Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Enstilar® (calcipotriol + betamethason)

Print

Enstilar® (calcipotriol + betamethason)


Topikal glukokortikoid + D-vitamin - nu også som skum til psoriasis.

 

Konklusion

Enstilar er et kombinationspræparat, der indeholder calcipotriol og betamethason, til behandling af psoriasis på krop og i hårbund. Enstilar er formuleret som kutanskum.

 

Enstilar er mere effektiv end både placebo og ved behandling med indholdsstofferne hver for sig. Det er ikke undersøgt, om Enstilar er mere effektiv end samtidig behandling med de to enkeltstofpræparater. Ved behandling af psoriasis på krop er Enstilar mere effektiv end tilsvarende kombinationspræparater med en NNT på henholdsvis 9 i forhold til salve og 6 i forhold til gel uden at medføre flere bivirkninger. Enstilar er ikke sammenlignet med tilsvarende kombinationspræparater ved behandling af psoriasis i hårbund. Der savnes generelt data for effekt og bivirkninger ved behandling på over 12 uger.

 

Behandlingsprisen med Enstilar er lidt højere sammenlignet med lignende kombinationspræparater (fx Daivobet salve) især ved et samlet forbrug over 60 gram. Dog skal man være opmærksom på, at priserne for gel og salve har varieret betydeligt i den seneste tid. Det vil være muligt at opnå en betydelig billigere behandlingspris ved at anvende en kombination af to enkeltstofpræparater frem for et kombinationspræparat som fx Enstilar, men det er usikkert, om det er muligt at opnå samme effekt, da kombination af to enkeltstofpræparater ikke er undersøgt.

 

Det er IRF’s samlede vurdering, at Enstilar er en relevant behandlingsmulighed til behandling af psoriasis på krop ved indikation for topikal kombinationsbehandling trods en potentiel højere behandlingspris. Til behandling af psoriasis i hårbund er det usikkert, om Enstilar er en relevant behandlingsmulighed for patienter med indikation for topikal kombinationsbehandling. I forhold til behandling af psoriasis i hovedbunden bør Enstilar derfor forbeholdes de patienter, hvis hårbundspsoriasis ikke kan behandles tilfredsstillende med andre kombinationspræparater (fx Daivobet gel) eller eventuelt med kombination af enkeltstofpræparater.

 

Baggrund

Enstilar indeholder calcipotriol, en D-vitaminanalog, der stimulerer celledifferentieringen og hæmmer proliferationen af keratinocytter.
Enstilar indeholder også betamethason, der er et gruppe-III glukokortikoid med antiinflammatoriske og immunmodulerende egenskaber.

 

Enstilar er formuleret som lipidbaseret kutanskum og er indiceret til topikal behandling af psoriasis. Enstilar er et kombinationspræparat med indholdsstofferne kendt fra fx Daivobet. Enstilar er, ligesom gelformuleringen af Daivobet, egnet til behandling af både hårbund og krop, hvorimod Daivobet salve primært er egnet til behandling af krop.

 

Enstilar appliceres én gang daglig. Flasken omrystes et par sekunder før brug og skummet påføres i en afstand fra huden på mindst 3 cm. Den anbefalede behandlingsvarighed er 4 uger.

 

Effekt

Der foreligger fire randomiserede kontrollerede studier, hvor Calcipotriol/Betamethason Dipropionat (Cal/BD) kutanskum (Enstilar) sammenlignes med vehikel, calcipotriol-kutanskum alene, betamethason-kutanskum alene samt kombinationpræparat af calcipotriol og betamethason salve og gel (der findes på markedet som Daivobet salve/gel og Xamiol gel).

Samtlige studier inkluderer patienter med mild til alvorlig psoriasis, dækkende mellem 2-30% af kroppen og med en modified Psoriasis Area Severity Index (mPASI) score ≥2. mPASI-scoren er modificeret, idet psoriasis i hovedområdet ikke indgår i vurderingen. Eksklusionskriterier i studierne var brug af systemisk behandling med lægemidler kendt for at påvirke psoriasis op til 16 uger før studiestart, lysbehandling op til 4 uger før studiestart eller topikal psoriasisbehandling op til 2 uger før studiestart.

