Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Vipidia (alogliptin)

Print

Vipidia (alogliptin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Samme plads, men billigere end andre DPP-4 hæmmere

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 25. februar 2014.

 

Konklusion

Vipidia (alogliptin) er det femte godkendte lægemiddel i gruppen dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)-hæmmere til behandling af type 2-diabetes som tillæg til andre glucosesænkende lægemidler. Dosis er almindeligvis 1 tablet a 25 mg dagligt (1).

 

Der er ikke foretaget sammenlignende undersøgelser af de forskellige DPP-4 hæmmere, og det er uvist om lægemiddelgruppen kan forebygge klinisk relevante endepunkter som mikro- og makrovaskulære komplikationer og død.

 

DPP-4 hæmmerne er ligeværdige med sulfonylurinstoffer (SU) og pioglitazon til at reducere HbA1c hos patienter med type 2 diabetes, der ikke kan opnå det ønskede behandlingsmål med metformin alene (2). Der er heller ikke påvist forskelle i den samlede forekomst af alvorlige bivirkninger eller død. SU er forbundet med øget risiko for svær hypoglykæmi.

 

Det er IRF's samlede vurdering at:

 • I et valg mellem DPP-4 hæmmer og SU som tillægsbehandling til metformin skal den betydelig højere pris og manglende data for DPP-4 hæmmernes effekt på relevante kliniske endepunkter og sikkerhed ved længere tids brug indgå i overvejelserne
 • Hvis de nye individualiserede behandlingsmål for HbA1c bliver fulgt (3), må hyppigheden af alvorlig hypoglykæmi med de aktuelt rekommanderede SU (gliclazid, glimepirid, glipizid) forventes at blive lav
 • DPP-4 hæmmere kan anvendes som tillæg til metformin hos patienter, der trods omhyggelig dosistitrering oplever hypoglykæmiske tilfælde ved behandling med SU
 • Tillægsbehandling til metformin skal seponeres, hvis der ikke inden for 6 måneder opnås et ekstra fald i HbA1c på mindst 0,5 % (5 mmol/mol)

Vipidia blev markedsført 25. november 2013, og aktuelt er Vipidia den billigste DPP-4 hæmmer. Der ydes på nuværende tidspunkt generelt tilskud.

 

 

Baggrund

Vipidia (alogliptin) er det femte godkendte lægemiddel i gruppen dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)-hæmmere til behandling af voksne i alderen 18 år og opefter med type 2-diabetes mellitus.

 

Hæmning af enzymet DDP-4 hindrer nedbrydningen af inkretin-hormonerne Glukagon Lignende Peptid (GLP-1) og Glukoseafhængig Insulinotropt Polypeptid (GIP). Disse to peptider stimulerer betacellernes insulinsekretion og GLP-1 hæmmer desuden glucagonsekretionen. Begge er afhængige af en forhøjet glukose-koncentration i blodet. GLP-1 og GIP medvirker til at mindske stigningen i den postprandiale glukose-koncentration.

 

Vipidia er indiceret som tillægsbehandling til andre glukosesænkende lægemidler (metformin, glitazon, SU eller insulin), hvis disse sammen med diæt og motion ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol (1).

 

Vipidia kan også anvendes som trestofbehandling sammen med metformin og glitazon eller insulin.

 

Vipidia fås som filmovertrukne tabletter i styrkerne 25 mg, 12,5 mg og 6,25 mg. Den almindeligt anbefalede dosis er én tablet på 25 mg én gang dagligt. Det er nødvendigt at justere dosis til patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion.

 

Hvis Vipidia anvendes i kombination med metformin og/eller glitazon, skal dosis af metformin og/eller glitazon fastholdes og Vipidia administreres samtidigt. Hvis Vipidia anvendes i kombination med SU eller insulin, kan en lavere dosis SU eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi. Der skal udvises forsigtighed, når Vipidia anvendes i kombination med metformin og glitazon, da der er observeret en øget risiko for hypoglykæmi ved denne trestofbehandling.

Sikkerheden ved og virkningen af Vipidia anvendt ved trestofbehandling sammen med metformin og SU er ikke klarlagt.

