Du er her: IRF Publikationer Årsberetninger Årsberetning 2004

Print

Årsberetning 2004


Skriv til IRF, hvis du ønsker at få tilsendt en kopi af årsrapporten.

aarsrapport2004.pdf (325 KB)

Herunder følger årsrapporten for 2004 uden grafik.

 


 

Fem år med Rationel Farmakoterapi

I 2004 kunne IRF fejre sin 5 årsdag og se tilbage på en lang række forskellige informationsindsatser for at udbrede kendskabet til neutral og afbalanceret lægemiddelinformation. IRFs formål og værdigrundlag (bilag I) er uændret at sikre befolkningen den bedst mulige lægemiddelbehandling til en lavest mulige pris.


Faste aktiviteter anno 2004

IRF har løbende udvidet sine funktioner og sin medarbejderstab. I 2004 rådede IRF over ca. 7 faste medarbejdere og 3 konsulenter (se liste over medarbejdere i bilag II), som tog sig af følgende faste aktiviteter:

 • Månedsbladet Rationel Farmakoterapi
 • Behandlingsvejledninger
 • Netstedet irf.dk
 • Præparatnyt
 • Den Nationale Rekommandationsliste
 • Éndagskurser for læger
 • Samarbejde med amtslige lægemiddelkonsulenter (ALKE)
 • ORDIPRAX.dk med statistik for ordinationer i lægepraksis
 • Overvågning af lægemiddelforbruget
 • Information til forbrugerne (medicinmedfornuft.dk og sundhed.dk)
 • Faglig bistand til centrale myndigheder
 • Foredrag og debatskabende aktiviteter
 • Samarbejde med andre institutioner.

 

I handlingsplanen for 2004 har der desuden været planlagt en række nye eller særlige aktiviteter (se bilag III). Fx har IRF været med til at holde flere fælleskurser for læger og farmaceuter samt deltaget i Lægedage i Bella Centeret. I foråret 2004 deltog IRF endvidere i en landsdækkende informationsindsats omkring benzodiazepiner.

 

I det følgende beskrives, hvordan de enkelte aktiviteter er gennemført i forhold til handlingsplanen for 2004.


Faste aktiviteter

Månedsbladet

I foråret 2004 bortfaldt den generelle portostøtte, hvilket et kort øjeblik stillede spørgsmålstegn ved, om det fortsat var økonomisk muligt at udsende bladet til samtlige læger i Danmark. Heldigvis fandt IRF hurtigt en løsning på problemet, og bladet bliver nu udsendt hver måned sammen med Ugeskrift for Læger i et oplag på 27.300.

 

Bladet indeholder forsat en hovedartikel (3-4 sider) og eventuelt en kort bagsideartikel. I år har IRFs medarbejdere selv skrevet 7 – fortrinsvis korte - artikler (mod 6 i 2003). Artiklerne sendes fortsat til preview hos Lægemiddelindustriforeningen, som sørger for videre distribution til relevante firmaer. Det har i 2004 betydet gennemsnitlig 1 (0-3) henvendelse per artikel, hvoraf omkring halvdelen har medført en efterfølgende korrektion.

 

Emnerne i månedsbladet 2004

Januar 

Behandling af astma hos børn

Februar 

Farmakologisk behandling af stabil KOL og astma

Marts 

Behandling af artrose
Pneumokokvaccination - endnu engang
Har du husket at tage stilling til statinbehandling?

April  Antiretroviral behandling
ORDIPRAX
Maj 

Farmakologisk behandling af apopleksi

Juni Indikation for behandling med B-vitamin

Nyere antipsykotika og nye bivirkninger

Juli Farmakologisk arytmibehandling
August Inhalationssteroider og risiko for osteoporose
Tibolon - enkelttilskud begrænses til 2 års behandling
September  Benzodiazepiner: Hvad er et rationelt brug?
Oktober  ACE-hæmmere vs. AT-II-antagonister - hvilken behandling skal man vælge?
Mød os på Lægedage 2004
November  Migræne
December  Behandling med botulinum-toksin
Botulinum-toksin mod rynker
Det generelle tilskud til selektive COX 2-hæmmere er blevet tilbagekaldt


En fuldstændig oversigt med forfatternavne, medlemmer af redaktionskomitéen mv. fremgår af bilag IV.


Vejledninger for behandling med lægemidler

IRF har som planlagt skrevet en artikel til månedsbladet om farmakologisk behandling af apopleksi, der opsummerer de væsentligste pointer fra Sundhedsstyrelsens referenceprogram.

 

I foråret var der desuden det første møde i redaktionsgruppen for revision af vejledningen "Luftvejsinfektioner", som IRF har aftalt at give såvel faglig som økonomisk støtte til. Dorte Glintborg deltager i redaktionsgruppen, og udgivelsen er planlagt til efteråret 2005.


