Du er her: IRF Anmeldelser Studieanmeldelser Studieanmeldelser arkiv Acetylsalicylsyre forebygger cancer?

Print

Acetylsalicylsyre forebygger cancer?


 

Bemærk at denne anmeldelse er mere end ét år gammel. Indholdet afspejler derfor ikke nødvendigvis IRFs nuværende holdning.

 


Kort om studiet

En meta-analyse af dødsfald pga. cancer i randomiserede undersøgelser af acetylsalicylsyre (ASA) versus kontrol af mindst 4 års varighed.

I 8 undersøgelser (25.570 personer) var der 674 cancerdødsfald.

Allokering til ASA reducerede dødsraten, odds ratio (OR) 0,79, 95 % sikkerhedsgrænser (CI) 0,68 til 0,92, p=0,003.

Ved analyse af individuelle patientdata i 7 undersøgelser (23.535 personer, 657 cancerdødsfald) var gevinsten til stede efter 5 års opfølgning, hazard ratio (HR) 0,66, CI 0,50 til 0,87, p=0,003.

Gastrointestinal cancer: 0,46, 0,27 til 0,77, p=0,003.

20 års risiko for død af cancer (1.634 dødsfald blandt 12.659 personer) i 3 undersøgelser med planlagt varighed af behandling ≥7,5 år var lavere i ASA grupperne end kontrolgruppene. HR 0,80, CI 0,72 til 0,88, p<0,0001.

Latensperioden før gevinst var omkring 5 år for øsofagus-, pancreas-, hjerne- og lungecancer men længere for ventrikel-, kolorektal- og prostatacancer.

Gevinsten var uden relation til ASA-dosis (75 mg og op), køn og rygning, men tiltog med alderen.

Den absolutte reduktion af 20-års risiko for død af cancer var 7,08 % (2,42 til 11,74) efter 65 års alderen.

 

Det mener IRF

 • En tidligere meta-analyse har tydet på, at behandling med 75 mg ASA dgl i nogen grad kan forebygge kolorektal cancer (1). Denne nye meta-analyse tyder på, at også død af andre cancerformer især adenokarcinomer i nogen grad kan forebygges med langtidsbehandling med ASA.
 •  Patienter med kardiovaskulær sygdom tilbydes forebyggende behandling med ASA 75 mg dgl efter vurdering af, om forebyggende effekt overvejer eventuelle bivirkninger. En lignende vurdering bør foretages inden forebyggende behandling mod cancer overvejes.
 • Effekten af langtidsbehandling med ASA ud over 7,5 år kendes ikke, og det vides ikke, om ASA kan anvendes forebyggende hos patienter, som har været behandlet for cancer.

 

Baggrund

Livstidsrisikoen for cancer er i den vestlige verden stigende omkring 40 %.

Til forskel for behandling af cancer har der været ringe udvikling af medicin til forebyggelse af cancer.

ASA reducerede incidensen og/eller vækstraten af flere cancerformer i dyremodeller bl.a. ved hæmning af cyclo-oxygenase (COX) enzymer og reduceret produktion af prostaglandiner og andre mediatorer af inflammation.

En meta-analyse af langtidsopfølgning af randomiserede undersøgelser tydede på, at behandling med 75 mg ASA dgl i nogen grad kan forebygge kolorektal cancer (1) formentlig ved reducering af præcancrøse adenomer. En observationstid på mindst 5 år var nødvendig for at påvise reduktion af koloncancer.

 

Metode

I denne britiske undersøgelse har man søgt efter randomiserede undersøgelser af daglig ASA i enhver dosis versus kontrol med varighed af behandling over 4 år (2). Man har søgt i Cochrane Collaboration Database of Systematic Reviews, PubMed og Embase.

De originale investigatorer blev kontaktet for at afgøre, om anonymiserede data var tilgængelige for dødsfald pga. cancer.

I 3 undersøgelser fra UK havde man data om cancerdød efter undersøgelsernes afslutning.

Undersøgelsen blev udført uden sponsor.

 

Resultater

8 undersøgelser med en varighed på ≥ 4 år indgik i analysen. 2 blev udført som primær forebyggelse af vaskulær sygdom, 1 som sekundær forebyggelse og 5 i grupper med øget risiko for vaskulær sygdom uden tidligere vaskulære tilfælde. Der var data om antal cancerdødsfald i alle 8 undersøgelser og individuelle data i 7 undersøgelser.

