Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Acetylsalicylsyre reducerer kolorektal cancer

Print

Acetylsalicylsyre reducerer kolorektal cancer


Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.


Kort om studiet

 

Undersøgelsen er en metanalyse af 4 randomiserede undersøgelser af behandling med acetylsalicylsyre (ASA) versus kontrol. Man vurderede effekten af ASA i forskellige doser på incidens og mortalitet af kolorektal cancer over en periode på 20 år (1).
391 af 14.033 personer udviklede kolorektal cancer efter en median opfølgningstid på 18,3 år.
ASA reducerede 20 års risiko for colon cancer, hazard ratio (HR) 0,76, (95 % CI 0,60 til 0,96, p=0,02).
Også mortaliteten af colon cancer blev nedsat, HR 0,65, (0,48 til 0,88, p=0,005).
Incidensen af cancer recti blev ikke påvirket, HR 0,90 (0,63 til 1,30, p=0,58) ligesom mortaliteten af cancer recti ikke blev påvirket, HR 0,80 (0,50 til 1,28, p=0,35).
ASA reducerde incidensen af cancer i den proximale colon men ikke i den distale colon.
Fordelen ved ASA tiltog med behandlingens længde, således at allokation til ASA >5 år reducerede risikoen for proximal colon cancer med omkring 70 %, HR 0,35 (0,20 til 0,63) og 0,24 (0,11 til 0,52, p i begge tilfælde <0,001).
Der var ikke øget effekt på 20-års risiko for letal kolorektal cancer af ASA i doser større end 75 mg dgl med en absolut risikoreduktion for død af kolorektal cancer på 1,76 % (0,61 til 2,91, p=0,001) efter 5 års planlagt behandling med 75-300 mg ASA dgl. 

 

 

Det mener IRF

 • Meta-analysen tyder på, at behandling med 75 mg ASA dgl i nogen grad kan forebygge kolorektal cancer.
 • Patienter med kardiovaskulær sygdom tilbydes forebyggende behandling med ASA 75 mg dgl efter vurdering af, om forebyggende effekt overvejer eventuelle bivirkninger. En lignende vurdering bør foretages inden forebyggende behandling mod kolorektal cancer overvejes.
 • Det vides ikke, om ASA kan anvendes forebyggende hos patienter, som er behandlet for kolorektal cancer.
 • EN absolut risikoreduktion på 1,76 % svarer til number needed to treat (NNT) på 57. Dvs. 57 personer skal behandles i 5 år med ASA for at undgå 1 dødsfald af kolorektal cancer i løbet af 20 år. Man kender ikke effekten af vedvarende behandling med ASA.

  

Baggrund

 

Livstidsrisikoen for udvikling af kolorektal cancer er omkring 5 %.
De fleste kolorektale cancere udvikles i adenomer. Det er tidligere vist, at ASA og COX-2 inhibitorer reducerer forekomsten af adenomer med omkring 20 % (2). Opfølgningstiden i disse undersøgelser har været 2-3 år, og effekten på kolorektal cancer kunne ikke vurderes.
En langtidsundersøgelse af 2 store undersøgelser af ASA (≥500 mg dgl) versus kontrol for forebyggelse af vaskulær sygdom viste, at 5 års behandling med ASA reducerede risikoen for kolorektal cancer efter en latenstid på omkring 10 år (3). Blødningskomplikationer hos patienter i behandling med højdosis ASA begrænsede potentialet for primær profylakse af kolorektal cancer.

 

 

Metode

 

Undersøgelser med mindst 1.000 deltagere og behandling i mindst 2,5 år indgik i analysen. Man krævede pålidelige oplysninger om cancer og om død. 4 undersøgelser fra UK og Sverige opfyldte kriterierne (4-7). Langtids opfølgningsdata var også tilgængelige fra en hollandsk undersøgelse (8).
Kolorektal cancer blev identificeret via dødsattester og cancer registrerings data. Data om død af kolorektal cancer var tilgængelige i alle 5 undersøgelser.
I alle undersøgelser blev behandlingen foretaget dobbeltblindt.
Analysen blev foretaget efter intention to treat.
Analysen blev foretaget uden sponsor.

 

 

Resultater

 

I alt blev 14.033 personer randomiseret til behandling med ASA eller kontrol i TPT (4), SALT (5), UK-TIA (6) og BDAT (7).

 

Deltagerne blev fulgt op efter:                                                                                                                                                                  
TPT                   17-20 år
UK-TIA              21-27 år
SALT                 18-23 år
BDAT                22-23 år
Dutch TIA (6)1   17 år

 

 

Tabel 1. Deltagere i 5 undersøgelser.

 

TPT (4)

SALT (5)

Dutch TIA (8)

UK-TIA (6)

BDAT (7)

ASA

75 mg dgl. vs. placebo

75 mg dgl. vs. placebo

283 mg vs.

