Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Simponi (golimumab)

Print

Simponi (golimumab)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Simponi er et humant monoklonalt antistof mod TNF-α, godkendt til behandling af moderat til svær rheumatoid artritis (som tillæg til methotrexat), psoriasisartritis (som monoterapi eller som tillæg til methotrexat) og spondylartritis (som monoterapi). Det gives som subkutan injektion én gang om måneden på samme dato hver måned i en dosis på 50 mg.

 

Simponi er ved aktiv RA sammenlignet med placebo til hhv. methotrexat (MTX)-naive patienter patienter med terapisvigt på tidligere behandling med MTX eller anden TNFα-hæmmer. Simponibehandlede patienter opnår signifikant oftere et minimalt respons (ACR20) efter 14 ugers behandling eller et moderat respons (ACR50) efter 24 uger end placebobehandlede.

Også ved de øvrige indikationer er Simponi fundet bedre end placebo.

Der foreligger endnu ikke resultater vedr. progresion af strukturelle ledforandringer.

 

Golimumab er ikke sammenlignet med andre TNFα-hæmmere, og heller ikke med andre biologiske antirheumatika.

 

De hyppigst forekommende bivirkninger er infektioner (specielt i øvre luftveje) og infestationer. Langtidsbivirkningerne kendes endnu ikke.

 

Simponi blev markedsført 16. november 2009. Prisen for ét års behandling med Simponi er ca. 116.000 kr. (AIP).

 

IRF mener, at TNFα-hæmmere fortsat er førstevalg blandt de biologiske antirheumatika. Valg af TNFα-hæmmer bør foretages med baggrund i erfaring med produkterne, herunder især langtidseffekt og -bivirkninger. Derfor må Enbrel, Humira og Remicade fortsat anses for at være de mest oplagte førstevalgspræparater. Simponi er en ny TNFα-hæmmer, og kunne - med baggrund i en fordelagtig direkte sammenligning med en af de ældre TNFα-hæmmere - have vundet indpas i rækken af førstevalgspræparater. Denne sammenligning er dog ikke foretaget, hvorfor Simponi’s evt. fordele i forhold til de andre TNFα-hæmmere er vanskelige at identificere. Simponi er derfor ikke et oplagt førstevalgspræparat til biologisk behandling af RA. Simponi er bedre end placebo til patienter med svigt på tidligere TNFα-hæmmerbehandling, hvorfor brug i denne situation kan forsøges.

  

Baggrund

Golimumab er et humant antistof, der binder til både soluble og transmembrane former for TNFα.

Der findes i dag fire andre biologiske antirheumatika baseret på TNFα-inhibition; certulizumab pegol, adalimumab, etanercept og infliximab. Herudover findes interleukin 1- og 6-receptorantagonisterne anakinra og tocilizumab, CO-stimulationshæmmeren abatacept samt CD20-antistoffet rituximab.

 

Effekt RA

Golimumab 50 mg og 100 mg er sammenlignet med placebo i 3 randomiserede undersøgelser af hhv. methotrexat (MTX)-naive patienter med aktiv sygdom (1), patienter med aktiv sygdom trods behandling med MTX (2) eller anden TNFα-hæmmer (3). Golimumab er ikke sammenlignet med andre TNFα-hæmmere, og heller ikke med andre biologiske antirheumatika.

 

Alle patienter var > 18 år, var diagnosticeret vha. American College of Rheumatology (ACR)-kriterierne, og havde mindst 4 ømme og mindst 4 hævede led ved baseline. Baseline karakteristiska kan ses af tabel 1.

 

Tabel 1

Studie

GO-BEFORE (1)

GO-FORWARD (2)

GO-AFTER (3)

Behandling

Golimumab 50 mg + MTX

Placebo + MTX

Golimumab 50 mg + MTX

Placebo + MTX

Golimumab 50 mg

Placebo

År med RA

3,5

2,9

5,3 (median)

6,5

(median)

9,6

9,8

DAS28 (ESR)

6,3

6,2

6,1

6,1

6,3

6,3

MTX (%)

0

0

100

100

67

66

Andre DMARDs (%)

50,3

51,9

70,7 (dog ikke seneste 4 uger)

78,7 (dog ikke seneste 4 uger)

71,0

69,0

Syst. Glukokortikoid (%)

69,8

68,1

75,3

65,4

NA

NA

NSAID (%)

98,1

95,6

NA

NA

NA

NA

Immunsuppr. (%)

1,3

1,9

NA

NA

NA

NA

Tidligere TNFα-hæmmer

 

 

Antal TNFα-hæmmere

prøvet

 

 

Grund til seponering af tidl. TNFα-hæmmer

NA

NA

NA

NA

Adalimumab: 48 %

Etanercept: 48 %

Infliximab: 47 %

 

1 anden: 66 %

2 andre: 25 %

3 andre: 9 %

 

Manglende effekt: 58 %

Bivirkninger: 17 %

Andet: 40 %

 

Det primære endepunkt var antallet af patienter, som opnåede et ACR50-respons ved uge 24 (1) eller ACR20-respons ved uge 14 (2,3) + Health Assessment Questionnaire (HAQ)-forbedring efter 24 uger(2). Alle analyser blev foretaget på intention to treat (ITT) populationen.

