Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Zonegran (zonisamid)

Print

Zonegran (zonisamid)


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Zonegran er et nyt antiepileptikum, af en ny klasse, indiceret som supplerende behandling af voksne patienter med partielle anfald med eller uden generalisering.

 

Effekten er færre epileptiske anfald blandt en stor gruppe patienter, der ikke har tilstrækkelig effekt af anden behandling, givet som enkeltstof – eller flerstofbehandling. Effekten er opgjort i dels reduktionen i antallet af anfald over en periode på maksimalt 18 uger og dels i antallet af patienter, der oplever mere end 50% reduktion i antallet af anfald sammenlignet med placebo. Number needed to treat (NNT) for at opnå 50% reduktion i anfaldshyppighed angives til 6. Der foreligger ikke studier, hvor Zonegran er sammenlignet med andet add-on antiepileptikum.

 

Bivirkningerne omfatter ataxi, svimmelhed, træthed, døsighed, kvalme, agitation og nedsat appetit og forekommer 2-4 gange hyppigere end under placebobehandling.

 

Prisen er op til 1½-3 gange højere end andre nyere antiepileptika undtagen Keppra.

 

Zonegran er markedsført 13. marts 2006.

Baggrund

Zonegran (zonisamid) er et nyt antiepileptikum indiceret som supplerende behandling af voksne patienter med partielle anfald med eller uden generalisering. Er markedsført i kapsler af 25, 50 og 100 mg.

 

Ca 30% af patienter med epilepsi responderer ikke på monoterapi og må suppleres med henblik på at få en så lav anfaldshyppighed og så optimal livskvalitet som muligt. Blandt de antiepileptika, der kan suppleres med, er Zonegran det nyeste. Er kemisk et såkaldt benzisoxazolderivat uden lighed med hidtidige antiepileptika. Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt, men synes bl.a. at foregå ved påvirkning af spændingsfølsomme natrium- og calciumkanaler, hvorved synkroniseret neuronaktivitet afbrydes og dermed den epileptiske aktivitet. Flere andre mekanismer er på tale, bl.a. via GABA- og glutamatsystemet, og Zonegran omtales derfor som et "bredspektret antiepileptikum".

 

Behandlingen iværksættes med en dosis på 50 mg dagligt fordelt på 2 doser, efter en uge kan dosis øges til 100 mg og derefter kan dosis øges med 100 mg pr uge indtil behandlingsdosis nås - oftest mellem 300 – 500 mg dagligt, der kan gives samlet 1 gang i døgnet.

 

Zonegran absorberes fuldstændigt, uafhængig af fødeindtagelse, metaboliseres via CYP3A4 enzymsystemet og udskilles renalt dels metaboliseret og dels uomdannet. Halveringstiden er ca. 60 timer.

Effekt

Der foreligger følgende publicerede studier samt en Cochraneoversigt.

 

Studie 1

De 351 patienter med behandlingsrefraktære partielle anfald, hvoraf 75% fik mere end et antiepileptikum, blev randomiseret til behandling med henholdsvis placebo over for Zonegran 100 mg, 300 mg og 500 mg i forholdet 2:1:1:2. (1). Efter 12 ugers indkøringsfase fulgte 6 ugers optitrering og dernæst 18 uger med behandling i fast dosis.

 

Det primære endepunkt var forskel i anfaldsfrekvens (anfald/28 dage) i forhold til tiden før behandling dels opgjort ved den mediane procentuelle ændring i anfaldsfrekvens i perioden med fast behandling og dels ved at opgøre andelen af patienter med mere end 50% reduktion i anfaldsfrekvens (responders) i forhold til perioden før behandling. Der fandtes kun effekt for doserne på 300 og 500 mg med et mediant fald i anfaldsfrekvens på henholdsvis 42 og 51% mod placebo på 18%. Der var ingen forskel mellem placebo og Zonegran 100 mg. Opgjort som antallet af responders havde kun doser på 500 mg signifikant effekt med 53%, mens doserne på 300 (42%) og 100 mg (30%) ikke var forskellig fra placebo (18%).

Studie 2

I dette studie var patienterne i anden et- eller tostofbehandling fra starten og resultatet var, at der var signifikant forskel over for placebo med Zonegran 100 mg, 200 mg og 400 mg. Zonisamid 400 mg gav et mediant fald i anfaldsfrekvens ved alle typer anfald på 40,5% fra baseline sammenlignet med 9 % reduktion ved placebo, og ≥ 50 % reduktion af alle anfald hos 42 % af patienterne, hvilket var signifikant højere end placebogruppen (22%). 100 mg Zonisamid viste et mediant fald i anfaldsfrekvens på 24,7 % sammenlignet med 8,3 % for placebo og 200 mg viste et mediant fald i anfaldsfrekvens på 20,4 % over for 4,0 % for placebo.