30 mg dgl.

300 mg vs. 1.200 mg dgl. vs. placebo

500 mg dgl. vs. kontrol

Behandl./kontrol

2.545/2.540

676/684

1.231/1.224

811/821/817

3.429/1.710

Median behandl. år (range)

6,9 (4,3-8,6)

2,7 (1,0-5,3)

2,6 (1,0-4,3)

4,4 (1,0-7,1)

6,0 (5,0-6,0)

Behandl. ≥2,5 år

2.545/2.540

444/468

648/639

684/653/702

3.429/1.710

Behandl. ≥5 år

2.207/2.219

10/9

0/0

321/312/316

3.429/1.710

Alder ved start

57,5 år

66,9 år

65,3 år

60,3 år

61,6 år

Andel mænd

100 %

65,8 %

65,0 %

73,0 %

100 %

Andel rygere

41,2 %

27,0 %

45,5 %

53,0 %

31,0 %

 

 

Tabel 2. Effekt af ASA på død af kolorektal cancer med odds ratio (OR).

 

      Død pga. cancer

 

 

ASA

Kontrol

OR (95 % CI)

500-1.200 mg dgl

BDAT (500 mg)

59/3.429

40/1.710

0,73 (0,49 til 1,10)

UK-TIA (1.200 mg)

11/821

16/817

0,68 (0,31 til 1,47)

Subtotal

70/4.250

56/2.527

0,72 (0,50 til 1,03)

75-300 mg dgl

UK-TIA (300 mg)

8/811

16/817

0,50 (0,21 til 1,17)

TPT (75 mg)

34/2.545

55/2.540

0,61 (0,40 til 0,94)

SALT (75 mg)

7/676

10/684

0,71 (0,27 til 1,86)

Subtotal

49/4.032

81/4.041

0,60 (0,42 til 0,86)

Total

119/8.282

121/5.751

0,66 (0,51 til 0,85)

 

Der blev fundet 397 kolorektale cancere i de 4 undersøgelser.

 

Der fandtes reduktion af mortalitet ved ASA 75 mg, 300 mg og 500-1.200 mg dgl med samme OR, 0,64 (95 % CI 0,49 til 0,83, p=0,001).
I den hollandske undersøgelse var der 12 dødsfald af kolorektal cancer hos personer, som fik 30 mg ASA dgl mod 6 dødsfald hos dem, der fik 283 mg dgl. OR 3,02 (0,70 til 6,05, p=0,15).

Data fra de 4 undersøgelser med i alt 14.033 deltagere blev samlet. Den mediane varighed af behandling var 6,0 år og den mediane opfølgningstid var 18,3 år.
Reduktionen af risiko for kolorektal cancer ved ASA versus kontrol blev øget med behandlingens varighed (p=0,04 for mortalitet og 0,05 for incidens). Der var ikke evidens for tidligere diagnostisering i ASA grupperne.

 

Tabel 3. Cox-regressionsanalyse af lavdosis (75-300 mg) ASA vs. kontrol og efterfølgende mortalitet af kolorektal cancer. ARR er absolut risikoreduktion

 

                                Incidens af kolorektal cancer

 

n/N

HR (95 % CI)

ARR (95 % CI)

p

Alle deltagere

196/8.073

0,75 (0,56 til 0,97)

1,21 % (0,19 til 2,22)

0,02

Behandl. ≥2-5 år

185/7.383

0,69 (0,51 til 0,93)

1,33 % (0,30 til 2,36)

0,003

Behandl. ≥5 år

135/5.077

0,62 (0,43 til 0,94)

1,55 % (0,34 til 2,76)

0,003

 

                               Mortalitet af kolorektal cancer

Alle deltagere

130/8.073

0,61 (0,43 til 0,87)

1,36 % (0,44 til 2,28)

0,005

Behandl. ≥2-5 år

119/7.383

0,54 (0,36 til 0,80)

1,49 % (0,55 til 2,43)

0,001

Behandl. ≥5 år

  91/5.077

0,48 (0,30 til 0,77)

1,76 % (0,61 til 2,91)

0,001

 

 

Den samlede analyse af de 4 undersøgelser med en gennemsnitlig varighed af behandlingen på 5,8 år viste, at langtidsrisikoen for colon cancer blev reduceret, men ikke cancer recti.

Yderligere stratificering af lokalisationen af cancer viste, at reduktionen af colon cancer skyldtes reduktion af cancer i den proksimale colon. Der var ikke effekt på den distale colon. Forskellen var statistisk signifikant for både incidens (p=0,04) og mortalitet (p=0,01).

Hos personer med behandling i mere end 5 år reducerede ASA risikoen for colon cancer med omkring 70 % og reducerede også risikoen for cancer recti, men der var ikke effekt på cancer i den distale colon.

