Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Trajenta (linagliptin)

Print

Trajenta (linagliptin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Trajenta (linagliptin) tilhører gruppen af dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) hæmmere til behandling af type 2-diabetes. Det er godkendt til monoterapi til patienter, der ikke tolerer metformin, eller hvor metformin er kontraindiceret pga. nedsat nyrefunktion. Endvidere i kombination med metformin eller som tillæg til metformin + sulfonylurinstof (SU), hvor disse stoffer ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol.

 

Dosis er 5 mg (1 tablet) én gang daglig.

 

Effekten af linagliptin blev undersøgt i 4 randomiserede, dobbeltblinde kliniske studier af 24 ugers varighed.
Derudover blev et enkelt langtidsstudie af 2 års varighed gennemført med glimperid (SU) som aktiv komperator. Dette studie er ikke publiceret.
Det primære endepunkt var i alle studier forskel i HbA1c.
Ingen af studierne sammenlignede linagliptin med andre DPP-4 hæmmere. Generelt var der meget få ældre patienter >75 år inkluderet.

 

I alle 4 undersøgelser reducerede linagliptin HbA1c signifikant mere end placebo.
Derimod fandtes linagliptin ikke signifikant bedre end glimeperid og pioglitazon.
Forskellen i HbA1c mellem linaglutin og placebo varierede fra -0,50 til -0,69.

 

Linagliptin havde som de øvrige DPP-4 hæmmere meget få bivirkninger og var ikke associeret med vægtøgning. Den hyppigst rapporterede bivirkning ved linagliptin var hypoglykæmi, som forekom i milde til moderate tilfælde.

 

En måneds behandling med linagliptin koster ca. 420 kr. eller 13,99 kr. per dag. 
 

IRF mener:

 

• Erfaringsgrundlaget ved langtidsbehandling med DPP-4 hæmmere er begrænset.
• Der er ikke foretaget sammenlignende undersøgelser med de forskellige DPP-4 hæmmere.
• Der er ikke påvist effekt på klinisk relevante effektmål som mikro- og makrovaskulære komplikationer og mortalitet.
• Linagliptin kan anvendes hos personer, der ikke tåler metformin fx pga. nedsat nyrefunktion.

 

Linagliptin er markedsført 3.10.2011.

 

Der ydes generelt tilskud.

 

Baggrund

Linaglipton tilhører klassen af DPP4-hæmmere, der ved hæmning af enzymet DDP4 hæmmer nedbrydningen af Glukagon Lignende Peptid (GLP-1) og Glukoseafhængig Insulinotropt Polypeptid (GIP). Begge peptider stimulerer beta-cellernes insulinsekretion og GLP-1 hæmmer desuden glucagonsekretionen. Begge er afhængige af en forhøjet glukose-koncentration i blodet.
GLP-1 og GIP medvirker til at mindske stigningen i den postprandiale glukose-koncentration.

Den første DPP-4 hæmmer (sitagliptin) kom på det danske marked i 2007. Linagliptin er den 4. godkendte DPP-4 hæmmer.
DPP-4 hæmmere er kendt for at medføre lav risiko for hypoglykæmi, og de er vægtneutrale (5).

Linagliptin gives som tabletter á 5 mg en gang dagligt.

Linagliptin er godkendt som tillægsbehandling til type 2-diabetikere, der ikke kan kontrolleres alene ved hjælp af livsstilsændringer, metformin- og SU-behandling. Endvidere som monoterapi hos patienter, der ikke tåler metformin fx på grund af nedsat nyrefunktion.

Linagliptin gives som tabletter á 5 mg én gang dgl.

 

Effekt

Effekten af linagliptin 5 mg dgl er undersøgt i 4 randomiserede, blindede kliniske studier:
1. Linagliptin 5 mg vs. placebo som monoterapi, n=503 (1).
2. Linagliptin 5 mg vs. placebo som add-on til metformin, n=701 (2).
3. Linagliptin 5 mg vs. placebo som add-on til metformin + SU, n=1.058 (3).
4. Linagliptin 5 mg vs. placebo som add-on til pioglitazon, n=389 (4).

 

 

Tabel 1. 24 ugers undersøgelse af linagliptin (lin) vs. placebo (pl) i monoterapi. Fastende plasma glukose (FPG). Gennemsnitlige værdier.

 

 

Lin

pl

Antal deltagere

318

149

HbA1c baseline %

8,0

8,0

Slut HbA1c ændring %

-0,44

+0,25

FPG mmol/l baseline

9,1

9,2

Slut FPG ændring mmol/l

-0,5

+0,8

 

 

Tabel 2. 24 ugers undersøgelse af lin + metformin (met) vs. pl + met. Gennemsnitlige værdier.

 

 

Lin + met

Pl + met

Antal deltagere

159

495

HbA1c baseline %

8,09

8,02

Slut HbA1c ændring %

-0,49

+0,15

FPG mmol/l baseline

9,1

9,4

Slut FPG ændring mmol/l

-0,6

+0,6

 

 

Tabel 3. 24 ugers undersøgelse af lin + met + SU vs. pl + met + SU. Gennemsnitlige værdier.

