Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Striverdi Respimat (olodaterol)

Print

Striverdi Respimat (olodaterol)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Klinisk ligeværdig, men dyrere end andre LABA'er.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 3. april 2014.

 

Konklusion

Striverdi Respimat (olodaterol) er den fjerde godkendte bronkodilatator i gruppen af langtidsvirkende β2-agonister til inhalation. Den registrerede indikation er vedligeholdelsesbehandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Olodaterol er således ikke godkendt til behandling af astma. Den anbefalede dosis er 5 µg (to pust) en gang daglig.

 

Langtidseffekten er demonstreret i 4 stort set identiske randomiserede, dobbelt-blindede forsøg af 48 ugers varighed, hvor olodaterol blev sammenlignet med henholdsvis placebo og placebo + formoterol 12 µg to gange dagligt. Sammenlignet med placebo var der en statistisk signifikant effekt på forskellige lungefunktionsmål, ingen effekt på dyspnø og en beskeden effekt på helbredsrelateret livskvalitet. For lungefunktionsmålene var de gennemsnitlige ændringer i forhold til placebo ikke klinisk relevante (mindre end Minimum Clinically Important Difference, MCID ), men 5 ud af 6 af de inkluderede patienter var samtidig i behandling med mindst en anden bronkodilatator. Resultaterne kan også læses således, at kombinationsbehandling ved KOL i mange situationer ikke er bedre end behandling med et enkelt lægemiddel. Olodaterol var ligeværdig med formoterol.

 

Det er IRF’s samlede vurdering, at Striverdi Respimat kan anvendes på lige fod med andre langtidsvirkende β2-agonister til inhalation ved KOL, men aktuelt er der flere billigere alternativer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de færreste patienter med KOL vil blive symptomfri trods maksimal behandling med inhalatorer. Ved start på et nyt lægemiddel bør der derfor i samråd med patienten lægges en plan for hvilken grad af symptomlindring, der kan være relevant. Hvis dette mål ikke nås, må behandlingen seponeres. I modsat fald kan patienten ende i virkningsløs polyfarmaci.

 

Striverdi Respimat blev markedsført 3. marts 2014. Der ydes på nuværende tidspunkt generelt tilskud.

 

 

Baggrund

Den primære behandling ved KOL er rygestop. Lungerehabilitering vil også være relevant hos et flertal af patienterne (1,2).

 

Medicinsk behandling er symptomatisk. Korttidsvirkende β2-agonister eller antikolinergika kan anvendes p.n. til at dæmpe symptomer som åndenød, hoste, opspyt og hæmmet fysisk formåen. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, bør der forsøges med fast behandling med inhalatorer, enten langtidsvirkende β2-agonister eller langtidsvirkende antikolinergika. Langtidsvirkende β2-agonister kombineres med inhalationssteroid hvis FEV1 < 50 % af det forventede og patienten har hyppige eksacerbationer. Der er ingen dokumentation for effekt af trippel-behandling (langtidsvirkende β2-agonister + langtidsvirkende antikolinergika + inhalationssteroid).

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de færreste patienter med KOL vil blive symptomfri trods maksimal behandling med inhalatorer. Ved start på et nyt lægemiddel bør der derfor i samråd med patienten lægges en plan for hvilken grad af symptomlindring, der kan være relevant. Hvis dette mål ikke nås, må behandlingen seponeres. I modsat fald kan patienten ende i virkningsløs polyfarmaci (1).

Striverdi Respimat (olodaterol) er den fjerde godkendte bronkodilatator i gruppen af langtidsvirkende β2-agonister til inhalation. Den registrerede indikation er vedligeholdelsesbehandling af patienter med KOL.

 

Den anbefalede dosis er 5 µg (to pust) én gang daglig

 

I modsætning til formoterol (Oxis, Foradil, Delnil) og salmeterol (Serevent) er olodaterol ikke godkendt til behandling af astma. Det samme gælder for indacaterol (Hirobriz, Onbrez).

Formoterol og salmeterol findes som pulverinhalator eller som spray. Indacaterol findes kun som pulverinhalator. Striverdi Respimat rummer en patron med en inhalationsvæske, der forstøves ved inhalationen. Det er samme device, der anvendes i Spiriva Respimat (tiotropium).

 

 

Effekt

Olodaterol er aktuelt undersøgt i 10 randomiserede, dobbelt-blindede, placebo/aktiv kontrollerede, kliniske fase III studier (3,4). Samtlige studier afventer publicering. De vigtigste studier i registreringssammenhæng er 4 stort set identiske forsøg af 48 ugers varighed, hvor olodaterol blev sammenlignet med henholdsvis placebo (studie 1 og 2) og placebo + formoterol 12 µg to gange dagligt (studie 3 og 4). 

 

Der indgik i alt 3104 patienter med en gennemsnitsalder på 64 år i de 4 forsøg hvor 77 % var mænd.

