Du er her: IRF Kurser og konferencer Konferencer Stormøde om hypertension

Print

Stormøde om hypertension


Institut for Rationel Farmakoterapi afholdt d.  31. januar 2008 en offentlig konference om emnet "Hypertension". Konferencen foregik i Lægemiddelstyrelsen.

 

Præsentationer

 Bo Christensens præsentation (2394 KB)

 Elisabeth Thomsens præsentation (270 KB)

 Hanne Herborgs præsentation (553 KB)

 Hans Ibsens præsentation (514 KB)

 Tage_Lysbos præsentation (168 KB)

 

 

 

Referat

Institutchef dr.med. Jens Peter Kampmann bød velkommen til mødet og fortalte om baggrunden for, at IRF dette år har valgt at have Hypertension som sit emne på stormødet.

 

Mange patienter med forhøjet blodtryk er ikke diagnosticerede og andre er ikke i behandling. Selv om behandlingsmålet hos de behandlede nok nås hos flere end tidligere, er der alligevel lang vej igen, før situationen er tilfredsstillende. Der er i øjeblikket stor interesse omkring blodtryk, dets måling og behandling, så emnet er velvalgt. 

 

Ib Abildgaard indledte med data fra en undersøgelse udført i det gamle Fyns Amt om data vedrørende hypertensionsbehandlingens omfang. Fyn udgør ca. 10 % af befolkningen i Danmark og er yderligere demografisk repræsentativt. 8000 personer blev screenet for forekomst af hypertension vurderet på hjemmeblodtryksmåling. Deltagerprocenten var godt 50%, der igen fandtes demografisk repræsentative. Prævalensen var som ventet stærkt aldersafhængig fra ca. 4% blandt 30-39-årige til 60-70% blandt > 80-årige. 70% af de, der havde hypertension, vidste det i forvejen, 60% var i behandling og 43% var kontrolleret, dvs. havde et blodtryk < 140/90. Ekstrapoleret til landstal har 905.000 hypertension, 66% er erkendte, 52% af de erkendte er i behandling. Af disse er knapt 80 % kontrollerede.

 

Studiet fra Fyn blev sammenlignet med et ældre studie fra Glostrup, som har dannet baggrund for 50-50-50 % udmeldingerne om erkendte, behandlede og kontrollerede. Tallene fra Fyn stemmer godt overens med amerikanske tal.

 

På landsplan i Danmark er 309.000 patienter ikke kendt, 434.000 er ikke behandlet, hvoraf 365.000 burde være i behandling baseret på deres risikoprofil. 194.000 er ikke tilstrækkeligt behandlet. Konklusionen er, at der stadig er alt for få patienter, der er erkendte, godt ½-delen er ikke i behandling, men det positive er, at blandt de behandlede er ¾ kontrollerede.

 

Hans Ibsen indledte med at redegøre for den tydelige og store sammenhæng mellem hypertension og apopleksi: "60% af apopleksierne skyldes hypertension iflg. WHO"

 

Epidemiologiske data viser en tydelig sammenhæng mellem risikoen for stroke og såvel systolisk som diastolisk blodtryk. Blandt 50-70-årige ses en 8 til 16 dobling af risikoen. Omvendt viser observationsdata, at en reduktion i systolisk blodtryk på 2 mmHg medfører en 7% risikoreduktion for død af hertesygdom og 10% risikoreduktion for død som følge af stroke.

 

I RCT findes en forskel på ca. 10/5 mmHg mellem aktivt- og placebobehandlede, og det medfører en ca 40% relativ risikoreduktion for stroke på trods af, at kun 50% af de aktivt behandlede når behandlingsmålet og at blodtrykket blandt de placebobehandlede også falder. Det vil sige de placebokontrollerede interventionsundersøgelser undervurderer formentlig den "reelle" effekt.

 

Epidemiologiske studier viser en øget risiko for stroke allerede ved et blodtryk over 120/80, dvs. det man kalder et højt normalt blodtryk og "præhypertension"

 

I de følgende præsentationer gøres rede for nye studier, der viser sammenhængen mellem især stoke og risikoen for stroke og for det tidligere erkendte i form af "50%-reglen", en regel som er global. Der diskuteres tiltag, strukturelle ændringsforslag til bedring af opsporing og behandling. Hans Ibsen argumenterer for, at behandling ikke bare er behandling. Der kan være forskel på behandlingseffekt afhængig af behandlingsvalg med baggrund i LIFE-studiet.

 

Tage Lysbo gjorde rede for gældende rekommandationer for behandling på baggrund af en vurdering af personernes risikoprofil, heriblandt non-farmakologiske tiltag. Der er frit valg blandt antihypertensiva, idet nyere undersøgelser (LIFE og Ascot) har medført, at beta-blokkere er prioriteret ned som 4-valgspræparat på grund af deres ringere beskyttelse mod apopleksi. Det understreges dog, at behandlingsvalget også er afhængigt af komplicerende sygdomme. Der redegøres for tal, der viser, at antallet af patienter i flerstofbehandling er øget betragteligt de senere år.

 

Bo Christensen stillede spørgsmålstegn ved "50%-reglen", idet Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen i 2005 har vist at 75-90% af personer > 45 år har fået målt deres blodtryk inden for de sidste 3 år. Dernæst gøres rede for yderligere overvejelser om underbehandling også inden for andre områder. Vejen frem er tiltagende brug af polyfarmaci.

 

I alle interventionsstudier findes fald i systolisk og diastolisk blodtryk, men kun få patienter når behandlingsmål. Der synes ikke, at være holdepunkt for, at underbehandlingen er et almen praksisproblem, men et strukturelt problem generelt i sundhedsvæsenet. Han redegjorde herefter for mulige tiltag til bedring af hypertensionsbehandlingen i form af livsstilssamtaler, motiverende samtale, patientuddannelse mm.

 

Elisabeth Thomsen fra Lægemiddelstyrelsens tilskudssektion redegjorde for medicintilskudsordningen og specielt for den revurdering, der er igangsat. Aktuelt for dagens emne var, at Medicintilskudsnævnet har indstillet til Lægemiddelstyrelsen, at de "dyre" ACE-hæmmere ikke skal opretholde generelt tilskud. Desuden, at ATII-antagonisterne skal overgå til generelt klausuleret tilskud. Der udspandt sig efterfølgende en diskussion af, om det ville medføre underbehandling. Lægemiddelstyrelsen vil dog gøre alt for, at gøre reglerne så lette at administrere som muligt. Det drejer sig jo for ATII-antagonisterne udelukkende om at skrive "tilskud" på recepten, når kriterierne er opfyldt.

 

Hanne Herborg gennemgik projekter udgået fra Pharmakon med henblik på bedring af compliance/concordans. Der blev redegjort for, at det kunne blive en farmakonomydelse på apoteket af kortere varighed under forudsætning af tilstrækkelig kvalificering. Der henvises til Hanne Herborgs præsentationer, der grundigt gennemgår elementerne i projekterne.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 19. februar 2008 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top