Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Angiotensin II-antagonister og risiko for cancer

Print

Angiotensin II-antagonister og risiko for cancer


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet

 • Meta-analyse af randomiserede undersøgelser af angiotensin II-antagonister (AT-II) med data:
  o For ny cancer hos i alt 61.590 personer i 5 undersøgelser.
  o For cancer i lunger, mamma og prostata blandt 68.402 personer i 5 undersøgelser.
  o For cancerdødsfald blandt 93.515 personer i 8 undersøgelser.
 • Telmisartan blev anvendt hos 85,7 % af dem, der fik AT-II.
 • Risikoen for cancer blandt AT-II-behandlede var 7,2 % mod 6,0 % af placebobehandlede svarende til en statistisk signifikant relativ risiko (RR) på 1,08 (95 % CI: 1,01 til 1,15; p=0,016).
 • Der var ikke statistisk forskel på cancer død, 1,8 % versus 1,6 %, (RR 1,07, 0,97 til 1,18; p=0,183).

 

Det mener IRF

 • Meta-analysen tyder på en lille overhyppighed af cancer hos personer, som blev behandlet med AT-II, men risikoen for død blev ikke påvirket.
 • Meta-analysen drejer sig hovedsagelig om telmisartan, men også losartan, candesartan og valsartan. Andre AT-II er ikke vurderet.
 • IRF mener ikke, tallene er af en størrelsesorden, der miskrediterer behandling med AT-II på de rigtige indikationer.

 

Baggrund

Den første AT-II kom på markedet i 1995. AT-II anvendes til behandling af hypertension, hjerteinsufficiens, og diabetisk nefropati og senest til at nedsætte risikoen for kardiovaskulære tilfælde hos højrisikopatienter, som ikke tåler ACE-hæmmere. AT-II må ikke anvendes ved nyrearteriestenose, kronisk nyresygdom og ved graviditet.
Prækliniske undersøgelser af carcinogenitet på mus og rotter har været negative.
I 2003 viste Candesartan in Heart failure Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity (CHARM) undersøgelsen uventet signifikant øget antal letale cancere i candesartan gruppen sammenlignet med placebogruppen.
Formålet med denne meta-analyse var at undersøge forekomsten af ny cancer ved behandling med AT-II og at vurdere mortaliteten af cancer.

 

Metode

Forfatterne har søgt efter randomiserede undersøgelser af AT-II på Medline, Scopus, Cochrane og på FDA. Undersøgelser med opfølgning på under 12 måneder og med under 100 deltagere blev ekskluderet. 60 undersøgelser opfyldte inklusionskriterierne. Af dem var der varierende data om cancer i 9.
Vurdering af cancer i lunger, prostata og bryst blev rapporteret af 5 undersøgelser med i alt 68.402 deltagere.
Undersøgelsen var ikke sponsoreret. 


Resultater

Tabel 1. Undersøgelser i meta-analysen.

Undersøgelser

Undersøgt tilstand

Varighed

år

    N

AT-II

LIFE

Hypertension

4,8

  9.193

Losartan

ONTARGET

Kardiovask. sgd. el. diabetes

4,7

25.620

Telmisartan

TRANSCEND

Kardiovask. sgd. el. diabetes

4,7

  5.926

Telmisartan

PROFESS

Apopleksi

2,5

20.332

Telmisartan

CHARM-overall

Hjertesvigt

3,1

  7.599

Candesartan

TROPHY

Præhypertension

3,6

     787

Candesartan

VAL-HEFT

Hjertesvigt

1,9

  5.010

Valsartan

OPTIMAAL

AMI

2,7

  5.477

Losartan

VALIANT

AMI

2,1

14.626

Valsartan

 

Telmisartan blev anvendt af 85,7 % af deltagerne.
Compliance for AT-II var ved undersøgelsernes slutning 77-85 %, og dropouts eller manglende opfølgning var lav og sammenlignelig i AT-II og kontrolgrupperne.
I alle undersøgelser bortset fra PROFESS var der numerisk overskud af cancer i AT-II grupperne.
Meta-analyse viste statistisk signifikant øget hyppighed af cancer ved behandling med AT-II.

 

Tabel 2. Forekomst af cancer.

