Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Visanne (dienogest)

Print

Visanne (dienogest)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion:


Visanne (dienogest) er et syntetisk progesteron indiceret ved symptomgivende endometriose. Dienogest har ingen androgen, østrogen, mineralo- eller glukokortikoidvirkning, men har samme kontraindikationer og forsigtighedsregler som øvrige lægemidler med progesteronvirkning.
I de to pivotale studier var der en signifikant reduktion af bækkensmerter i forhold til placebobehandling og samme effekt som Gonadotropin-realising hormone-agonist (GnRh) behandling.
Generelt er der få bivirkninger, men gennembrudsblødninger er relativt hyppige ≥ 1 og ≤ 10 %.  Endvidere ses hovedpine (9 %), brystspændinger (5,4 %), depression (5 %) og akne (5,1 %).
IRF mener, førstevalgsbehandling bør være p-piller eller gestagenspiral idet begge behandlinger har vist sig effektive og med få bivirkninger. Endvidere er prisen for dienogest (Visanne) 13 gange så høj som kontinuerlig behandling med de billigste monofasiske p-piller. Dertil kommer, at der endnu ikke foreligger data for sikkerhed og virkning ved behandling > 15 måneder.
Visanne (dienogest) blev markedsført 30. maj 2011, og er ikke tilskudsberettiget. Udl. B.

Baggrund:


Endometriose er en kronisk inflammatorisk reaktion fremkaldt af endometrie-lignende væv uden for livmoderhulen. Prævalensen af symptomgivende endometriose er mellem 5-10 %. Endometriose kan både behandles medicinsk og kirurgisk. Behandlingsmålet er fortrinsvis smertelindring. Den medicinske behandling af endometriose omfatter:
P-piller (monofasiske, lavøstrogenholdige skal bruges kontinuerligt i lange cycli)
Gestagenspiral (levonorgestrel)
Systemisk gestagen (medroxyprogesteron, dinogest)
GnRh analog (buserilin, goserilin, leuprorelin, nafarelin og triptorelin og histrelin)

Dienogest hæmmer modningen af folliklerne i ovariet og minimerer østrogenproduktionen. Faldet i østradiol inducerer atrofi af det endometroide væv og derved reduceres smertegenerne. Dienogest har ingen signifikant androgen, mineralokortikoid eller glukokortikoid aktivitet, hvorfor der ses færre systemiske bivirkninger sammenlignet med GnRh analoger.

 

Dienogest absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt ved peroral dosering (Cmax ca. 1,5 time), og absorptionen er ikke væsentligt påvirkeligt af samtidig fødeindtag.

Dienogest nedbrydes i udtalt grad i leveren og omdannes til endokrinologisk inaktive metabolitter. Omkring 86 % af den indgivne dosis udskilles i løbet af 6 dage, idet hovedparten udskilles inden for 24 timer, hovedsageligt med urinen.
Dienogest er ikke specifikt undersøgt hos patienter med nedsat nyre eller leverfunktion.

 

Effekt:

 

Effekten af dinogest er blevet undersøgt i 2 internationale multicenter studier. I det første studie (1) blev den smertelindrende effekt sammenlignet med en GnRh agonist (leuprolide acetat) i et ublindet randomiseret design. I det andet studie (2) blev den smertelindrende effekt sammenlignet med placebo i et randomiserede og dobbeltblindede design. Studiet fortsatte efterfølgende i et ublindet design i alt 52 uger, til fortsat evaluering af blødningsmønster og vedvarende reduktion af smertegenerne.

I alt indgik 446 kvinder 18-45 år i de to studie og 168 fortsatte i yderligere et år. Inklusionskriteriet var endometriose verificeret ved både laparoskopi og histologisk undersøgelse inden for 12 mdr. før studie start. Det primære endepunkt var i begge studie absolut ændring i endometriose associeret bækkensmerter målt vha. VAS score. I det placebokontrollerede studie indgik også ændring i brug af smertestillende medicin (ibuprofen/28 dage) i det primære endepunkt, for at undgå confounding. Det sekundære endepunkt var i begge studier ændringer i underlivssmerter, dysmenorré og dyspareuni, samt ændringer ved klinisk undersøgelse (induration og palpationsømhed) og spørgeskema om ændring af helbredstilstand.