Netstedet irf.dk

Fra 5.-12. marts blev der gennemført en brugerundersøgelse af netstedet, som i alt 615 brugere deltog i. Undersøgelsen viste bl.a., at de fleste af brugerne er læger (57%) (praktiserende læger udgjorde ca. en tredjedel af alle brugere), og at de fleste primært har fået kendskab til netstedet via månedsbladet (81%) eller kurserne (43%). Andre hyppige brugere er farmaceuter (26%), som fortrinsvis kender irf.dk gennem månedsbladet (58%), en kollega (29%) eller anden information fra IRF (23%). Anden information kunne fx være de temadage, som IRF afholdte i 2002 for ca. 200 apoteksansatte. De fleste brugere anvender irf.dk 1-3 gange om måneden og går fortrinsvis efter præparatnyt.

 

Næsten alle er enten meget tilfredse eller tilfredse med indholdet på netstedet (97%). 20% af deltagerne har skrevet yderligere kommentarer til IRF. De fleste fremhæver IRF´s uafhængige status og modvægten til industrien samt den hurtige og kortfattede information.

 

Et udvalg af positive og repræsentative kommentarer (se endvidere bilag V):

Jeg er meget glad for, at I findes og kan ikke finde uvildige lignende oplysninger andre steder.

 

Bliv endelig ved. Gerne i hurtigere tempo.

 

Finder oplysningerne særdeles relevante. Sammenligningerne giver på et øjeblik overblik over et farmakologisk område, hvilket er en stor hjælp.

 

Eksempler på mere kritiske kommentarer

Sker der nok????? Jeg synes, jeg mangler jer alt for meget i debatten. Lidt bovlamme er I blevet. Industrien kører det meste af racet.

 

Jeg kunne godt bruge stykprisen på piller på oversigtssiderne.

 

I jeres anbefalinger må I godt udtrykke jer klarere, således at tekstens udlægning er mere entydig.

 

I forhold til netstedet gjorde vi også i 2004 en indsats for at få lægerne til at tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev. Antallet af abonnenter var 2.870 ved udgangen af 2004 (mod 2.230 ved årets start).

 

I slutningen af året indledte vi desuden et samarbejde med de kliniske farmakologiske Centre om at publicere lægemiddelspørgsmål og svar på irf.dk af almen interesse for brugerne.


Præparatnyt

Vores anmeldelser/vurderinger af nye præparater har hidtil været det bærende element på irf.dk for læger og andre fagpersoner. I 2004 blev der imidlertid kun anmeldt 13 nye lægemidler (mod 22 i 2003). Til gengæld er der publiceret 11 nyheder om eksisterende lægemidler fx om nye bivirkninger af antipsykotika og COX-2 hæmmere.

 

National Rekommandationsliste

Arbejdet med at udvikle en national rekommandationsliste, som blev igangsat i foråret 2003, er gået noget langsommere end forventet. For hvert terapeutisk område beder vi de relevante medicinske specialeselskaber om at udpege 1-2 medlemmer til en specialistgruppe, og det er en proces, som har vist sig at tage tid.

 

Anbefalingerne for det første terapiområde (mave-tarm) blev sendt i høring og endelig godkendt af styregruppen i slutningen af 2004. Under høringsfasen er rekommandationerne offentlige tilgængelige på irf.dk. Styregruppen tager stilling til eventuelle korrektioner på baggrund af de indkomne høringssvar og i samråd med specialistgruppen. Denne beslutning fremgår af et konglomerat, som lægges på irf.dk sammen med de endelige rekommandationer.

 

I 2004 har styregruppen afholdt 5 møder, og følgende 6 specialistgrupper har været i gang:

 • Mavesyremidler (protonpumpehæmmere, H2-blokkere) og afføringsmidler
 • Antibiotika
 • Appetitnedsættende midler (slankemidler)
 • Midler mod diabetes
 • Midler mod blodpropper og blodmangel
 • Hjerte-karmidler og lipidsænkende midler.


Éndagskurser for læger

I 2004 arrangerede vi 38 (34+4) kurser inden for 7 terapeutiske emner (mod 35 i 2003). Desuden erstattede vi kurset om smertebehandling med et kursus i livsstilsændringer, hvor også de psykologiske aspekter i det at ændre vaner bliver belyst (Kurser i antibiotika, som er særskilt arrangeret for praksisreservelæger, fremgår ikke af kursuskataloget).

 

Kurserne er fortsat meget eftertragtede, hvilket også kan ses af kommentarerne fra vores brugerundersøgelse for irf.dk i marts måned. Her giver mange udtryk for, at de ønsker flere kurser (bilag V) - heriblandt en hel del farmaceuter, som arbejder med klinisk farmaci og derfor meget gerne ville deltage i IRFs kurser.  

