Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Revitelle (bilastin)

Print

Revitelle (bilastin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Revitelle (bilastin) er en non-sederende histaminantagonist med overvejende H1-receptoraffinitet. Bilastin er godkendt til symptomatisk behandling af allergisk rinokonjunktivitis samt urticaria hos unge og voksne. Effekten og bivirkningerne er på niveau med de øvrige markedsførte non-sederende antihistaminer. De hyppigste bivirkninger er: hovedpine, døsighed og mathed. Da absorptionen af bilastin nedsættes ved fødeindtagelse skal tabletten indtages forskudt i forhold til måltider. Bilastin frarådes ved samtidig administration af p-glykoproteinhæmmere til patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion.

 

IRF anbefaler at sæsonbetinget og helårs rinokonjunktivitis samt urticaria hos unge og voksne fortsat behandles med den billigste af følgende non-sederende histaminantagonister: acrivastin, cetirizin, desloratadin, fexofenadin eller levocetirizin.

Revitelle blev markedsført den 21. januar 2013, og der kan på nuværende tidspunkt søges om enkelttilskud.

Baggrund

Bilastin er en ny langtidsvirkende non-sederende (2. generation) histaminantagonist med overvejende H1-receptoraffinitet uden affinitet for muskarine receptorer. Virkningsmekanismen for bilastin er den samme som for de øvrige non-sederende antihistaminer. er godkendt til symptomatisk behandling af allergisk betinget rinokonjunktivitis både sæsonbetinget og helårs samt urticaria hos unge og voksne (12 år og derover). Den anbefalede dosis er en tablet à 20 mg dagligt uanset indikation, nyre- og leverfunktion. Bilastin skal indtages forskudt i forhold til måltider. (1) Virkningen sætter ind ca. 1 time efter indtagelse.(2) Virkningsvarigheden af en enkelt tablet er 24 timer.(1) I et randomiseret studie påvirkede bilastin i doseringen 20 til 40 mg daglig ikke evnen til at køre bil, hverken ved enkel eller gentagen dagligdosering. (3) Bilastin anvendt som monoterapi i dosering 20 mg til 100 mg forlængede ikke QTc intervallet.(4;5)

 

Af eksisterende aktuelt rekommanderet non-sederende behandlingsalternativer til Bilastin er: Acrivastin, cetirizin, fexofenadin og levocetirizin. (6) For ebastin og loratadin gælder at de metaboliseres via CYP3A4 hvorfor de har øget interaktionsrisko og dermed også muligheden for potentielt at inducere QT-forlængelse og kardiale arytmier.(6)

Effekt

I de randomiserede studier af sæsonbetinget og helårs rinokonjunktivitis vurderes effekten primært ved forskellen i AUC (arealet under kurven) for den totale symptom score (TSS) for hele behandlingsperioden mellem bilastin, aktiv komperator og placebo. TSS for rinokonjuctivitis er et sammensat endepunkt bestående af den narsale (NSS) og non-narsale symptom score (NNSS). Endepunktet opfylder det Europæiske lægemiddelagenturs (EMAs) krav for vurdering af lægemidler til rinokonjunktivitis. Et enkelt studie vurderer kun NNS.(2) For urticaria vurderes effekten også ved AUC for TSS dog korrigeret for baseline TSS scoren.

 

Tabel 1: Studier af sæsonbetinget rinokonjunktivitis

 

Studie

Primært endepunkt

Behandling (n)

Outcome(95% CI)

Reference

1

(14 dage)

AUC for TSS i behandlingsperioden

Bilastin 20 mg (233)

Desloratadin 5mg (242)

Placebo (245)

98,4 (90,9;105,9)

100,5 (93,6;107,4)

118,4 (110,5;126,3)*

(8)

2

(14 dage)

AUC for TSS i behandlingsperioden

Bilastin 20 mg (216)

Cetrizin 10 mg (225)

Placebo (205)

76,5 (70,2;82,8)

72,3 (66,2;78,4)

100,6(93,9;107,5)*

(9)

 

3†

(2 dage)

NNS

Bilastin 20 mg (74)

Cetrizin 10 mg (68)

Fexofenadin 120 mg (70)

Placebo (70)

111,2 (102,7;119,6)

107,5 (98,5;116,5)

113,6 (104,6;122,6)

133,6 ± (124,3;142,8)*

(2)

 

Studier af helårs rinokonjunktivitis

4

(28 dage)

