Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Toviaz (fesoterodin)

Print

Toviaz (fesoterodin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Toviaz er en kompetitiv muskarin-receptor antagonist, som har opnået markedsføringstilladelse til behandling af de symptomer (hyppig vandladning og/eller imperiøs vandladningstrang og/eller urgeinkontinens), som kan forekomme hos patienter med overaktiv blære.

 

IRF mener, at Toviaz kan øge valgmulighederne i behandlingen af patienter med overaktiv blære. Der er en lille effekt af behandlingen, som over 12 uger reducerer daglige vandladninger med 1 hos patienter, som har ca. 12 daglige vandladninger. Samtidig reduceres antal daglige inkontinensepisoder med knapt 1 hos patienter, som har knapt 4 inkontinensepisoder dagligt. Når flere studier analyseres under ét, viser post hoc undersøgelser alligevel, at disse relativt beskedne ændringer har betydning for livskvaliteten hos patienter med overaktiv blære. Dette skal vejes mod mundtørhed og andre antikolinerge bivirkninger. Desværre har Toviaz de samme problemer som analogen Detrusitol, at der er beskeden effekt og samtidige bivirkninger. Det er beklageligt, at der ikke kan identificeres nogen klar forbedring, når der sammenlignes med Detrusitol. Det havde været bedre med et nyt behandlingsprincip end endnu et ”me too produkt”. Endeligt havde det været ønskeligt med en længerevarende placebokontrolleret opfølgning end de 12 uger.

 

Toviaz er kun sammenlignet med Detrusitol. De øvrige antimuskarine lægemidler betragtes dog generelt som ligeværdige og koster også nogenlunde det samme bortset fra Spasmoplex og Kentera. Spasmoplex er lidt billigere, men til gengæld har den ulempe at skulle doseres x 2 dagligt. Kentera er væsentligt dyrere end de andre, men giver mulighed for transdermal administration.

 

Toviaz blev markedsført d. 2/6-2008 og der ydes generelt tilskud.

 

Baggrund

Overaktiv blære (OAB) er et symptomkompleks af nedre urinvejs symptomer karakteriseret ved pludselig tvingende vandladningstrang (urgency) med eller uden inkontinens, sædvanligvis ledsaget af pollakisuri og nykturi uden tilstedeværelse af infektion, inflammation, organiske eller neurologiske forandringer i de nedre urinvejes funktion. Forekomsten i Europa er estimeret til 16.6% (15.6% for mænd og 17.4% for kvinder) og stiger med alderen og BMI. Forekomsten vurderes imidlertid at være underestimeret, da mange patienter er tilbageholdende med at oplyse om problemerne.

 

Der er en række farmakologiske behandlinger af OAB, men desværre er ingen af dem særligt gode da effekten er beskeden samtidig med, at der er bivirkninger. Derfor kan det være en fordel med yderligere lægemidler til denne indikation, da den påvirker livskvaliteten.

 

Toviaz er en kompetitiv specifik og ikke-selektiv muskarin-receptor antagonist og analog til Detrusitol (tolterodin). Dette behandlingsprincip tilsigter at mindske eller undertrykke intensiteten af den ufrivillinger detrusor kontraktion. Toviaz er et prodrug og metaboliseres til 5-hydroxymetyl tolterodin.

 

Effekt

Det bedste studie undersøgte Toviaz 4 og 8 mg sammenlignet med placebo og Detrusitol. Her blev 1.135 forsøgspersoner fra 150 centre randomiseret til 12 ugers behandling med Toviaz 4 mg, 8 mg, Detrusitol 4 mg eller placebo. Forsøgspersonerne var gennemsnitligt 57 år, BMI var godt 27 kg/m2, 80% var kvinder og diagnosen OAB var stillet 8-9 år tidligere. De havde i gennemsnit knapt 12 vandladninger og knapt 4 inkontinensepisoder dagligt. Efter 12 uger var det gennemsnitlige antal vandladninger ændret med -0,95 (placebo), -1,76 (Toviaz 4 mg), -1,88 (Toviaz 8 mg), - 1,73 (Detrusitol 4 mg). Efter justering for placebo reduceredes det daglige antal vandladninger således med lidt under 1 vandladning, som skulle ses i forhold til udgangspunktet, der var knapt 12 vandladninger. Antal inkontinensepisoder ændrede sig med -1,14 (placebo), -1,95 (Toviaz 4 mg), -2,22 (Toviaz 8 mg) og -1,74 (Detrusitol 4 mg). Efter justering for placebo drejede det sig om knapt 1 inkontinensepisode mindre pr. dag for Detrusitol og Toviaz 4 mg og godt 1 inkontinensepisode mindre pr. dag for Toviaz 8 mg. Dette skulle ses i forhold til de knapt 4 inkontinensepisoder, som var populationens daglige udgangspunkt. Ændringer i både vandladninger og inkontinensepisoder var signifikant større for Toviaz end for placebo men uden forskel mellem Toviaz og Detrusitol. Upublicerede data fra post hoc analyse af flere studier slået sammen, har dog for enkelte parametre vist bedre effekt af 8 mg Toviaz sammenlignet med 4 mg Detrusitol.

