Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Qlaira (østradiolvalerat+dienogest)

Print

Qlaira (østradiolvalerat+dienogest)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Qlaira er en ny p-pille af sekvenstypen, som indeholder naturligt østrogen (østradiovalerat) kombineret med gestagenet dienogest. Både den antikonceptive effekt og arten og hyppigheden af bivirkninger synes at ligge på linje med andre p-piller.


Det er ikke dokumenteret, at naturligt østrogen gør nogen positiv forskel i forhold til p-piller, som indeholder det syntetiske ætinyløstradiol. Tværtimod er det tidligere vist, at østradiolvalerat resulterer i flere blødningsproblemer, når det gives i en kontinuerlig dosis. Sekvensprincippet i Qlaira er anvendt med henblik på at minimere blødningsproblemerne, som ses ved kontinuerlig behandling. I det eneste sammenlignende studie findes signifikante, om dog små, forskelle i withdrawal bleedings ("normale" menstruationer) til fordel for den aktive komparator - en monofase-pille med 20 μg ætinyløstradiol og 100 μg levonorgestrel.

Prisen er væsentlig højere end de billigere og mindst lige så gode alternativer. I det hele taget er det svært at få øje på, hvad man får for den højere pris. Alene vejledningen i, hvordan en glemt p-pille skal håndteres synes meget besværlig, idet den afhænger i hvilken del af cyklus pillen måtte være glemt. IRF mener derfor ikke Qlaira bør anvendes rutinemæssigt.

Qluira blev markedsført d. 24. august 2009.

Baggrund

Qlaira er en ny flerfase p-pille, der adskiller sig fra andre p-piller ved at indeholde naturligt østrogen i form af østradiolvalerat kombineret med gestagenet dienogest (et 1. generationsgestagen med mulig anti-androgen virkning). Kombinationen af de to indholdsstoffer har indtil 13.7.2009 været markedsført i form af en fast kombination af østradiolvalerat 2 mg og dienogest 2 mg (Climodien®) indiceret til postklimakteriel hormonsubstition. Den antikonceptive virkningsmekanisme for Qlaira er den samme som for øvrige p-piller bestående af ovulationshæming, ændringer i cervikalsekretet og i endometriet.

De senere års introduktion af lavdosis monofasepræparater har mindsket betydningen af flerfase præparaterne, men med Qlaira introduceres det igen i en 4-faseform:

Dag Østradiolvalerat Dienogest
1-2 3 mg -
3-7 2 mg 2 mg
8-24 2 mg 3 mg
25-26 1 mg -
27-28 (placebo) - -

 

Østradiolvalerat omsættes til 17β-østradiol, der er identisk med det endogent producerede. Det gennemsnitlige indhold i sekvenspillen svarer til 10-20 μg ætinyløstradiol. Problemet med anvendelse af naturligt østrogen i mono- og bifasiske p-piller har hidtil været blødningsproblemer i form af meno-metroragi og gennembrudsblødninger. Det problem søges løst ved anvendelse af denne 4-fasebehandling med østrogen-decrescendo og dienogest-crescendo. For at finde vej gennem denne cyklus har tabletterne i de 4 faser forskellige røde og gule farver, og de 2 uden inaktivt stof er hvide.
 

Effekt

Effekten i form af Pearls Index (antal graviditer per 100 kvinder per år) blev estimeret ved at poole data fra et ukontrolleret og et randomiseret studie, hvor hhv. 1.377 og 399 kvinder blev behandlet med Qlaira. Data blev poolet for at opnå statistisk sikkerhed.


Pearlindex fandtes til 0,65 i hele gruppen og 0,87 hos de 18-35 årige med øvre 95% konfidensgrænse på henholdsvis 1,11 og 1,52. Det justerede Pearlindex (justeret for metodefejl ved p-pilleindtagelsen) er 0,30 henholdsvis 0,37 med øvre konfidensgrænser på henholdsvis 0,66 og 0,85. Resultaterne opfylder således kravet til Pearls Index (<1) og svarer nogenlunde til sikkerheden for andre kombinations p-piller, omend der ikke foreligger direkte sammenlignende studier.