 

Det nuværende kursusudbud er imidlertid økonomisk i overkanten af, hvad IRF´s nuværende og fremtidige budget kan bære. For at undgå at skulle reducere i udbuddet af kurser blev det besluttet at opkræve et gebyr på kr. 300 per deltager gældende fra efterårets kurser. Det svarer til 20-25% af de reelle omkostninger til undervisere og kursussted. Det har heldigvis ikke mindsket interessen for at deltage i kurserne, men til gengæld medført noget ekstra administrativt arbejde. Det forsøger vi at kompensere for ved, at deltagerne ikke læn-gere får tilsendt kursusmaterialet, men selv må hente det på netstedet. Omfanget af materiale til to kurser er dog steget i en sådan grad, at vi ikke kan sende det ud over nettet. Derfor indfører vi en begrænsning på omfanget af materiale i 2005.

 

Hvert kursus begynder med en kort introduktion til IRF, som tidligere varierede fra kursus til kursus. I 2004 lavede vi en ny powerpointpræsentation med noter, som markedsfører præparatnyt, ORDIPRAX og Den Nationale Rekommandationsliste. Desuden viser vi relevante data for kursets emne.

 

Oversigt over kursusemnerne i 2004:

 • Antibiotika (8+4 kurser)
 • Kardiovaskulær farmakologi (8 kurser)
 • Psykofarmaka (3 kurser)
 • Type 2 diabetes (4 kurser)
 • Astma og KOL (4 kurser)
 • Gynækologisk endokrinologi (4 kurser)
 • Livsstilsændringer nyt (2 kurser efterår).

En detaljeret liste over undervisere og kursussted mv. fremgår af bilag V.


Samarbejde med de amtslige lægemiddelkonsulenter (ALKE)

I lighed med tidligere år blev der i maj 2004 holdt den årlige konference for ALKE og andre med interesse for kvalitetsudvikling af lægemiddelordinationer. Den foregik på Hotel Kolding Fjord med i alt 85 deltagere. Det overordnede emne var kriterier for rationelt valg af lægemidler med fokus på Den Nationale Rekommandationsliste.


I tråd med at IRF gerne vil initiere flere aktiviteter for ALKE-ne, holdt vi i oktober et mindre møde for ca. 25 ALKE. Emnet var synergi mellem ORDIPRAX og databasesystemet BOB (bedst og billigst), som anvendes i nogle amter. I 2004 havde vi hyppig kontakt med de enkelte ALKE via telefon og mail. Derudover underviste vi i forbindelse med og støttede følgende lokale initiativer:

 

 • I Ringkøbing amt stod vi for en undervisningsdag om Rationel Farmakoterapi for ca. 90 praktiserende læger og farmaceuter i amtet. Derudover rådgav vi om og underviste i et projekt om dosispakning og medicingennemgang.
 • For Nordjyllands amts lægemiddelenhed arrangerede vi en halv undervisningsdag.
 • I Storstrøms amt deltog vi fortsat i ALKE-følgegruppen.
 • I Frederiksberg kommune deltog vi i en rådgivende følgegruppe for Lægemiddelenheden.
 • I Frederiksborg amt deltog vi i følgegruppen for et projekt om klinisk farmaci i lægepraksis og rådgav desuden i forbindelse med lokale behandlingsvejledninger.
 • I Roskilde amt rådgav vi om lokale behandlingsvejledninger. 

 

Se endvidere liste over undervisning og foredrag bilag VI.


ORDIPRAX

ORDIPRAX er et internetbaseret feedback-værktøj til grafisk præsentation af statistik for lægemiddelordinationer i lægepraksis. Ved indtastning af en personlig pin-kode og et par klik med musen får den enkelte læge et hurtigt overblik over egne lægemiddelordinationer, hvor han/hun både kan følge udviklingen over tid og sammenligne forbrugets størrelse med kollegerne i amtet. Systemet kan korrigere for forskelle i køn og alderssammensætning, men er ikke en egentlig facitliste for, om den enkelte læge udskriver den korrekte mængde og sammensætning af medicin. Markante afvigelser forventes derimod at give anledning til refleksion over, om der er rationelle begrundelser for at ordinationer af fx dyrere eller obsolette præparater afviger væsentlig fra andre praksis. ORDIPRAX gik i luften i maj 2004 og blev godt modtaget af de praktiserende læger. De aflagde knap 1.000-2.000 besøg per måned og brugte 10.000 - 20.000 billeder. I alt har der siden oprettelsen været 540.000 hits med visning af 397.000 forskellige billeder.