 

De øvrige kliniske studier, som ikke har en positiv kontrolgruppe, er af samme behandlingsvarighed og dosisniveau af Toviaz, og effekten af Toviaz afviger i øvrigt ikke fra ovennævnte. Der er godt 1700 forsøgspersoner i disse studier.

 

Bivirkninger

Fra dobbeltblinde forsøg var der i alt 2.859 forsøgspersoner, som var blevet fulgt i ca. 12 uger. Af disse var 1.789 eksponeret for Toviaz (h.h.v. 782 på 4 mg, 785 på 8 mg og 222 på 12 mg dagligt), 780 for placebo og 290 for Detrusitol. Af de 16% som ophørte med Toviaz, var de 5% pga bivirkninger. Mundtørhed er den hyppigste bivirkning ved Toviaz. Der er en dosisrelateret stigning med 22% (4mg), 35% (8mg), 51% (12mg) og 17% (Detrusitol 4 mg) sammenlignet med 8% på placebo. Toviaz kan som andre antikolinerge behandlinger forårsage obstipation og øjentørhed. Der blev generelt rapporteret om flere bivirkninger på 12 mg sammenlignet med 4 og 8 mg, hvorfor 12 mg ikke bruges. Man bør ikke behandle patienter med nedsat lever og/eller nyrefunktion med Toviaz med mere end 4 mg Toviaz dagligt.

 

Interaktioner

De antikolinerge bivirkninger af Toviaz kan forstærkes ved samtidig brug af andre lægemidler med antikolinerg effekt. Dette gælder fx tricykliske antidepressiva og antipsykotika.

 

Toviaz metaboliseres i CYP3A4 og CYP2D6. Rifampicin, som er en potent induktor af CYP3A4, reducerer AUC for Toviaz’ aktive metabolit med 75%. Derfor bør Toviaz ikke anvendes, når der samtidig behandles med fx karbamazepin, rifampicin, fenytoin eller perikon. AUC fordobles, når der behandles med ketokonazol, som hæmmer CYP3A4. Derfor må man ikke bruge højere dosis end 4 mg hos patienter i samtidig behandling med fx ketokonazol, klaritromycin eller ritonavir/indinavir.

 

Pris

 

Produkt Indholdsstof Pris
Toviaz tablet 4 mg Fesoterodin 1.508,40 for 84 tabletter (17,96 pr. stk.)
Toviaz tablet 8 mg Fesoterodin 1.508,40 for 84 tabletter (17,96 pr. stk.)
Detrusitol Retard 1,4 mg Tolterodin 509,60 for 30 tabletter (16,99 pr. stk.)
Detrusitol Retard 2,8 mg Tolterodin 1.686,- for 100 tabletter (16,86 pr. stk.)
Emselex depottablet 7,5 mg Darifenacin 1358,25 for 98 depottabletter (13,86 pr. stk.)
Emselex depottablet 15 mg Darifenacin 1358,25 for 98 depottabletter (13,86 pr. stk.)
Kentera depotplaster 3,9mg/24h  Oxybutynin 1330,15 for 24 depotplastre (55,42 pr. stk.)
Vesicare tablet 5 mg  Solifenacin 1.247,- for 90 tabletter (13,86 pr. stk.)
Vesicare tablet 10 mg Solifenacin 1.593,95 for 90 tabletter (17,27 pr. stk.)
Spasmoplex tablet 20 mg Trospium 250,- for 60 tabletter (4,17 pr. stk.)*
* skal doseres x 2 dagligt, så pris pr. dag er 8,34

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer 

  • Chapple C, Kerrebroeck Pv, Tubaro A, Haag-Molkenteller C, Forst H-T, Massow U, Wange J, Brodsky M. Clinical Efficacy, Safety, and Tolerability of Once-DailyFesoterodine in Subjects with Overactive Bladder. European Urology 2007; 52: 1204–12
  • Nitti VW, Dmochowski R, Sand PK, Forst H-T, Haag-Molkenteller C, Massow U, Wang J, Brodsky M, Bavendam T. Efficacy, Safety and Tolerability of Fesoterodine for Overactive Bladder Syndrome J Urol 2007; 178: 2488-94
  • Kelleher CJ. Tubaro A, Wang JT, Kopp Z. Impact of fesoterodine on quality of life: pooled data fraom two randomized trials. BJU 2008; 102: 56-61.

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top