Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Resolor (prucaloprid)

Print

Resolor (prucaloprid)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Resolor (prucaloprid) er en serotonin-receptor-agonist (5-HT4), som er indiceret til symptomatisk behandling af kronisk obstipation hos kvinder, der ikke opnår tilstrækkelig lindring med laksantia. Doseringen er 2 mg en gang dagligt. Prucaloprid er ikke klassificeret som laksantia (A06), men tilhører lægemidler til behandling af funktionelle mave/tarm lidelser (A03).

 

Effekten er påvist i 3 placebo-kontrollerede kliniske studier af 12 ugers varighed hos patienter med kronisk obstipation, primært kvinder med et tidligere laksantiaforbrug. Efter 12 ugers behandling oplevede signifikant flere patienter i behandling med prucaloprid sammenlignet med placebo en forbedring af afføringsmønsteret og livskvaliteten.

 

De hyppigste bivirkninger er hovedpine og gastrointestinale symptomer.

 

Det er IRF´s samlede vurdering, at Resolor (prucaloprid) ingen plads har i behandlingen af kronisk obstipation hos kvinder. Langtidseffekten og bivirkningsprofilen, særligt evt. kardiovaskulære bivirkninger, er utilstrækkeligt beskrevet.

Resolor (prucaloprid) blev markedsført 1. oktober 2012,og der ydes hverken generelt eller klausuleret tilskud til lægemidlet.

 

Baggrund

Prucaloprid er en selektiv serotonin-receptor-agonist (5-HT4), hvis virkning sandsynligvis kan tilskrives en receptorpåvirkning i tarmen, der fremmer tarmmotiliteten. Den godkendte indikation er symptomatisk behandling af kronisk obstipation hos kvinder, der ikke opnår tilstrækkelig lindring med laksantia. Doseringen er 2 mg en gang dagligt (1).

 

Den orale biotilgængelighed af prucaloprid er > 90 % og en stor del af stoffet udskilles uomdannet i urinen (ca. 60 %). Ved behandling af patienter > 65 år og patienter med svært nedsat nyrefunktion eller svært nedsat leverfunktion er dosis 1 mg dagligt (1).

Da den farmakologiske virkning af prucaloprid foregår på receptorniveau i tarmvæggen og virkningen af laksantia tilskrives påvirkning af tarmindholdet, er en direkte sammenligning ikke umiddelbart relevant.

Prucaloprid er det eneste tilgængelige produkt i Danmark, der virker på serotonin-receptorerne og har indikationen kronisk obstipation. Produktet blev godkendt i EU i oktober 2009.

I 2002 blev en anden serotonin-receptor-agonist (5-HT4), tegaserod, godkendt af FDA til behandling af kronisk obstipation. Produktet blev afregistreret i 2007 på grund af en øget forekomst af kardiovaskulære hændelser (2). Tegaserod er ikke blevet godkendt i EU.

 

Da evidensen for anvendelse af de almindelige laksantia er sparsom, anbefales som primære tiltag kostomlægning, væske, motion og fornuftige defækationsvaner. Ved behov for laksantia anbefales generelt osmotisk virkende laksantia, hvor magnesiumoxid er 1. valg (3).

 

Effekt

Effekten af prucaloprid er undersøgt i 3 identiske randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede multicenterstudier af 12 ugers varighed (4, 5, 6). Studierne blev gennemført i perioden fra 1998-1999. Patienterne blev randomiseret til behandling med 2 mg prucaloprid x 1, 4 mg prucaloprid x 1 eller placebo. Inklusionkriteriet var svær kronisk obstipation defineret som 2 eller derunder spontane, fuldstændige afføringer (Spontaneous Complete Bowel Movements)/uge i mindst 6 måneder før inklusion. Det primære effektmål var andelen af patienter, der opnåede 3 eller flere SCBM pr. uge over en periode på 12 uger. Et af de sekundære effektmål var behandlingens påvirkning af livskvaliteten bedømt ved hjælp af PAC-QOL (Patient Assessment of Constipation Quality of Life).

