Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Vimovo (naproxen 500 mg/esomeprazol 20 mg)

Print

Vimovo (naproxen 500 mg/esomeprazol 20 mg)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Højdosis kombinationspræparat med yderst snæver indikation.

Konklusion

Vimovo er et kombinationspræparat af to velkendte lægemidler naproxen og esomeprazol i høj dosis godkendt til symptombehandling af osteoartritis, reumatoid artritis og spondylitis ankylopoietika hos patienter med risiko for at få ulcus ventriculi og/eller ulcus duodeni i forbindelse med behandling med NSAID, og hvor behandling med lavere doser naproxen eller andre NSAID ikke anses for at være tilstrækkelig.


En tablet indeholder 500 mg naproxen som enteroformulering og 20 mg esomeprazol som filmovertræk til dosering 2 gange daglig.

 

Tabletterne er konstrueret, så der sker en umiddelbar (immediate release) frigivelse af esomeprazol, og en forsinket frigivelse af naproxen. Vimovo er derfor ikke eget til behandling af akutte smertetilstande. Vimovo er markedsført 30. april 2012.

IRF mener

 • Langtidsbehandling med med nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID) i høj dosis, fx naproxen 1000 mg eller ibuprofen 2400 mg dagligt, er meget sjældent indiceret
 • Hvis højdosis behandling findes nødvendigt, er ibuprofen et billigere og formentlig mere sikkert behandlingsvalg end naproxen med mindre patienten har erkendt hjertekarsygdom. 
 • Vimovo kan anvendes hos udvalgte patienter med samtidigt behov for NSAID i høj dosis og protonpumpehæmmer (PPI), men det er uvist, om kombinationspræparatet  frembyder fordele frem behandling, hvor indholdsstofferne gives enkeltvis eller andre kombinationer af NSAID i høj dosis og protonpumpehæmmer( PPI). 
 • Vimovo kan ikke anvendes til behandling af akutte smertetilstande.

Baggrund

Langtidsbehandling med NSAID bør hvis muligt undgås, eftersom risikoen for bivirkninger er høj. Det gælder især ved behandling af ældre patienter. I mange situationer, kan man opnå samme smertestillende effekt med paracetamol. Hvis NSAID findes velindiceret, skal man anvende den laveste virksomme dosis i så kort tid som muligt. 500 mg naproxen er ækvipotent med 1200 mg ibuprofen (1).


Blandt de alvorligste bivirkninger ved NSAID kan nævnes:

 • Gastrointestinale bivirkninger: blødning, perforation, obstruktion. 
 • Renale bivirkninger: nyresvigt, lungeødem, hypertension. 
 • Kardiovaskulære bivirkninger: myokardieinfarkt (AMI), apopleksi.

Naproxen giver ca. dobbelt så stor risiko for gastrointestinal blødning som ibuprofen også ved lav dosering. Til gengæld giver naproxen mindre risiko for AMI og død hos patienter med tidligere AMI.

 

Risikoen for NSAID-induceret ulcus i ventrikel eller duodenum kan mindskes ved samtidig behandling med PPI i halv standard dosis (2). Det er for omeprazol og esomeprazol 10 mg per dag, for pantoprazol 20 mg per dag og for lansoprazol 15 mg per dag. Tillæg af PPI til NSAID anbefales hos patienter med øget risiko for gastrointetstinal blødning fx høj alder, samtidig behandling med lavdosis ASA (acetylsalicylsyre) eller kortikosteroid og tidligere ulcus ventriculi og/eller ulcus duodeni.

 

Vimovo er et kombinationspræparat af NSAID og PPI. En tablet indeholder 500 mg naproxen som enteroformulering og 20 mg esomeprazol som filmovertræk. Dosering er 1 tablet 2 gange dagligt mindst 30 min. før et måltid

 

Et fase 1 studie med 28 raske voksne har vist, at 40 mg esomeprazol som filmovertræk fordelt på to daglige doser er bioekvivalent med 20 mg esomeprazol som enterotablet en gang dagligt (3).

 

Vimovo tabletterne er konstrueret, så der sker en umiddelbar (immediate release) frigivelse af esomeprazol  og en forsinket frigivelse af naproxen. Vimovo er derfor ikke egnet til behandling af akutte smertetilstande som fx tandsmerter, menstruationssmerter, overbelastningsgener i bevægeapparatet eller urinsur gigt.