I de 8 undersøgelser var der 674 dødsfald pga. cancer blandt 25.570 deltagere. Der var meget lille heterogenicitet mellem undersøgelserne.

I de 7 undersøgelser med individuelle data var der 657 cancerdødsfald blandt 23.535 deltagere.

ASA reducerede dødsfald pga. cancer HR 0,82, CI 0,70 til 0,95, p=0,01, hovedsagelig pga. færre dødsfald efter 5 år, HR 0,66, CI 0,50 til 0,87, p=0,03, men havde ingen effekt på andre dødsfald (n=1.871; HR 1,03, CI 0,94 til 1,13, p=0,54)

Der var data om cancer i 6 undersøgelser (627 cancerdødsfald blandt 19.824 deltagere).

 

Tabel 1. Samlet analyse af effekten af ASA på risiko for cancerdød i 7 undersøgelser med individuelle data efter ≥5 års opfølgning.

Cancer

n

HR (95 % CI)

P værdi

Gastrointestinal

 

 

 

                Øsofagus

  23

0,43 (0,11 til 1,72)

0,23

                Pancreas

  45

0,25 (0,07 til 0,92)

0,04

                Kolorektal

  54

0,41 (0,17 til 1,00)

0,05

                Ventrikel

  36

3,09 (0,64 til 14,91)

0,16

                Andre

  24

0,20 (0,04 til 0,91)

0,04

Samlet

182

0,46 (0,27 til 0,77)

0,003

Non- gastrointestinal

 

 

 

                Lunge

198

0,68 (0,42 til 1,10)

0,11

                Prostata

  37

0,52 (0,20 til 1,34)

0,17

                Blære og nyre

  31

1,28 (0,36 til 4,54)

0,70

                Andre

  93

1,01 (0,51 til 1,98)

0,98

Samlet

359

0,76 (0,54 til 1,08)

0,12

Ukendt

  36

0,56 (0,09 til 3,38)

0,53

Histologisk type

 

 

 

               Adenokarcinom

247

0,53 (0,35 til 0,81)

0,03

               Non- adenokarcinom

224

0,79 (0,50 til 1,24)

0,30

               Ukendt

106

0,69 (0,34 til 1,43)

0,32

Hæmatologisk

  50

0,34 (0,09 til 1,28)

0,11

Alle cancere

627

0,62 (0,47 til 0,82)

0,001

Alle c. + us. hvor lokalisation

og histologisk type var ukendt

657

0,66 (0,50 til 0,87)

0,003

 

 

3 undersøgelser havde fulgt deltagerne i 20 år (1.634 døde pga cancer blandt 12.659 deltagere).

ASA reducerede risikoen for død af

faste cancere, HR 0,80, CI 0,72 til 0,88, p<0,0001.

Der var størst effekt på dem, der var behandlet med ASA i ≥7,5 år (død pga. gastrointestinal cancer: HR 0,41, CI 0,26-0,66, p=0,0001).

Effekten var størst for øsofagus og kolorektal cancer.

Som forventet var der en latenstid før effekten kunne påvises. 5 år for død af øsofagus og pancreas cancer og 10 år for ventrikel og kolorektal cancer. Effekten på død af pancreas cancer sås efter 20 år hos pesoner behandlet med ASA i ≥7,5 år Faste cancere HR 0,69, (CI 0,54 til 0,88, p=0,003), gastrointestinale cancere, HR 0,41, (CI 0,26 til 0,66, p=0,0001).

 

Samlet blev den absolutte risiko for død af gastrointestinal cancer efter 20 års opfølgning reduceret med 2,18 % (CI 1,14 til 3,22). Det svarer til number needed to treat på 46. Hvis 46 personer bliver behandlet med ASA i ≥5 år vil man udskyde 1 dødsfald pga cancer efter 20 år.

 

ASA reducerede også død pga. hjernetumor ved opfølgning efter 10 år (5/6.258 i ASA grupperne vs. 12/4.244 i kontrolgrupperne, HR 0,31, CI 0,11 til 0,89, p=0,03).

 

Samlet blev den absolutte risiko for død af non-gastrointestinal cancer ved 20 års opfølgning reduceret med 1,88 % (CI 0,57 til 3,19).

 

Tabel 2. Samlet analyse af effekten af ASA på risiko for cancerdød efter 20 år hos 10.502 personer, som havde været i behandling i ≥5 år i 3 undersøgelser.

