Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Colrefuz® (colchicin)

Print

Colrefuz® (colchicin)


Anfaldsbehandling ved akut artritis urica og forebyggelse af akutte anfald under opstart eller dosisændring af uratsænkende behandling ved artritis urica.

 

Konklusion

Det er IRF’s samlede vurdering, at colchicin kan være en relevant behandlingsmulighed ved akutte anfald af artritis urica og ved opstart af uratsænkende behandling. I den anbefalede dosis er bivirkningsprofilen på placeboniveau. Colchicin er dog kun undersøgt i meget få studier og er ikke undersøgt over for relevante komparatorer som NSAID (1) og prednisolon. Det er således patientfaktorer og pris, som bør være den primære rettesnor i valget af behandling.


Colchicin blev først markedsført d. 13. april 2015. Bemærk, at colchicin derfor ikke længere kan ordineres magistralt uden tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen (2). Der ydes ikke generelt tilskud til behandlingen (3). Behandlende læge kan søge enkelttilskud for relevante patienter, f.eks. ved hjertesygdomme eller lignende, hvor NSAID kan være kontraindiceret.

 

Baggrund

Til trods for at colchicin har været anvendt til artritis urica igennem flere århundreder (4), er virkningsmekanismen ikke fuldstændigt klarlagt. Vigtigst antages at være den antiinflammatoriske virkning med hæmning af leukocytfunktionen (5).

 

Colchicin er godkendt til i) behandling af akutte gigtanfald ved artritis urica samt ii) profylakse mod gigtanfald under indledning af behandling med allopurinol eller urikosuriske lægemidler.

Colchicins biotilgængelighed efter oral optagelse varierer betragteligt fra 24 til 84%. Maksimal plasmakoncentration ses efter 1 time, men maksimal antiinflammatorisk effekt indtræder først mellem 24- 48 timer, hvor colchicin opkoncentreres i leukocytter (6).

 

Colchicin metaboliseres via CYP3A4, hvorfor samtidig indtagelse af medicin eller andet, som også omsættes via dette system, vil øge risikoen for klinisk betydningsfulde interaktioner (6).


Formulering og dosering
Den anbefalede dosering til voksne er (7):

 

Akutte anfald af artritis urica:
0,5 mg tabletter x 2 tages initialt så hurtigt som muligt efter anfaldstart efterfulgt af 0,5 mg én time senere. 
Efter 12 timer kan der efter behov tages 0,5 mg x 2-3 dagligt indtil det akutte anfald er ovre. Totaldosis bør ikke overstige 6 mg per anfald. Efter gennemført anfaldbehandling skal der gå mindst 3 dage før ny anfaldbehandling må startes

 

Forebyggelse af nye anfald under opstart eller dosisændring af uratsænkende profylakse:
0,5 mg tabletter x 1-2 dagligt.

 

Colchicin findes kun som 0,5 mg tabletter.

Produktresuméet angiver, at Colchicin hos ældre skal anvendes med forsigtighed, da kun få ældre over 70 år har deltaget i effektstudier og pga. ældres lavere fordelingsvolumen anbefales halv dosis i denne aldersgruppe (6).

 

I henhold til produktresuméet, bør Colchicin anvendes med forsigtighed hos patienter med let nedsat nyrefunktion. Dosis reduceres eller intervallet mellem doser forlænges hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion. IRF har tidligere angivet, at ved nedsat nyrefunktion (eGFR<30 ml/min) halveres dosis af colchicin (7). I tilfælde af svært nedsat nyrefunktion (eGFR<10 ml/min) er colchicin kontraindiceret (7).

Ved nedsat leverfunktion bør Colchicin anvendes med forsigtighed.

Colchicin i større doser har forgiftningspotentiale, hvorfor den rekommanderede dosis ikke bør overskrides. Administrationen bør ophøre, hvis der opstår toksiske symptomer som f.eks. opkastning, mavesmerte, diarré.

 

Effekt

Colchicin er i få randomiserede studier undersøgt over for placebo, men ikke over for relevant aktive komparatorer som NSAID og prednisolon (8). De relevante studier for denne præparatanmeldelse har anvendt doser som var lidt højere end de i produktresuméet anbefalede (0,6 mg vs. 0,5 mg per tablet).

Akutte anfald af artitis urica


I den godkendte lavdosisbehandling er der kun evidens fra ét studie (9).


Det undersøgte primære effektmål var andelen af patienter med 50% reduktion i selvrapporteret smerte fra baseline efter 24 timer. I den anvendte lavdosis colchicin-behandling (1,2 mg efterfulgt af 0,6 mg 1 time senere) rapporterede 28/74 (38%) effekt sammenlignet med 9/58 (16%) ved placebobehandling (absolut risko forskel 22% (95% sikkerhedsgrænser 8 til 37%);  Number Needed to Treat (NNT) 4 (95% sikkerhedsgrænser 3 til 13). Effekten af colchicin vurderes klinisk relevant sammenlignet med placebo, men evidensen vurderes lav til moderat pga. kun ét studie i lavdosisbehandling ligger til grund for anbefalingen.

