Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Picato (ingenolmebutat)

Print

Picato (ingenolmebutat)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Picato (Ingenol mebutat) gel er et nyt lægemiddel til lokalbehandling af non-hyperkeratotiske, non-hypertrofiske, aktiniske keratoser hos voksne.


Behandlingen er ikke direkte sammenlignet med relevante alternativer, men et Cochrane-review konkluderer, at effekten er sammenlignelig med diclofenac (Solaraze) og imiquimod (Aldara).

Prisen på Picato gel ligger på niveau med Solaraze gel, men er noget dyrere end Aldara creme, hvilket økonomisk taler for Aldara som førstevalg. Den korte behandlingstid 2 eller 3 dage med Picato mod behandlingstid på uger til måneder for Aldara og Solaraze vedkommende taler til Picatos fordel. Aktuelt har ingen af midlerne tilskud.

Valg af behandlingmetode bør altid ske efter vurdering hos dermatolog. Selv hvis læsionerne forsvinder initialt på behandling med Picato er man ikke helbredt. Fortsat kontrol af huden er nødvendig.

Picato blev markedsført d. 7. januar 2013.

Baggrund

Picato (Ingenol mebutat) gel er et nyt lægemiddel godkendt til lokalbehandling af non-hyperkeratotiske, non-hypertrofiske aktiniske keratoser hos voksne . I forvejen findes Soleraze (diclofenac) og Aldara (imiquimod).

 

Aktiniske keratoser ses meget hyppigt hos mennesker med lys hud. Prevalensen stiger fra 10 % i alderen 20-29 år til 75 % hos 80-89 årige (1). Udsættelse for stærkt sollys i flere år øger risikoen for udvikling af aktiniske keratoser.  Mere end 80 % af keratoserne forekommer på sollys eksponerede områder som hoved, hals, underarme og hænder. Solbeskyttelse er vigtigt som profylakse. Aktiniske keratoser er en premalign tilstand med risiko for udvikling af spinocellulært carcinom  (2). Skøn over risikoen  for at en aktinisk keratose udvikler sig til spinocellulært carcinom varierer fra 0,025 % til 16 % per år. (7, 8). Valg af handlingsmetode (lesion or field-directed) afhænger af læsionernes antal og lokalisation. 

 1. Læsionsrettet behandling med fotodynamisk terapi eller kryoterapi.
 2. Områderettet behandling med diclofenac,  imiquimod, eller ingenol mebutat. 

Ingenol mebutat er en diterpen ester der udvindes af saften fra planten Euphorbia peplus. Saften er i Australien anvendt som naturlægemiddel med navne som petty surge og radium weed mod hudsygdomme. Virkningsmekanismen  af ingenol mebutat er ikke fuldt kendt, det drejer sig om dels cytotoksisk virkning dels stimulation af inflammatorisk respons(3).

 

Ved behandling af læsioner i ansigt og hovedbund påsmøres gelen i styrken 0,015% en gang dagligt i 3 dage. Ved læsioner på krop og ekstremiteter behandles med 0,05% en gang dagligt i 2 dage. En tube rækker til 1 behandling af cirka 25 cm2 hud.  

Effekt

I 4 RCT studier af 2 måneders varighed er effekten af ingenol mebutats virkning på aktiniske keratoser undersøgt i forhold til vehiklet (placebo). For de patienter som remiterede komplet på den aktive behandlingen er der foretaget 12 måneders opfølgning i ukontrolleret design (4). I alle undersøgelserne blev effekten vurderet efter 57 dage på primære endepunkt: Hyppighed af komplet svind af keratosen og sekundære endepunkt: Hyppighed af delvis svind af læsionerne, defineret som > 75 % svind i antal af læsioner i det vurderede område.

 

I studierne vedrørende behandling af ansigt og hårbund med i alt 547 patienter blev huden selv-behandlet med Picato gel 0,015 % én gang dagligt 3 konsekutive dage på et areal optil 25 cm2. Se tabellen.

 

Blandt de 108 patienter med læsioner i ansigt eller hovedbund, der havde opnået komplet svind af keratoserne efter behandling med Picato var 87,2 % af læsioner fortsat væk efter 12 måneders opfølgning uden kontrolgruppe. En eller flere læsioner havde udviklet sig eller var recidiveret i det behandlede område hos 53,9 % af patienterne (95 % CI 44,6 – 63,7).

 

I studierne omhandlende behandling af krop og ekstremiteter med i alt 458 patienter blev huden selv-behandlet med Picato gel 0.05 % én gang dagligt i 2 efterfølgende dage på et areal optil 25  cm2. Se tabellen. Hos 38 aktivt behandlede patienter med læsioner på krop og ekstremtiteter, hvis læsioner var svundet helt på dag 57, fandtes efter 12 måneders opfølgning uden kontrolgruppe at 85,1 % af læsionerne var væk. En eller flere læsioner havde udviklet sig eller var kommet igen hos 50 % af patienterne (95 % CI 35,5-66,6).

 

Det er derfor vigtigt at understrege, at selv hvis læsionerne forsvinder initialt på behandling med Picato er man ikke helbredt. Fortsat kontrol af huden er nødvendig.