AUC for T6SS i behandlingsperioden

Bilastin 20 mg (214)

Cetrizin 10 mg (217)

Placebo (219)

184,6 (172,1;197,1)

182,7 (170,8;194,6)

196,8 (185,4;208,2)**

(10)

TSS: Total Symptom Score. T6SS: Total Symptom Score fordelt på 6 underpunkter.  n: antal patienter. †: Provokationsstudie med græspollen, patienterne er deres egen kontrol i de forskellige studie-arme. * Signifikant forskel for bilastin vs. aktiv komperator/placebo. NNS: Nasal Symptom Score, evaluerer graden af nasal kløe, obstruktion og sekret samt nys. ** Signifikant forskel for bilastin vs. placebo i post-hoc analyse for den europæiske patient kohorte.

 

Tabel 2: Studier af kronisk urticaria

 

Studie

Primært endepunkt

Behandling(n)

Outcome (95% CI)

Reference

5†

(28 dage)

AUC for TSS i behandlingsperioden justeret for baseline TSS

Bilastin 20 mg (173)

Levocetrizin 5 mg (165)

Placebo (184)

-115,2 (-124,0; -106,5)

-126,5 (-134,6;-118,4)

-81,5(-90,2;-72,1)*

(11)

† Alder 18-70. * Signifikant forskel for bilastin vs. placebo.

Bivirkninger

Tabel 3: Rapporterede bivirkninger i de randomiserede studier.

 

Studie

Andel af patienter der oplevede:

mindst 1 bivirkning (%)

specifikke bivirkninger (%)

udgik af studiet (%)

Bilastin

Komperator

Placebo

Bilastin

Komperator

Placebo

Bilastin

Komperator

Placebo

1

28,3

32,6

25,3

Hovedpine:12,0

Døsighed:3,9

Mathed:2,6

Hovedpine:11,2

Døsighed:3,7

Mathed:1,2

Hovedpine:10,2

Døsighed:2,4

Mathed:2,4

<1

<1

2

2

24,7

36,0

29,6

Hovedpine:10,6

Døsighed:1,8

Mathed:0,4

Hovedpine:8,3

Døsighed:7,5†

Mathed:4,8†

Hovedpine:13,7

Døsighed:2,2 Mathed:3,1

<1

0

1,3

4

-

-

-

Hovedpine:10,7

Døsighed:3,7

Mathed:2,8

Svimmelhed:0,9

Nasopharyngitis:1,4

Øget appetit 1,4

Hovedpine:5,1

Døsighed:6,9

Mathed:0,9

Svimmelhed:0,5

Nasopharyngitis:0

Øget appetit 0

Hovedpine:13,7

Døsighed:3,2 Mathed:1,4

Svimmelhed:4,6

Nasopharyngitis:0,9

Øget appetit 0,9

5,4

4,1

6,8

5

35,8

37,0

29,9

Hovedpine:13,9

Døsighed:5,8

Hovedpine:15,8

Døsighed:6,7

Hovedpine:12,0

Døsighed:3,3

8,7

9,0

19,0

† Signifikant forskel for bilastin vs. aktiv komperator.


De randomiserede undersøgelser viser at bilastin er effektiv i forhold til placebo. Der kunne ikke påvise effektforskel i forhold til de aktive komperatorer. Det vurderes at bivirkningsprofilen for bilastin samlet set er på niveau med de øvrige non-sederende antihistaminer.

Interaktioner

Interaktion med fødevare og grapefrugtjuice:

 

Absorptionen af bilastin nedsættes 30% ved indtagelse af føde eller grapejuice. Bilastin er et substrat for OATP1A2, en optagstransportør, som grapefrugt hæmmer. Andre OATP1A2 hæmmere fx ritonavir eller rifampicin kan derfor potentielt også nedsætte plasmakoncentrationen af bilastin. (1) Bilastin skal indtages en time før eller to timer efter indtagelsen af føde eller juice.

 

Interaktion med P-glycoprotein:


Bilastin er substrat for p-glycoprotein, men metaboliseres ikke og udskilles derfor uomdannet primært via urin. Bilastin interagerer med ketoconazol, erythromycin og diltiazem, tre klassiske p-glycoprotein hæmmere, hvorved bilastin absorptionen fra tarmen øges. Andre lægemidler som er substrater for eller hæmmere af P-glykoprotein må derfor tilsvarende forventes at øge plasmakoncentrationen af bilastin. (1) Ved et QTc-studie, hvor ketokonazol og bilastin blev administreret samtidig, oversteg øvre del konfidensintervallet den maximalt tilladte QTc forlængelse på 10 ms. (5) Derfor frarådes bilastin ved samtidig administration af p-glykoproteinhæmmere til patienter med moderat til stærk nedsat nyrefunktion.

