Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Rupafin® (rupatadin)

Print

Rupafin® (rupatadin)


Rupafin® (rupatadin). Antihistamin med overvejende H1-receptorblokerende virkning med indikationerne sæsonbetinget og kronisk allergisk rhiniconjunktivitis samt urticaria.

 

Konklusion
Det er IRF’s samlede vurdering, at rupatadins effekt og bivirkningsprofil er sammenlignelig med de eksisterende non-sederende H1 recepterblokkere for indikationerne allergisk rhinoconjunctivitis og urticaria. Det er således prisen, som bør være den primære rettesnor i valget af behandling og aktuelt er rupatadin blandt de dyreste antihistaminer.  
Rupatadin blev lanceret på det danske marked d. 8. juni 2015, og der er generelt tilskud til behandlingen. Modsat visse andre non-sederende antihistaminer (cetirizin, loratadin etc) er rupatadin d.d. receptpligtigt (udlevering B).

 

Baggrund
Rupatadin er en ny langtidsvirkende non-sederende (2. generation) histaminantagonist med affinitet for H1-receptoren som samtidigt uspecifikt hæmmer dele af det inflammatoriske respons ved allergen stimulation gennem en hæmning af Platelet Activating Factor (PAF)(1, 2). Den primære virkningsmekanisme for rupatadin vurderes overvejende at ligne de øvrige non-sederende antihistaminer.

Rupatadin er godkendt til symptomatisk behandling af i) allergisk rhinoconjunctivitis (sæsonbetinget og helårs) samt ii) urticaria hos voksne og børn (> 2 år).

Virkningsvarigheden af anbefalet dosis på 10 mg er 24 timer (plasmahalveringstid ca. 6 timer) og virkningen sætter ind ca. 45 min efter indtagelse(2). Indtagelse i forbindelse med måltider udsætter tiden til virkningsstart med ca. 1 time.

 

Rupatadin metaboliseres via CYP3A4, hvorfor samtidig indtagelse af f.eks. medicin som også omsættes via dette system vil øge risikoen for klinisk betydningsfulde interaktioner (se nedenfor).

Der savnes erfaring for behandling af gravide og kvinder der ammer samt for patienter med nyre- og leversygdom, hvorfor behandling frarådes til disse grupper. Ingen studier har inkluderet ældre over 65 år, hvorfor forsigtighed til denne gruppe tilrådes.

 

Det er ikke fundet tegn til cardiotoksitet og rupatadin i doseringen 10mg påvirker ikke QTc intervallet(1). Rupatadin påvirker ikke evnen til at køre bil(1).

 

Formulering og dosering
Den anbefalede dosering til voksne og børn over 12 år er 10 mg daglig.
Til børn 2-11 år < 25kg er anbefalet dosis 2,5mg 1 gang daglig.
Til børn 2-11 år > 25kg er anbefalet dosis 5mg 1 gang daglig.
Rupatadin findes som 10mg tabletter og i flydende form til børn i styrken 1mg/ml

 

Effekt

Rupatadin er undersøgt i randomiserede placebo og aktiv komparator studier. Det primære effektmål for rhinoconjunctivitis har typisk været beregnet som reduktion fra baseline af en patientrapporteret sammensat symptomscore for nasale og non-nasale symptomer. En tilsvarende sammensat symptomscore er anvendt for kløe og antal af kvadler i studier af kronisk urticaria. Overordnet set er den patientvurderede symptomscore mindst 25% mindre ved behandling med rupatadin i forhold til placebo for allergisk rhinoconjunctivitis og urticaria. Dette er på niveau med øvrige non-sederende antihistaminer og vurderes klinisk signifikant(3). For urticaria viser få og små studier en mulig bedre effekt på antal af kvadler og størrelsen heraf rupatadin sammenlignet med andre non-sederende antihistaminer, men den kliniske effekt af disse forskelle vurderes tvivlsom.

 

 
mDTSS - mean Daily Total Symptom Score: 3 point skala til vurdering af 1) nasale symptomer (løbenæse, kilden i næsen, nys og næseblokade) og 2) non-nasale symptomer (kløe og svie i øjne og mund samt tåreflåd)
TNNS - Total Nasal Symptom Score: evaluerer graden af nasal kløe, obstruktion og sekret samt nys.
T7SS - Total Symptom Score fra 7 symptomer: 1) nasale symptomer (løbenæse, kilden i næsen, nys og næseblokade) og 2) non-nasale symptomer (kløe og rødme i øjne samt tåreflåd). Svarer nogenlunde til mDTSS.
I6TSS – instantaneous Total Symptom Score fra 6 symptomer: nasale symptomer (løbenæse, kilden i næsen, nys og næseblokade) og 2) non-nasale symptomer (kløe og rødme i øjne). Svarer nogenlunde til T7SS.
DB – dobbelt blindet
NonB –ikke blindet (open label)
NS – non-signifikant forskel (p> 0,05)
*Signifikant forskel (p<0,05)

 

mUAS – mean Urtecaria Activity Score: 4 point skala til vurdering af intensitet af kløe samt antal kvadler
mPS – mean Pruritus Score: gennemsnitlig kløe score vurderet dagligt ud fra 5 point skala
Global efficacy score: Sammensat mål af flere delmål bl.a quality of life, paraklinik og total symptom score
RUP – Rupatadin
CET – Cetirizin
DB – dobbelt blindet
SB – single (enkelt) blindet
NS – non-signifikant forskel (p> 0,05)
*Signifikant forskel (p<0,05)

 

Bivirkninger

Det vurderes, at bivirkningsprofilen samlet set er på linje med de øvrige non-sederende H1 antagonister, og at antallet af rapporterede bivirkninger er på placeboniveau. Imidlertid gælder for de specifikke bivirkninger døsighed og hovedpine, at forekomsten er signifikant højere for rupatadin sammenlignet med placebo (NNH mellem 10 og 14). Der er ikke fundet tegn til klinisk væsentlige cardiotoxiske bivirkninger, som forlængelse af QTc intervallet. Rupatidin anbefales i produkt resumeet anvendt med forsigtighed til patienter med kendt forlænget QT-interval, patienter med ukorrigeret hypokaliæmi, patienter med aktuelle, proarytmiske sygdomme såsom klinisk signifikant bradykardi eller akut myokardieiskæmi.

