

Ældre og antipsykotika

Dorte Glintborg har i 2006 haft ”halvtidsorlov” fra sin stilling på IRF for at være projektleder på et projekt i Frederiksborg Amt, som havde til formål at kortlægge lægemiddelrelaterede problemer hos + 65 årige brugere af antipsykotika og på denne baggrund iværksætte konkrete tiltag. Der er bl.a. udarbejdet en vejledning til bedre samarbejde omkring ældres medicinering mellem læger, farmaceuter og plejepersonale (se bilag 4) samt afholdt undervisning for plejepersonalet om antipsykotika til ældre i Hillerød og Allerød kommuner.

 

Metalib

I foråret 2006 afsluttedes arbejdet med op-bygning af Lægemiddelstyrelsens elektroniske bibliotek, Metalib, som er bygget af DAB, Det Administrative Bibliotek. IRF har deltaget på sidelinien i udviklingen, bl.a. for at sikre, at så mange som muligt af vores egne tidsskrif-ter er medinddraget, så vi kan spare udgiften til tidsskriftet i papirform.

 

Pressekontakt

Marianne Møller blev i 2006 medlem af Danske Videnskabsjournalister, hvilket i højere grad har givet mulighed for at få vores budskaber ud til en interesseret målgruppe. Dette har givet en øget feedback fra pressen på vores pressemeddelelser, bl.a. for månedsbladet.

 

Studiebesøg

IRF var d. 25. januar 2006 på studiebesøg på Sundhedscenter Østerbro.

 

Speciallægeuddannelsen i Klinisk Farmakologi

I 2006 var der ikke i Lægemiddelstyrelsen ansat læger i uddannelsesstillinger i klinisk farmakologi, men der er planlagt ansættelser til 2008 eller 2009.

 

JPK fortsatte som delkursusleder på specialekursus i den intern medicinske fællesundersvisning i Rationel Farkmakoterapi (i alt 4 x 2 dage).

 

 

Hvordan gik det med lægemiddelforbruget i 2006?

Benzodiazepiner

På foranledning af Indenrigs- og Sundhedsministeriet iværksatte IRF i 2004 en række initiativer med det formål at nedbringe for-bruget af benzodiazepiner. Det totale forbrug er siden faldet med 9% fra 51 til 46,5 DDD per 1.000 indb. per døgn. Størst fald ses for sovemidler. Forbrugsreduktionen har været særlig udtalt efter 2005. Forbruget af cyclopyrroloner, som tidligere var stigende, er uændret fra 2005 til 2006. Antal af personer, der har indløst recept på benzodiazepiner eller et benzodiazepinlignende middel svarende til mindst 360 døgndoser, er aftaget fra over 101.212 i 1999 til 89.476 i 2006.

 

Hostemidler

I 2002 og 2003 iværksatte IRF en række forskellige initiativer med det formål at gøre opmærksom på den manglende evidens for effekten af hostemidler, der også betyder, at ingen af midlerne blev rekommanderet på Den Nationale Rekommandationsliste, som blev sendt i høring i juni 2006. Forbruget er faldet med 20% fra 12,5 i 2002 til 10 DDD per 1.000 indb. Per døgn (-25% såfremt man ikke medtager kodein). Faldet fra 2005-2006 var 6%.

 

NSAID og svage analgetika

Forbruget af NSAID er faldet lidt fra 2005 til 2006, hvilket kan tilskrives et fald i forbruget af glukosamin. Forbruget af paracetamol er fortsat stigende fra 2005-2006 (3%), og for-bruget af Kodimagnyl fortsat faldende (-5%). 

 

Personalepolitik

IRF følger fortsat den almindelige personale-politik i Lægemiddelstyrelsen og lægger stor vægt på at udvikle medarbejdernes kompe-tencer. Den hyppige udskiftning af specielt læger hæmmer dog mere langsigtede planer.

 

IRF’s læger og farmaceuter deltager uændret i den månedlige Journal Club, som vi holder for uddannelsessøgende læger og andre interesserede i klinisk farmakologi i København.

 

Derudover deltager de hyppigt i internationale konferencer, møder og undervisningsfora. Sekretærerne deltager i relevante kurser og  møder (se bilag 5).

 

Styregruppen

Styregruppen er nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at rådgive IRF’s ledelse om de overordnede retningslinier for IRF’s funktion.

 

I 2005 blev det besluttet at udvide styregrup-pen med et medlem fra IGL, hvilket har medført en ændring af kommissoriet for styregruppen (se bilag 6). Som følge af strukturreformen vil repræsentanter fra Amtsrådsforeningen, Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Københavns/Frederiksberg Kommune i 2007 blive substitueret med 3 medlemmer udpeget af Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

 

I 2006 holdt styregruppen 3 møder, der særligt omfattede en indsats omkring en bedre hypertensionsbehandling, samt IRF’s evalue-ring, hvor evalueringsgruppen på et møde præsenterede Styregruppen for sine planer om, hvordan evalueringen skulle foregå og modtog feedback.

 

Budget, handlingsplan og årsrapport

På sidste møde i december godkender styre-gruppen det kommende års budget og handlingsplan. Årsrapporten bliver godkendt på årets første møde. Årsrapporten indeholder årets aktiviteter, værdigrundlaget (bilag 7), visioner og handlingsplaner for 2006 og 2007(bilag 8 og 9), regnskab (bilag 10), samt markante ændringer i lægemiddelforbruget. 

 

Styregruppens medlemmer i 2006

 • Lægemiddeldirektør Jytte Lyngvig (formand for styregruppen)
 • Afdelingschef Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Kontorchef Anne Mette Dons, Sundheds-styrelsen
 • Kontorchef Ib Kjeldsen, Sygesikringens forhandlingsudvalg
 • Sygehusapoteker Inger Bjeldbak-Olesen, Amtsrådsforeningen
 • Amtslig lægemiddelkonsulent Lisbeth Pe-dersen Frederiksberg kommune
 • Praktiserende læge Ole Eckhardt Poulsen, Næstformand i Lægeforeningen (til 1.7, derefter læge Yves Sales, formand for Lægeforeningens Medicinudvalg)
 • Apoteker Niels Kristensen, Formand for Apotekerforeningen
 • Sundhedsmedarbejder Margrethe Nielsen, Forbrugerrådet
 • Vicedirektør Jan Hylleberg, Lægemiddelindustriforeningen
 • Direktør Jens Piilgaard, Industriforeningen for Generiske lægemidler.

 

Regnskab

IRF’s driftsregnskab for 2006 viser et under-skud på kr. -0,8 mio. i forhold til årets fi-nanslovsbevilling (kr. 8,6 mio.). Årets un-derskud finansieres af en opsparing på kr. 1,9 mio., som er videreført fra 2005. Et de-taljeret regnskab og budget ses i bilag 10.

 

  2004  2005  2006  2007
Saldo, primo  3,5  2,3  1,9  1,1
Bevilling  8,8  8,6  8,6  8,5
Regnskab  9,9  9,1  9,4  *9,3
Årets resultat  -1,1  -0,5  -0,8  -0,8
Saldo, ultimo  2,3  1,9  1,1  0,3

* Forventet iht. Budget.

 

 Hele rapporten med bilag (335 KB)


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 29. maj 2007 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top