Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Seroquel Prolong (depotformulering af quetiapin)

Print

Seroquel Prolong (depotformulering af quetiapin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Seroquel Prolong (quetiapin) er en oral depotformulering, der - til forskel fra almindelige quetiapin-tabletter - skal doseres én gang dagligt, i stedet for to gange.

 

Effekten ved behandling af skizofrene patienter er formodentligt sammenlignelig med effekten af almindelige tabletter med quetiapin. En ikke væsentligt ringere effekt af depottabletterne overfor samme dosis af almindelige tabletter er dog alene vist med data fra en per-protokol-analyse i et 6-ugers non-inferioritets studie, og ikke i den totale patientpopulation, der også inkluderede ikke-kompliante patienter (Intention-To-Treat-populationen). Lægen må derfor - ved skift fra almindelige quetiapin-tabletter – vurdere ved den enkelte patient, om vedligeholdelsesdosis af depotformuleringen skal være højere end den dosis, der var tilstrækkelig ved dosering to gange dagligt.

 

Bivirkningsmæssigt har depottabletten ikke nogen dokumenterede fordele eller ulemper i forhold til de almindelige tabletter.

 

IRF mener, at Seroquel Prolong er en meget dyr behandling, som kun bør anvendes, såfremt anden antipsykotisk behandling (risperidon, amisulprid) ikke er en mulighed, og engangsdosering er nødvendigt. Hvis dosisjustering i forhold til almindelige quetiapintabletter er nødvendigt, kan prisen – trods hensigten – reelt blive højere end ved brug af almindelige tabletter, hvilken man bør være opmærksom på ved valg af lægemiddelform.

 

Seroquel Prolong blev godkendt som antipsykotikum d. 7.april 2008 og har - indtil videre - samme indikationer som Seroquel.

 

Seroquel Prolong har generelt tilskud.

 

Baggrund

Seroquel Prolong (quetiapin) tilhører gruppen af atypiske antipsykotika (også benævnt 2. generations antipsykotika) til behandling af skizofreni. Lægemidlet er en antagonist til flere neurotransmittere og binder sig bl.a. til de serotonerge, dopaminerge, histaminerge og adrenerge receptorer i hjernen.

 

Fra november 2007 blev depottabletterne ligesom tabletterne også godkendt til akut manisk periode.

 

Siden 2003 har Seroquel tabletter 25, 100, 200 og 300 mg været på markedet. Den nye formulering fås som 50, 100, 200 og 400 mg.

 

Depotformuleringen af Seroquel skal indtages hel og – til forskel fra almindelige tabletter - mindst 1 time før et måltid. Den normale vedligeholdelsesdosis er 400-800 mg een gang dgl. Jf. Den Nationale Rekommandationsliste er quetiapin rekommenderet med den ækvieffektive dosis 600 mg. Da der ikke findes en 600 mg tablet, skal der stadig ved større doser tages 2 tabletter, sammensat af 400 mg og 200 mg.

 

Den initiale dosis af Seroquel Prolong bør maksimalt være 300 mg, da fase-2 studier har vist, at højere startdoser er forbundet med for mange bivirkninger (takykardi, hovedpine og søvnproblemer). Til gengæld kan der, iflg. produktresumeet, titreres op til 600 mg på dag 2, mens det på en almindelig tablet kan tage en uges tid at nå vedligeholdelsesdosis.

Effekt

Depot-tabletten er vist at være bedre end placebo, og desuden undersøgt overfor almindelige quetiapin-tabletter i ét blindet studie af 6 ugers varighed. Der er ingen studier, hvor effekten sammenlignes med andre antipsykotika.

 

6-ugers sammenligning med almindelige quetiapin-tabletter

I et multi-center dobbeltblindet, double-dummy studie med 497 klinisk stabile patienter med gennemsnitsalderen 40 år, der havde fået quetiapin (300-800 mg/dag) i mindst 4 uger, blev effekten af et skift til depotformuleringen målt efter 6-ugers behandling i et randomiseret, blindet non-inferiority design (3). Tre forskellige doser af depotformuleringen (400, 600 og 800 mg) blev sammenlignet med tilsvarende doser for de almindelige tabletter, således at patienterne fik samme dosis én gang om dagen i stedet for to.

 

En margen på 6 % var valgt som størst acceptable forskel på den eksisterende og den nye behandling for at kunne udlede en ligeværdig effekt, idet studiet ikke indeholdt en placebo-gruppe. Resultaterne er analyseret ved en ensidet non-inferiority test med et signifikans niveau på 2,5 % (P<0,025 indikerede, at skiftet var succesfuldt, dvs. at der blev opnået non-inferioritet).