 

I de 3 studier indgik i alt 1.924 patienter, hvoraf 640 patienter fik 2 mg prucaloprid, 639 patienter fik 4 mg prucaloprid og 645 fik placebo. Af de 1.279 patienter behandlet med prucaloprid 2 mg eller 4 mg var 1.124 kvinder og 155 mænd. Omkring 85 % af patienterne var før inklusion i behandling med laksantia (7).

 

Efter 12 uger viste poolede data fra de 3 studier, at signifikant flere patienter i behandling med 2 mg prucaloprid eller 4 mg prucaloprid sammenlignet med placebo havde opnået 3 eller flere SCBM/uge, (23.6% eller 24,6% versus 11,3%) (7).

PAC-QOL, der er et valideret spørgeskema, viste efter 12 uger, at andelen af patienter, der opnåede en stigning på 1 eller derover (klinisk betydende), var signifikant forskellig fra placebo. Prucaloprid 2 mg (44,0 %) og prucaloprid 4 mg (43,3%) versus placebo (22,2%) (7).

 

Data fra de kliniske studier viser, at dosisøgning til 4 mg ikke er mere effektiv. Der er meget begrænsede data tilgængelige for en behandlingsvarighed udover 12 uger (1,8).

 

Bivirkninger

I kliniske studier, inklusiv ovennævnte 3 studier, har Prucaloprid, 2 mg eller 4 mg, været anvendt oralt til ca 2.700 patienter med kronisk obstipation, hovedsagligt kvinder. De hyppigst rapporterede bivirkninger, i de kliniske studier, var hovedpine og gastrointestinale symptomer (abdominalsmerter, kvalme eller diaré), der forekom hos ca. 20% af patienterne. Bivirkningerne optrådte især i starten af behandlingen og var ofte forbigående (1).

 

Da prucaloprid primært skulle påvirke (5-HT4) receptoren, anføres dette som værende en forklaring på, hvorfor produktet muligvis har en bedre kardiovaskulær profil end andre lignende produkter ex. tegaserod (5). Grundet det begrænsede antal behandlede patienter, i de kliniske studier, er bivirkningsprofilen utilstrækkeligt beskrevet, og der afventes yderligere bivirkningsdata (7).

 

Interaktioner

Der er fundet en 30 % forøgelse af plasmakoncentrationen af erythromycin ved samtidig administration af prucaloprid (1). 

 

Pris

Lægemiddel

 

Form

Pakning

Pakningspris

Daglig dosis

Pris pr dag

Resolor

(prucaloprid)

Filmovertrukne tabletter, 1 mg

 

28 stk. (blister)

448,50

1 mg x 1

16,02

Resolor

(prucaloprid)

Filmovertrukne

Tabletter, 2 mg

 

28 stk.

(blister)

679,00

2 mg x 1

24,25

Priser pr. 15. oktober – 28. oktober 2012. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk.

 

Produktresumé

Produktresuméet for Resolor kan findes på Sundhedsstyrelsens/EMAs hjemmeside.

 

 

Kontaktperson på IRF
IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk


Institut for Rationel Farmakoterapi 12. november 2012

  

Referencer 

  1. Produktresumé for Resolor (prucaloprid), Sundhedsstyrelsen/EMA. Okt. 2012.
  2. FDA’s hjemmeside
  3. Nationale Rekommandationsliste, baggrundsnotat, afføringsmidler (A06). 2009.
  4. Tack J, van Outryve M, Beyens G et al. Prucalopride (Resolor) in the treatment of severe chronic constipation in patients dissatisfied with laxatives. Gut 2009 58:357-365.
  5. Camilleri M, Kerstens R, Rykx A, Vandeplassche L. A Placebo-Controlled Trial of Prucalopride for Severe Chronic Constipation. N Engl J Med 2008;358:2344-54.
  6. Quigley EMM, Vandeplassche L, Kerstens R, Ausma J. Clinical trial: the efficay, impact on quality of life, and safety and tolerability of prucalopride in severe chronic constipation – a 12-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:315-328.
  7. CHMP assessment report for Resolor (2009). EMA’s hjemmeside.
  8. Camilleri M, van Outryve MJ, Beyens G, Kerstens R, Robinson P, Vandeplassche L. Clinical trial: the efficacy of open-label prucalopride treatment in patients with chronic constipation – follow-up of patients from pivotal studies.

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 9. april 2014 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top