 

I 2004 blev brugerfladen videreudviklet med enkelte nye skærmbilleder, bl.a. et sumbillede af det totale forbrug. Derudover blev det muligt for ALKene at få adgang til ORDIPRAX data på praksisniveau i eget amt i slutningen af 2004, hvilket ellers kræver en særlig pin-kode, som kun den respektive praksis har kendskab til. Data findes i forvejen i amternes egne databaser, men for at fremme implementeringen, blev det muligt for læger og ALKe at arbejde ud fra det samme system. ORDIPRAX gør det endvidere muligt at sammenligne forbruget mellem de forskellige amter. 


Overvågning af lægemiddelforbruget

IRF overvåger fortsat udvalgte lægemiddelgrupper per kvartal. I 2004 var forbruget af COX-2 hæmmere specielt interessant at følge, da vi de seneste år har udført en massiv informationsindsats via både irf.dk, månedsbladet og vor foredragsaktiviteter. Kurven ovenfor viser, at forbruget er faldet støt gennem hele året. Det massive fald i 4. kvartal skyldes dog fortrinsvis tilbagetrækningen af Vioxx og dernæst bortfald af tilskuddet til de øvrige COX-2 hæmmere.

 

Også forbruget af hostemidler har været interessant at følge. Det skyldes bl.a., at IRF´s vurdering af effekten på visse punkter afveg marginalt fra Lægemiddelstyrelsens, hvilket i januar 2003 og efterfølgende skabte en del debat i både presse og apotekskredse – senest med et opfølgende indslag i DRs forbrugerprogram "Kontant" 7. december 2004.  


Medicin med fornuft til forbrugerne

Netstedet medicinmedfornuft.dk blev udbygget i 2004 med bl.a. information om hjertesygdomme (arytmi og slagtilfælde), vitaminer samt medicin til børn. De øvrige sektioner på medi-cinmedfornuft.dk er holdt à jour i takt med nye anmeldelser, behandlingsvejledninger og artikler i månedsbladet. Antallet af abonnenter på nyhedsbrevet fra medicinmedfornuft.dk er i 2004 steget fra 214 til 542. Vi har lavet en mindre telefonisk undersøgelse af, hvordan patientforeningerne bruger medicinmedfornuft.dk, og hvad vi kunne gøre bedre. Det har øget synligheden af medicinmedfornuft.dk på foreningernes egne netsteder. I 2004 lancerede vi også en ny ordbog, der udvides i takt med de ord, som vores læsere spørger os om pr. mail.

 

Ved lanceringen af ordbogen fik vi følgende anmeldelse fra netstedet Bedre Medicin.dk:

Medicin med Fornuft har 01/12-2004 udgivet en ordbog over ord og begreber, der har med medicin at gøre. Det er en rigtig god ide, for det kan være mere end umuligt for den almindelige forbruger at finde rede i alle de begreber, der bruges, når man søger information om medicin.

 

Det er vanskeligt at skrive på forståeligt dansk om medicin, men her udmærker ordbogen sig ved at forklare vanskelige begreber på en let tilgængelig måde og er tit underbygget med glimrende eksempler.

 

Samarbejdet med gratisavisen Dit Liv (Dagens Medicin) fortsatte, og Marianne Møller og Annemette Holm har skrevet fire 2-siders opslag hertil, og Marianne Møller og Dorte Glintborg har skrevet fire artikler til bladet Helse. Emner har bl.a. været benzodiazepiner, bivirkninger og gigt (se publikationsliste bilag VII).

 

Den Fælles Offentlige Sundhedsportal, Sundhed.dk, gik ind i sin 2. fase, og vi har – i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen - fortsat deltaget i møder på nationalt plan om indhold og struktur. I 2004 har IRF vedligeholdt og udvidet sin andel af artikler på portalen samt indsatsen for at få nyheder på forsiden. Sundhed.dk vandt i 2004 prisen for årets bedste europæiske e-sundhedsprojekt, ehealth Award (Cork, Irland 5. maj 2004). Brugerundersøgelser på Sund-hed.dk har vist, at artiklerne om lægemidler er læsernes favorit. Andelen af lægehuse, der nu er tilkoblet med digital signatur, er i løbet af 2004 steget til knap 60%.


Faglig bistand til centrale myndigheder

Jens Peter Kampmann og Dorte Glintborg har afsluttet sit arbejde med deltagelse i Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci, som publicerede rapporten "Brug medicinen bedre –perspektiver i klinisk farmaci", i juni.

 

Jens Peter Kampmann har fortsat deltaget i Indenrigs- og Sundhedsministeriets udvalg om fælles lægemiddelinformation og i udvalg om medicintilskud, som publicerede en betænkning i maj 2004 (Betænkning 1444).

 

Dorte Glintborg deltager fortsat i CEMTV´s (Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering) referencegruppe for tidlig varsling. 