 

Inklusionskriterier var klinisk diagnosticeret KOL og FEV1/FVC ratio efter bronkodilatator (korttidsvirkende β2-agonist) på under 70 %, alder 40 år eller derover, en tobaksanamnese på mindst 10 pakkeår og moderat til meget svært nedsat lungefunktion (FEV1 efter bronkodilatator på under 80 % af den forventede normalværdi (GOLD Stadium II-IV)). Eksklussionskriterier var anden væsentlig sygdom inkl. astma. 

 

Med undtagelse af andre langtidsvirkende β2-agonister var al medicin mod lungelidelser tilladt som samtidig behandling (f.eks. tiotropium (24 %), ipratropium (25 %), steroider til inhalation (45 %) og xanthiner (16 %)). Patienter, der ved forsøgets start var i behandling med langtidsvirkende β2-agonister, blev tilbudt skift til ipratropium, mens patienter i behandling med et kombinationspræparat med langtidsvirkende β2-agonist og steroid fortsatte med inhalationssteroid i uændret dosis. Kun 1 ud af 6 patienter fik ikke anden medicin mod lungelidelser.

Den gennemsnitlige FEV1 efter inhalation af β2-agonist var 1,38 liter og den gennemsnitlige forbedring 15 % i forhold til baseline (160 ml). 50 % af patienterne blev klassificeret som GOLD II, 40 % som GOLD III og 10 % som GOLD IV. 

 

Det primære endepunkt i alle 4 forsøg var gennemsnits FEV1 de første 3 timer efter inhalationen af lægemiddel (FEV1 AUC 0-3 timer) og FEV1 umiddelbart før den næste inhalation (FEV1 trough). Studie 3 og 4 havde yderligere et primært endepunkt nemlig Transition Dyspnea Index (TDI) som et mål for dyspnø (5), og blandt flere sekundære endepunkter St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) som et mål for helbredsrelateret livskvalitet (6). Forsøgene var ikke designet til at vurdere effekten på hyppigheden af exacerbationer. Data blev analyseret efter intention to treat (ITT) princippet.

Olodaterol 5 µg en gang daglig om morgenen medførte en statistisk signifikant forbedring (p < 0,0001) af lungefunktionen inden for 5 minutter, og forbedringen varede i 24 timer. For de 4 studier samlet var den gennemsnitlige forbedring af FEV1 AUC 0-3 timer 0,16 liter sammenlignet med placebo, og den gennemsnitlige forbedring af trough FEV1 0,07 liter. De tilsvarende værdier for formoterol 12 µg x 2 (studie 3 og 4) var 0,17 liter og 0,05 liter.

 

Det er omdiskuteret hvilken ændring i FEV1, der er den mindste klinisk relevante forskel (Minimum Clinically Important Difference, MCID ). To nyere studier angiver værdier for trough FEV1 på henholdsvis 0,10 og 0,16 liter (7,8). Med denne tilgang må mere end halvdelen af patienterne i de 4 studier ikke have haft en klinisk relevant effekt på lungefunktionen. Det skal dog bemærkes, at olodaterol ikke blev sammenlignet med ingen behandling, og at 5 ud af 6 patienter samtidig var i behandling med mindst en anden bronkodilatator.

 

Forbedringen af lungefunktionen var den samme hos brugere og ikke-brugere af tiotropium (Spiriva), men afhængig af graden af reversibilitet af luftvejsobstruktionen ved baseline. Patienter der var reversible ved baseline (ændring i FEV1 > 12 %) udviste generelt et større bronkodilator-respons med olodaterol end patienter, som ikke var reversible. For både olodaterol og formoterol var den bronkodilaterende virkning lavere hos patienter med sværere grader af KOL.

 

Effekten på Transition Dyspnea Index (TDI) og St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) fremgår af Tabel 1 og Tabel 2.

 

 

Tabel 1. Transition Dyspnea Index (TDI) fokal score efter 24 uger (studie 3 og 4). 

 

Middelværdi (SE)

Forskel i forhold til placebo Middelværdi (p-værdi)

Placebo

1,5 (0,2)

 

Olodaterol 5 mikrogram x 1

1,9 (0,2)

0,3 (p = 0,2)

Formoterol 12 mikrogram x 2

1,8 (0,2)

0,2 (p = 0,4)

Skalaen går fra minus 9 til plus 9. Positive værdier angiver en forbedring. En ændring ≥ 1,0 anses for klinisk relevant (5).

 

 

Tabel 2. St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) totalscore efter 24 uger (studie 3 og 4). 

 

Middelværdi (ændring i forhold til baseline)

Forskel i forhold til placebo Middelværdi (p-værdi)

Baseline

44,4

 

Placebo

41,6 (-2,8)

 

Olodaterol 5 µg x 1

38,8 (-5,6)

-2,8 (p = 0,003)

Formoterol 12 µg x 2

40,4 (-4,0)

-1,2 (p = 0,2)

Skalaen går fra 0 til 100. Lavere værdier angiver bedre livskvalitet. En forbedring ≥ 4 anses som en lille effekt, ≥ 8 som en moderat effekt og ≥ 12 som en stor effekt (6)

 

 

For TDI var der ingen signifikant forskel mellem placebo og olodaterol eller formoterol. For SGRQ var der beskedne forskelle mellem placebo og olodaterol eller formoterol. Flere patienter behandlet med olodaterol end med placebo havde en forbedring af SGRQ-totalscore, der var større end MCID (4 enheder) nemlig 50,2 % versus 36,4 % (p < 0,0001). Det svarer til NNT (number needed to treat) = 7 for en lille klinisk effekt.

