Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv B-vitamin ved let hukommelsesbesvær

Print

B-vitamin ved let hukommelsesbesvær


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Forkortelser:
MCI: mild cognitive impairment
tHcy: total plasma homocystein
TIC-M: Telephone Interview for Cognitive Status-Modified
MMSE: Mini-mental state examination

 

Kort om undersøgelsen

VITACOG undersøgelsen var en randomiseret, dobbeltblind undersøgelse af effekten af højdosis folinsyre, B6 vitamin og B12 vitamin hos 271 personer over 70 år med mild cognitive impairment (MCI) uden påvirkning af activities of daily living og MMSE score >24/30 (1).
Deltagerne fik folinsyre 0,8 mg dgl., B6 vitamin 20 mg dgl. og B12 vitamin 0,5 mg dgl.(110 personer) eller placebo (113 personer) i 24 måneder.
85 i den aktivt behandlede gruppe og 83 i placebogruppen gennemførte undersøgelsen med MR skanning af hjernen før og efter undersøgelsen.
Den årlige grad af hjerneatrofi var 0,76 % (95 % CI: 0,63 til 0,90) i den aktivt behandlede gruppe mod 1,08 % (0,94 til 1,22) i placebogruppen.
Behandlingsrespons var relateret til baseline homocystein niveau. Graden af atrofi hos deltagere med homocystein >13 μmol/l var 53 % lavere i den aktivt behandlede gruppe (p=0,001). Der var ikke forskel i alvorlige bivirkninger.

 

Det mener IRF

  • VITACOG vurderede effekten af B vitaminer på hjerneatrofi ved MCI, men ikke på kendte demensformer som fx Alzheimer’s sygdom.
  • Undersøgelsen vurderede ikke effekten af B vitaminer på kognitiv funktion.
  • Korrelationen mellem ændring af total plasma homocystein (tHcy) og graden af hjerneatrofi var i denne undersøgelse meget svag.
  • I undersøgelsen anvendte man en kombination af 3 B vitaminer. Det kan ikke afgøres, om alle 3 er nødvendige for at nedsætte tHcy.
  • Undersøgelsen underbygger ikke en anbefaling om (forebyggende) behandling med B-vitaminer.

 

Baggrund

Hos alle mennesker ses fra voksenalderen progressiv atrofi af hjernen selv hos raske (2). Hos personer med Alzheimer’s sygdom og en del andre demenssygdomme ses accelereret atrofi. Hos personer med MCI findes atrofihastigheden af hjernen i middel grad. Da hjerneatrofi forekommer mere udtalt hos personer, hvor MCI konverterer til Alzheimer’s sygdom kan det muligvis være af betydning at identificere faktorer, som bestemmer graden af atrofi, da disse faktorer måske kan være relevant fokus for intervention.

Moderat forhøjede koncentrationer af tHcy er i flere undersøgelser fundet associeret med øget risiko for demenssygdom især Alzheimer’s sygdom (3). Forhøjet tHcy er også associeret med hjerneatrofi ikke kun ved Alzheimer’s sygdom men også hos raske ældre (4).

Vævs- og plasmakoncentration af homocystein bestemmes for en stor del af kroppens status af folat, B6 og B12 vitamin. VITACOG studiet skulle undersøge, om nedsættelse af koncentrationen af tHcy ved tilskud af folat, B6 og B12 vitamin gennem 2 år kan hæmme graden af hjerneatrofi hos ældre mennesker med MCI. De valgte doser af vitamin nedsætter tHcy niveauet med omkring 30 %.

 

Metode

Deltagerne var ≥70 år med MCI efter Petersens kriterier (5). Deltagerne blev bedømt med Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination (CAMDEX) og 5 spørgsmål om activities of daily living (Cambridge Behavioural Inventory). De blev ved telefoninterview bedømt med TIC-M (6). De scorede17-29 af maksimalt 39. Endvidere blev diagnosen bekræftet ved MMSE ved første besøg. MMSE score var >24 af 30 mulige.
Eksklusionskriterier var diagnosen demens, cancer, apopleksi indenfor 3 måneder, behandling med methotrexat, cancer kemoterapi, antiepileptika, folinsyre <300 μg dgl., pyridoxin >3 mg dgl. og B12 vitamin >1,5 μg dgl.
De fleste deltagere fik foretaget volumetrisk hjerne MR-skanning ved baseline og efter 2 år. En fuldt automatiseret kvantitativ metode, SIENA (7) blev anvendt til at vurdere hjerneatrofi.

 

Resultater

271 personer blev randomiseret. 110 personer i den aktivt behandlede gruppe og 113 personer i placebogruppen gennemførte undersøgelsen. Teknisk tilfredsstillende skanninger ved baseline og ved undersøgelsens slutning fandtes hos 85 i den aktive gruppe og 83 i placebogruppen.
Mere end 78 % tog mindst 75 % af medicinen.
I den aktive gruppe steg plasma folat med næsten 270 % og plasma B12 blev fordoblet.
Plasma tHcy blev i den aktive gruppe nedsat med 22,5 % og øget med 7,7 % i placebogruppen.
136 personer ud af 167 var kompliante.