Foredragsaktivet og debatskabende aktiviteter

Grundet flere store aktiviteter i efteråret (benzodiazepinseminarer, lægedage og kurser) besluttede vi at rykke det årlige stormøde for offentligheden fra efterår 2004 til foråret 2005.

 

Igen i år har der været en massiv undervisnings- og foredragsaktivitet (i alt 39 foredrag/kurser), og målsætningen om minimum 20 foredrag er således opfyldt (Se aktivitetsliste bilag VI).

 

Marianne Møller har deltaget i det forberedende arbejde til Teknologirådets konference "Medicin til raske – en syg idé?". Det var en konference om livsstilsmedicin, som blev afholdt 21. januar 2004 på Christiansborg, og hvor Jens Peter Kampmann deltog med foredrag. Udvalget afrundede arbejdet med udgivelsen af en rapport samt opstilling af en række anbefalinger til politikere og andre beslutningstagere (rapporten kan ses på teknologirådets netsted www.tekno.dk).


Samarbejde med andre institutioner

Der har været afholdt 3 møder i Dansk Selskab for Almen Medicin (koordinationsgruppen for behandlingsvejledninger). IRF deltager fortsat i samarbejdet med Forskningscentret for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse (FKL), hvor Dorte Glintborg eller Jens Peter Kampmann har deltaget i møderne i 2004. Jens Peter Kampmann er endnu chefredaktør for Lægeforeningens Medicinfortegnelse (indtil efteråret 2005) og er medlem af Lægeforeningens Medicinudvalg.


Nye eller særlige aktiviteter i 2004


Nyt logo

I sommeren 2004 fik IRF et nyt logo, udtænkt efter bedste heraldiske principper af Alice Graybill.


5 år med Rationel Farmakoterapi

I forbindelse med 5 års fødselsdagen 1. oktober udgav IRF en brochure, hvor IRFs aktiviteter beskrives på en kort og lettilgængelig facon.  


Internationalt samarbejde

I 2003 indledte IRF et samarbejde med den svenske og norske Lægemiddelstyrelse omkring udarbejdelse af farmakoterapeutiske rekommandationer, hvor IRF i første omgang har deltager som observatør. I den forbindelse har Marianne Møller deltaget i Sverige i en workshop om depression (27-28.1).

 

Jens Peter Kampmann og Marianne Møller har præsenteret IRF for en færøsk delegation med bl.a. Chefapoteker Heri Mørkøre. IRF har desuden haft besøg af en delegation fra Norge (Sundhedsfakultetet på universitet), Holland og Portugal (Infarmed). Delegationerne har lokalt arbejdet på at etablere IRF-lignende funktioner i deres hjemland.

Marianne Møller har, på foranledning af WHO, repræsenteret IRF på konferencen "3rd Baltic conference on Medicines" afholdt i Tallinn for de nye EU-lande i juni.

 

Dorte Glintborg har, på foranledning af WHO, præsenteret en poster på en WHO-konference i Thailand i marts.


Kurser for læger og farmaceuter

På opfordring af fra bl.a. Pharmakon og Ringkøbing amt har vi tilrettelagt i alt 4 kurser for læger og farmaceuter i 2004, hvor vi fortrinsvis selv har stået for undervisningen (se bilag VI). 


Lægedage i Bella Centeret

IRF deltog i for tredje år i træk i Lægedage i Bella Centret (8-12. november 2004), som er de praktiserende lægers årlige efteruddannelseskongres. Sidste års succes med en konkurrence om kursuspladser og chokolade blev gentaget. Denne gang med et nyt emne per dag (bivirkninger, patientsikkerhed, tilskud, interaktioner), som blev fulgt op med et dagligt besøg af en ekspert på standen.

 

Emnet for årets symposium var kardiovaskulær sygdom og rationel farmakoterapi, hvor bl.a. principperne for Den Nationale Rekommandationsliste blev præsenteret. Symposiet var vel besøgt med ca. 70 læger, og evalueringerne af det faglige indhold var lidt over gennemsnittet for alle symposier (4,5 mod 4,3). Eneste anke var for lidt tid til diskussion, hvilket måske var forventeligt pga. de mange programpunkter.


Ph.D. projekt: Indikatorer til måling af lægers ordinationsvaner

Hanne Rasmussen forventer at afslutte sit ph.d. projekt "Udvikling og validering af receptregi-sterbaserede kvalitetsindikatorer for lægemiddelbehandling i almen praksis" 1. september 2005. Hun har fået antaget artiklen "General practitioners prefer prescribing indicators based on detailed information on individual patients: a Delphi study" i European Journal of Clinical Pharmacology og regner med, at den bliver offentliggjort i foråret 2005. Hanne Rasmussen sender sin næste artikel til et internationalt peer-reviewed lægevidenskabeligt tidsskrift snarest. Titlen på artiklen er "Qualifying the selection of prescribing indicators based on correlation and factor analyses".