  

               Effekt af behandling vurderet ved komplet eller delvist svind af læsioner (poolet analyse)

Ansigt og hovedbund

Ingenol mebutat 0,015 % (n=277)

 

Vehikel (n=270)

 

Komplet svind af keratoser

42,2%

3,7 %

NNT 2,6 (P <0,001)

Delvist svind (>75 %)

63,9 %

7,4 %

 

Krop og ekstremiteter

Ingenol mebutat 0,05 % (n=226)

Vehikel (n=232)

 

Komplet svind af keratoser

34,1 %

4,7 %

NNT 3,4 (P<0,001)

Delvist svind (>75 %)

49,1 %

6,9 %

 

 

Der er ikke fundet sammenlignende studier med anden relevant behandling. Et Cochrane-review med indirekte sammeligning vurderer effekten ved risikoratio  (RR).  For overfladerettede behandlinger vurderet som komplet heling findes for:

 • Solaraze gel 3%: En RR på 2,46 (95 % CI 1.6-3.6) ud fra 3 studier med 420 deltagere.
 • Aldara creme 5 %: En RR på 7,7 (95 % CI 4,6-12,8) ud fra 9 studier med 1871 deltagere.
 • Picato gel 0,025 og 0,05 %: En RR på 4,5 (CI 2,6-7,7) ud fra 2 studier med 456 deltagere.

Cochrane studiet fandt ingen data om at de forskellige behandlingsformer reducerede hyppigheden af spinocellulært carcinom (5).

Bivirkninger

Over 95 % oplever en eller flere af bivirkninger i form rødme, afskalning, hævelse, vesikler/pustler eller sår på applikationsstedet. Bivirkningerne havde deres maximum efter en uge og var svundet efter 4 uger (4).

Mennesker, hvis hud behandles med Picato, betragtes ikke som havende risiko for systemisk påvirkning, da ingenol mebutat ikke optages i kroppen. Af forsigtighedsmæssige grunde frarådes brug af ingenol mebutat under graviditet.
Amning. Da Picato ikke absorberes i kroppen forventes ingen påvirkning af det ammede barn. Spæde bør undgå kontakt med hud, der er behandlet indenfor 6 timer. Se endvidere produktresuméet.

Interaktioner

Der er ikke foretaget interaktionsstudier. Der sker en minimal systemisk absorption af Picato. Risikoen for interaktion med systemisk optagne lægemidler betragtes som minimal (6).

Pris

Picato er noget dyrere end Aldara creme og lidt dyrere end Solaraze gel.

Patientens indsats for at gennemføre behandlingen korrekt er meget forskellig. For Picato gels vedkommende 3 dage, Aldara creme 4 uger og Solaraze 2-3 måneder.

Aldara creme påsmøres 3 gange ugentlig i 4 uger. Ved manglende effekt kan ny behandlingsperiode gennemføres, dog 4 ugers pause mellem behandlingerne.

Solaraze gel påføres 2 gange dagligt i 2-3 måneder, højst 8 gram gel dagligt.

Da Picato behandling gives i 3 dage, må kompliance forventes at være bedre.

 

Lægemiddel

Pakning

Pris per enhed

Pris

Picato gel 0,015 %

3 tuber hver med 0,47 gram

392,81 kroner

1178,45 kroner

Picato gel 0,050 %

2 tuber hver med 0,47 gram

392,81 kroner

1178,45 kroner

Aldara creme 5 %

12 breve

53,06 kroner

636,70 kroner

Solaraze gel 3 %

100 gram

9,43 kroner

943,25

 

Pris pr. 7. Januar 2013. Prisen kan ændres hver 14. Dag. Aktuelle priser på http://www.medicinpriser.dk/

 

Kontaktperson på IRF

Kontakt: Jens Berner jep@dkma.dk

Referencer

 1. Salasche SJ. Epidemiology of actinic keratoses and squamous cell carcinoma. J Am Acad Dermatol 2000; 42: 4-7
 2. Czarnecki D, Meehan CJ, Bruce F, Culjak G. The majority of cutaneous squamous cell carcinomas arise in actinic keratoses. J Cutan Med Surg 2002; 6: 207-9
 3. Berman B. New developments in the treatment of actinic keratosis: Focus on ingenol mebutate gel. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2012; Aug 22 (5): 111-122
 4. Lebwohl M, Swanson N, Anderson LL, Melgaard A, Xu Z, Berman B.    Ingenol mebutate gel for actinic keratosis. N Engl J Med. 2012;366(11):1010–1019.
 5. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:CD004415.     doi:10.1002/14651858.CD004415.pub2.
 6. Produkt resume på EPAR. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002275/human_med_001600.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
 7. Glogau RG. The risk of progression to invasive disease. Journal of the American Academy of Dermatology 2000;42(1 Pt 2):23-4
 8. Jeffes EW, Tang EH. Actinic keratoses. Current treatment options. American Journal of Clinical Dermatology 2000;1(3):167-79

 

Institut for Rationel Farmkoterapi 14. marts 2013

 


 

Siden sidst opdateret: 9. april 2014 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top