Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Toctino (alitretinoin)

Print

Toctino (alitretinoin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel

 


Konklusion

Toctino (alitretinoin) er et A-vitamin derivat godkendt til systemisk behandling af refraktær svær kronisk håndeksem hos voksne. Behandling gives som kapsler à 10 eller 30 mg én gang dagligt i 12 - 24 uger.

 

Toctino er ikke sammenlignet med aktiv behandling.

 

Efter 24 ugers behandling med 10 og 30 mg alitretinoin eller placebo ses terapeutisk respons hos 16,6 % i placebogruppen mod hhv. 47,7 % i 30 mg-gruppen (p<0,001) og 27,5 % i 10 mg-gruppen (p=0,004).

 

Den anbefalede startdosis er 30 mg, men hvis uacceptable bivirkninger opstår, kan dosis reduceres til 10 mg.

 

De hyppigste bivirkninger er hovedpine, rødmen, tørre læber, tør hud samt forhøjede kolesterol- og triglyceridværdier, og faldende TSH-værdier. Alitretinoin er, som andre retinoider, teratogent.

 

Prisen for 12 - 24 ugers behandling er uanset styrke 14.334 - 28.688 kr. Der ydes ikke generelt tilskud.

 

På denne baggrund mener IRF, at Toctino er en dyr behandlingsmulighed, som bør forbeholdes patienter, hvis håndeksem ikke helbredes selv efter brug af et meget potent, lokalt kortikosteroid.

 

Toctino blev markedsført 6. oktober 2008.

 

Baggrund

Alitretinoin (9-cis-retinolsyre) er et A-vitamin derivat, og som andre retinoider påvirker stoffet celleformering og –differentiering, apoptose, angiogenese, keratinisering, sebumdannelse og immunmodulation. Påvirkningen sker for alitretinoins vedkommende via binding til retinolsyre receptor A (RAR) og retinolsyre receptor X (RXR). Den præcise mekanisme for effekten på håndeksem kendes dog endnu ikke (Ruzicka 2008).

 

Håndeksem er i Danmark den hyppigst anerkendte erhvervssygdom. Lidelsen skyldes primært miljømæssige faktorer og kun sjældent genetisk disposition. Lidelsen rammer oftest kvinder mellem 20 og 29 år, og har en 1-års prævalens på ca. 14 % blandt voksne danskere. Behandlingen er potente eller meget potente lokale kortikosteroider. Der er begrænset evidens for strålebehandling og for brug af systemiske kortikosteroider eller immunsupprimerende lægemidler (ikke-godkendt indikation) (Thyssen 2008).

 

Effekt

Alitretinoin er i 3 dobbelt-blindede og randomiserede multicenter studier sammenlignet med placebo, men ikke med aktiv komparator. To studier er publiceret.

 

Patienterne er 18 - 75 år og har i et mindre studie (348 patienter) haft moderat til svær håndeksem i mindst 3 måneder, i et større studie (1032 patienter) svær håndeksem i minimum 6 måneder. I begge studier inkluderes patienter, som ikke responderer på standardbehandling (min. 4 ugers behandling med stærkt eller meget stærkt virkende lokalt kortikosteroid). Eksemens sværhedsgrad vurderes af lægen ud fra intensiteten og udbredelsen af hhv. erythem, afskalning, hyperkeratose, blisterdannelse, ødem, fissurer og kløe/smerte.

 

Den primære effektparameter er andelen med terapeutisk respons, defineret som eksemfri og næsten eksemfri patienter.

 

I det mindre studie (Ruzicka 2004) er andelen med terapeutisk respons efter 12 ugers behandling 39 % (10 mg alitretinoin) mod 27 % (placebo) (p<0,001).

 

I det større studie er andelen med terapeutisk respons 16,6 % i placebogruppen mod hhv. 47,7 % i 30 mg-gruppen (p<0,001) og 27,5 % i 10 mg-gruppen (p=0,004) efter 12-24 ugers behandling (Ruzicka 2008).

