Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Requip Depot, depottabletter (ropinirol)

Print

Requip Depot, depottabletter (ropinirol)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel

 


Parkinsonisme behandles mest effektivt med levodopa. Endvidere er udviklet dopamin-agonister, som i sygdommens tidlige stadier kan anvendes som monoterapi, og udskyde behandlingsstart med levodopa, ligesom dopamin-agonister senere i forløbet kan forbedre behandlingen med levodopa.

 

Dopamin-agonisterne omfatter:

 

  • Ergotaminderivaterne: bromokriptin, pergolid, kabergolin og ikke-ergotaminderivaterne: apomorfin, pramipexol og ropinirol.
  • Endvidere behandles parkinsonisme med antikolinergika, MAO-B hæmmer, COMT-hæmmere samt flere nyere præparater.

Konklusion

Requip (ropinirol) er hidtil forhandlet som filmovertrukne tabletter 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg og 5 mg, som skal doseres 3 gange dgl.

 

Ropinirol er nu kommet som depottabletter, som forhandles som 2 mg, 4 mg og 8 mg depottabletter, som skal doseres 1 gang dgl.

 

Det vil forbedre compliance at anvende et depotpræparat, som skal anvendes 1 gang dgl. i stedet for 3 gange dgl., ligesom optitreringen vil forenkles.

 

Der er ikke foretaget sammenlignende undersøgelser af dopamin-agonisterne. Resultaterne fra en sammenlignende undersøgelse mellem Requip og Requip Depot  har vist, at Requip Depot var non-inferior til Requip filmovertrukne tabletter (1).

 

Baggrund

Ropinirol som filmovertrukne tabletter skal tages 3 gange dgl., fortrinsvis sammen med mad for at forbedre gastrointestinal tolerance. Efter den initiale titrering kan ugentlige forøgelser på 0,5 til 1 mg 3 gange dgl. af ropinirol gives. Terapeutisk effekt af ropinirol forventes mellem 3 og 9 mg/dag. Hvis symptomatisk kontrol ikke opnås eller opretholdes, kan ropinirol dosis øges til 24 mg/dag.

 

Ropinirol er nu kommet som depottabletter, som forhandles som 2 mg, 3 mg, 4 mg og 8 mg depottabletter.

 

Den initiale dosis af ropinirol depottabletter er 2 mg 1 gang dgl. i den første uge. Dosis øges til 4 mg 1 gang dgl. fra 2. behandlingsuge. Terapeutisk respons kan ses ved en dosis på 4 mg 1 gang dgl.

 

Det anbefales, at dosis vedligeholdes på den laveste dosis af ropinirol depottabletter, som giver symptomatisk kontrol.

 

Såfremt patienten på 2 mg dgl. oplever generende bivirkninger, kan man skifte til behandling med filmovertrukne tabletter i en lavere dosering med 3 doser dgl.

 

Hvis 4 mg dgl. ikke giver tilstrækkelig symptomatisk kontrol, kan den daglige dosis øges med 2 mg om ugen op til 8 mg ropinirol 1 gang dgl. Såfremt der fortsat ikke er symptomatisk kontrol, kan dosis øges med 2 til 4 mg hver 2. uge eller med længere interval. Den maksimale dosis af ropinirol depottabletter er 24 mg.

 

Hvis behandlingen afbrydes, må man genoptage behandlingen ved dosis-titrering.

 

Når ropinirol depottabletter gives som tillægsbehandling til levodopa, kan den samtidige dosis levodopa reduceres gradvist afhængig af klinisk respons.

 

Som ved andre dopamin-agonister skal ropinirol behandling udtrappes gradvist over en periode på 1 uge.

 

Skift fra filmovertrukne ropinirol tabletter til depottabletter kan foregå fra den ene dag til den anden (2). Dosis af Requip Depot depottabletter baseres på den totale daglige dosis af Requip filmovertrukne tabletter, som patienten fik.

 

Ropinirol depottabletter bør ikke anvendes til personer under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning, ligesom der ikke foreligger tilstrækkelige data om brugen af ropinirol hos gravide.  Hos ammende mødre kan det hæmme mælkeproduktionen.

 

Ropinirol er kontraindiceret hos personer med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearence <30 ml/min) og ved nedsat leverfunktion.

 

Effekt

Ropinirol er et ikke-ergotamin derivat, en D2/D3 dopamin-agonist, som stimulerer striatale dopamin receptorer.

 

Ropinirol udøver sin effekt i hypotalamus og hypofysen ved at hæmme sekretionen af prolaktin.

 

Ropinirols biotilgængelighed er ca. 50 % (95 % CI 36-57 %).

 

Farmakokinetiske undesøgelser har vist, at Requip Depot depottabletter giver en jævn plasmakoncentration over 24 timer. AUC og Cmin er ens for depotpræparatet og de filmovertrukne tabletter, og Cmax er lidt lavere (~12 %) for depotpræparatet end for filmovertrukne tabletter (2).

 

Fødeindtagelse havde ingen signifikant effekt på absorptionen (2).

 

Ropinirols plasma proteinbinding er 10-40 %.

 

Ropinirol omdannes ved CYP1A2 metabolisme, og metabolitterne udskilles hovedsagelig i urinen.

 

Ropinirol har en halveringstid på omkring 6 timer.

 

Det er i flere undersøgelser vist, at ropinirol depot bedrede tilstanden hos patienter med parkinsonisme, som ikke var optimalt behandlede med levodopa. Der blev påvist bedring af såvel motoriske som ikke-motoriske symptomer, og dosis af levodopa kunne nedsættes i behandlingsgruppen (3).