 

Cancer

n

HR (95 % CI)

P værdi

Gastrointestinal

 

 

 

                Øsofagus

     62

0,42 (0,25 til 0,71)

0,001

                Pancreas

     77

0,81 (0,51 til 1,26)

0,34

                Kolorektal

   179

0,60 (0,45 til 0,81)

0,0007

                Ventrikel

     71

0,69 (0,43 til 1,10)

0,11

                Andre

     18

1,33 (0,50 til 3,54)

0,57

Samlet

   409

0,65 (0,53 til 0,78)

<0,0001

Non- gastrointestinal

 

 

 

                Lunge

   326

0,71 (0,58 til 0,89)

0,002

                Prostata

   210

0,81 (0,61 til 1,06)

0,12

                Blære og nyre

     94

0,83 (0,55 til 1,25)

0,37

                 Andre

   128

0,98 (0,69 til 1,39)

0,91

Samlet

   757

0,79 ( 0,69 til 0,91)

0,001

Ukendt

     89

1,03 (0,67 til 1,57)

0,90

Histologisk type

 

 

 

               Adenokarcinom

   648

0,66 (0,56 til 0,77)

<0,0001

               Non- adenokarcinom

   302

0,87 (0,70 til 1,08)

0,21

               Ukendt

   331

0,84 (0,67 til 1,05)

0,13

Hæmatologisk

   126

1,09 (0,76 til 1,56)

0,65

Alle cancere

1.378

0,78 (0,70 til 0,87)

<0,0001

 

Tabel 3. Risiko for at dø af cancer ved 20 års opfølgning i relation til alder ved randomisering.

Alder ved randomisering.

Risiko (95 % CI)

<55 år

1,41 % (-0,74 til   3,56)

55-64 år

4,53 % ( 2,06 til   6,99)

>65 år

7,08 % ( 2,42 til 11,74)

Samlet ved enhver alder

3,49 % ( 1,85 til   5,13)

 

Data for histologisk type ved 20 års opfølgning viste, at effekten på lungecancer kun var til stede for adenokarcinom (HR 0,55, CI 0,33 til 0,94, p=0,04) men ikke for småcellet eller planocellulært karcinom.

På samme måde var der ved øsofaguscancer kun effekt på adenokarcinom ( HR 0,36, CI 0,21 til 0,63, p=0,0001).

 

Resume

 • ASA reducerede risikoen for død pga. cancer med ca. 20 %.
 • Der fandtes en forsinket reduktion af død på 30-40 % efter 5 års behandling.
 • Reduktionen af død fandtes også efter 20 år, og for visse cancerformer sås den først efter 20 år.
 • Effekten var konsistent i alle undersøgelser trods forskellige populationer.
 • Effekten af ASA blev øget med varighed af behandlingen.
 • Effekten var begrænset til bestemte cancerformer især adenokarcinomer.
 • Effekten af ASA blev ikke øget ved doser >75 mg dgl.
 • Den absolutte reduktion af død pga. cancer blev øget med deltagernes alder.
 • Effekten af ASA på letal cancer resulterede i en lille reduktion af samlet mortalitet.

 

Diskussion

De undersøgelser, der indgik i analysen var ikke designet til at undersøge cancer, men oplysningerne om cancer og cancerdødsfald var pålidelige.

Undersøgelser af bivirkninger af ASA som anæmi og blødning kan have resulteret i tidligere diagnose af cancer, som kan tænkes at påvirke mortaliteten af cancer, om end der i disse undersøgelser ikke blev fundet tegn på tidligere diagnose af cancer.

Undersøgelsen giver ikke svar på, om ASA påvirker forekomsten af cancer, som ikke er letal.

Undersøgelserne omfattede en del flere mænd end kvinder. Der var for få kvinder i undersøgelserne til at påvise effekt af ASA på gynækologisk cancer og brystkræft.

 

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 19. januar 2011.

 

 

Studieanmeldelsen har været forelagt Dansk Selskab for Onkologi, som er enig med IRF’s konklusioner

 

 

Referencer

 1. Rothwell PM, Wilson M, Elwin CE et al. Long-term effect of aspirin on colorectal cancer incidence and mortality: 20-year follow-up of five randomised trials.Lancet. 2010;376:1741-50.
 2. Rothwell PM, Fowkes FG, Belch JF et al. Effect of daily aspirin on long-term risk of death due to cancer: analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet. 2011;377:31-41.

 

Siden sidst opdateret: 16. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top