 

 

Lin + met + SU

Pl + met + SU

Antal deltagere

739

248

HbA1c baseline %

8,15

8,14

Slut HbA1c ændring %

-0,72

-0,10

FPG mmol/l baseline

8,8

9,0

Slut FPG ændring mmol/l

-0,3

+0,4

 


Tabel 4. 24 ugers undersøgelse af lin + pioglitazon (pio) vs. placebo + pio. Gennemsnitlige værdier.
 

 

Lin + pio

Pl + pio

Antal deltagere

243

122

HbA1c baseline %

8,60

8,58

Slut HbA1c ændring %

-1,06

-0,56

FPG mmol/l baseline

10,5

10,4

Slut FPG ændring mmol/l

-1,8

-1,0


 
Når linagliptin gives samtidig med metformin bør dosis af metformin opretholdes. Ved kombination med SU anbefales det at overveje nedsætning af SU dosis for at reducere risikoen for hypoglykæmi.

 

Der er ikke foretaget sammenlignende undersøgelser mellem de forskellige DPP-4 hæmmere.

 

Det upublicerede, dobbeltblindede, non-inferior, randomiserede 24 måneders studie med glimepirid som aktiv komparator fandt ikke, at linagliptin havde samme effekt som glimepirid. Man vurderede, at den prædefinerede inferiore margin var for bred. (CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use): Linaglutin compared to glimepiride is not appropriately supported by data. The pre-defined non-inferiority margin was too wide considering the trreatment effects observed for linagliptin as well as glimepirid. (EMEA/H/C/002110, p 66)).

 

Halveringstiden for linagliptin ved steady state er ca. 12 timer.

Biotilgængeligheden ca. 30 %.
Metabolisering spiller en mindre rolle for linagliptin.
Ca. 85 % udskilles gennem fæces og 5 % med urin.

 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos personer med nedsat nyre- eller leverfunktion eller alder.
Der er ikke gennemført undersøgelser af linagliptins farmakokinetik hos børn og unge samt ældre >75 år.

 

Bivirkninger

I samlede analyser af placebokontrollerede undersøgelser indgik i alt 4.040 deltagere. Hyppigheden af bivirkninger totalt var 55,0 % mod 53,8 % hos dem, der fik placebo.
Den hyppigst rapporterede bivirkning var hypoglykæmi observeret ved behandling med linaglutin + metformin + SU. Det forekom hos 14,7 % mod 7,6 % på placebo. De fleste tilfælde var milde (86,8 %) eller moderate (13,2 %). Ingen var svære.
Pancreatitis forekom hos 2 af 2.566 patienter mod 0 hos 1.183 placebobehandlede.
Ikke almindelige bivirkninger (1/100 til 1/1.000) var nasofaryngitis, overfølsomhed, hoste og pancreatitis.
Der var ingen forskel i hyppighed af kardiovaskulære bivirkninger og ingen signifikant vægtøgning.


Interaktioner

Linagliptin er en svag kompetitiv inhibitor af CYP-isozym CYP3A4.
Samtidig administration af linagliptin og Ritonavir giver stigning i AUC og Cmax for Ritonavir på ca. 2 og 3 gange. Ændringer i linagliptins farmakokinetik betragtes ikke som klinisk relevante.
Samtidig administration af rifampicin og linaglutin giver reduktion af AUC og Cmax for linagliptin på ca. 40 % og en ca. 30 % lavere DPP-4 hæmning.
Andre klinisk relevante interaktioner kendes. Ikke.

 

Pris

Der ydes generelt tilskud til Trajenta


30 tabletter Trajenta 5 mg koster    426,30 kr.
90 tabletter Trajenta 5 mg koster 1.259,10 kr.


Priser per 23.9.2011. Den til enhver tid gældende tilskudsstatus og pris kan ses på www.medicinpriser.dk.


 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 

 

Referencer

1. Del Prato S, Barnett AH, Huisman H et el. Effect of linagliptin monotherapy on glycaemic control and markers of β-cell function in patients with inadequately controlled type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2011 Mar;13:258-67.


2. Taskinen MR, Rosenstock J, Tamminen I et al. Safety and efficacy of linagliptin as add-on therapy to metformin in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Diabetes Obes Metab. 2011 Jan;13:65-74.


3. Owens DR, Swallow R, Dugi KA et al. Efficacy and safety of linagliptin in persons with Type 2 diabetes inadequately controlled by a combination of metformin and sulphonylurea: a 24-week randomized study. Diabet Med. doi: 10.1111/j.1464-5491.2011.03387.x. [Epub ahead of print]


4. Gomis R, Espadero RM, Jones R et al. Efficacy and safety of initial combination therapy with linagliptin and pioglitazone in patients with inadequately controlled type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Diabetes Obes Metab. 2011;13:653-61.


5. Schwartz SL. Treatment of elderly patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review of the benefits and risks of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Am J Geriatr Pharmacother. 2010;8:405-18.

 

 

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 6. oktober 2011


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top