Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Sprycel (dasatinib)

Print

Sprycel (dasatinib)


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Sprycel (dasatinib) er et lægemiddel godkendt til behandling af voksne med kronisk, accelereret eller blastfase kronisk myeloid leukæmi (CML), CML i lymfoid blastfase og Philadelphia kromosom positiv akut lymfoblastisk leukæmi (Ph+ ALL). Patienten skal være resistent eller intolerant over for tidligere behandling. Sprycel er godkendt efter en fremskyndet godkendelsesprocedure, og der findes endnu ikke data, som viser øget overlevelse. Langtidseffekten er heller ikke kendt endnu.

 

Der er i øjeblikket ingen data fra kontrollerede studier. Effekten af Sprycel er vurderet i fase II studier. I patienter med kronisk, accelereret eller blastfase CML, CML i lymfoid blastfase eller Ph+ ALL, og som har oplevet resistens med Glivec (imatinib), har 3 studier vist hæmatologisk respons hos 36-81 % af patienterne ved minimum 6 måneders followup. I 2 studier ses et respons på Ph+ kromosomet hos 48-52 % af patienterne ved 8-10 måneders followup. 19-38 % af patienterne oplevede alvorlige bivirkninger, hvor blødninger (7 %), pleural effusion (4 %) og diarré (4 %) var de hyppigste. Behandlingsophør pga. bivirkninger blev set hos 5-11 % af patienterne.

 

Idet der på nuværende tidspunkt ikke foreligger andre helbredende behandlingsalternativer til patienter med Glivec-resistens eller intolerans, finder IRF, at Sprycel bør forsøges til patienter, der opfylder indikationen, indtil resultater af kontrollerede studier foreligger. Der er en teoretisk mulighed for udvikling af resistens.

 

Prisen for 1 måneds tabtetbehandling med Sprycel er pr. 15.01.07 og ifølge Lægemiddelstyrelsens specialitetstakst (AUC) 44.204,75 kr. Sprycel må kun udleveres til sygehuse.

 

Sprycel blev markedsført den 18. december 2006.

 

Baggrund

Kronisk myeloid leukæmi (CML) er en progredierende lidelse med overproduktion af granulocytter. Sygdommen udvikler sig typisk fra en kronisk fase via en accelereret fase til en letal blastfase. I 2/3 del af tilfældene er blastfasen myeloid og i 1/3 af tilfældene lymfoid. Lidelsen er hos hovedparten associeret med en genetisk translokation, resulterende i et positivt Philadelphia (Ph+) kromosom, hvorved BCR-ABL (Breakpoint Cluster Region-ABeLson) tyrosinkinase dannes. Dette medierer i sidste ende dannelsen af den leukæmiske celle. Overlevelse raten var før proteinkinasehæmmerne (f.eks. Glivec (imatinib)) kom på markedet (2001) 35%. Behandlingsprincipperne ved CML omfatter bla. knoglemarvstransplantation, interferon-alfa og imatinib.

 

Akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) er karakteriseret ved en overproduktion og vedvarende deling af lymfoblaster. Ph+ kromosomet forekommer hos ca. 20-25% af patienterne med ALL (Ph+ ALL). 10 års overlevelsen er på 25-35%. Behandling af Ph+ ALL består bla. af knoglemarvtransplantation og imatinib i kombination med kemoterapi.

 

Sprycel (dasatinib) er en proteinkinasehæmmer, der hæmmer BCR-ABL tyrosinkinase samt en række andre kinaser, som medierer vækst og proliferation af de maligne celler. Dasatinib kan i modsætning til imatinib binde sig til både den aktive og inaktive konfirmation af ABL kinase domænet og dermed modvirke de fleste mutationer, som er årsag til imatinib resistens. Det er godkendt til behandling af voksne med kronisk, accelereret eller blastfase CML, CML i lymfoid blastfase og Ph+ ALL med resistens eller intolerans over for tidligere behandling. Dasatinib findes i tabletter med 20, 50 og 70 mg. Den anbefalede dosis af dasatinib er 70 mg morgen og aften. I kliniske forsøg er behandlingen fortsat indtil sygdomsprogression, eller indtil behandlingen ikke længere tåles. Behandlingen skal initieres af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling af patienter med leukæmi. Dasatinib må kun udleveres til sygehuse.

 

IRF har tidligere anmeldt Glivec (imatinib) (link til http://irf.dk/dk/anmeldelser/praeparatanmeldelser/arkiv/glivec_imatinib_02.htm, der kom på markedet i 2001.

