Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Selincro (nalmefen)

Print

Selincro (nalmefen)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Kun relevant hos patienter med stort alkoholforbrug.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 14. oktober 2013.

 

Konklusion

Nalmefen er et nyt middel til behandling af alkoholafhængighed og doseres efter behov.

 

Indikationen er reduktion i alkoholforbruget hos voksne alkoholafhængige patienter, som har et stort alkoholindtag (Drinking Risk Level (DRL)), uden fysiske abstinenssymptomer, og som ikke kræver øjeblikkelig afrusning. Nalmefen bør ordineres sammen med løbende psyko-social støtte, der fokuserer på at fremme overholdelsen af behandlingen og på at reducere alkoholforbruget.

 

Placebo eller nalmefen i tillæg til en psykosocial intervention har begge vist en reduktion i dage med stort alkoholforbrug (HDDs) og dagligt totalt alkoholforbrug (TAC). For patienter med et stort eller meget stort alkoholbehov var den gennemsnitlige placebokorrigerede reduktion i TAC på 0,85-1,5 genstand/dag, og reduktionen i HDDs var på 2,7-3,7 dage pr måned.

 

Det er IRF’s samlede vurdering, at nalmefen kan være en valgmulighed hos nogle patienter, hvor non-farmakologiske tiltag har vist utilstrækkelig effekt. Det bemærkes dog at effekten af nalmefen er beskeden, og kun klinisk relevant hos patienter med et stort eller meget stort alkoholbehov.

 

Selincro blev markedsført den 30.september 2013. Selincro har ikke generelt tilskud men der kan søges om enkelttilskud. 

 

Baggrund

Nalmefen er et nyt middel til behandling af alkoholafhængighed.

 

Nalmefen er en opioidsystemmodulater med antagonisk virkning på µ- og deltareceptorerne samt partiel agonistisk virkning på ĸ-receptoren. Nalmefen kan reducere alkoholforbruget ved at påvirke de kortikomesolimbiske funktioner, som er dysreguleret hos alkoholafhængige patienter (1). Påvirkningen af opioidsystemet ved behandling af alkoholafhængighed er i forvejen kendt fra naltrexon, som er en µ-antagonist, der kemisk ligner nalmefen, men som har en anderledes receptor-affinitets profil.

 

Indikationen er reduktion i alkoholforbruget hos voksne alkoholafhængige patienter, som har et stort alkoholindtag (Drinking Risk Level (DRL)), uden fysiske abstinenssymptomer, og som ikke kræver øjeblikkelig afrusning. Nalmefen bør ordineres sammen med løbende psyko-social støtte, der fokuserer på at fremme overholdelsen af behandlingen og på at reducere alkoholforbruget.

 

Nalmefen findes som tabletter á 18 mg og doseres ”efter behov” (p.n.). Den maksimale dosis er 1 tablet dagligt. De dage hvor man erkender en risiko for at drikke alkohol tages 1 tablet 1-2 timer før man forventer at drikke, eller hurtigst muligt efter patienten er begyndt at drikke alkohol (2).

 

Ved den første konsultation skal patientens kliniske status, alkoholafhængighed og alkoholforbrug vurderes (baseret på patientens egne oplysninger). Lægen bør derefter bede patienten om at notere sit alkoholforbrug i ca. to uger (2).

Maksimal plasmakoncentration opnås efter ca. 1,5 time og halveringstiden er omkring 12,5 timer. Ved indtagelse med måltid øges absorptionen med 19 % og opnåelse af den maksimale plasmakoncentration forsinkes med 1 time (1).

 

Eksisterende farmakologiske behandlingsmuligheder for alkoholafhængighed udgøres i dag af disulfiram, accamprosat og naltrexon. Disulfiram er kun indiceret hos patienter, som ønsker afholdenhed (3). Accamprosat reducerer tilbagefaldsrisikoen hos alkoholafhængige patienter i kombination med psykosocial intervention (3). Naltrexon reducerer trangen til alkohol (”craving”) under abstinens og efter alkoholindtagelse. Reduktion af trangen til alkohol nedsætter risikoen for fuldt tilbagefald hos afholdende og ikke-afholdende patienter (3).

 

Effekt

Der foreligger ikke studier med aktiv komparator.