 

ACR20- og ACR50-respons kan forenklet beskrives som hhv. 20 % eller 50 % reduktion af sygdomsaktiviteten (målt som antal af hævede og ømme led ud af 66 hhv. 68 mulige, patientens vurdering af funktionsniveau (HAQ), patientvurderet smerteVAS og globalVAS, lægevurderet globalVAS og CRP). ACR20 kan betragtes som et minimalt respons, ACR50 som et moderat respons og ACR70 som et godt respons.

 

Et andet mål for sygdomsaktiviteten ved RA er Disease Activity Score (DAS), hvilket var et sekundært endepunkt i studierne. DAS28 vurderes ved antal hævede og ømme led ud af 28 mulige, patientens VAS og CRP eller ESR.

 

Der er ikke publiceret resultater vedrørende ændring i røntgenologiske ledforandringer.

 

 

I tabel 2 ses, at der i alle studier var statistisk signifikant flere golimumab- end placebo-behandlede, der opnåede det primære endepunkt minimalt respons (ACR20) eller moderat respons (ACR50).

Patienternes funktionsniveau (HAQ) var signifikant forbedret efter 24 ugers golimumab-behandling sammenlignet med placebo-behandling (-0,38 vs. -0,13, p < 0,001) i patienter med aktiv sygdom trods behandling med MTX (2).

 

Tabel 2

Studie

GO-BEFORE (1)

GO-FORWARD (2)

GO-AFTER (3)

Behandling

Golimumab 50 mg + MTX

Placebo + MTX

Golimumab 50 mg + MTX

Placebo + MTX

Golimumab 50 mg

Placebo

N

159

160

89

133

153

155

1. endepunkt

ACR 50 uge 24:

40,5 %

ACR 50 uge 24:

29,4 %

ACR 20 uge 14: 55,1 %

ACR 20 uge 14:

33,1 %

ACR 20 uge 14:

35 %

ACR 20 uge 14:

18 %

NNT

9

5

6

2. endepunkter efter 24 uger

ACR 20

61,6 %

49,4 %

59,6 %

27,8 %

34 %

17 %

ACR 50

-

-

37,1 %

13,5 %

18 %

5 %

ACR 70

23,9 %

15,6 %

20,2 %

5,3 %

12 %

3 %

DAS28 (ESR) remission

25,2 %

11,3 %

20,2 %

6,0 %

10 %

3 %

 

 

NNT (numbers needed to treat) sammenlignet med placebo for de sekundære endepunkter kan beregnes til 3-8 for ACR 20, 4-7 for ACR 50, 7-12 for ACR70 og 7-14 for DAS28 (ESR) remission.

 

Sammenlignet med placebo er NNT ca. 6 for minimalt respons, ca. 8 for moderat respons og ca. 11 for godt respons hos patienter, der tidligere er behandlet med en TNFα-hæmmer.

 

Der var i alle studier effekt allerede ved uge 4, og responset blev bedre og bedre i takt med behandlingens varighed. Effekten af behandling ud over 24 ugers varighed kendes dog endnu ikke, men bliver undersøgt i ublindede opfølgningsforsøg.  

 

Effekt PsA

Golimumab er sammenlignet med placebo ved psoriasisartrit i én dobbeltblindet randomiseret undersøgelse (4). De 405 randomiserede patienter var > 18 år og havde aktiv sygdom med en DAS28-score (CRP) på 4,4 og gennemsnitlig sygdomsvarighed på ca. 7,5 år trods behandling med MTX (48 % af deltagerne) eller NSAIDs (ca. 77 % af deltagerne). Det primære endepunkt var ACR20 efter 14 uger. Sekundære endepunkter var bl.a. mere PsA-specifikke mål som antal patienter med dactylitis og enthesitis. De sekundære endepunkter vil ikke blive gennemgået her.

 

51 % i golimumab-gruppen (50 mg) opnåede ACR20-repons mod 9 % i placebogruppen (p< 0,001).

 

Effekt SA

Også ved spondylartrit er der foretaget én dobbeltblindet randomiseret undersøgelse (5).