Alder var stærkt associeret med graden af hjerneatrofi (r=0,32, p<0,01). Og analyserne blev justeret for alder.
Behandling med B vitaminer forsinkede udviklingen af hjerneatrofi signifikant med 29,6 % i den aktivt behandlede gruppe (0,76 % (95 % CI: 0,63 til 0,90)) sammenlignet med placebogruppen (1,08 (0,94 til 1,22), p=0,001). 
Hvis analysen begrænsedes til kompliante personer var behandlingseffekten lidt større med en reduktion på 31,1 %.
I placebogruppen fandtes relation mellem tHcy og graden af atrofi (R2 = 0,24), mens denne association ikke fandtes for den aktive gruppe.

Relationen mellem ændring i tHcy og graden af atrofi ses i figur 1.
r = 0,22, p = 0,011.

 


Figur 1.

 

 

 

Diskussion

Som mål for korrelationen mellem ændring i tHcy og graden af hjerneatrofi benyttes korrelationskoefficienten r = 0,22 eller determinationskoefficienten r2 = 0,048.
r2 = forklaret variation/totalvariation.
Det betyder, at den forklarede variation er 4,8 % af totalvariationen. 4,8 % af atrofiens variation omkring middelværdien kan forklares ved variationer i ændringer i tHcy. Korrelationen er meget svag (8).

 

Behandling med B vitaminer førte til en gennemsnitlig nedsættelse af tHcy på 31,7 %.
Dem med det højeste baseline niveau af tHcy havde størst effekt af behandlingen med en reduktion af atrofi på 53 % i det højeste kvartil. Der var ikke effekt på atrofi af behandlingen hos dem i det nederste kvartil.
Det er spørgsmålet, om forhøjet homocystein er årsagen til atrofi. Det kan også være, at tHcy er en markør for lavt niveau af vitaminer, som i sig selv er årsagen.
Prævalensen for MCI er mellem 14 % og 18 % hos personer over 70 år. Ca. halvdelen af dem med MCI konverterer i løbet af 5 år til Alzheimer’s sygdom eller en anden form for demens.
Der blev anvendt en kombination af 3 B vitaminer. Det kan ikke afgøres, om alle 3 er nødvendige for at nedsætte tHcy.
Undersøgelsen var designet til at detektere en effekt på graden af atrofi men ikke til at detektere effekt på kognitive test score. Effekten på specifikt Alzheimer’s sygdom eller risiko for udvikling af Alzheimer’s sygdom eller anden demens kan ikke udledes af undersøgelsen.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 8. oktober 2010.

 

Referencer

1. Smith AD, Smith SM, de Jager CA et al. Homocysteine-lowering by B vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. PLoS One. 2010;5:e12244.
2. Resnick SM, Pham DL, Kraut MA et al. Longitudinal magnetic resonance imaging studies of older adults: a shrinking brain. J Neurosci. 200;23:3295-301.
3. Zylberstein DE, Lissner L, Björkelund C et al. Midlife homocysteine and late-life dementia in women. A prospective population study. Neurobiol Aging. 2009 Mar 31. (Epub ahead of print)
4. Seshadri S, Wolf PA, Beiser AS et al. Association of plasma total homocysteine levels with subclinical brain injury: cerebral volumes, white matter hyperintensity, and silent brain infarcts at volumetric magnetic resonance imaging in the Framingham Offspring Study. Arch Neurol. 2008;65:642-9.
5. Petersen RC, Roberts RO, Knopman DS et al. Mild cognitive impairment: ten years later. Arch Neurol. 2009;66:1447-55.
6. Brandt J, Welsh KA, Breitner JC et al. Hereditary influences on cognitive functioning in older men. A study of 4000 twin pairs. Arch Neurol. 1993;50:599-603.
7. Smith SM, Zhang Y, Jenkinson M et al. Accurate, robust, and automated longitudinal and cross-sectional brain change analysis. Neuroimage. 2002;17:479-89.
8. Henrik Wulff & Peter C. Gøtzsche. Rationel klinik 4. udgave. Korrelationsanalyse p 256.

 

 

Denne studieanmeldelse har været sendt til Dansk Neurologisk Selskab, som har denne kommentar:

 

Undersøgelsen er forskningsmæssigt interessant og indikerer at egentlige randomiserede studier, der ser på klinisk sygdom kan være relevant. Undersøgelsen viser effekt på atrofi men siger ikke noget om klinisk sygdom eller symptomer. Dermed underbygger undersøgelsen heller ikke en anbefaling om behandling med b-vitaminer hverken til raske, eller til patienter med MCI eller med en demenssygdom.

 

Peter Johannsen
Overlæge, PhD

 


 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top