 

Effekt

Sprycel er godkendt efter en fremskyndet godkendelsesprocedure, og godkendelsen er baseret på data fra fase II forsøg. Der findes endnu ikke data, som viser øget overlevelse, og langtidseffekten er heller ikke kendt endnu. Myndighederne kræver ikke fase III studier, fordi man ikke vil forsinke markedsføringen af et præparat til en patientgruppe, der har en dårlig prognose, og hvor der ikke findes en anden behandlingsmulighed.

 

Effekten af dasatinib 70 mg x 2 er undersøgt i 5 fase II studier med i alt 511 forsøgspersoner. Disse havde kronisk, accelereret eller blastfase CML, CML i lymfoid blastfase eller Ph+ ALL og var endvidere resistente eller intolerante overfor imatinib. De fleste patienter blev behandlet i 3-6 måneder. Effekten af dasatinib er vurderet ud fra surrogatparametre (respons på hæmatologiske parametre og respons på Ph+ kromosomet).

 

I et ikke-komparativt studie er effekten af dasatanib og imatinib undersøgt i patienter med kronisk fase CML, som var resistente eller intolerante over for imatinib. De blev randomiseret (2:1) til enten dasatinib (70 mg x 2) (N=101) eller imatinib (400 mg x 2) (N=49). Ved progression eller intolerance, som ikke kunne klares ved en dosismodifikation, var det tilladt at krydse over til den anden behandlingsarm. Median behandlingsvarighed var 5,5 måneder i dasatinib armen og 3,2 måneder i imatinib armen. De primære effektmål var respons på Ph+ kromosomet. Dette blev defineret som en forekomst af Ph+ kromosomet i maksimum 35% af knoglemarvscellerne. Ved en median followup på 3 måneder fandt man respons hos 35 % i dasatinib armen og 29 % i imatinib armen. I alt 15 % af patienterne i dasatinib-armen og 76 % i imatinib-armen oplevede behandlingssvigt (defineret som sygdomsprogression eller cross-over til alternativ behandling). I endnu upublicerede data var responset på Ph+ kromosomet 48% i dasatinib-armen og 33% i imatinib-armen ved 10 måneders followup.

 

De øvrige 4 fase II studier er også alle ukontrollerede. De primære effektmål var i 3 studier respons på hæmatologiske parametre og i ét studie respons på Ph+ kromosomet som defineret foroven. De kombinerede effektmål efter minimum 6 måneders followup er gengivet i nedenstående tabel. De primære effektmål er angivet med fed skrift.

 

Tabel 1: Effekt (%) af dasatinib i 4 ukontrollerede fase II forsøg
  CA 180013  CA 180005 CA 180006 CA 180015
  Kronisk fase (N=186)  Accelereret fase (N=107) Myeloid blastfase (N=74) Lymfoid blastfase (N=42) Ph+ ALL (N=36)
  Intolerant (N=59) Resistent (N=127)
Respons på hæmatologiske parametre (95% CI)

97
(88-100)

87
(80-93) 

81
(73 - 88)

53
(41 - 64)

36
(22 – 52)

50
(33 - 67)

Respons på Ph+ kromosomet

80
(67 - 89)

39
(31-48)

33
(24 - 43)

31
(21 – 43)

50
(34 – 66)

58
(41 - 75)

 

 

36-81% af forsøgspersonerne oplevede et hæmatologisk respons, mens et respons på Ph+ kromosomet blev set hos 52%.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger var milde til moderate, men 19-38 % af patienterne oplevede alvorlige bivirkninger, hvor blødninger (7 %), pleural effusion (4 %) og diarré (4 %) var de hyppigste. Behandlingsophør pga. bivirkninger blev set hos 5-11 % af patienterne.

Interaktioner

Dasatinib er et substrat for samt en hæmmer af CYP3A4, hvorfor forsigtighed bør udvises ved samtidig administration af lægemidler, der hæmmer (f.eks. clarithromycin, erythromycin, itraconazol) eller inducerer (f.eks. phenytoin, carbamazepin, phenobarbital) CYP3A4. Herudover bør også udvises forsigtighed ved samtidig brug af H2-blokkere, protonpumpehæmmere eller antacida.

Pris

Prisen pr. 15.01.07 for en måneds behandling med Sprycel er ifølge Lægemiddelstyrelsens specialitetstakst (AUC) 44.204,75 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

  1. EMEA Assessment Rapport for Sprycel (link til http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/sprycel/H-709-en6.pdf)
  2. Produktreume for Sprycel (link til http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/sprycel/H-709-PI-da.pdf)
  3. Escalated dose of imatanib (im) in patient with chronic phase chronic myeloid leukemia resistant to imatinib: Result of the CA180017 START-R randomized study. Shah et al. ASH 2006 (abstract).
  4. www.medicinpriser.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 6. februar 2007


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top