 

Samtidig med Vipidia er der markedsført to kombinationspræparater med alogliptin nemlig Vipdomet (alogliptin + metformin) og Incresync (alogliptin + pioglitazon).

 

 

Effekt

Vipidia er undersøgt i et stort antal randomiserede, dobbelt-blindede, placebo/aktiv kontrollerede, kliniske studier. De væsentligste studier er 4 placebokontrollerede fase III studier, hvor Vipidia er undersøgt som tillægsbehandling til henholdsvis metformin (4), SU (glibenclamid) (5), pioglitazon (+/- metformin og/eller SU) (6) eller insulin (+/- metformin) (7) og et studie, hvor Vipidia er undersøgt som tillægsbehandling til metformin + 30 mg pioglitazon sammenlignet med metformin + 45 mg pioglitazon (8).

Væsentligste inklusionskriterium i disse 5 studier var dysreguleret type 2 diabetes (HbA1c 7,0 til 10,0 %), og ændring i HbA1c var det primære effektmål. Ændring i faste plasma glukose (FPG) og andel patienter som opnåede prædefinerede reduktioner i HbA1c og/eller HbA1c <7 % var sekundære effektmål. Der er ikke udført studier på hårde kliniske endepunkter som mikro- og makrovaskulære komplikationer eller mortalitet hos hjerterakse.

 

Resultaterne for det primære effektmål er resumeret i Tabel 1. Tillæg af Vipidia medførte en statistisk signifikant reduktion i HbAa1c. Den absolutte reduktion i HbAa1c korrigeret for ændringen i kontrolgruppen varierede fra 0,4 til 0,6 %.

 

 

Tabel 1: Resultater for det primære effektmål.

Studie

(varighed)

Behandling

(antal patienter)

Gennem-snitlig HbA1c ved baseline

%

Absolut HbA1c reduktion 

(SE)

Absolut HbA1c reduktion korrigeret for kontrolgruppe

(95 % CI)

1 (4)

(26 uger)

MET + 12,5 mg VIP (213)

MET + 25 mg VIP (210)

MET + placebo (104)

7,9

-0,6 (0,1)

-0,6 (0,1)

-0,1 (0,1)

 

-0,48

(-0,67 til -0,30)

2 (5)

(26 uger)

SU + 12,5 mg VIP (203)

SU + 25 mg VIP (198)

SU + placebo (99)

8,1

-0,4 (0,1)

-0,5 (0,1)

0

 

-0,53

(-0,73 til -0,33)

3 (6)

(26 uger)

PG* + 12,5 mg VIP (197)

PG* + 25 mg VIP (199)

PG* + placebo (97)

8,0

-0,7 (0,1)

-0,8 (0,1)

-0,2 (0,1)

 

-0,61

(-0,80 til -0,41)

4 (7)

(26 uger)

INS** + 12,5 mg VIP (131)

INS** + 25 mg VIP (129)

INS** + placebo (129)

9,3

-0,6 (0,1)

-0,7 (0,1)

-0,1 (0,)

 

-0,59

(-0,80 til -0,37

5 (8)

(52 uger)

MET + 30 mg PG +

25 mg VIP (404)

MET + 45 mg PG (309)

8,3

 

-0,7 (0,1)

-0,3 (0,1)

 

-0,42***

∞ til -0,29

MET: metformin; VIP: Vipidia (alogliptin); SU: sulfonylurinstof; PG: pioglitazon; INS: insulin; CI: confidens interval

 

* 56 % af patienterne fik udover PG MET og 21 % SU

** 59 % af patienterne fik samtidig MET

*** superioritet angives at være statistisk bevist

  

På patientniveau anses en ændring i HbAa1c <0,5 % (< 5 mmol/mol) uden klinisk relevans (3). Med denne tilgang må det på tværs af studierne i Tabel 1 antages, at op mod halvdelen af forsøgsdeltagerne ikke opnåede en klinisk relevant effekt af Vipidia. Effekten var størst hos patienter med det højeste niveau af HbA1c ved baseline.