Resultatet fra det første studie (1), er inkonklusive idet studiet mangler en placeboarm, hvilket anses som afgørende i forbindelse med smerterelaterede effektmål (reduktion af bækkensmerter). Resultaterne peger dog i samme retning som det placebokontrollerede studie, nemlig at der er signifikant smertelindrende effekt af dienogest behandling. Resultatet understøttes af, at forbruget af smertestillende medikamina var ens i begge de to grupper, og dermed tilskrives den reducerede VAS score overvejede dienogest. Endelig sås fortsat reduktion af VAS Score i det efterfølgende ublindede studie (52 uger), dog her uden korrektion af samtidig brug af smertestillende medikamina.

Bivirkninger:


I det samlede datasæt blev 332 patienter eksponeret for 2 mg dinogest dagligt. Heraf ophørte 4,5 % som følge af bivirkninger. I alt blev indrapporteret 15 tilfælde af alvorlige bivirkninger, hvoraf kun de 5 blev tilskrevet behandlingen, herunder 2 tilfælde med ovariecyster og 3 tilfælde af depression, alle reversible. I det placebokontrollerede studie var indrapporteringen af bivirkninger ca. dobbelt så høj blandt de dienogest behandlede i forhold til placebogruppen (15 % vs. 7 %).
Bivirkningerne forekommer oftest ved påbegyndelse af behandlingen og aftager ved fortsat behandling. De hyppigst er hovedpine (9,0 %), ubehag i brystet (5,4 %), nedtrykthed (5,1 %) og akne (5,1 %). Desuden oplevede de fleste af de patienter, der blev behandlet med dienogest, ændringer i mønsteret for deres menstruationsblødning.

Det endogene østrogenniveau er moderat supprimeret under behandling med dienogest. Der forligger endnu ingen langtidsdata for ændringer i knoglemineraltætheden (BMD). I et mindre studie omfattende 21 patienter i 6 mdr. forblev knoglemineraltætheden uændret før og efter behandling.

 

Interaktioner:

 

Dienogest, metaboliseres fortrinsvis af cytochrom P450 enzymet CYP3A4 i leveren. Induktorer (fremmer) af CYP3A4 kan derfor øge metaboliseringen og dermed nedsætte dienogest terapeutiske virkning herunder ændringer i den uterine blødningsprofil. Herunder stoffer som fx fenytoin,  carbamazepin, rifampicin, muligvis også oxcarbazepin og topiramat, samt præparater, som indeholder prikbladet perikum.

 

Modsat medfører enzymhæmning øget eksponeringen for dienogest og dermed øget risiko for bivirkninger. Herunder antifungale azoler (fx ketoconazol, itraconazol og fluconazol), samt, verapamil, makrolider (fx erythromycin, clarithromycin og roxithromycin), diltiazem, proteasehæmmere og antidepressiva (fx, fluvoxamin og fluoxetin) samt grapefrugtjuice.

Baseret  på studier af hæmning in vitro er en klinisk relevant interaktion af dienogest med cytochrom P450 enzymmedieret metabolisme af andre lægemidler ikke sandsynlig.

 

Priser:
Tabel over et 1/2 års forbrug:

Lægemiddel

Voksne

Pris i uge 21

Visanne

2 mg

2754 kr.

Levonorgestrel

intrauter. indlæg 20 mikrog./24 t.

123 kr.*

Medroxyprogesteronacetat

5 mg- 15 mg

309 – 927 kr.

p-piller (lavdosis- komb. kontraceptivum)

75 Gestoden + 30 estrogen  mikrog.

197,5 kr.

GnRh analog (Nafarelin)

200 mikrg/dosis, 60 doser næsespray, opløsning 

6468 kr.¤

 

skiftes hvert 5 år, ¤ Der bør maksimalt gennemføres 6 behandlingsserier.

 

Du kan læse mere om Visanne (dienogest) i Produktresumeet:
http://www.produktresume.dk/docushare/dsweb/Get/Document-27622/Visanne%2C+tabletter+2+mg.doc

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk


Referencer

  1. McCormack PL. Dienogest: a review of its use in the treatment of endometriosis. Drugs 2010 Nov 12;70(16):2073-88.
  2. Strowitzki T, Faustmann T, Gerlinger C, Seitz C. Dienogest in the treatment of endometriosis-associated pelvic pain: a 12-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010 Aug;151(2):193-8.
  3. Strowitzki T, Marr J, Gerlinger C, Faustmann T, Seitz C. Dienogest is as effective as leuprolide acetate in treating the painful symptoms of endometriosis: a 24-week, randomized, multicentre, open-label trial. Hum Reprod 2010 Mar;25(3):633-41.
  4. NL/H/1569/001/DC - Visanne - NL - End of procedure - Case number 68890

 

 Institut for Rationel Farmakoterapi 17-06-2011


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top