 

Effekten af nalmefen er undersøgt i 3 randomiserede, placebokontrollerede fase III studier, hvoraf 2 var af 6 måneders varighed (4,5) og 1 var af 1 års varighed (1).

 

Den samlede studiepopulation for de 3 forsøg bestod af 1941 patienter med alkoholafhængighed (DSM-IV), hvoraf 1144 af dem modtag behandling med p.n. nalmefen 18 mg. Alle patienter modtog også psykosocial intervention, der fokuserede på at fremme overholdelsen af behandlingen og på at reducere alkoholforbruget.

 

Patienter med tidligere delirium tremens, hallucinationer, kramper, signifikant psykiatrisk co-morbiditet, signifikant leverfunktionsabnormalitet samt patienter med signifikante, fysiske, abstinenssymptomer blev ekskluderet.

 

80 % af de inkluderede patienter, havde ved screeningen et stort eller meget stort alkoholforbrug. I gennemsnit havde de inkluderede patienter 20 dage med stort alkohol indtag/måned og et dagligt total alkoholforbrug på 7-7,5 genstande/dag. 35 % af disse patienter oplevede en non-farmakologisk virkning mellem screening og randomisering, så der kun var meget lille mulighed for yderligere effekt. Desuden var der et markant frafald af patienter i begge korttidsstudier. Dette førte til at producenten i samarbejde med EMA, post hoc definerede den primære målpopulation som de patienter, der fortsat havde et stort eller meget stort alkoholforbrug ved randomiseringen (6).

 

Primære endepunkter for måling af effekt, var ændringen fra baseline til måned 6 i henholdsvis det månedlige (defineret som 28 dage) antal af dage med stort alkoholforbrug- heavy drinking days (HDDs) og det daglige totale alkoholforbrug målt i gram alkohol pr. dag (Total Alcohol Consumption) (2). Baseline blev defineret som gennemsnittet af de første 4 ugers antal HDD eller TAC. Data på alkoholforbrug er indhentet retrospektivt ved at investigator har spurgt patienterne ved hvert månedligt opfølgningsmøde om deres drikkevaner den sidste måned.

 

 

Definition af HDD

 

 

HDD defineres som >60 g alkohol/døgn for mænd og >40 g alkohol/døgn for kvinder. Dette svarer til  et stort eller meget stort alkoholforbrug i forhold til WHO’s Drinking Risk Level (DRL)

 

 

 

Tabel 1: Effektstudier udført på nalmefen

 

Studie

Population

Alle randomiserede patienter

 

Patienter med stort eller meget stort alkoholforbrug ved randomiseringen

 

 

HDD

 

Absolut reduktion i dage korrigeret for placebogruppe

 

 

 

(CI 95 %)

TAC

 

Absolut reduktion i g/alkohol pr. dag korrigeret for placebogruppe

 

 

(CI 95 %)

 

HDD

 

Absolut reduktion i dage korrigeret for placebogruppe

 

 

 

(CI 95 %)

TAC

 

Absolut reduktion i g/alkohol pr. dag korrigeret for placebogruppe

 

 

(CI 95 %)

 

Mann K et al. 2013(4)

 

-2,3

(-3,8 ; -0,9)*

 

-11,0

(-16,8 ; -5,1)*

-3,7

( -5,9 ; -1,5)*

-18,3

(-26,9 ; -9,7)*

Gual A et al. 2013(5)

 

-1,7

(-3,1 ; -0,4)*

-4,9

(-10,6 ; 0,7)

-2,7

(-5,0 ; -0,3)*

-10,3

(-20,2 ; -0,5)*

Analyseret ved Mixed Model Repeated Measures (MMRM). *= statistisk signifikant på et 95 % signifikansniveau. HDD=heavy drinking days, TAC=Total Alcohol Consumption.

 

Placebo eller nalmefen i tillæg til en psykosocial intervention viste begge reduktion i HDDs og TAC. For henholdsvis alle randomiserede patienter og højrisikopatienter svarer reduktionen i TAC til i snit 0,5-1 genstand/dag og 0,85-1,5 genstand/dag, når der korrigeres for placebo.