 

Præliminære data fra et studie med SU (glipizid) som aktiv komperator antyder, at kombinationen metformin + Vipidia fører til en større reduktion i HbAa1c end kombinationen metformin + glipizid. Efter 26 ugers behandling var der ingen forskel i HbAa1c, men efter 2 år var forskellen ca. 0,1 % i metformin + Vipidia’s favør. Det er tvivlsomt om denne forskel kan tillægges nogen klinisk betydning.

 

Der er ikke foretaget sammenlignende undersøgelser af de forskellige DPP-4 hæmmere. Indirekte sammenligninger giver ingen formodning om, at effekten af Vipidia på blodsukker og HbAa1c skulle være anderledes and end for de øvrige markedsførte DPP-4 hæmmere i ækvieffektive doser.

 

 

Bivirkninger

En samlet analyse af data fra de kliniske studier med Vipidia viser, at forekomsten af bivirkninger i form af alvorlige bivirkninger og bivirkninger, der førte til afbrydelse af behandlingen, var på samme niveau hos patienter, der fik enten 25 mg Vipidia, 12,5 mg Vipidia, andre antidiabetika eller placebo. Svær behandlingskrævende hypoglykæmi var sjælden. Vipidia giver ikke vægtøgning.

 

I produktresumeet (1) angives følgende bivirkninger som hyppige: infektioner i de øvre luftveje, hovedpine, mavesmerter, gastroøsofageal refluks, hudkløe og udslæt. Sjældne bivirkninger indberettet efter markedsføring: overfølsomhed, akut pancreatitis, leverfunktionssvigt, eksfoliative hudsygdomme (herunder Stevens-Johnsons syndrom), angioødem og urticaria.

 

Akut pancreatitis

Brugen af DPP-4-hæmmere er sat i forbindelse med en mulig risiko for udvikling af akut pancreatitis. I analysen af data fra de kliniske studier var den samlede forekomst af pancreatitis hos patienter behandlet med enten 25 mg Vipidia, 12,5 mg Vipidia, andre antidiabetika eller placebo, henholdsvis 3, 1, 1 og 0 hændelser pr. 1.000 patientår. Hvis der er mistanke om akut pancreatitis, skal behandlingen med Vipidia afbrydes, og hvis mistanken bekræftes, må behandlingen med Vipidia ikke genoptages. Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der har pancreatitis i anamnesen (1).

 

Kardiovaskulær risiko 

En metaanalyse af data fra 11 fase II eller fase III studier viste, at den samlede forekomst af kardiovaskulær død, ikke-fatalt myokardieinfarkt og ikke-fatalt slagtilfælde var på samme niveau hos patienter behandlet med Vipidia (N=2023), andre antidiabetika (N=1169) eller placebo (N=691) (9).

 

Et aktuelt dobbeltblindt noninferiority studie (EXAMINE) viser, at det også er sikkert at anvende Vipidia som tillægsbehandling til anden antidiabetisk medicin hos patienter med dysreguleret type 2 diabetes og nylig hospitalisering for ustabil angina pectoris eller akut myokardieinfarkt (N = 5380) (10). Efter en median observationstid på 18 måneder forekom det kombinerede endepunkt kardiovaskulær død, ikke-fatalt myokardieinfarkt eller ikke-fatalt slagtilfælde hos 11,3 % af patienterne randomiseret til Vipidia og hos 11,8 % i placebogruppen. Gennemsnitlig HbA1c ved baseline var 8,0 %. Den placebokorrigere absolutte reduktion i HbA1c under behandling med Vipidia var 0,36 % (95 % CI -0,43 til -0,28 %).

 

 

Interaktioner

Ingen klinisk relevante

 

 

Pris

 

Priser for aktuelt markedsførte DPP-4 hæmmere fremgår af Tabel 2. Priser for kombinationspræparater med 1000 mg metformin + DPP-4 hæmmer fremgår af Tabel 3. Priser for aktuelt rekommanderede SU (11) fremgår af Tabel 4. DPP-4 hæmmere er mindst 50 gange dyrere end det billigste SU. Vipidia er lige nu den billigste DPP-4 hæmmer.

 

 

Tabel 2. Priser for DDP-hæmmere

Lægemiddel

Døgndosis

Pris for 1 måneds behandling

Januvia (sitagliptin)

100 mg

424 kr.