 

          AT-II

          Kontrol

RR (95 % CI)

p

LIFE

   358/4.605   (7,8 %)

   320/4.588   (7,0 %)

1,12 (0,96 til 1,29)

0,143

TROPHY

       4/396      (0,8 %)

       3/391      (0,8 %)

1,32 (0,30 til 5,84)

0,718

TRANSCEND

   236/2.954   (8,0 %)

   204/2.927   (6,9 %)

1,16 (0,97 til 1,39)

0,099

ONTARGET

1.586/17.044 (9,3 %)

   735/8.576   (8,6 %)

1,09 (0,10 til 1,18)

0,054

PROFESS

   326/10.016 (3,3 %)

   340/10.048 (3,4 %)

0,96 (0,83 til 1,12)

0,610

Meta-analyse

2.510/35.015 (7,2 %)

1.602/26.575 (6,0 %)

1,08 (0,01 til 1,15)

0,016

 

Når analysen blev begrænset til de 3 undersøgelser, der havde cancer som præspecificeret endepunkt (LIFE, ONTARGET og TRANSCEND), var der også signifikant øget risiko for cancer ved behandling med AT-II, RR 1,11, 95 % CI: 1,04 til 1,18; p=0,001.
Analyse af de 3 undersøgelser, der anvendte telmisartan, viste en tilsvarende overhyppighed af cancer, RR 1,07, 1,00 til 1,14; p=0,05.
Forekomst af ny cancer i lunger, prostata og mamma blev vurderet.
I LIFE undersøgelsen fandtes signifikant øget forekomst af lungecancer i AT-II gruppen (0,6 % med losartan vs. 0,3 % med atenolol) RR 2,41, 1,23 til 4,71; p=0,01.
Meta-analysen viste signifikant øget forekomst af lungecancer (0,9 % vs. 0,7 %) RR 1,25, 1,055 til 1,49; p=0,01.

 

I alle 5 undersøgelser fandtes øget forekomst af prostatacancer i AT-II grupperne, men forskellen var ikke statistisk signifikant (1,7 % vs. 1,3 %). Meta-analysen viste RR 1,15, 0,99 til 1,34; p=0,076.

 

Forekomst af brystcancer var ikke signifikant forskellig mellem AT-II og kontrolgrupperne.
Meta-analysen viste RR 1,04, 0,82 til 1,32; p=0,74.
Opgørelse af cancerdødsfald viste ikke signifikant forskel (1,8 % vs.1,6 %) RR 1,07, 0,97 til 1,18; p=0,18.
 
Personer, randomiseret til behandling med AT-II, som ikke tidligere havde cancer, havde signifikant øget risiko for udvikling af ny cancer sammenlignet med personer i kontrolgrupperne (1.541 af 18.778 personer vs. 794 af 10.859 personer). Meta-analysen viste hazard risk (HR) 1,10.
Risiko for samlet død ved AT-II sammenlignet med kontrol blev beregnet. HR 0,99.
Risiko for myokardieinfarkt blev ligeledes beregnet. RR 1,00.

 

Tabel 3. Risiko for ved AT-II at udvikle ny cancer, samlet død og myokardieinfarkt.

 

RR

95 % CI

p

Ny cancer

1,10

1,02 til 1,18

0,01

Samlet død

0,99

0,93 til 1,05

0,67

Myokardieinfarkt

1,00

0,93 til 1,08

0,96

Number needed to harm (NNH) for udvikling af 1 nyt cancertilfælde blev beregnet til 143 (95 CI: 76 til 793) på 4 år.

 

Diskussion

Resultatet - 1,2 % øgning af absolut risiko for cancer i løbet af gennemsnitligt 4 år - skal sættes i forhold til den beregnede livstidsrisiko for udvikling af cancer på 41 %.
Værdien af meta-analysen er begrænset af, at cancer ikke var et præspecificeret endemål i alle undersøgelser, og opgørelsen af cancerdiagnosen var ikke ens i undersøgelserne.
Data om cancer var ikke tilgængelige i flere undersøgelser. Det rejser spørgsmålet om publikations-
bias, som er et problem i mange industrifinansierede undersøgelser.
Effekten af køn, alder og rygning kunne ikke vurderes pga. manglende data.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 14. juli 2010.

 

Referencer

 1. Sipahi I, Debanne SM, Rowland DY et al. Angiotensin-receptor blockade and risk of cancer: meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Oncol. 2010;11:627-36.
  Anmeldelsen har været forelagt Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, som ikke har kommentarer til anmeldelsen.

 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top