 

Den godkendte indikation for Vimovo er symptombehandling af osteoartritis, reumatoid artritis og spondylitis ankylopoietika hos patienter med risiko for at få ulcus ventriculi og/eller ulcus duodeni i forbindelse med behandling med NSAID, og hvor behandling med lavere doser naproxen eller andre NSAID ikke anses for at være tilstrækkelig.

Effekt

Den smertestillende effekt af Vimovo (1 tablet 2 gange dagligt) sammenlignet med celecoxib (200 mg en gang dagligt) og placebo blev undersøgt i 2 randomiserede dobbeltblindt kontrollerede undersøgelser af 12 ugers varighed (4). Studierne omfattede henholdsvis 614 og 610 50+ - årige patienter med forværring af symptomer fra knæledsartrose. De primære effektmål var gennemsnitlig ændring efter 12 uger i index for smerter og funktion (Western Ontario and McMaster Osteoarthritis index (VOMAC)) og patientens egen vurdering af tilstanden samlet set målt på en visuel analog skala (VAS).

 

Der var en positiv effekt på alle tre skalaer hos såvel aktivt som placebobehandlede patienter efter 6 og 12 uger i begge studier (Tabel 1 og 2). Effekten af Vimovo og celecoxib var sammenlignelig, men begge var kun marginalt bedre end placebo. For celecoxib var forskellen til placebo ikke statistisk signifikant i studie 2.

 

Tabel 1. Ændring i smerte (VOMAC smerte), funktion (VOMAC funktion) og egenvurdering (VAS) fra baseline til uge 12 i studie 1. Negative værdier for smerte og funktion og positive værdier for egenvurdering angiver en forbedring.

 

 

Vimovo

N = 246

Celecoxib

N = 242

Placebo

N = 124

Vimovo vs. placebo

Celecoxib vs. placebo

VOMAC smerte

-42,0

-41,8

-35,6

-6,4

CI -12,0 til -0,5

-6,1

CI -11,8 til -0,5

VOMAC funktion

-36,4

-36,3

-30,6

-5,8

CI -11,3 til -0,2

-5,7

CI -11,2 til -0,1

VAS

21,2

21,6

14,4

6,8

CI 1,1 til 12,4

7,2

CI 1,6 til 12,9

CI (95 % confidens interval)

 

Tabel 2. Ændring i smerte (VOMAC smerte), funktion (VOMAC funktion) og egenvurdering (VAS) fra baseline til uge 12 i studie 2. Negative værdier for smerte og funktion og positive værdier for egenvurdering angiver en forbedring.

 

 

Vimovo

N= 241

Celecoxib

N = 244

Placebo

N=122

Vimovo vs. placebo

Celecoxib vs. placebo

VOMAC smerte

-44,2

-42,9

-38,4

-5,9

CI -11,6 til -0,1

-4,6

CI -10,3 til 1,2

VOMAC funktion

-38,9

-36,8

-32,6

-6,6

CI -12,4 til -0,8

-4,5

CI -10,3 til 1,3

VAS

29,0

25,6

21,4

7,6

CI 1,7 til 13,6

4,2

CI -1,8 til 10,2

 

Bivirkninger

Effekten på gastroskopisk påviselige ulcera i ventrikel og duodenum blev undersøgt i to dobbeltblindt kontrollerede kliniske undersøgelser af 6 måneders varighed (5). Deltagerne havde enten slidgigt, reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika eller lignende tilstande, et forventeligt behov for NSAID i mindst 6 måneder, og hvis alderen var under 50 år sikre anamnestiske oplysninger om ukomplicerede ventrikel elle duodenalulcera indenfor de seneste 5 år. Patienterne blev randomiseret til enten Vimovo (1 tablet 2 gange dagligt) eller enteroformuleret naproxen (500 mg 2 gange dagligt) dvs. i princippet Vimovo med eller uden esomeprazol.

 

Efter 6 måneder var der mindre hyppighed af gastroskopisk påviselige ulcera i ventriklen i gruppen behandlet med Vimovo i begge studier, henholdsvis 4,1 % vs. 23,1 %, p < 0,001 (N=434) og 7,1 % vs. 24,3 %, p < 0,001 (N=420). Det svarer til NNH omkring 6. Noget lignende fandtes for ulcera i duodenum, 0,5 % vs. 5,1 %, p = 0,003 og 1,0 % vs. 5,7 %, p = 0,007. Det svarer til NNH omkring 21. Resultaterne var de samme, når patienterne blev stratificeret til brugere og ikke-brugere af lavdosis ASA. Samlet set var der større patienttilfredshed og færre bivirkninger blandt patienter randomiseret til Vimomo.