 

I et fase-3-studie af Leonardi et al. (1) med 426 patienter, hvor Cal/BD kutanskum (n=323) sammenlignes med skumvehikel (n=103) opnåede 53% af patienterne behandlet med Cal/BD effekt i form af total eller næsten total remission ved vurdering af Physician Global Assessment (PGA), mod 5% i vehikel-gruppen (OR 30,3 [9,7-94,3], P<0,001).

 

I et andet og mere relevant fase-3-studie af Paul et al. (2) blev 463 patienter behandlet enten med Cal/BD kutanskum (n=185) eller Cal/BD gel (n=188). Studiet var blindet ved, at en patientgruppe blev behandlet med skum-vehikel (n=47) og en gruppe med gel-vehikel (n=43).
Effekt blev vurderet efter 4 uger i kutanskum-grupperne og efter 8 uger i gel-grupperne. Tidspunkter for vurdering af effekt i gel-gruppen var baseret på anbefalet behandlingslængde i produktresuméet for Daivobet gel.

 

Den primære effektparameter var andelen af patienter med ingen eller mild psoriasis baseret på PGA-score efter 4 og 8 uger, henholdsvis i kutanskum- og gel-grupperne. I Cal/BD kutanskum-gruppen opnåede 38% ønsket effekt efter 4 uger sammenlignet med 22% i gel-gruppen efter 8 uger. Resultatet var statistisk signifikant med en forskel på 16% svarende til en NNT på 6.

Derudover scorede Cal/BD-kutanskum noget højere i patienttilfredshedsundersøgelser end Cal/BD-gel, hvor Cal/BD-kutanskum findes mere effektiv, nemmere at anvende og med færre bivirkninger.

 

Effekt på psoriasis i hårbund er vurderet i et randomiseret fase-2-studie af Lebwohl et al. (3) med 302 patienter med psoriasis både på krop og i hårbund, der sammenligner Cal/BD kutanskum (n=100) med Cal kutanskum (n=101) alene og BD kutanskum (n=101) alene i 4 uger. Den primære effektparameter var andelen af patienter med ingen eller mild psoriasis på krop efter gennemført behandling baseret på PGA-score. En sekundær effektparameter var vellykket behandling af hårbunds psoriasis, defineret som ingen eller mild psoriasis i hårbund efter gennemført behandling, baseret på PGA-score.
I Cal/BD-gruppen opnåede 45% af patienterne effekt ved behandling af psoriasis på krop, mod 15% i Cal-kutanskum gruppen (forskel på 30% svarende til en NNT på 3). I BD-kutanskum gruppen opnåede 31% effekt, svarende til en NNT på 7 i forhold til Cal/BD-kutanskum. Begge forskelle var statistisk signifikante.
Der var også statistisk signifikant forskel mellem antal patienter med vellykket behandling af hårbund ved brug af Cal/BD-kutanskum (53%) i forhold til Cal- kutanskum (36%), men ikke i forhold til BD-kutanskum (48%). Studiet viste også en statistisk signifikant reduktion i kløe (målt med VAS-skala 0-100) på 13 point mellem Cal/BD-kutanskum og Cal-kutanskum. Der var ingen reduktion i kløe sammenlignet med BD-kutanskum.

 

Et fase-2-studie af Koo et al. (4) med 376 patienter sammenlignede effekten af Cal/BD-kutanskum (n=141) og Cal/BD-salve (n=135) på psoriasis på krop. Studiet var blindet ved, at en patientgruppe blev behandlet med vehikel-kutanskum (n=49) og en gruppe med vehikel-salve (n=51). Den primære effektparameter var andelen af patienter med ingen eller mild psoriasis efter gennemført behandling, baseret på PGA-score efter 4 uger. Statistisk signifikant flere patienter i Cal/BD-kutanskum gruppen opnåede effekt (55%) sammenlignet med Cal/BD-salve gruppen (43%), med en forskel på 12% svarende til en NNT på 9.