 

Sensitivitetsanalyser viste, at størrelsen af den estimerede behandlingseffekt var meget påvirkelig af hvilken af seks forskellige analysemodeller, som blev anvendt til at analysere data. Begge studier var desuden præget af et stort frafald af patienter (44 % for studie 1 og 41 % for studie 2), og i begge studier er data endvidere opsamlet retrospektivt og som selvrapporteret alkoholforbrug. Resultaterne skal vurderes ud fra disse forbehold.

 

De europæiske registreringsmyndigheder (EMA) fandt at effekten af nalmefen hos den definerede målgruppe af højrisikopatienter var beskeden, men dog klinisk relevant i forhold til en samlet vurdering af nalmefens potentielle reduktion af sygdom i denne patientgruppe, og i forhold til den relative risiko for medicinske tilstande forbundet med et overdrevent alkoholindtag (1).

 

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er kvalme, svimmelhed, hovedpine og søvnforstyrrelser. I de 3 studier oplevede 74,7 % bivirkninger ved indtagelse af nalmefen, og 62,7 % af dem som fik placebo. Der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem øgning af bivirkninger ved samtidig indtagelse af alkohol og nalmefen. Bivirkningerne kan i sig selv eventuelt bidrage afholde patienter fra at indtage alkohol og derved bidrage til effekten (1).

 

Interaktioner

Der er på nuværende tidspunkt ikke påvist nogen klinisk relevant interaktion mellem ethanol og nalmefen.

 

Der er ikke udført in vivo-lægemiddelinteraktionsstudier. På baggrund af in vitro-studier kan der ikke aktuelt forventes klinisk relevante interaktioner.

 

Se endvidere interaktionsdatabasen: www.interaktionsdatabasen.dk

 

Hvis en patient i behandling med Selincro har brug for behandling med et opioid i en nødsituation, kan den dosis opioid, der er nødvendig for at opnå den ønskede virkning, være højere end normalt. Selincro skal midlertidigt seponeres 1 uge før forventet brug af opioider, f.eks. hvis der skal bruges opioidanalgetika under elektiv operation.

 

Pris

Tabel 2: Prissammenligning

 

Lægemiddel

Pakning

Pris pr pakning

Pris pr tablet

Pris pr dag

Nalmefen

28stk

tabletter a 18 mg

Kr. 1117,20

Kr. 39,90

Maks. Kr. 39,90*

Disulfiram

100 stk tabletter a 200 mg

Kr. 270,75

Kr.2,71

Kr. 2,71

Campral

96 stk

tabletter a 333 mg

Kr. 270,00

Kr. 2,81

Kr. 16,89

Naltrexon

28 stk

tabletter a 50 mg

Kr. 407,80

Kr. 14,56

Kr. 14,56

 

Priser per 30/9 2013- 13/10 2013. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk

 

Der er ikke generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til Selincro, men der kan søges enkelttilskud (9)

 

*Behandlingen er p.n., og det kan derfor være vanskeligt at angive ”pris pr. dag” for nalmefen.

 

 

Produktresumé

Produktresuméet for Selincro kan findes her

 

Kontaktperson på IRF

Kontaktperson på IRF vedrørende Selincro: farmaceut, ph.d. Søren Ilsøe Moreno, tlf. 44 88 92 84 eller mail: sikr@dkma.dk

 

Anmeldelsen er udarbejdet af læge Louise Lauridsen, Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab, mail: lola@sst.dk

 

 

 

Referencer

  1. European Public Assessment Report (EPAR), Selincro, European Medicines Agency 2013
  2. Produktresumé, Selincro, Sundhedsstyrelsen 2013
  3. Produktresumé for Antabus, Campral og Naltrexone, Sundhedsstyrelsen 2013
  4. Mann K et al.: Extending the Treatment Options in Alcohol Dependence: A randomized Controlled Study of As-Needed Nalmefene
  5. Gual A et al: A randomized double-blind, placebo-controlled, efficacy study of nalmefene, as-needed use, in patients with alcohol dependence
  6. Brink et al.: Efficacy of As-Needed Nalmefene in Alcohol.Dependent Patients with at Least a High Drinkin Risk Level: Results from a Subgroup Analysis of Two Randomized Controlled 6-month studies
  7. Rehm J, Roerecke M.; Reduction of Drinking in Problem Drinker and All-Cause Mortality
  8. www.medicinpriser.dk
  9. Afgørelse om generelt og generelt klausuleret tilskud til Selincro, Sundhedsstyrelsen

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 9. marts 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top