 

Dataindsamlingen i det tredje delprojekt er afsluttet, og databehandlingen er i gang. Det tredje delprojekt skal vurdere korrelationen mellem kvalitetsvurderinger baseret på data fra praktiserende lægers journaler og fra receptregister. I den forbindelse forventer Hanne Rasmussen at skrive en artikel til et internationalt peer-reviewed lægevidenskabeligt tidsskrift. Alle ph.d. kurser er afsluttet.

 

Aktuelt er Hanne Rasmussen ansat af Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, med arbejdsplads i Odense og på IRF som i hele forløbet.


Syge børn: Projekt i Roskilde amt

Dataindsamlingen for projektet med information til forbrugerne om børn og medicin i Roskilde amt er nu afsluttet, og resultaterne er ved at blive behandlet. De preliminære data tyder på, at projektet har haft en vis indflydelse på forbruget af vagtlægekonsultationer. Antallet er faldet med 8% i interventionsgruppen og steget med 5% i kontrolgruppen. Forskellen holder endvidere efter 1 år. Der er foreløbigt ikke tegn på de store ændringer i antibiotikaforbruget, men det er endnu for tidligt at drage de endelige konklusioner. Vi forventer, at de øvrige lægemiddeltal er gjort op i 2005.


Information om rationel brug af benzodiazepiner

På foranledning af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fik IRF i foråret 2004 til opgave at oplyse speciallæger i almen medicin og psykiatri om rationel anvendelse af benzodiazepiner og cyclo-pyrroloner. Opgaven er en del af en fælles informationsindsats, som vil blive evalueret i 2006 mht. forbrugsudviklingen af benzodiazepiner.

 

Der blev holdt to seminarer (13. og 30.9), hvor ca. 300 læger deltog. I samarbejde med Audit Projekt Odense udgav IRF desuden en praktisk vejledning i ordination og nedtrapning af benzodiazepiner, som er blevet sendt til alle almene lægepraksis. Derudover blev et temanummer af månedsbladet om benzodiazepiner sendt til alle landets læger.


Kulturnatten i Lægemiddelstyrelsen

For andet år i træk slog Lægemiddelstyrelsen dørene op for Kulturnatten. Et velbesøgt arrangement med over 700 gæster. Dorte Glintborg og Jens Peter Kampmann deltog i medicincaféen, hvor gæsterne, på opfordring fra Peter Qvortrup Geisling fra DR-programmet "Lægens bord", stillede spørgsmål om alt mellem himmel og jord, som handlede om lægemidler. 


Speciallægeuddannelsen i klinisk farmakologi

IRF deltager fortsat i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen i uddannelsen af kliniske farmakologer og har fra 1. juni 2004 haft Annemarie Hellebek ansat.


Andre projekter

Annemarie Hellebæk har deltaget i en arbejdsgruppe og en analysegruppe nedsat af DA i forbindelse med et projekt med titlen "Apotekets forebyggelse af fejl" . Projektet har som mål at øge patientsikkerheden ved brug af lægemidler i primærsektoren. Der fokuseres dels på de fejl, som apotekerne fanger ved receptkontrollen og dels på de fejl, som opstår ved apotekets ekspedition og udlevering af receptpligtige lægemidler. Her fokuserer også på hvilken læring der kan drages.

 

Den Rheumadatabase, som IRF har stået for at opbygge, overgik til Hvidovre hospital i slutningen af 2003. IRF er – med deltagelse af ekstern konsulent Janne Unkerskov - fortsat med i projektets styregruppe og har præsenteret en poster på den kliniske farmakologikongres i Australien i august (se publikationsliste bilag VII). De første resultater af projektet medicinindustriens markedsføring, som IRF tidligere har ydet støtte til, blev præsenteret på ALKe-mødet i april/maj.


Personalepolitik og kompetenceudvikling

IRF følger den personalepolitik, der i øvrigt gælder i Lægemiddelstyrelsen. IRF lægger fortsat stor vægt på kompetenceudvikling, bl.a. gennem deltagelse i kurser og internationale møder og andre uddannelsesmæssige aktiviteter, ligesom det akademiske personale regelmæssigt deltager i gennemgang af videnskabelig litteratur og i diskussion af klinisk-videnskabelige problemstillinger (Journal club). Nye arbejdsområder og arbejdsopgaver inddrages i takt med den enkelte medarbejders stigende kompetenceniveau.

 

De akademiske medarbejdere deltager løbende i IRF´s egne kurser for læger. Se endvidere bilag II for efteruddannelse, samt kursus og konferencedeltagelse.


Bygning og lokaler

IRF flyttede med Lægemiddelstyrelsen ud i nye bygninger og lokaler sommeren 2003. IRF er placeret på 3. sal i den nye bygning med i alt 220 m2 fordelt på to storrum, et konferencelokale, et kopirum, garderobe, toiletter og teknikrum.