 

Bivirkninger

I en undersøgelse af 327 patienter i behandling med ropinirol blev der rapporteret om bivirkninger hos 7,7 % af patienterne (4).

Bivirkninger ved ropinirol:

  • Meget almindelig (≥1/10): Somnolens, dyskinesi, kvalme, synkope.
  • Almindelige (≥1/100 til <1/10): Hallucinationer, hypotension, forstoppelse, perifert ødem, opkastning, halsbrand, mavesmerter, svimmelhed.
  • Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100): Pludselig indtræden af søvn, psykotiske reaktioner.

I en undersøgelse af 929 patienter, som blev behandlet med dopamin-agonister rapporteredes om ukontrollerbar søvn (5). Patienter i behandling med pramipexol, ropinirol, eller pergolide fik næsten 3 gange så hyppigt episoder med ukontrollerbar søvn som patienter i behandling med andre anti-parkinsonmidler (odds ratio, 2.8; 95 % CI 1.8-4.2).

 

Endvidere er rapporteret om sygelig, impulsstyret adfærd fx sygelig spilletrang og hyperseksualitet i post marketing undersøgelser.

 

Genotoksitet er ikke observeret i sædvanlige in vitro og in vivo undersøgelser.

 

Der er ikke evidens for carcinogen effekt hos mus og rotter.

 

Interaktioner

Neuroleptika og andre centralt aktive dopamin antagonister som sulpirid og metoclopramid kan mindske effekten af ropinirol.

 

Forøgede plasmakoncentrationer af ropinirol er set hos patienter i behandling med høje doser østrogen.

 

Ropinirol metaboliseres af cytrokrom P450 enzymet CYP1A2. Stoffer, der hæmmer CYP1A2 som ciprofloxacin, enoxacin og fluvoxamin kan tænkes at øge plasmakoncentrationen af ropinirol.

 

Pris (28. februar 2008)

  Pris pr. tablet Pris DDD
Ropinirol depot 2 mg  11,93 kr. ved 84 stk 36,14 kr
Ropinirol depot 4 mg 22,57 kr. ved 84 stk 34,04 kr
Ropinirol depot 8 mg  42,80 kr. ved 84 stk 32,19 kr
     
Ropinirol (Requip) 0,25 mg 2,18 kr ved 84 stk 55,29 kr
Ropinirol (Requip) 0,25 mg 2,09 kr ved 210 stk 51,46 kr
Ropinirol (Requip) 0,5 mg 4,26 kr ved 21 stk 56,46 kr
Ropinirol (Requip) 1 mg 6,52 kr ved 84 stk 39,89 kr
Ropinirol (Requip) 2 mg 11,92 kr ved 84 stk 36,14 kr
Ropinirol (Requip) 5 mg 23,52 kr ved 84 stk 28,38 kr
     
Bromokriptin  2,5 mg 4,27 kr. ved 105 stk 64,53 kr
Bromokriptin  5 mg 7,45 kr. ved 100 stk 59,60 kr
     
Pergolid 0,25 mg 4,91 kr.  ved 100 stk 58,96 kr
Pergolid 1 mg 11,16 kr. ved 100 stk 31,14 kr
     
Kabergolin 1 mg 15,74 kr. ved 30 stk 47,21 kr
Kabergolin 2 mg 23,86 kr  ved 30 stk 35,79 kr
Kabergolin 4 mg 58,67 kr  ved 15 stk 44,00 kr
     
Pramipexol 0,088 mg 4,22 kr. ved 30 stk 84,40 kr
Pramipexol 0,18 mg 6,83 kr.ved 100 stk 68,28 kr
Pramipexol 0,35 mg 13,47 kr.ved 100 stk 67,34 kr
Pramipexol 0,7 mg 24,28 kr.ved 100 stk 60,63 kr

 

Endvidere forhandles Adartrel (ropinirol) – til behandling af restless legs syndrom - i samme tabletstørrelser som Requip og til stort set samme pris.

 

Der er i skemaet ikke taget højde for nøjagtige ækvivalente doser af dopamin-agonister.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Grosset K, Needleman F, Macphee G, Grosset D. Switching from ergot to nonergot dopamine agonists in Parkinson's disease: a clinical series and five-drug dose conversion table. Mov Disord. 2004;19:1370-4.
  2. Tompson DJ, Vearer D. Steady-state pharmacokinetic properties of a 24-hour prolonged-release formulation of ropinirole: Results of two randomized studies in patients with Parkinson's disease. Clin Ther. 2007;29:2654-66.
  3. Pahwa R, Stacy MA, Factor SA, Lyons KE, Stocchi F, Hersh BP, Elmer LW, Truong DD, Earl NL; EASE-PD Adjunct Study Investigators. Ropinirole 24-hour prolonged release: randomized, controlled study in advanced Parkinson disease. Neurology. 2007;68:1108-15.
  4. Buchwald B, Angersbach D, Jost WH. Improvements in motor and non-motor symptoms in parkinson patients under ropinirole therapy. Fortschr Neurol Psychiatr. 2007;75:236-41.
  5. Avorn J, Schneeweiss S, Sudarsky LR, Benner J, Kiyota Y, Levin R, Glynn RJ. Sudden uncontrollable somnolence and medication use in Parkinson disease. Arch Neurol. 2006;63:467.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top