Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Procoralan (ivabradin)

Print

Procoralan (ivabradin)


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Procoralan (ivabradin) er et nyt præparat til behandling af stabil angina pectoris hos patienter med normal sinusrytme, for hvem β-blokker er kontraindiceret, eller som lider af intolerans over for β-blokkere. Procoralan repræsenterer en helt ny lægemiddelgruppe, der selektivt sænker hjertefrekvensen.

 

Effekten på udholdenhed i en arbejdstest er ikke ringere end effekten af atenolol eller amlodipin. Reduktionen i forbruget af kortvirkende nitrater er som ved brug af atenolol. Tillæg af ivabradin giver ikke yderligere gevinst til patienter, som allerede er i behandling med amlodipin. Effekten set i forhold til eller som add-on behandling til langtidsvirkende nitrater kendes ikke.

 

Den hyppigste bivirkning er synsforstyrrelser. Kardielle bivirkninger som bradykardi (dosisafhængig), ventrikulære ekstrasystoler og AV-blok ses i samme omfang som ved behandling med amlodipin og atenolol.

 

Der findes ikke tilgængelige analyser af effekten i den patientpopulation, som præparatet er godkendt til, nemlig de, som ikke tåler β-blokkere.

 

Et døgns behandling med Procoralan koster 22 kr., mod 1 kr. for atenolol eller amlodipin. Der kan søges om individuelt tilskud.

 

IRF mener, at Procoralan kun bør anvendes til patienter, der ikke kan behandles på anden vis.

 

Procoralan blev markedsført 24. april 2006.

 

Baggrund

Høj hjertefrekvens er en uafhængig risikofaktor for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet. Ivabradin repræsenterer et nyt behandlingsprincip, der selektivt og specifikt hæmmer den kardiale pacemaker ionkanalstrøm If i sinusknuden, og dermed sænker hjertefrekvensen. I de studier, der er lavet med ivabradin, har stoffet ikke påvirket blodtryk eller kontraktilitet. Ivabradin har ikke anti-arytmisk effekt. Der er set en tendens til forbedring af venstre ventrikels funktion, som vil blive undersøgt i 2 store mortalitetsstudier.

 

Effekt

Effekten af Procoralan er undersøgt over for atenolol, over for amlodipin og over for placebo som add-on terapi til patienter i behandling med amlodipin. Det primære effektmål i undersøgelserne var total excercise duration (TED) i standardiserede arbejdstests, målt ved lægemidlernes dal-niveau.

 

Virkningen efter 1 års brug er undersøgt i langtidsstudier. Effekten af ivabradin er ikke afprøvet mod langtidsvirkende nitrater, eller som add-on behandling sammen med disse.

 

Atenolol-studiet

I et non-inferiority studie blev ivabradin 7.5 mg x 2 og 10 mg x 2 sammenlignet med atenolol 100 mg x 1 efter 4 måneders behandling. Kontraindikationer for β-blokkere var et eksklusions-kriterium.

 

Var forskellen mellem ivabradins og atenolols effekter mindre end 35 sek, og lå den nedre konfidensgrænse mellem -35 og 0, var ivabradin ikke væsentligt dårligere end atenolol.

 

Forskellen mellem atenolol og ivabradin 7.5 mg var 10.3 sek (95% CI -8.3; 28.8) og mellem atenolol og ivabradin 10 mg var den 15.7 sek (95% CI -2.9; 34.3).

 

Man sammenlignede som sekundære effektmål antal anfald og forbruget af kortvirkende nitrater, begge dele baseret på patientdagbøger. Der sås en reduktion i antal anfald og nitratforbrug i alle tre grupper. Der var ingen signifikant forskel mellem grupperne.

 

Amlodipin-studiet

I et lignende studie blev ivabradin 7.5 mg x 2 og 10 mg x 2 sammenlignet med amlodipin 10 mg x 1 efter 3 måneders behandling. Hvorvidt kontraindikationer for β-blokkere også var et eksklusions-kriterium i denne undersøgelse vides ikke, da studiet ikke er publiceret.