Cyklus og blødningskontrol er undersøgt i et randomiseret dobbeltblindet (dobbelt-dummy) studie (1), som omfattede 798 kvinder i alderen 18-50 år randomiseret til enten Qlaira eller en kombinations-monofase-p-pille indeholdende 20 μg æthinyløstradiol og 100 μg levonorgestrel. Den aktive komparator er ikke markedsført i Danmark. Der er lignende præparater, men indeholdet af både æthinyløstradiol (30 μg) og levonorgestrel (150 μg) er højere. Præparater med 20 μg æthinyløstradiol resulterer muligvis i lidt flere blødningsurelemæssigheder end præparater med 30 μg æthinyløstradiol.

 

Cykluskontrol blev vurderet ved antallet af "normale" menstruationer (with-drawal bleedings defineret som blødning i perioden efter indtagelse af den sidste gestagenholdige pille: dag 24 for Qlaira og dag 21 for den p-pille, som blev anvendt af kontrolgruppen). I alle 7. cykli var der signifikant færre "normale" menstruationer for Qlaira (ca 80%) end for kontrolgruppen (ca 92%). Intracykliske blødninger sås ved ca. 14% behandlet med Qlaira mod ca. 11% i kontrolgruppen (NS). Antallet af dage med blødninger/blødningsepisoder var derimod marginalt, men signifkant færre med Qlaira end med kombinationspillen med æthinyløstradiol og levonorgestrel. Der var ingen forskel i kvindernes tilfredshed med de to behandlinger.

 

Bivirkninger

I det sammenlignede studie var der en trend mod flere tilfælde af brystspænding i gruppen som fik Qluira (3,3%) end i gruppen som fik mono-fasepillen med en kombination af æthinyløstradiol og levonorgestrel (1,0%), men det fremgår ikke om forskellen er signifikant. Endvidere var antallet af alvorlige bivirkninger 8 i gruppen som fik Qluira mod 3 i kontrolgruppen. Øvrige bivrkninger, som forekom hos mere end 1% var hovedpine, akne, alopecia, migræne og vægtøgning, hvor forekomsten synes på niveau med andre p-piller. 

Studiernes størrelse og varighed giver ikke mulighed for at angive risikoen for tromboemboliske lidelser, men risikoen må formodes at svare til, hvad der er kendt for de øvrige p-piller.

Interaktioner

Dienogest omsættes via cytochrom P450(CYP)3A4-systemet, hvilket betyder at andre lægemidler, der inducerer dette system, kan medføre svigt af p-pillerne.

Priser

3 måneders behandling med Qlaira koster kr. 291,60. Tl isammenlignning koster fx Lindynette i øjeblikket kr. 84,00.

 

Handelsnavn Gestagen Pris 3 mån.
Cilest norgestimat 117,20
Desorelle desogestrel 141,55
Gestinyl gestoden 118,55
Lindynette gestoden 84,00
Malonetta levonorgestrel 109,65
Novynette desogestrel 148,95
Qlaira dienogest 291,60
Trinovum norethisteron 121,95
Trimetta levonorgestrel 139,75
Yasminelle drospirenon 239,75
Yaz drospirenon 280,30

 

 

Den til enhver tid gældende pris kan ses på www.medicinpriser.dk

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

  1. Ahrendt H-A, Makalová D, Parke S et al. Bleeding pattern and cycle control with an estradiol-based oral contraceptive: a seven-cycle, randomized comparative trial of estradiol valaerate/dienogest and ethinyl estradiol/levonorgestrel 2009 in press
  2. Endrikat J, Parke S, Trummer D et al. Ovulation inhibition with four variations of a four-phasic estradiol valerate/dienogest combined oral contraceptive: results of two prospective, randomized, open label studies. Contraception 2008;78:218-25
     

Institut for Rationel Farmakoterapi, 4. september 2009 


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top