Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Effekt af fibrat på kardiovaskulære tilfælde – en metaanalyse

Print

Effekt af fibrat på kardiovaskulære tilfælde – en metaanalyse


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


 

Kort om studiet

 • Undersøgelsen er en meta-analyse omfattende 18 undersøgelser af i alt 45.058 personer. Der forekom 2.870 kardiovaskulære tilfælde, 4.552 koronartilfælde og 3.880 dødsfald.
 • Behandling med fibrat gav en relativ reduktion (RR) på 10 % (95 % CI: 0 % til 18 %) af major cardiovascular events og en RR af koronare tilfælde på 13 % (7 % til 19 %). Der var ikke effekt på apopleksi, samlet mortalitet, kardiovaskulær mortalitet, pludselig død og non-vaskulær mortalitet.
 • Fibrat reducerede risikoen for progression af albuminuri med 14 % (2 % til 25 %).
 • Alvorlige bivirkninger blev ikke signifikant øget af fibrat.
 • Forekomst af bivirkninger var ikke signifikant øget under fibratbehandling.

Det mener IRF


• Den vigtigste behandling af øget kardiovaskulær risiko er statiner.
• Meta-analysen tyder på, en beskeden effekt på kardiovaskulære tilfælde, som kan tænkes at være af værdi hos højrisikopatienter.
• Effekten af behandling med kombinationen af statin og fibrat er ikke belyst i meta-analysen.
• Meta-analysen omfatter 5 forskellige fibrater, som kan tænkes ikke at have samme effekt. Det er ikke belyst i undersøgelsen. I Danmark markedsføres kun gemfibrozil mens bezafibrat kan rekvireres med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

 

Baggrund

Kardiovaskulær sygdom er den vigtigste årsag til præmatur sygdom og død. Farmakoterapi med statiner rettet mod LDL kolesterol har vist sig effektiv, men der er fortsat behov for yderligere at nedsætte risikoen for kardiovaskulære tilfælde. Terapi rettet imod andre vigtige komponenter i lipidprofilen har haft mindre effekt. Selv om adskillige undersøgelser har vist association mellem HDL kolesterol, triglycerid og vaskulær risiko, har interventioner, som øger HDL og nedsætter triglycerid, ikke entydigt vist sig gavnlige.
Fibrater er agonister for peroxisom proliferator receptorer, selektive for α receptorer (PPAR). De er i stand til at øge HDL, nedsætte triglycerid og reducere LDL. Deres effekt på vaskulære tilfælde er ikke kendt.
Undersøgelser af fibraters effekt har givet varierende resultater.


 
Metode

Denne undersøgelse er et systematisk review i overensstemmelse med PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Man søgte efter randomiserede, kontrollerede undersøgelser med mindst 100 patientårs opfølgning i hver gruppe.
Sponsorer spillede ingen rolle ved undersøgelsens design, dataanalyse eller udfærdigelse af rapporten.

 

Resultater

18 randomiserede kontrollerede undersøgelser omfattende i alt 45.058 personer indgik i meta-analysen. 2.870 major cardiovascular events blev rapporteret i 5 undersøgelser. 3.880 dødsfald i 15 undersøgelser og 4.552 koronare tilfælde i 16 undersøgelser.

Undersøgelserne varierede i størelse fra 81 til 10.627 deltagere. Den årlige event rate for major cardiovascular events varierede fra 1,2 % til 3,3 %og for koronare events 0,4 % til 5,2 %. Alle undersøgelser var multicenterundersøgelser.

7 undersøgelser drejede sig om effekt af clofibrat, 4 af bezafibrat, 3 fenofibrat, 3 gemfibrozil og 1 etofibrat.

Den gennemsnitlige alder på deltagerne varierede fra 46 til 68 år. 8 undersøgelser omfattede kun mænd og 6 drejede sig kun om patienter med diabetes.

Sekundær forebyggelse var målet i 11 undersøgelser og primær forebyggelse var målet i 4. De øvrige undersøgelser omfattede personer med og uden tidligere kardiovaskulær sygdom.

Andelen af personer, der gennemførte undersøgelsen varierede fra 19 % til 100 %.

 

Tabel 1. Relativ risiko (RR) for kliniske udfald ved behandling med fibrat.

  Antal undersøg.