Studie 3

Der foreligger yderligere et randomiseret studie omfattende 152 patienter med refraktære komplekse partielle anfald hvor Zonegran 400-600 mg blev sammenlignet med placebo i en 12 ugers periode (3). Det primære endepunkt var reduktion i anfaldsfrekvens i forhold til perioden før behandling og det sekundære endepunkt responderraten som ovenfor. For alle typer anfald reduceredes anfaldsfrekvensen med 25,5 % under Zonegranbehandling sammenlignet med en forøget anfaldsfrekvens på 6,6 % under placebobehandling. Responderraten var 28 % blandt de aktivt behandlede over for 16 % blandt de placebobehandlede.

Oversigt

Et nyere Cochranereview (4) baserer sig på 2 af de førnævnte (1,2) og yderligere 2 (5,6) randomiserede studier, konkluderer at patienter med refraktær partiel epilepsi under Zonegranbehandling i doser på 300-500 mg har en 2 – 2,4 gange større sandsynlighed for at opnå mindst 50 % reduktion i anfaldsfrekvens over en periode på 4 – 24 uger. NNT for at opnå 50 % reduktion i anfaldsfrekvens beregnes til 6.

Bivirkninger

Bivirkninger forekom generelt hos 61% af de aktivt behandlede og hos 54 % af de placebobehandlede. Alvorlige bivirkninger er ikke beskrevet med større hyppighed end blandt placebobehandlede. De hyppigste bivirkninger i de publicerede studier omfatter ataxi (relativ risiko 4,5 (99% sikkerhedsgrænser=1,05-19,22)), svimmelhed (RR= 1,8 (1,0-3,12)), kvalme (RR= 1,5 (0,69-3,3)), træthed (RR= 1,3 (0,7-2,5)), døsighed (RR= 2,0 (1,12-3,44)), agitation, irritabilitet (RR= 2,4 (1,0-5,6)) og nedsat appetit (RR= 3,0 (1,3-6,9)). Der er beskrevet forbigående lettere stigninger i karbamid/kreatinin betegnet som uden klinisk betydning.

Interaktioner

Der er ikke beskrevet klinisk betydningsfulde interaktioner. Zonegran er ikke fundet at påvirke farmakokinetikken af andre antiepileptika deriblandt fenytoin, carbamazepin og valproat og ej heller af østradioler eller noretisteron i perorale antikonceptiva. Lægemidler, der hæmmer eller inducerer CYP3A4 enzymsystemet skulle i princippet kunne påvirke Zonegrans farmakokinetik, men de er ikke fundet af betydning. Hvis lægemidler med disse virkninger bl.a. andre antiepileptika seponeres eller påbegyndes skal patienterne dog kontrolleres og Zonegrandosis evt. justeres. 

Priser

Priserne er pr. 13. marts 2006 for den største pakning på markedet for det pågældende præparat.

 

Zonegran er 1½ - 3 gange dyrere end andre antiepileptika, specielt sammenlignet med andre midler, der anvendes supplerende bortset fra Keppra. Zonegran er generelt tilskudsberettiget.

 

 

Præparat

Indhold

Pris pr. anbefalet døgndosis

Pris for 1 måneds behandling

Zonegran 100 mg 98 stk.

Zonisamid

49,17 – 81,95 kr.

1475,10 - 2458,50 kr.

Lyrica 150 mg 56 stk.

Pregabalin

12,68 – 50,72 kr.

380,40 – 1521,60 kr.

Lyrica 300 mg 56 stk.

Pregabalin

18,87 - 37,74 kr.

566,10 – 1132,20 kr.

Gabapentin 300 mg 100 stk.

Gabapentin

9,68 – 14,52 kr.

290,40 – 435,60 kr.

Lamotrigin 100 mg, 100 stk.

Lamotrigin

5,83 – 17,49 kr.

174,90 – 524,70 kr.

Topimax 200 mg, 60 stk.

Topiramat

26,65 – 53,30 kr.

799,50 – 1599,00 kr.

Keppra 1000 mg, 200 stk.

Levetiracetam

25,64 - 76,92 kr.

769,20 – 2307,60 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer    

  1. Sackellares JC, Ramsay RE, Wilder BJ et al. Randomized, controlled clinical trial of zonisamide as adjunctive treatment for refractory partial seizures. Epilepsia 2004;45:610-7.
  2. Chadwick DW, Marson AG. Zonisamid add-on for drug-resistant partial epilepsy. The Cochrane Database of systematic Reviews 2005, Issue 4. Art.no. CD001416.pub2.
  3. Brodie MJ, Duncan R, Vespignani H et al. Dose-dependent safety and efficacy of zonisamide: a randomized double-blind, placebo-controlled study in patients with refractory partial seizures. Epilepsia 2005;46:31-41.
  4. Faught E, Ayala R, Montouris G et al. Randomized controlled trial of zonisamide for the treatment of refractory partial-on-set seoizures. Neurology 2001;57:1774-9.
  5. Schmidt D, Jacob R, Loiseau P et al. Zonisamide for add-on treatment of refractory partial epilepsy: a European double blind trial. Epilepsy Research 1993;15:67-73.
  6. Wilder 1986, ej publiceret. 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 20. marts 2006


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top