 

Var forskellen mellem ivabradins og amlodipins effekter mindre end 30 sek., og lå den nedre konfidensgrænse mellem -30 og 0, var ivabradin ikke væsentligt dårligere end amlodipin.

 

Forskellen mellem amlodipin og ivabradin 7.5 mg var -1.79 sek. (95% CI -14.6; 11.1) og mellem amlodipin og ivabradin 10 mg var den -6.60 sek. (95% CI -19.5; 6.3).

 

I forhold til indikationen er sammenligningen med calciumantagonister mest interessant. Der foreligger ingen sammenligninger med de frekvensregulerende calciumantagonister diltiazem eller verapamil.

 

Add-on studiet

Endelig blev effekten af ivabradin 5 mg x 2 og 7.5 mg x 2 sammenlignet med placebo som add-on terapi til patienter i behandling med amlodipin efter 3 måneders behandling. Der fandtes ingen statistisk signifikant forskel i TED.

 

Langtidsstudier

Efter 1 års behandling så man stadig en reduktion i anfaldshyppighed og nitratforbrug. Der blev ikke set rebound-angina ved abrupt seponering.

 

Bivirkninger

Den hyppigst forekommende bivirkning ved brug af ivabradin var forbigående og milde synsforstyrrelser (dosisafhængig) i form af lysfænomener (phosphener). Lysfænomenerne forekom hos 10 – 12 % flere end ved behandling med amlodipin og atenolol. Kardielle bivirkninger som bradykardi (dosisafhængig), ventrikulære ekstrasystoler og AV-blok blev set i samme omfang som ved behandling med amlodipin og atenolol.

 

Procoralan kan anvendes til patienter med mild nyre- og leverpåvirkning. Der foreligger ingen data vedr. svær funktionsnedsættelse.

 

Ivabradin er indtil videre undersøgt på ca. 3000 patienter.

 

Interaktioner

Ivabradin metaboliseres via CYP3A4 og er kontraindiceret ved samtidig brug af klassiske CYP3A4 inhibitorer som azol-antimykotika, systemiske makrolidantibiotika, HIV-proteasehæmmere samt nefazodon.

 

Samtidig brug af diltiazem og verapamil anbefales ikke. Rifampicin, barbiturater, phenytoin, prikbladet perikon og grapefrugtjuice skal bruges med forsigtighed p.g.a risiko for interaktion. Ivabradin hverken hæmmer eller inducerer CYP3A4 eller andre isoenzymer af CYP systemet.

 

Pris

Priserne er pr. 24. april 2006 for den største pakning på markedet af de pågældende præparater.

 

Procoralan er 4 - 53 gange dyrere end andre midler mod angina. Procoralan er ikke generelt tilskudsberettiget, men der kan søges om enkelttilskud.

 

Præparat  Indhold  Anbefalet døgndosis  Pris pr. anbefalet døgndosis
Procoralan   Ivabradin  10 – 15 mg  21,45 kr.
Atenor   Atenolol  50 – 100 mg  0,40 – 0,75 kr.
Amlodipin "Alpharma" Amlodipin  10 mg  0,75 kr.
Isodur   Isosorbidmononitrat  60 – 120 mg  2,29 - 4,58 kr.
Cardopax   Isosorbiddinitrat  40 – 80 mg  1,54 - 3,10 kr.

 

Referencer

  1. EMEA´s Scientific Discussion: http://www.emea.eu.int/humandocs/Humans/EPAR/procoralan/procoralan.htm.
  2. Tardiff et al: Efficacy of ivabradine, a new selective If inhibitor, compared with atenolol in patients with chronic stable angina. European Heart Journal (2005) 36; 2529 – 2536.
  3. Produktresuméer Procoralan: http://www.emea.eu.int/humandocs/Humans/EPAR/procoralan/procoralan.htm.

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 1. maj 2006 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top