Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Onbrez (indacaterol)

Print

Onbrez (indacaterol)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Indacaterol er en hurtigt indsættende, langtidsvirkende beta 2-agonist (LABA) indiceret til vedligeholdelses-behandling af patienter med KOL. Anbefalet dosis er 1 kapsel á 150 (evt. 300) μg én gang dagligt.

Forbedringen i FEV1 er signifikant større efter 12 ugers behandling med Onbrez sammenlignet med placebo (ca. 160 ml).
Sekundære sammenligninger med tiotropium og formoterol (Foradil/Oxis) antyder, at indacaterol i begge doser medfører signifikant større forbedring i FEV1 og at 300 μg daglig forbedrer dyspnø og livskvalitet. Et non-inferiority studie med 153 patienter har vist, at indacaterol 150 μg ikke er væsentligt ringere end tiotropium (Spiriva).
 
De hyppigst forekommende bivirkninger er infektioner i øvre luftveje, nasofaryngitis, hoste, hovedpine og muskelspasmer.

Prisen for et års behandling med Onbrez er ca. 5.000 kr., hvilket er mere end dobbelt så dyrt som billigste LABA, det samme som Spiriva Handihaler (18 μg) og lidt billigere end Spiriva Respimat (2,5 μg). Der ydes generelt tilskud.

 

IRF mener, at Onbrez kan overvejes til de patienter med moderat KOL for hvem éngangsdoseringen af LABA er afgørende.

 

Onbrez er markedsført 22. februar 2010. IRF har opdateret anmeldelsen pr. januar 2011 efter vurdering af nye studier.

 

Baggrund

Indacaterol er en hurtigt indsættende, langtidsvirkende beta 2-agonist (LABA) indiceret til vedligeholdelses-behandling af patienter med KOL. I modsætning til de hidtil markedsførte LABA har indacaterol en virkningsvarighed på 24 timer, og doseres derfor kun én gang i døgnet.

 

Onbrez administreres som kapsler i en såkaldt Breezhaler. Anbefalet dosis er 1 kapsel á 150 μg én gang dagligt – morgen eller aften. Ved svær KOL kan 300 μg forsøges.

 

Langtidsvirkende bronkodilatatorer (LABA eller tiotropium) anbefales til vedligeholdelses-behandling af KOL stadie II til IV (moderat til meget svær). Det anbefales først at supplere med inhalationssteroid (ICS) ved KOL stadie III (svær KOL).

Til astma bør LABA aldrig anvendes uden samtidig brug af et inhalationssteroid. Onbrez er ikke godkendt til behandling af astma og bør ikke anvendes til disse patienter.

 

Effekt

Onbrez er godkendt på baggrund af tre randomiserede, kontrollerede forsøg. Resultaterne fra det ene studie er publiceret i peer-reviewed form. Pr. januar 2011 har IRF vurderet to nye postmarketing studier, hvor indacaterol sammenlignes med den aktive komparator tiotropium (Spiriva) over hhv. 14 dage (8) og 12 uger (9).

 

I samtlige forsøg er de inkluderede patienter over 40 år med moderat til svær KOL og postbronkodilatator-FEV1 < 80 % men > 30 % af forventet værdi og en FEV1:FVC ratio < 70 %. Både reversible og ikke-reversible patienter er inkluderet. Patienter med astma er ekskluderet.

 

Evt. kombinationsbehandling med LABA + ICS er erstattet af ækvivalent dosis inhalationssteroid som fast behandling og den korttidsvirkende beta 2-agonist salbutamol som p.n. behandling. Evt. antikolinerg medicin er erstattet af p.n. salbutamol.

 

Det primære effektmål er i studie 1-4 var at vise, at effekten af indacaterol på FEV1 målt 24 timer efter sidste dosis (ved trough-niveau) er bedre end effekten af placebo efter 2 eller 12 ugers behandling. I studie 5 er det primære effektmål at sammenligne indacaterol og tiotropium efter 12 ugers behandling.

 

De ca. 3.800 inkluderede patienter i studie 1-3 (+ ca. 1750 fra studie 4+5, januar 2011) er gennemsnitligt 64 år og lidt under halvdelen er aktive rygere. Ca. 95 % har moderat eller svær KOL, med en FEV1 på 53 – 56 % af forventet værdi og FEV1:FVC ratio på ca. 52. Mellem 32 og 53 % af de inkluderede anvender inhalationssteroid.