Pris

Acrivastin, cetirizin og fexofenadin er håndkøbsmedicin og dermed uden fast pris. Desloratadin fås både i håndkøb og på recept. Bilastin og levocetirizin fås kun på recept.

 

Tabel 4: Prissammenligning mellem bilastin og relevante receptpligtige behandlingsalternativer i doser

 

Lægemiddel

Daglig dosis

Pakning

Pris pr. dosis

Bilastin

20 mg

30 stk.

Kr. 4,18

Desloratadin

5 mg

100 stk.

Kr. 0,74

Levocetirizin

5 mg

100 stk.

Kr. 0,51

 

Priser pr. 18. marts – 31. marts 2013. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk.

Produktresumé

Produktresuméet for Revitelle kan findes her.

 

 

Kontaktperson på IRF
IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk


Institut for Rationel Farmakoterapi 31. marts 2013.

Referencer

 1. Produktresume, Revitelle, Sundhedsstyrelsen. 2013. Ref Type: Online Source
 2. Horak F, Zieglmayer P, Zieglmayer R, Lemell P. The effects of bilastine compared with cetirizine, fexofenadine, and placebo on allergen-induced nasal and ocular symptoms in patients exposed to aeroallergen in the Vienna Challenge Chamber. Inflamm Res 2010 May;59(5):391-8.
 3. Conen S, Theunissen EL, Van Oers AC, Valiente R, Ramaekers JG. Acute and subchronic effects of bilastine (20 and 40 mg) and hydroxyzine (50 mg) on actual driving performance in healthy volunteers. J Psychopharmacol 2011 November;25(11):1517-23.
 4. Graff C, Struijk JJ, Kanters JK, Andersen MP, Toft E, Tyl B. Effects of bilastine on T-wave morphology and the QTc interval: a randomized, double-blind, placebo-controlled, thorough QTc study. Clin Drug Investig 2012 May 1;32(5):339-51.
 5. Tyl B, Kabbaj M, Azzam S, Sologuren A, Valiente R, Reinbolt E et al. Lack of significant effect of bilastine administered at therapeutic and supratherapeutic doses and concomitantly with ketoconazole on ventricular repolarization: results of a thorough QT study (TQTS) with QT-concentration analysis. J Clin Pharmacol 2012 June;52(6):893-903.
 6. Den Nationale Rekommandationsliste, IRF, baggrundsnotat for R06: Antihistaminer til systemisk brug. http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/aandedraetsorganer/atc-gruppe_r06_96_antihistaminer.htm . 2013. Ref Type: Online Source
 7. Yamada S, Yasui-Furukori N, Akamine Y, Kaneko S, Uno T. Effects of the P-glycoprotein inducer carbamazepine on fexofenadine pharmacokinetics. Ther Drug Monit 2009 December;31(6):764-8.
 8. Bachert C, Kuna P, Sanquer F, Ivan P, Dimitrov V, Gorina MM et al. Comparison of the efficacy and safety of bilastine 20 mg vs desloratadine 5 mg in seasonal allergic rhinitis patients. Allergy 2009 January;64(1):158-65.
 9. Kuna P, Bachert C, Nowacki Z, van CP, Agache I, Fouquert L et al. Efficacy and safety of bilastine 20 mg compared with cetirizine 10 mg and placebo for the symptomatic treatment of seasonal allergic rhinitis: a randomized, double-blind, parallel-group study. Clin Exp Allergy 2009 September;39(9):1338-47.
 10. Sastre J, Mullol J, Valero A, Valiente R. Efficacy and safety of bilastine 20 mg compared with cetirizine 10 mg and placebo in the treatment of perennial allergic rhinitis. Curr Med Res Opin 2012 January;28(1):121-30.
 11. Zuberbier T, Oanta A, Bogacka E, Medina I, Wesel F, Uhl P et al. Comparison of the efficacy and safety of bilastine 20 mg vs levocetirizine 5 mg for the treatment of chronic idiopathic urticaria: a multi-centre, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Allergy 2010 April;65(4):516-28.

 


 

Siden sidst opdateret: 9. april 2014 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top