Galvus (vildagliptin)

100 mg

427 kr.

Onglyza (saxagliptin)

5 mg

450 kr.

Trajenta (linagliptin)

5 mg

438 kr.

Vipidia (alogliptin)

25 mg

331 kr.

 

 

Tabel 3. Priser for kombinationspræparater med 1000 mg metformin (MET) + DPP-4 hæmmer.

Lægemiddel

Døgndosis

Pris for 1 måneds behandling

Janumet

(MET + 50 mg sitagliptin)

2000 mg + 100 mg

438 kr.

Eucreas

(MET + 50 mg vildagliptin)

2000 mg + 100 mg

468 kr.

Komboglyze

(MET + 2,5 mg saxagliptin)

2000 mg + 5 mg

460 kr.

Jentadueto

(MET + 2,5 mg linagliptin)

2000 mg + 5 mg

418 kr.

Vipdomet

(MET + 12,5 mg alogliptin)

2000 mg + 25 mg

345 kr.

 

 

Tabel 4. Priser for rekommanderede SU

 Lægemiddel

Døgndosis

Pris for 1 måneds behandling

Mindiab, Minodiab (glipizid)

10 mg

27 kr.

Diamicron, Gliclazid

60 mg

40 kr.

Amaryl, Glimepirid

2 mg

6 kr.

 

 

Priser per 17. februar 2014 – 2. marts 2014. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk.

 

 

Ved spørgsmål eller kommentarer til anmeldelsen, kan IRF kontakes på irf@sst.dk

 

 

 

 

Referencer

 1. http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002182/WC500152271.pdf
 2. http://www.irf.dk/dk/nyheder/dpp-4_haemmere_ved_type_2_diabetes__status_quo.htm
 3. http://www.dsam.dk/files/11/diabetesbehandling.pdf
 4. Nauck MA, Ellis GC, Fleck PR, Wilson CA, Mekki Q. Efficacy and safety of adding the dipeptidyl peptidase‐4 inhibitor alogliptin to metformin therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin monotherapy: a multicentre, randomised, double‐blind, placebo‐controlled study. Int J Clin Pract 2009; 63 (1): 46‐55.
 5. Pratley RE, Kipnes MS, Fleck PR, Wilson C, Mekki Q. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase‐4 inhibitor alogliptin in patients with type 2 diabetes inadequately controlled by glyburide monotherapy. Diabetes Obes Metab 2009; 11 (2): 167‐76.
 6. Pratley RE, Reusch JE, Fleck PR, Wilson CA, Mekki Q. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase‐4 inhibitor alogliptin added to pioglitazone in patients with type 2 diabetes: a randomized, double‐blind, placebo‐controlled study. Curr Med Res Opin 2009; 25 (10): 2361‐71.
 7. Rosenstock J, Rendell MS, Gross JL, Fleck PR, Wilson CA, Mekki Q. Alogliptin added to insulin therapy in patients with type 2 diabetes reduces HbA(1C) without causing weight gain or increased hypoglycaemia. Diabetes Obes Metab 2009; 11(12): 1145‐52.
 8. Bosi E, Ellis GC, Wilson CA, Fleck PR. Alogliptin as a third oral antidiabetic drug in patients with type 2 diabetes and inadequate glycaemic control on metformin and pioglitazone: a 52‐week, randomized, double‐blind, active‐controlled, parallel‐group study. Diabetes Obes Metab 2011; 13(12): 1088‐96.
 9. White WB, Pratley R, Fleck P, Munsaka M, Hisada M, Wilson C, Menon V. Cardiovascular safety of the dipetidyl peptidase‐4 inhibitor alogliptin in type 2 diabetes mellitus. Diabetes Obes Metab 2013; 15: 668-73.
 10. White WB, Cannon CP, Heller SR, Nissen SE, Bergenstal RM, Bakris GL, Perez AT, Fleck PR, Mehta CR, Kupfer S, Wilson C, Cushman WC, Zannad F. Alogliptin after Acute Coronary Syndrome in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2013; 369(14): 1327-35
 11. http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/fordoejelse_og_stofskifte/atc-gruppe_a10b_%96_andre_antidiabetika.htm

 

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 22. september 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top