 

 

 

Interaktioner

Der er ifølge interaktionsdatabasen, www.interaktionsdatabasen.dk pt ingen viden om klinisk betydende interaktioner. Alligevel bør kombination med potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, itraconazol, ritonavir) undgås. Forsigtighed skal udvises ved kombination med moderate CYP3A4-hæmmere (fx diltiazem, erythromycin, verapamil, grapefrugtjuice) samt visse immunsuppresiva (fx ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus) pga. smalt terapeutisk index.
Hos én yngre patient er observeret en stigning i creatinkinase efter 12 mdr. behandling, hvorfor der bør udvises forsigtighed ved fast dosering af rupatadin i kombination med statiner.

 

Pris

Billigste dagsbehandling med lignende receptpligtige non-sederende antihistaminer (udlevering B) (per 23.11.2015 ). Det er ikke fast pris for non-sederende antihistaminer i håndkøb. Der er generelt tilskud til Rupafin.

 Links 

Link til EMA’s hjemmeside http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/pips/EMEA-000582-PIP01-09-M03/pip_000367.jsp&mid=WC0b01ac058001d129
Link til produktresumé http://www.produktresume.dk

Link til medicinpriser: http://www.medicinpriser.dk/default.aspx
Link til Promedicin: http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7771

 

Kontakt

Institut for Rationel Farmakoterapi: irf@sst.dk

 

Referencer

1. Shamizadeh S, Brockow K, Ring J. Rupatadine: efficacy and safety of a non-sedating antihistamine with PAF-antagonist effects. Allergo journal international. 2014;23(3):87-95.
2. Keam SJ, Plosker GL. Rupatadine: a review of its use in the management of allergic disorders. Drugs. 2007;67(3):457-74.
3. Compalati E, Canonica GW. Efficacy and safety of rupatadine for allergic rhino-conjunctivitis: a systematic review of randomized, double-blind, placebo-controlled studies with meta-analysis. Current medical research and opinion. 2013;29(11):1539-51.
4. Guadano EM, Serra-Batlles J, Meseguer J, Castillo JA, De Molina M, Valero A, et al. Rupatadine 10 mg and ebastine 10 mg in seasonal allergic rhinitis: a comparison study. Allergy. 2004;59(7):766-71.
5. Maiti R, Rahman J, Jaida J, Allala U, Palani A. Rupatadine and levocetirizine for seasonal allergic rhinitis: a comparative study of efficacy and safety. Archives of otolaryngology--head & neck surgery. 2010;136(8):796-800.
6. Lukat K, Rivas P, Roger A, Kowalski M, Botzen U, Wessel F, et al. A direct comparison of efficacy between desloratadine and rupatadine in seasonal allergic rhinoconjunctivitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Journal of asthma and allergy. 2013;6:31-9.
7. Martinez-Cocera C, De Molina M, Marti-Guadano E, Pola J, Conde J, Borja J, et al. Rupatadine 10 mg and cetirizine 10 mg in seasonal allergic rhinitis: a randomised, double-blind parallel study. Journal of investigational allergology & clinical immunology. 2005;15(1):22-9.
8. Saint-Martin F, Dumur JP, Perez I, Izquierdo I. A randomized, double-blind, parallel-group study, comparing the efficacy and safety of rupatadine (20 and 10 mg), a new PAF and H1 receptor-specific histamine antagonist, to loratadine 10 mg in the treatment of seasonal allergic rhinitis. Journal of investigational allergology & clinical immunology. 2004;14(1):34-40.
9. Fantin S, Maspero J, Bisbal C, Agache I, Donado E, Borja J, et al. A 12-week placebo-controlled study of rupatadine 10 mg once daily compared with cetirizine 10 mg once daily, in the treatment of persistent allergic rhinitis. Allergy. 2008;63(7):924-31.
10. Maiti R, Jaida J, Raghavendra BN, Goud P, Ahmed I, Palani A. Rupatadine and levocetirizine in chronic idiopathic urticaria: a comparative study of efficacy and safety. Journal of drugs in dermatology : JDD. 2011;10(12):1444-50.
11. Potter P, Mitha E, Barkai L, Gyorgyl M, Santamaria E, Izquierdo I, et al. Rupatadine effective in the treatment of chronic spontaneous urticaria in children aged 2-11 years: a randomized, double blind, placebo and desloratadine controlled study. Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology. 2015.
12. Gimenez-Arnau A, Pujol RM, Ianosi S, Kaszuba A, Malbran A, Poop G, et al. Rupatadine in the treatment of chronic idiopathic urticaria: a double-blind, randomized, placebo-controlled multicentre study. Allergy. 2007;62(5):539-46.
13. Valero A, de la Torre F, Castillo JA, Rivas P, del Cuvillo A, Antepara I, et al. Safety of rupatadine administered over a period of 1 year in the treatment of persistent allergic rhinitis: a multicentre, open-label study in Spain. Drug safety. 2009;32(1):33-42.
14. Picado C. Rupatadine: pharmacological profile and its use in the treatment of allergic disorders. Expert opinion on pharmacotherapy. 2006;7(14):1989-2001.

 

 

 


 

Siden sidst opdateret: 24. november 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top