 

 

Diskussion

 

En tidligere undersøgelse har vist, at 20-års incidensen af kolorektal cancer efter 5 års behandling med ASA blev nedsat omkring 30 % (3).
Denne metaanalyse tillægger vigtige observationer:
• Der var samme effekt af 75-300 mg ASA som højere doser. 75 mg var lige så effektiv som højere doser.
• Der var i meta-analysen større statistisk styrke end tidligere til at påvise forskel mellem ASA og kontrol. Der blev også fundet reduceret mortalitet af kolorektal cancer.
• Effekten på mortalitet var større end effekten på incidens.
• Den hollandske undersøgelse viste ingen forebyggende effekt af ASA 30 mg dgl.
• Reduktionen af incidens og død af kolorektal cancer var større for cancer i proksimale colon end distale colon og rectum.

40-50 % reduktion af 20-års risiko for død af kolorektal cancer ved lavdosis ASA var større end forventet.
Ingen af studierne i meta-analysen var designet til at undersøge kolorektal cancer, men pålidelige data kunne opsamles.
Den absolutte risiko for kolorektal cancer i løbet af 20 år var 4 %, hvilket stemmer overens med den forventede livstidsrisiko på 5 %.

Meta-analysen har nogle begrænsninger:
• Det er muligt, at personer, som fik ASA pga. bivirkninger som anæmi, dyspepsi, gastrointestinal blødning og forstoppelse blev undersøgt mere end kontrolgrupperne og derfor fik påvist kolorektal cancer tidligere, men der var ikke evidens for tidligere diagnose i nogen af undersøgelserne.
• Resultaterne kan ikke generaliseres til mindre hyppig indtagelse af ASA, selv om indtagelse hver 2. dag ser ud til at være lige så effektiv som daglig indtagelse ved forebyggelse af vaskulære tilfælde.
• Det er en mangel ved meta-analysen, at potentielle bivirkninger af ASA specielt blødningsepisoder ikke er omtalt, ligesom den samlede mortalitet ikke er omtalt.
• Det ville også styrke meta-analysen, hvis man fik oplysninger om deltagerne i behandlingsgrupperne efter de 5 års behandling var fortsat med eller holdt op med at tage ASA.
• Det er også af betydning at vide, hvor mange af deltagerne i kontrolgrupperne, der tog ASA, eller om de efter de 5 års behandling var startet på ASA.

Omkring 1,5 % reduktion af den absolutte langtidsrisiko for kolorektal cancer efter 5 års behandling med ASA kan få betydning for klinisk praksis.

 

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 7. december 2010.

 

Referencer

 1. Rothwell PM, Wilson M, Elwin CE et al. Long-term effect of aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials. Lancet. 2010;376:1741-50 
 2. Cole BF, Logan RF, Halabi S et al. Aspirin for the chemoprevention of colorectal adenomas: meta-analysis of the randomized trials. J Natl Cancer Inst. 2009;101:256-66.
 3. Flossmann E, Rothwell PM, for the British Doctors Aspirin Trial and the UK-TIA Aspirin Trial. Eff ect of aspirin on long-term risk of colorectal cancer: consistent evidence from randomised and observational studies. Lancet 2007; 369: 1603–13.
 4. Medical Research Council’s General Practice Research Framework. Thrombosis prevention trial: randomised trial of low-intensity oral anticoagulation with warfarin and low-dose aspirin in the primary prevention of ischaemic heart disease in men at increased risk. Lancet 1998; 351: 233–41.
 5. The SALT Collaborative Group. Swedish Aspirin Low-Dose Trial (SALT) of 75 mg aspirin as secondary prophylaxis after cerebrovascular ischaemic events. Lancet 1991;338:1345–49. 
 6. Farrell B, Godwin J, Richards S, Warlow C. The United Kingdom transient ischaemic attack (UK-TIA) aspirin trial: fi nal results. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1991;54:1044–54.
 7. Peto R, Gray R, Collins R, et al. Randomised trial of prophylacticdaily aspirin in British male doctors. BMJ 1988;296:313–16.
 8. The Dutch TIA Trial Study Group. A comparison of two doses of aspirin (30 mg vs 283 mg a day) in patients after a transient ischemic attack or minor ischemic stroke. N Engl J Med 1991;325:1261–66.

Studieanmeldelsen har været forelagt Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, som fremhæver:

En svaghed ved analysen er, at der ikke er foretaget en vurdering af bivirkninger. Her tænkes specielt på blødning fra GI kanalen, og deraf formeligt højre frekvens af koloskopier i interventions gruppen end i kontrolgruppen. Desuden er det ikke klart, hvor mange i interventions gruppen der indtog acetylsalicylsyre i mere end 5 år.

 

Der er  ikke fundet  faktuelle fejl i anmeldelsen, og DSKO kan tilslutte mig konklusionerne.

 

 

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top