Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Statinbehandling til raske ældre har marginal effekt

Print

Statinbehandling til raske ældre har marginal effekt


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


 

Kort om studiet

 • Publikationen (1) er en sekundæranalyse af JUPITER-studiet på raske personer uden kardiovaskulær sygdom med højsensitiv CRP ≥2,0 mg/l efter aldersstratificering i over henholdsvis under 70-årige.
 • Der fandtes en statistisk signifikant, men lille reduktion i det kombinerede primære endepunkt og i sekundære endepunkter som myokardieinfarkt og apopleksi (number needed to treat (NNT) over 2 år henholdsvis 63, 200 og 167) blandt over 70-årige.
 • Risikoreduktionen er større blandt ældre end yngre på grund af den større hyppighed af kardiovaskulære hændelser.
 • Der fandtes ingen reduktion i kardiovaskulær og totalmortalitet 


Det mener IRF

 • Resultaterne af denne post hoc analyse er ligesom det oprindelige JUPITER-studie vanskelig at omsætte til daglig klinisk praksis, hvor der endnu ikke er adgang til højsensitiv CRP-analyse, ligesom betydningen af let forhøjet CRP er ukendt.
 • IRF anbefaler fortsat ældre med hjerte-karsygdom statinbehandlet på lige fod med yngre.
 • Statinbehandling af ældre raske bør kun omfatte ganske få med meget høj risiko for kardiovaskulær hændelse.
 • Værdien af rosuvastatin anvendt sekundærprofylaktisk er endnu ikke dokumenteret.

Baggrund

IRF har tidligere anmeldt JUPITER-studiet (Justification of the Use of Statins in Prevention: an intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) og konkluderet, at reduktionen i risikoen for kardiovaskulære hændelser blandt raske personer med lav til normal LDL-kolesterol og forhøjet CRP var marginal (2) med NNT-værdier fra 100-300/2 år.
Der er nu foretaget en post hoc analyse af data fra JUPITER-studiet efter aldersstratificering i over og under 70-årige (3).
Det er til stadighed omdiskuteret, hvorvidt raske og ikke mindst ældre raske har effekt af statinbehandling, mens værdien af statinbehandling anvendt sekundærprofylaktisk er veldokumenteret.
Hos raske synes det kun at være personer med flere kardiovaskulære risikofaktorer, der har en rimelig effekt af behandlingen.
Resultaterne af JUPITER-studiet er vanskelig at omsætte til klinisk praksis, idet der endnu ikke er adgang til den højsensitive CRP-analyse, ligesom betydningen af let forhøjet CRP er uklar. Den aktuelle analyse er foretaget med henblik på at klarlægge værdien hos ældre, der sædvanligvis har flere risikofaktorer og har en højere hyppighed af kardiovaskulære hændelser.

 

Metode

Analysen er foretaget blandt 5.695 over 70-årige (gennemsnitlig alder i gruppen var 74 år) uden kardiovaskulær sygdom eller diabetes med LDL-kolesterol < 3,37 mmol/l og CRP > 2,0 mg/l. Stratificeringen er foretaget post hoc.
Sammenlignet med gruppen af < 70-årige var en større andel kvinder, flere personer havde flere kardiovaskulære risikofaktorer (Framingham risk score >10), flere havde hypertension, men der var dog færre med BMI > 30 og færre var rygere.
2.878 personer havde fået rosuvastatin 20 mg dgl og 2.817 placebo med en median opfølgningstid på 2 år og maksimal opfølgningstid på 5 år.

 • Det primære endepunkt var sammensat af første kardiovaskulære tilfælde, dvs. 
 • Ikke letalt myokardieinfarkt.
 • Ikke letal apopleksi.
 • Indlæggelse for ustabil angina pectoris.
 • Arteriel revaskularisering
 • Død af kardiovaskulær årsag.