Styregruppen

Styregruppen er nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at rådgive IRF´s ledelse om de overordnede retningslinier for IRF´s funktion. Lægemiddeldirektør Jytte Lyngvig er formand for styregruppen, der i 2004 har holdt 3 møder. Styregruppen godkender på sidste årlige møde i december det kommende års budget og handlingsplan og på årets første møde årsrapporten.

 

Efter hvert møde laver IRF et referat, som sendes til medlemmerne senest 2 uger efter mødet. IRF´s kommissorium og funktion har været uændret siden 2001 (se kommissorium bilag VIII).

 

Styregruppen bestod i 2004 af følgende repræsentanter:

 • Lægemiddeldirektør Jytte Lyngvig (formand for styregruppen)
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved afdelingschef Vagn Nielsen
 • Sundhedsstyrelsen ved overlæge Michael von Magnus
 • Sygesikringens forhandlingsudvalg ved kontorchef Ib Kjeldsen
 • Amtsrådsforeningen ved sygehusapoteker Inger Bjeldbak-Olesen
 • Københavns og Frederiksberg kommune ved vicekontorchef Steen Rank Petersen
 • Lægeforeningen ved næstformand (og formand for medicinudvalget) læge Ole Eckhardt Poulsen
 • Apotekerforeningen ved formanden for Apotekerforeningen, apoteker Niels Kristensen
 • Forbrugerrådet ved Sundhedsmedarbejder Margrethe Nielsen
 • Lægemiddelindustriforeningen ved formanden, adm. direktør Karin Verland.


Regnskab

IRF´s driftsregnskab for 2004 viser et underskud på kr. -1,1 mio. i forhold til årets finanslovs-bevilling (kr. 8,8 mio.). Nedenfor følger en oversigt over IRF´s videreførelsesmuligheder. Et detaljeret regnskab og budget findes i bilag IX.

 

2001 2002 2003 2004 2005*
Saldo, primo  5,1 4,6 2,2 3,5 2,3
Bevilling 5,2 6,3 11,4 8,8 8,6
Regnskab  5,7 8,7 10,1 9,9 10,0
Årets resultat  -0,5 -2,4 1,3 -1,1 -1,4
Saldo, ultimo  4,6 2,2 3,5 2,3 0,9

 * Forventet iht. budget.


Afsluttende bemærkninger

IRF har i 2004 arbejdet efter de samme retningslinier som i 2003. Der har, som tidligere, været nogen personaleudskiftning. Ved årets slutning valgtes ikke at genbesætte en lægestilling, men i stedet satse på ekstern deltidsarbejdskraft. Her synes det at lykkes IRF at tiltrække flere meget kvalificerede ansøgere, og det er et samarbejde, som vi forventer os meget af. Instituttets dygtige sekretær Hanne Dalsgaard, der var en uvurderlig støtte i IRFs første periode, forlod i efteråret efter en længere sygdomsperiode IRF.

 

Månedsblad og præparatnyt er fortsat uændret, selv om også IRF kan mærke den i øjeblikket let svækkede innovationstendens. Artiklerne sendes fortsat til preview hos medicinindustrien, en proces, der går nogenlunde tilfredsstillende – også selv om vi sjældent kan blive fuldstændig enige.

 

Gebyrerne for kurserne endte på 300 kr. per gang; et beløb, der dog kun i meget lille omfang har påvirket tilmeldelseslysten, idet kurserne fortsat er overordentlig populære. Administrationen af betalingsordningen har ikke været uden problemer. Der arbejdes fortsat på en strømlining, så arbejdet kan udføres med så få gener som muligt, men vi har med vilje ikke tilstræbt millimeterretfærdighed med hensyn til tilmeldelse, betaling og fremmøde. Der er – bl.a. for gebyrerne, der nu dækker ca. 25% af udgifterne – afholdt to nye kurser i "livsstilssygdomme"

 

Kursusmaterialet tilbydes nu på Internettet, hvilket er både en betydelig besparelse og forbedring af arbejdsgangen.

 

Arbejdet med den Nationale Rekommandationsliste går videre som planlagt. Rekommandationslisten bliver ikke en rekommandation i vanlig forstand med udpegning af ganske få lægemidler, men mere en bred præsentation af, ud fra ens effekt og bivirkninger, klinisk brugbare midler, hvor prisen ikke medregnes i vurderingen. Listerne bliver således først og fremmest et arbejdsredskab for lægemiddelkomiteer, men kan selvfølgelig også anvendes af den enkelte læge.