De 356 randomiserede patienter var > 18 år og havde været diagnosticeret med AS i 5,2 år (golimumab) hhv. 7,3 år (placebo). De havde en gennemsnitlig BASDAI-score på 6,7 og  ca. 90 % var i behandling med NSAIDs, ca. 16 % med corticosteroid, ca. 30 % med sulfazalazin og ca. 20 % med MTX. Det primære endepunkt var andelen som opnåede 20 % forbedring i ASsessment in AS International Working Group kriterierne (ASAS20) efter 14 uger. Sekundære endepunkter var AS-specifikke og bliver ikke gennemgået her.

 

Signifikant flere golimumab- end placebobehandlede opnåede ASAS20-respons (60 % vs 22 %).

 

Bivirkninger

De hyppigst forekommende bivirkninger er infektioner (specielt i øvre luftveje) og infestationer. Herudover er anæmi, dannelse af autoantistoffer, allergiske reaktioner, depression, søvnløshed, svimmelhed, paræstesi, hovedpine, GI-gener, øget ALAT/ASAT, generelle hudreaktioner og reaktioner på injektionsstedet almindeligt forekommende.

Alvorlige infektioner (sepsis, tuberkulose, pneumoni, cellulitis) er observeret hos 1,4 % af de golimumab-behandlede mod 1,3 % af de placebo-behandlede.

Der forekom 2 tilfælde af lymfom blandt golimumab-behandlede, og ingen i placebogrupperne (NS).

Langtidsbivirkningerne kendes endnu ikke.

 

Pris

 

Simponi markedsføres dels i en engangssprøjte, dels i et device til autoinjektion. Begge indeholder 50 mg og koster per 30. november 2009 9.685 kr. (AIP).

 

Den til enhver tid gældende AIP kan ses på www.medicinpriser.dk, men er ikke nødvendigvis den pris, sygehusene betaler via Amgros.

 

Præparatnavn

Indhold

Vedligeholdelsesdosering (person på 70 kg)

Pris for et års behandling (AIP)

Simponi

Golimumab

50 mg s.c. hver måned

116.000 kr.

Cimzia

Certulizumab pegol

200 mg s.c. hver 2. uge

117.000 *

Remicade 

Infliximab Inf.

3 - 5 mg/kg i.v. hver 8. uge 

73.000 – 115.000 kr. *

Enbrel 

Etanercept 

25 mg s.c. 2 gange pr. uge 

123.000 kr.

Humira 

Adalimumab 

40 mg s.c. hver 2. uge 

123.000 kr.

RoActemra

Tocilizumab 

8 mg/kg i.v. hver 4. uge 

95.000 kr.

MabThera

Rituximab 

2 infusioner á 1.000 mg med 2 ugers interval.

65.000 kr.**

Orencia 

Abatacept 

750 mg i.v. hver 4. uge

124.000 kr. *

Kineret

Anakinra

100 mg s.c. daglig

99.000 kr.

Methotrexat 

Metotrexat 

15 mg pr. uge p.o. 

280 kr.

* Prisen er en gennemsnitspris af 1. og 2. behandlingsår pga. den højere pris 1. år, hvor startdosis er højere.

** Prisen er en gennemsnitspris af 1. og 2. behandlingsår pga. den højere pris 1. år, hvis man begynder på en ny behandlingscyklus hver 9. måned. Ifølge produktresuméet kan der genbehandles efter 6-12 måneder.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Emery P et al. Golimumab, a Human Anti–Tumor Necrosis Factor Monoclonal Antibody, Injected Subcutaneously Every Four Weeks in Methotrexate-Naive Patients With Active Rheumatoid Arthritis. Twenty-Four–Week Results of a Phase III, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Golimumab Before Methotrexate as First-Line Therapy for Early-Onset Rheumatoid Arthritis. ARTHRITIS & RHEUMATISM 2009;60:2272–83.
  2. Keystone EC et al. Golimumab, a human antibody to tumour necrosis factor a given by monthly subcutaneous injections, in active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy: the GO-FORWARD Study. Ann Rheum Dis 2009;68:789–796
  3. Smolen JS et al. Golimumab in patients with active rheumatoid arthritis after treatment with tumour necrosis factor α inhibitors (GO-AFTER study): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase III trial. Lancet Online June 29, 2009 DOI:10.1016/S0140-6736(09)60506-7
  4. Kavanaugh A et al. Golimumab, a New Human Tumor Necrosis Factor Antibody, Administered Every Four Weeks as a Subcutaneous Injection in Psoriatic Arthritis Twenty-Four–Week Efficacy and Safety Results of a Randomized, Placebo-Controlled Study. ARTHRITIS & RHEUMATISM 2009;60:976–86.
  5. Inman RD et al. Efficacy and Safety of Golimumab in Patients With Ankylosing Spondylitis Results of a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase III Trial. ARTHRITIS & RHEUMATISM 2009;58:3402–12.
  6. EMEAs Assessement Report for Simponi: EMEA/446762/2009

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 30. November 2009

 


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top