Sekundære endepunkter var enkeltkomponenter af det primære endepunkt, død af enhver årsag, venøs tromboemboli og nyopdaget diabetes.
Forfatterne designede studiet og skrev protokollen, mens AstraZeneca finansierede studiet, stod for dataindsamling og monitorering, men havde ikke kendskab til behandlingsstatus. Databehandling og analyse, udarbejdelse af manuskript og beslutning om publikation havde de ikke indflydelse på.

 

Resultater

Tabel 1. Resultater af rosuvastatinbehandling sammenlignet med placebo

   > 70-årige (gennemsnit 74 år)

Rosuvastatin

Placebo

NNT

p-værdi
N=2.878 N=2.817 2år  
Primært endepunkt 75 (2,6 %) 119 (4,2 %) 63  <0,001
AMI 17 (0,6 %) 30 (1,1 %) 200 P=0,046
Apopleksi 22 (0,8 %) 39 (1,4 %) 167 P=0,023
Kardiovaskulær død 21 (0,8 %) 25 (0,9 %)   P=0,53
Samlet død 108 (3,6 %) 133 (4,7 %)   P=0,09
  < 70-årige (gennemsnit 63 år)  
  N=6.023 N=6.084    
Primært endepunkt 67 (1,1 %) 132 (2,2 %) 91 P<0,001
AMI 14 (0,2 %) 38 (0,6 %) 250 P=0,001
Apopleksi 11 (0,2 %) 25 (0,4 %) 500 P=0,02
Kardiovaskulær død 14 (0,2 %) 18 (0,3 %)   P=0,5
Samlet død 90 (1,5 %) 114 (1,9 %)   P=0,1

 

Data efter stratificering viste en signifikant reduceret forekomst af det primære endepunkt, AMI og apopleksi, hvilket også var tilfældet for andre kombinerede endepunkter og venøs tromboemboli. Reduktionen var imidlertid meget lille udtrykt bl.a. i høje gennemsnitlige NNT. Blandt de over 70-årige fandtes lidt større absolutte risikoreduktioner bl.a. pga. lidt større antal hændelser. Rosuvastatin bevirkede ingen signifikant mortalitetsreduktion.

 

Diskussion

Denne analyse er en post-hoc analyse og resultatet skal derfor tages med forbehold og bør kun være hypotesegenererende og føre til et egentligt randomiseret studie. Der er på den anden side ikke noget overraskende i, at når analysen udføres på en gruppe personer, der har flere risikofaktorer og højere alder, vil det give sig udslag i en højere absolut risikoreduktion.
Risikoreduktinen må dog stadig anses for marginal. Til raske ældre vil IRF derfor fortsat kun anbefale statinbehandling til udvalgte med multiple risikofaktorer.
Sekundærprofylaktisk anbefales statinbehandling anvendt på samme indikationer som til yngre og på den indikation er simvastatin og atorvastatin bedst dokumenteret.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

 1. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FAH et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:2195-207
 2. http://irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/rosuvastatin_som_forebyggelse_af_vaskulaer_sygdom_hos_personer_med_forhoejet_crp.htm
 3. Glynn RJ, Koenig W, Nordestgaard BG et al. Rosuvastatin for primary prevention in older personas with elevated C-reactive protein and low to average low-density lipoprotein cholesterol levels: Exploratory analysis of a randomized trial. Ann Intern Med. 2010;152:488-96.

 

Anmeldelsen har været forelagt Dansk Cardiologisk Selskab, som kan tilslutte sig IRF’s tolkning og konklusion af studiet.

 • Ældre med hjertekarsygdom statinbehandles på samme vis som yngre
 • Ældre uden hjertekarsygdom statinbehandles kun ved meget høj samlet risiko

På vegne af den præventive gruppe i DCS

 

Erik Berg Schmidt                                                      Mogens Lytken Larsen
Professor, overlæge dr.med.                                   Ledende overlæge, dr.med.

Lipidklinikken, Kardiologisk Afdeling                          Kardiologisk afdeling
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital          Odense Universitetshospital

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 05-08-2010


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top