 

Det er ikke undersøgt, om Vimovo frembyder fordele frem for naproxen eller andre NSAID kombineret med samtidig behandling med PPI og således heller ikke, om der er bedre compliance ved brug af kombinationsproduktet. Studierne var ikke designet til at påvise eventuelle forskelle i klinisk betydningsfulde ulcuskomplikationer eller andre alvorlige bivirkninger.

 

Et open-label studie af 239 patienter med følgende karakteristika: slidgigt, reumatoid artrit, spondylitis ankylopoietika eller lignende tilstande; et forventeligt behov for NSAID i mindst 12 måneder; og, hvis alder var under 50 år, sikre anamnestiske oplysninger om ukomplicerede ventrikel elle duodenalulcera indenfor de seneste 5 år, afslørede ikke andre bivirkninger til behandling med Vimovo 1 tablet 2 gange dagligt, end dem der allerede kendes for de enkelte lægemidler i kombinationspræparatet (6). 135 patienter (56 %) var fortsat i behandling efter 1 år.

 

Der er skærpet indberetningspligt til Sundhedsstyrelsen for bivirkninger opstået under behandling med Vimovo.

Interaktioner

Forventes at være de velkendte for NSAID og PPI præparater (se www.interaktionsdatabasen.dk) .

Priser

Lægemidler

Dosering

Pris for 30 dages behandling (kr.)

Vimovo

(Naproxen 500 mg/esomeprazol 20 mg)

1 tabl. x 2

197,00

Naproxen entereotabl. 250 mg +

Esomeprazol 20 mg

2 tabl. x 2

1 tabl. x 1

469,20

Naproxen entereotabl. 250 mg +

Omeprazol 20 mg

2 tabl. x 2

1 tabl. x 1

200.70

Naproxen entereotabl. 250 mg +

pantoprazol 20 mg

1 tabl. x 2

1 tabl. x 1

109,20

Ibuprofen enterotabl. 400 mg +

Pantoprazol 20 mg

1 tabl. x3

1 tabl. x 1

43,80

 

Priser pr. 9. juli til 22. juli 2012 ved valg af billigste synonympræparat. Naproxen entrotabl. 500 mg er udgået 28. maj 2012. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk.

 

Der er ikke generelt tilskud til Vimovo.

Produktresumé

Produktresuméet for Vimovo kan findes på www.produktresume.dk 

 


Kontaktperson på IRF vedrørende Vimovo:

Læge Bjørn Krølner bjk@dkma.dk


Institut for Rationel Farmakoterapi 10. juli 2012.

Referencer

 1. http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/m01_og_m09_nsaid_glukosamin_og_hyaluronsyre.htm
 2. http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/fordoejelse_og_stofskifte/valg_af_laegemidler_mod_mavesyrerelaterede_forstyre.htm
 3. Miner P, Plachetka J, Orlemans E, Fort JG, Sostek M. Clinical trial: evaluation of gastric acid suppression with three doses of immediate-release esomeprazole in the fixed-dose combination of PN 400 (naproxen⁄esomeprazole magnesium) compared with naproxen 500 mg and enteric-coated esomeprazole 20 mg: a randomized, open-label, Phase I study in healthy volunteers. Aliment Pharmacol Ther 2010; 32: 414–424.
 4. Hochberg MC, Fort JG, Svensson O, Hwang C, Sostek M. Fixed-dose combination of enteric-coated naproxen and immediate-release esomeprazole has comparable efficacy to celecoxib for knee osteoarthritis: two randomized trials. Current Medical Research & Opinion 2011; 27: 1243–1253.
 5. Goldstein JL, Hochberg MC, Fort JG, Zhang Y, Hwang C, Sostek M. Clinical trial: the incidence of NSAID-associated endoscopic gastric ulcers in patients treated with PN 400 (naproxen plus esomeprazole magnesium) vs. enteric-coated naproxen alone. Aliment Pharmacol Ther 2010; 32: 401–413.
 6. Sostek MB, Fort JG, Estborn L, Vikman K. Long-term safety of naproxen and esomeprazole magnesium fixed-dose combination: phase III study in patients at risk for NSAID-associated gastric ulcers. Current Medical Research & Opinion 2011; 27: 847–854.

 


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top