Antal

personer

Antal

events
RR (95 % CI) P værdi
Kardiovask. tilfælde 5 19.944 2.870 0,90 (0,82 til 1,00) 0,048
Koronare tilfælde 16 44.667 4.552 0,87 (0,81 til 0,93) <0,001
Ikke letale koronar tilfælde 10 42.131 2.485 0,81 (0,75 til 0,89) <0,001
Samlet død 16 44.813 3.880 1,00 (0,93 til 1,08) 0,918
Hjerte død 13     0,93 (0,85 til 1,02) 0,116
Kardiovaskulær død 6     0,97 (0,88 til 1,07) 0,587
Pludselig død 5     0,89 (0,74 til 1,06) 0,190
Ikke vaskulær død 10     1,10 (0,995 til 1,21) 0,063
Apopleksi 8 27.021 1.391 1,03 (0,91 til 1,16) 0,687
Koronar revaskularisering 4 15.834 1.737 0,88 (0,78 til 0,98) 0,025
Hjertesvigt 3 8.581 584 0,94 (0,65 til 1,37) 0,759
Forværring af albuminuri 3 15.731 3.859 0,86 (0,75 til 0,98) 0,028
Diabtisk retinopati 2 10.091 492 0,63 (0,49 til 0,81) <0,001

 

Data for effekten af fibrat på serum lipider blev rapporteret af 4 undersøgelser

 

Tabel 2. Fibrats påvirkning af lipider

 

Ændring

mmol/l
95 % CI

Antal

undersøgelser

Antal

patienter
LDL kolesterol -0,36 -0,59 til -0,13 3 7.133
HDL kolesterol +0,05 +0,01 til +0,10 3 7.133
Total kolesterol -0,44 -0,67 til -0,22 4 7.515
Triglycerid -0,48 -0,69 til -0,28 4 7.515

 

 

Data om bivirkninger blev rapporteret af få undersøgelser. Der fandtes ikke signifikant øget risiko for alvorlige bivirkninger (RR 21 %, -9 % til 61 %).
Der fandtes ikke signifikant øget risiko for rhabdomyolyse, muskelabnormiteter og gastrointesinale gener. 
Fibratterapi var associeret med øget kreatinin (>115 μmol/l) (RR øgning 99 %, 46 % til 270 %).

Ved subgruppeanalyse fandt man, at der var størst effekt på koronar sygdom hos personer med højest triglyuceridniveau.

 

Diskussion

Meta-analysen tyder på, at fibrat kan reducere forekomsten af major cardiovascular events som konsekvens af, at fibrat nedsætter forekomsten af koronare tilfælde. Den kliniske værdi af denne effekt afhænger af det absolutte niveau af risiko i populationen.
Undersøgelsen peger i retning af, at personer med lavt niveau af HDL og højt triglycerid vil have bedst effekt af behandling med fibrat. Det må bekræftes ved nye undersøgelser.
Metaanalysen viste, at fibrat havde effekt på forebyggelse af koronar sygdom og kardiel revaskularisation men ikke effekt på apopleksi, ligesom der ikke var effekt på overlevelsen.
Meta-analysen viste en statistisk reduceret progression af albuminuri, men det er uklart, om det vil påvirke hårde endpoints som behov for dialyse.
Effekten af fibrater blev vurderet samlet. Det er tænkeligt, at der er forskel på effekten af de forskellige fibrater. Det blev ikke belyst i denne undersøgelse.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

1. Jun M, Foote C, Lv J et al. Effects of fibrates on cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2010;375:1875-84.

 

Anmeldelsen har været forelagt Dansk Cardiologisk Selskab.

 • DCS støtter IRFs konklusioner.
 • Ezetimibe og nikotinsyre (men ikke fibrater) er de primære alternativer til LDL sænkende medikamentel behandling hos statinintolerante
 • I klinisk praksis anvendes fibrater primært ved hypertriglyceridæmi (og lavt HDL kolesterol) hos udvalgte patienter med høj risiko for eller eksisterende hjertekarsygdom i tillæg til et statin.
 • Fibrater anvendes desuden ved triglycerider vedvarende > 11 mmol/l i tillæg til og efter
  optimering af kost/livsstil og behandling af eventuel sekundær dyslipidæmi med henblik på at reducere risikoen for hæmorrhagisk pankreatitis.
 • Tillæg af fibrat til statin giver en beskeden øget risiko for muskelgener (og den alvorlige men sjældne bivirkning rhabdomyolyse).

For den præventive gruppe i DCS

 

Erik Berg Schmidt

Professor, overlæge dr.med.

Lipidklinikken, Kardiologisk Afdeling

Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital

 

Mogens Lytken Larsen

Ledende overlæge dr.med.

Kardiologisk Afdeling

Odense Universitetshospital

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 05-08-2010


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top