 

ORDIPRAX blev lanceret i foråret 2004 og kan nu uden problemer anvendes af alle, hvad angår data på amtsniveau, mens lægedata kun er tilgængelige for den aktuelle læge (ydernummer) og amtets sygesikringsenhed. ORDIPRAX er blevet godt modtaget og er nemt at betjene. Der vil ske en løbende udvikling og tilpasning, men der tilstræbes også en vis kontinuitet.

 

I december 2003 blev Interaktionsdatabasen overdraget til Lægemiddelstyrelsen. Det viste sig – desværre – at der stadig var en del forhindringer, også af teknisk karakter, der har bevirket, at Interaktionsdatabasen først i april 2005 bliver gjort offentligt tilgængelig. Jens P. Kampmann er fortsat medlem af det Faglige forretningsudvalg.

 

Aktieselskabet, der skal udgive en sammensmeltning af de to grønne lægemiddelinformationsbøger, blev en realitet sidst i 2004, og sidste udgave af en selvstændig Medicinfortegnelse påregnes at udkomme i efteråret 2005. Arbejdet i det nye aktieselskab, Infomatum A/S, er påbegyndt. Der er dannet en bestyrelse, en Styregruppe og et Fagligt Forretningsudvalg, hvori chefen for IRF har fast plads blandt i alt 6 medlemmer.

 

Udgifterne til lægemidler steg fortsat mindre, end det er set i de sidste par år. Dette skyldes primært patentudløb på mange centrale produkter og en lidt mindre innovationshastighed i medicinindustrien, hvorimod IRFs indsats næppe kan tages til indtægt for dette. På den anden side har man bemærket en ændret holdning hos lægerne; deres ansvarsbevidsthed, hvad angår det økonomiske, er stigende, således, at der er en øget økonomisk forståelse for, at patienterne ikke skal behandles mere omkostningstungt end nødvendigt. På den anden side sikrer den målrettede tilskudsordning, at ingen patient, hvor indikationen følger gængse retningslinier, unddrages en relevant lægemiddelbehandling. Samarbejdet mellem primær- og sekundærsektoren, der på forsøgsbasis er mest udviklet i Roskilde Amt, har udviklet sig positivt og givet resultater for begge sektorer. Ordningen skal evalueres i 2006. Forbruget af COX-2 hæmmere er efter fratagelsen af tilskud og specielt nyere undersøgelser, der viser farligheden for hjerte-kar patienter, reduceret i drastisk omfang. Forbruget af Kodimagnyl er heldigvis fortsat faldende (4,1 % fra 2003 til 2004) – upåvirket af TV-reklamer.

 

Arbejdet med at bringe lægemiddelmateriale til den fælles offentlige sundhedsportal, Sundhed.dk er gået godt, idet IRF deltager i arbejdet som national kontaktperson og fortsat forsyner portalen med meget lægemiddelstof.

 

I foråret 2004 afsluttedes et udredningsarbejde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet om forbruget af benzodiazepiner. IRF havde deltaget i dette arbejde og bar en stor del af det udfarende oplysningsarbejde, bl.a. med to møder for læger, artikel i månedsbladet og en informationsbog i samarbejde med Audit Projekt Odense. I 2006 skal indsatsen evalueres.

 

IRF deltog også i 2004 på lægedage, dels med en velbesøgt stand dels med et ikke mindre velbesøgt symposion. Endvidere deltog IRF også i åbningsdebatten. Det er en god måde at komme i kontakt med mange potentielle brugere, og vi vil også i 2005 deltage med både stand og symposion.

 

ALKemødet i Kolding var også vel modtaget og gentages – med andet emne – i år. Det samme gør det "interne" ALKemøde til efteråret, hvor der diskuteres mere nære problemer. IRF vil gerne fastholde og eventuelt udbygge dette samarbejde, der nu med regionernes dannelse må få en lidt anden struktur. Dette skal bl.a. diskuteres på forårets møde i Kolding.

 

IRF har ved en indsats fra specielt Alice Graybill fået et nyt logo, hvis udformning, farvekomposition og elementernes placering er udformet i henhold til anerkendte heraldiske principper udstukket af Rigsarkivet. Samtidig er både logoet og IRF’s navn nu placeret øverst på brevpapir, kuverter etc.

 

Visionerne for fremtiden er egentlig uændrede, men IRF vil gerne producere flere oversigter over kontroversielle områder i farmakoterapien. Med de nye medarbejdere i 2005 sættes lid til, at dette kan realiseres. 

De fremtidige aktiviteter fremgår af Handlingsplan for 2005.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi vil afslutningsvis takke alle samarbejdspartnere, herunder Indenrigs- og Sundhedsministeriet, amter og ALKe, medicinindustrien og alle vore mange undervisere for en frugtbar og aldrig kedelig sameksistens. 

 

 

Oversigt over bilag til årsrapport 2004. 


Opdateret: 6. maj 2011


 

Siden sidst opdateret: 6. maj 2011 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top