 

Sekundære effektparametre er blandt andet tid til respons, tid til tilbagefald og patientvurderet effekt (Ruzicka 2008).

 

Signifikant flere patienter vurderer selv, at de opnår terapeutisk respons i de aktive grupper: 15 % i placebogruppen mod 40 % i 30 mg-gruppen (p<0,001) og 24 % i 10 mg-gruppen (p<0,02). Effekten indtræder signifikant hurtigere ved brug af 30 mg end 10 mg eller placebo (p<0,001). Mediantiden til tilbagefald er hhv. 5,5 måneder (30 mg), 6,2 måneder (10 mg) og 5,4 måneder (placebo) (NS). 24 uger efter endt behandling er tilbagefaldsraten i de tre grupper 37,4 % (30 mg), 29,6 % (10 mg) og 44,1 % (placebo).

 

Effekten af genoptaget behandling efter tilbagefald er undersøgt og publiceret i et abstract. Patienter, der fik aktiv behandling i det oprindelige studie (Ruzicka 2008), men oplever tilbagefald, randomiseres til fortsættelse af aktiv behandling med enten 10 mg eller placebo (grp. I) eller til 30 mg eller placebo (grp. II). I grp. I ses effekt hos 80 % af de aktivt behandlede mod 8 % i placebogruppen (p<0,001). I grp. II ses effekt hos 48 % af de aktivt behandlede (10 mg) mod 10 % i placebogruppen (NS).

 

Bivirkninger

Dosisafhængige bivirkninger ses; hovedpine (11 - 20 %), rødmen (2 - 7 %), tør hud (2 %) og tørre læber/cheilitis (2 - 4 %). Tilsvarende tal for placebo var: hovedpine 6%, rødmen 2 %, tør hud 1%, tørre læber/cheilitis: 2%. Derudover ses forhøjede kolesterol- og triglyceridkoncentrationer samt reduceret TSH-koncentration i de aktive grupper i forhold til baseline. TSH-påvirkningen er ofte reversibel. Der er ikke krav om monitorering af thyroidea funktion, men serumkolesterol og triglycerider bør monitoreres. Markante forværringer i depressionsskalaen CES-D (Center for Epidemiological Studies-Depression) ses hos 6 % i placebogruppen, 8 % i 30 mg-gruppen og hos 7 % i 10 mg-gruppen (Ruzicka 2008).

 

Den anbefalede startdosis er 30 mg, men hvis uacceptable bivirkninger opstår, kan dosis reduceres til 10 mg.

 

Som andre retinoider er alitretinoin teratogent, og må kun anvendes til kvinder i den fertile alder, hvis der tages strenge præventive forholdsregler.

 

Priser

Priserne i tabellen er per 6. oktober 2008. Der ydes ikke generelt tilskud.

 

Den til enhver tid gældende pris og tilskudsstatus kan ses på www.medicinpriser.dk

 

Styrke Behandlingsvarighed Pris
10 eller 30 mg 12 – 24 uger 14.344 – 28.688 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

  1. Coenraads PJ. ESCD 2008, Abstract PB.49
  2. Ruzicka T, Larsen FG, Galewiczh D et al. Oral Alitretinoin (9-cis-Retinoic Acid) Therapy for Chronic Hand Dermatitis in Patients Refractory to Standard Therapy. Arch Dermatol 2004; 140:1453-9.
  3. Ruzicka T, Lynde CW, Jemec GBE et al. Efficacy and safety of oral alitretinoin (9-cis-retinoic acid) in patients with severe chronic hand eczema refractory to topical corticosteroids: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study. Br J Derm 2008; 158:808-17.
  4. Thyssen JP. Behandling af håndeksem. Rationel Farmakoterapi 2008 (4).
  5. SPC Toctino (dateret 17. september 2008).

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top