 

På det primære effekt-mål - antal patienter, der stoppede behandlingen pga. manglende effekt eller ved et øget antal symptomer – var der ikke forskel på de to behandlinger ved analyse af resultaterne i en per protokol gruppe (i alt 393 patienter), som bl.a. var frasorteret ikke-kompliante patienter (behandlingsforskellen var 0,86 %; 95 % CI: -6,75 - 3,71; p=0,0017). Resultatet viste altså i denne gruppe, at effekten af depottabletten hos alle dem, der gennemførte studiet, ikke var væsentligt ringere end de almindelige tabletter.

 

Derimod var depottabletten lidt – og signifikant - ringere end den almindelige tablet i en såkaldt modificeret intention-to-treat (MITT) population (i alt 496 patienter), som inkluderede alle patienter, der havde fået én dosis af studiemedicinen (behandlingsforskellen var 1,86 %; 95 % CI: -3,78 - 6,57; p=0.0431). Normalt tilstræbes non-inferiority i både PP og MITT-populationen, altså at den nye medicin ikke er væsentligt ringere (8, 9). Da dette ikke er tilfældet her, kan det ikke udelukkes, at depotformuleringen af quetiapin ikke er fuldt så effektiv som de almindelige tabletter, og derfor at nogle patienter vil have behov for en højere dosis for at sikre en stabil behandling.

 

I gruppen, der fik depot-tabletter, tog lidt flere patienter desuden anden medicin samtidigt, såsom antidepressiva, anxiolytika, hypnotika og stemningsstabliserende medicin (15,5 mod 12 %), end i gruppen, der fik almindelige tabletter. Studiet var ikke tilrettelagt til at vise, om forskellen var signifikant.

 

Placebo- og ukontrollerede undersøgelser

I et 6-ugers placebokontrolleret studie med 588 akut skizofrene var depot-formuleringen af quatiapin signifikant bedre end placebo på det primære effekt-mål, som var en ændring i PANSS total score (Positive and Negative Syndrome Scale) fra baseline til uge 6 (4). Forskellen var størst ved 600 og 800 mg (forskel på ændring i PANSS total score var hhv. 12,1 og 12,5 i forhold til placebo, p<0,001) og mindst ved 400 mg (6,0 i forhold til placebo, p<0,5). Almindelige quetiapin tabletter 400 mg var med i forsøget, og var også signifikant bedre end placebo, men studiet var ikke designet til at kunne måle en eventuel signifikant forskel/lighed mellem tabletter og depottabletter.

 

Depottabletterne er undersøgt i et 1-årigt placebo-kotrolleret studie, der målte risikoen for relapse (tilbagefald) hos i alt 327 stabile skizofrene (5). Patienterne blev randomiseret til placebo eller quetiapin depottabletter (400-800 mg), hvorefter man fandt, at depottabletterne var signifikant bedre end placebo kunne forebygge tilbagefald. Da effekten af de pågældende doser af quetiapin allerede er kendt, mener IRF, at en længerevarende placebo-kontrolleret undersøgelse som denne, med klinisk stabile patienter, der fratages deres faste medicin, forekommer overflødig og grænsende til uetisk. Jf. Lægemiddelstyrelsen er det ikke et krav at undersøge nye lægemiddelformer med kendte indholdsstoffer i placebokontrollerede studier, men firmaet oplyser, at studiet var påkrævet i de lande, hvori forsøget blev udført.

 

I et ublindet, ikke-randomiseret,12-ugers studie med patienter, der skiftede fra almindelige tabletter til depottabletter (400-800 mg), fik lidt over halvdelen (62,8%) af patienterne efter skiftet en bedre effekt på en Clinical Global Impression skala (6). På grund af det ublindede og ikke-randomiserede design tillægges denne undersøgelse meget begrænset vægt.

 

Der findes desværre ingen undersøgelser, der sammenligner Seroquel Prolong direkte med hverken olanzapin eller risperidon.

 

Mani

Der er ingen nye effekt-data for behandling af maniske episoder, foruden de allerede kendte for Seroquel tabletter.

 

Bipolær depression og Forebyggelse af maniske episoder

En potentiel effekt på bipolær depression og forebyggelse af maniske episoder er i øjeblikket under vurdering hos myndighederne. IRF følger udviklingen på dette område.

 

Bivirkninger

Bivirkningsprofilen kendes fra de almindelige tabletter: ortostatisk hypotension, mundtørhed, obstipation samt søvnighed, som især forekommer de første 14 dage af behandlingen.

 

I den 6-ugers blindede og randomiserede sammenligning med almindelige quatiapin-tabletter sås flere af de typiske bivirkninger (tør mund, søvnbesvær og træthed) i Seroquel Prolong gruppen i forhold til gruppen, der fik almindelige tabletter (4,2, 3,9 og 2,1 % vs. 1,2, 2,4 og 1,8 %). Omvendt var der lidt flere i gruppen, der fik almindelige tabletter, som oplevede sedation og svimmelhed (3,6 og 1,8 % vs. 1,8 og 0,6 %). Én patient i gruppen, der fik depottabletter, oplevede anfald af aggressiv adfærd og psykose. Der var ikke forskel på antallet af patienter, der stoppede på grund af bivirkninger (det sekundære effektmål) i gruppen, der fik almindelige tabletter og depottabletter. Forsøget kunne ikke vise eventuelle signifikante forskelle.