 

Colchicine i godkendt lavdosisbehandling over for placebo ved akutte anfald af artritis urica.


Forebyggelse af akutte anfald under initiering af profylaktisk behandling
Ét studie har undersøgt profylaktisk colchicin-behandling i et randomiseret design.


Det primære effektmål var antallet af akutte anfald af artitis urica under initiering af allopurinol-behandling hos patienter med kronisk artritis urica (defineret som tilstedeværelse af tophi eller over tre anfald/år). Colchicin i doseringen 0,6 mg x 2 dagligt havde klinisk relevante effekt i form af færre akutte anfald sammenlignet med placebo fra start af behandling til tre måneder efter serum-urat var behandlet til normalt niveau (10).

 

Den rekommanderede varighed af colchicin-tillæg til den profylaktiske behandling er ikke veldefineret, men en samlet post-hoc analyse af tre fase III-studier med >4000 deltagere viste, at patienter behandlet med colchicin i seks måneder havde et stabilt fald i antallet af akutte anfald sammenlignet med seponering efter otte uger, idet der her sås en markant stigning (11).


Bivirkninger

Det vurderes, på baggrund af få data, at bivirkningsprofilen for lavdosisbehandling med colchicin samlet set er på placeboniveau (Absolut risiko forskel: 6% flere med bivirkninger på colchicin, 95% sikkerhedsgrænser fra 13% færre til 23% flere) (8).


De hyppigste bivirkninger er gastrointestinale med diarré og kvalme. Disse bivirkninger er i høj grad dosisrelaterede og forsvinder ofte ved dosisreduktion. Der var ingen dødsfald, alvorlige bivirkninger eller patientfrafald pga. bivirkninger

 

 

Interaktioner

Forsigtighed skal udvises ved kombination med potente og moderate CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, itraconazol, diltiazem, erythromycin, fluoxetin, HIV-proteasehæmmere) samt visse immunsuppresiva (fx ciclosporin) pga. smalt terapeutisk indeks.


Der er ifølge interaktionsdatabasen, www.interaktionsdatabasen.dk, kritisk interaktion med verapamil. Denne kombination bør derfor undgås. Der er ikke rapporter om klasseeffekt for calciumantagonister.

Pris

Colchicin fås pt. kun i 100 styks pakker á 548 kr. (per 30.12.2015). Billigste anfaldsbehandling (ca. 4 dage) af totalt 12 tabletter er 66 kr. En 100 styks pakning kan forekomme usmidig, hvis Colchicin kun anvendes til akut anfaldbehandling. En tilsvarende anfaldbehandling med f.eks. naproxen 500 mg x 2 koster 31,5 kr. (100 stk. pakning á 393 kr.).

 

 

Referencer

Decentral godkendelsesrapport

Produktresumé

Medicinpriser

 


1. van Durme CM, Wechalekar MD, Buchbinder R, Schlesinger N, van der Heijde D, Landewe RB. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for acute gout. The Cochrane database of systematic reviews. 2014;9:Cd010120.
2. IRF. Available from: http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2015/off-label-magistrelle-og-udleveringstilladelser.htm.
3. Sundhedsstyrelsen. 2016. Available from: http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/generelle-tilskud/afgoerelser#.
4. Bhattacharjee S. A brief history of gout. International journal of rheumatic diseases. 2009;12(1):61-3.
5. Artritis urica - klinisk retningslinje. Dansk Rheumatologisk Selskab: 2015.
6. Slobodnick A, Shah B, Pillinger MH, Krasnokutsky S. Colchicine: old and new. The American journal of medicine. 2015;128(5):461-70.
7. Artritis urica og almen praksis. Rationel Farmakoterapi: 2013.
8. van Echteld I, Wechalekar MD, Schlesinger N, Buchbinder R, Aletaha D. Colchicine for acute gout. The Cochrane database of systematic reviews. 2014;8:Cd006190.
9. Terkeltaub RA, Furst DE, Bennett K, Kook KA, Crockett RS, Davis MW. High versus low dosing of oral colchicine for early acute gout flare: Twenty-four-hour outcome of the first multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-comparison colchicine study. Arthritis and rheumatism. 2010;62(4):1060-8.
10. Borstad GC, Bryant LR, Abel MP, Scroggie DA, Harris MD, Alloway JA. Colchicine for prophylaxis of acute flares when initiating allopurinol for chronic gouty arthritis. The Journal of rheumatology. 2004;31(12):2429-32.
11. Wortmann RL, Macdonald PA, Hunt B, Jackson RL. Effect of prophylaxis on gout flares after the initiation of urate-lowering therapy: analysis of data from three phase III trials. Clinical therapeutics. 2010;32(14):2386-97.

 

 

 


 

Siden sidst opdateret: 23. februar 2016 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top