Bivirkninger

I Paul-studiet (2) hvor Cal/BD i kutanskum- og gelform sammenlignes med kutanskum- og gel-vehikel fandtes ingen forskelle i antal og alvorlighed af uønskede hændelser (adverse events) ved behandling i 12 uger. Der kunne dog ikke udelukkes en øget risiko for kløe ved brug af kutanskum.

 

Leonardi-studiet (1) rapporterer, at 3% (10/323) havde bivirkninger i gruppen behandlet med Cal/BD-kutanskum, mod 2% (2/103) i placebogruppen.

Lebwohl-studiet (3) finder lignende frekvens af uønskede hændelser mellem Cal/BD-kutanskum (11%), Cal-kutanskum (10%) og BD-kutanskum (13%). Det gør også Koo-studiet (4), hvor Cal/BD-kutanskum sammenlignes med Cal/BD-salve, og hvor frekvensen af uønskede hændelser er henholdsvis 11% og 10%.

 

Et studie af Taraska et al. vurderede effekten af Cal/BD-kutanskum på HPA-aksen (hypothalamus-hypofyse-binyreaksen) samt calcium-homeostasen ved maksimal brug hos patienter med moderat til udtalt psoriasis (psoriasis på 15-30% af kroppens overflade). Studiet viste ingen klinisk relevant påvirkning af hverken HPA-aksen eller calcium-homeostasen efter 4 uger (5).

 

Der findes foreløbig ingen studier med opfølgningstid længere end 12 uger. Det er dog planlagt et studie på 52 uger, hvor effekt og sikkerhed skal vurderes.
Effekt og sikkerhed er foreløbig ikke vurderet hos børn, men et fase-2 studie hos patienter mellem 12 og 17 år, der vurderer sikkerhed og effekt af præparatet på HPA- aksen samt calcium-homeostasen, er igangsat


Bivirkninger, oversigt (6)


 

Pris

Der er pr. 26.04.2016 generelt tilskud til Enstilar (7).

 

Behandling af psoriasis på kroppen

 

Behandling af psoriasis i hårbund

 

Forbruget (i gram) ved behandling af psoriasis med hhv. Enstilar og Daivobet salve er sammenligneligt (4). Dermed er behandlingsprisen for Enstilar sammenlignet med lignende kombinationspræparater (fx Daivobet salve) højere især ved et samlet forbrug over 60 gram.

 

Alle præparater omtalt i tabellen har generelt tilskud.

Pris og tilskudsstatus per 26-11-16. For opdateret priser, se: www.medicinpriser.dk

 

IRF kan kontaktes på irf@sst.dk

 

Referencer

1. Efficacy and safety of calcipotriene plus betamethasone dipropionate aerosol foam in patients with psoriasis vulgaris, a randomized phase III study (PSO- FAST) – Leonardi et al., 2015

2. Calcipotriol plus betamethasone dipropionate aerosol foam provides superior efficacy versus gel in patients with psoriasis vulgaris: randomized, controlled PSO-ABLE study. Paul C, et al., 2016
3. Fixed combination aerosol foam calcipotriene 0,005% plus betamethasone dipropionate 0,064% is more efficacious than Cal. and BD aerosol foam alone for psoriasis vulgaris. Lebwohl et al., 2016

4. Superior efficacy of calcipotriene and betamethasone dipropionate aerosol foam versus ointment in patients with psoriasis vulgaris – a randomized phase II study. Koo et al., 2016

5. A novel aerosol foam formulation of calcipotriol and betamethasone has no impact on HPA axis and calcium homeostasis in patients with extensive psoriasis vulgaris. Taraska et al., 2015

6. Final Assessment Report, Decentralised Procedure, Enstilar

7. Medicintilskudsnævnets indstilling – Enstilar https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/enstilar-faar-generelt- tilskud


 

Siden sidst opdateret: 20. december 2016 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top