 

I de publicerede undersøgelser, hvor quetiapin (almindelige tabletter) er anvendt i doser op til 750 mg/dag, optræder ekstrapyramidale symtomer inkl. tardive dyskinesier med samme hyppighed som i placebogrupperne. Der er ikke rapporteret om klinisk betydningsfulde forskelle ved sammenligning mellem almindelige og depot-tabletter.

 

Der er set vægtøgning i størrelsesordenen 2-3 kg efter 6-18 måneders behandling med quetiapin. Dette er formentlig en del mindre end ved behandling med olanzapin – men forskellen er ikke vist i en direkte sammenlignende undersøgelse.

 

Der er i de kliniske forsøg set stigninger i triglycerider og kolesterol. Hyperglykæmi eller forværring af eksisterende diabetes er rapporteret i meget sjældne tilfælde, hvorfor klinisk monitorering anbefales af patienter med diabetes og patienter med risiko forudvikling af diabetes.

 

Ældre patienter med demens-relateret psykose bør ikke bruge antipsykotika, da risikoen for at dødsfald er større end ved placebo.

 

Interaktioner

Quetiapin metaboliseres primært hepatisk ved omdannelse i leverens CYP 3A4-isozym, og der er risiko for interaktion med andre lægemidler, der enten inducerer eller inhiberer aktiviteten af dette isozym (carbamazepin, fenytoin mfl.).

 

Pris

Behandling med Seroquel Prolong 600 mg/dag koster 66,40 kr./dag.

 

Til sammenligning koster en daglig dosis risperidon 0,69 kr. (4 mg)

 

 

Præparat Pris kr. Pris pr dag

Seroquel Prolong Depottabl. 

(quetiapin depot)

4420,65 kr. (100 stk, 400 mg)

2219,50 (100 stk. 200 mg)
66,40 kr. (600 mg = 1 tabl. á 400 mg og 1 tabl. á 200 mg)
Seroquel alm. tabl. (quetiapin) 2219,50kr. (100 stk. 200 mg) 66,55 kr. (600 mg = 3 stk. á 200 mg)
Generisk risperidon tabl. 41,25 kr. (60 stk, 4 mg) 0,69 kr. (4 mg)

Solian (Amisulprid)
 

1155,95 kr. (90 stk., 200 mg)  12,84 kr. (200 mg)
Generisk olanzapin tabl. 1245 kr. (10 mg, 28 stk.) 88,93 kr. (20 mg)

 

Priser pr. 20. januar 2009. De anførte doser svarer til de ækvivalerende doser, angivet i Den Nationale Rekommandationsliste.

 

Priserne kan ændre sig. Gældende pris kan ses af www.medicinpriser.dk

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

 1. IRF’s præparatanmeldelse af almindelige Seroquel tabletter, 2003 http://irf.dk/dk/anmeldelser/praeparatanmeldelser/arkiv/seroquel_quetiapin.htm
 2. Produktresumeet for Seroquel Prolong http://www.produktresume.dk/docushare/dsweb/ApplySimpleSearch/Collection-10
 3. Möller HJ et al. Evaluation of the feasibility of switching from immediate relase quetiapine to extended release quetiapine fumarate in stable outpatients with schizophrenia. Int Clin Psychopharmacol 2008; 23:95-105.
 4. Kahn et al. Efficacy and Tolerability of Once-Daily Extended Release Quatipine Fumatate in Acute Schizophrenia: A double.blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry 2007; 68:832-42.
 5. Peuskens J et al. Prevention of Schizophrenia Relapse with Extended Relase Quetiapine Fumarate Dosed One Daily: A randomized placebo-controlled trial in clinically stable patients. Psychiatry 2007; 4:34-50.
 6. Ganesen S et al. Switching from other antipsychiotics to once-daliy extended release quetiapine fumarate in patients with schizophrenia. Curr med Res Opp 2008; 24:21-32.
 7. Ny advarsel for antipsykotika til demente (http://irf.dk/dk/aendrede_retningslinjer/ny_advarsel_for_antipsykotika.htm)
 8. Guideline “ICH Topic E 9”  Statistical Principles for Clinical Trials
 9. Christensen E. Metoder ved ækvivalens- og non-inferioritetsundersøgelser. Ugeskrift Læger 2008, 170; 2977-79.
 10. Assesment Rapporten for Seroquel Prolong http://db.cbg-meb.nl/mri/par/nlh-0156-008-009-010-011.pdf (eller via www.hma.eu)
 11. Den Nationale Rekommandationsliste gruppe N05A (Antipsykotika) http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/atc-gruppe_n05a_-_antipsykotika.htm

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top