 

Patienter behandlet med Striverdi Respimat brugte mindre behovsmedicin (salbutamol) end patienter behandlet med placebo. Numerisk var den gennemsnitlige forskel ca. 0,4 pust per dag. Ved astma anses en forskel på 0,8 pust per dag for klinisk relevant (9).

 

Andre studier bekræftede at olodaterol 5 µg én gang daglig statistisk set havde bedre effekt på forskellige lungefunktionsmål end placebo og stort set samme effekt som formoterol 12 µg 2 gange dagligt eller tiotropium HandiHaler 18 µg én gang daglig.

 

 

Bivirkninger

Det kliniske udviklingsprogram for olodaterol afslørede ikke andre bivirkninger end de allerede kendte for langtidsvirkende β2-agonister (3,4). De hyppigste bivirkninger var nasopharyngitis, svimmelhed og hypertension (listet som ikke almindelig), samt udslæt og artralgi (listet som sjælden).

 

Olodaterol skal administreres med forsigtighed til patienter med kardiovaskulære lidelser, især iskæmisk hjertesygdom, svær kardiel inkompensation, hjertearytmier, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, hypertension og aneurisme, og til patienter med krampetilstande eller tyreotoksikose. 

 

 

Interaktioner

Samtidig brug af andre sympatomimetika kan potensere de uønskede virkninger af olodaterol.

 

Samtidig behandling med xanthinderivater, steroider eller ikke-kaliumbesparende diuretika kan potensere en eventuel hypokaliæmisk virkning af sympatomimetika.

 

Betablokkere kan svække eller modvirke effekten af olodaterol. Kardioselektive betablokkere bør evt. overvejes.

 

 

Priser

Priser for aktuelt markedsførte bronkodilatatorer i grupperne langtidsvirkende β2-agonister og langtidsvirkende antikolinergika fremgår af Tabel 3.

 

Der er betydelige prisforskelle i begge grupper og det aktuelle forbrug i DK er størst blandt de dyreste lægemidler (indacaterol og tiotropium)(10). Der er flere billigere alternativer til Striverdi Respimat.

 

 

Tabel 3. Priser for langtidsvirkende β2-agonister og langtidsvirkende antikolinergika til behandling af KOL. 

Lægemiddel

Defineret døgndosis (DDD)

Pris per måned inkl. inhalationsdevice

Langtidsvirkende β2-agonister

 

 

Formoterol (Oxis, Foradil, Delnil)

24 µg

Pulver: 181 kr.*

Spray: 368 kr.

Salmeterol (Serevent)

100 µg

Pulver: 326 kr.

Spray: 267 kr.

Indacaterol (Hirobriz, Onbrez)

150 µg

428 kr.

Olodaterol (Striverdi Respimat)

5 µg

336 kr.

Langtidsvirkende antikolinergika

 

 

Tiotropium (Spiriva)

18 µg

462 kr. (407 kr.)**

Tiotropium (Spiriva Respimat)

5 µg

464 kr.

Aclidinium (Eklira Genuair)

644 µg

390 kr.

Glycopyrronium (Seebri Breezhaler)  

44 µg

374 kr.

Billigste analog i de 2 grupper er fremhævet.* Formo Easyhalor 12 µg/dosis. ** pris uden inhalator (inhalatoren kan genbruges).

 

Priser per 17. marts 2014 – 30. marts 2014. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpiser.dk

 

 

Produktresumé

Produktresuméet for Striverdi Respimat kan findes på www.produktresume.dk

 

Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer til anmeldelsen, kan IRF kontakes på irf@sst.dk

 

 

 

Referencer

  1. http://www.dsam.dk/flx/kliniske_vejledninger/kol_i_almen_praksis/
  2. http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13029/49399/49399.pdf
  3. http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/Pulmonary-AllergyDrugsAdvisoryCommittee/UCM337988.pdf
  4. www.produktresume.dk
  5. http://www.thoracic.org/assemblies/srn/questionaires/bdi-tdi.php
  6. http://www.thoracic.org/assemblies/srn/questionaires/sgrq.php
  7. Donohue JF. Minimal Clinically Important Differences in COPD Lung Function.COPD 2005; 2: 111-24
  8. Westwood et al. Relationship between FEV1 change and patient-reported outcomes in randomised trials of inhaled bronchodilators for stable COPD: a systematic review. Respiratory Research 2011; 12: 40 (doi:10.1186/1465-9921-12-40).
  9. Santanello NC, Zhang J, Seidenberg B, Reiss TF, Barber BL. What are minimal important changes for asthma measures in a clinical trial? Eur Respir J 1999; 14: 23-7
  10. www.ordiprax.dk

 

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 22. september 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top