 

Onbrez er i alle de tre testede doser signifikant bedre end placebo i forhold til forbedring af FEV1 efter 12 ugers behandling. Også efter 52 ugers behandling er indacaterol i doserne 300 og 600 μg signifikant bedre end placebo (studie 3).

 

 

Studie 1

Studie 2

Studie 3

 

Onbrez 150 μg

Onbrez 300 μg

Tiotropium

 18 μg

Placebo

Onbrez 150 μg

Placebo

Onbrez 300 μg

Onbrez 600 μg

Formoterol 12 μg 

Placebo

FEV1 baseline (ml)

1310

1340

1240

1310

1340

1340

1280

1290

1320

1330

Ændring efter 12 ugers behandling (ml)

160

170

130

- 10

150

10

190

180

80

20

 

Studie 4

Studie 5 (abstract)

 

Onbrez

150 μg

Onbrez

300 μg

Tiotropium

 18 μg

Placebo

Onbrez 150 μg

 Tiotropium

18 μg

FEV1 baseline (ml)

 IT

 IT

  IT

  IT

  IT

  IT

Ændring efter 12 ugers behandling (ml)

Forskel

til placebo

på 170

 

Forskel til tiotropium 50 (97,5 CI; p = 0,043)

Forskel

til placebo

på 150

 

 Forskel

til placebo

på 120

 

 

 

 

 IT

 

 

 

 

 130

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT: Data ikke tilgængelige


I studie 1 er også foretaget en ublindet sammenligning af indacaterol 150 og 300 μg med tiotropium 18 mikrog én gang dagligt. Forskellen i FEV1 mellem tiotropium- og indacaterolgrupperne efter 12 uger er statistisk signifikant, men den kliniske relevans af forskellen kan diskuteres, idet FEV1 blot stiger 45 ml mere i indacaterol-grupperne. Normalt anses en forskel på mindst 120 ml at være klinisk betydende.
 
I sammenligning med tiotropium ses en klinisk relevant forskel i Transition Dyspnea Index (TDI) (åndenød) og St. Georges Respiratory Questionnaire (SGRQ) (livskvalitet)i gruppen behandlet med 300 μg.
  
Tilsvarende er der i studie 3 foretaget en dobbeltblindet sammenlignet med formoterol 12 μg x 2. Også her er forskellen i FEV1-ændring statistisk signifikant, om end mindre end 120 ml. 
 
Der er ikke forskel på antallet af excerbationer eller tiden til første exacerbation mellem indacaterol- og formoterolbehandlede og heller ikke i SGRQ. TDI er statistisk signifikant bedre i begge indacaterolgrupperne end i formoterolgruppen, men kun klinisk betydende i gruppen, der får 300 μg.

 

Det skal understreges, at alle disse sammenligninger med tiotropium og formoterol er sekundære, hvorfor resultaterne bør eftervises i studier, hvor disse sammenligninger er de primære effektmål.

 

I de to nyeste studier 4 og 5 (ref. 8 og 9) er indacaterol (150 og 300 μg) henholdsvis sammenlignet med placebo og tiotropium og head-to-head med tiotropium (18 μg). Studie 4 med 153 patienter var et placebokontrolleret, cross-over studie, der forløb over 14 dage. Dog ufuldstændig cross-over på den måde, at patienterne kun prøvede 3 af de 4 behandlinger (8).

 

Alle tre aktive behandlinger var signifikant bedre end placebo efter 14 dage, med en forskel mellem indacaterol og placebo på 150 (300 μg) hhv. 170 ml (150 μg) (to-sidigt 95% konfidensinterval). Indacaterol 150 og 300 μg var ikke væsentligt ringere end tiotropium (non-inferiority), vist med et ensidigt 90% konfidensinterval med en non-inferiority margen valgt på 55 ml.
Studie 4 er i øvrigt svært at læse flere konklusioner af, da der alene er angivet gennemsnits-data (least squares means)(8). Blindingen foregik via ”3. person”, hvor hverken patient eller behandler har mulighed for at se, hvilken behandling patienten får. Viden om blindingen har derimod en såkaldt ”blindingskoordinator” fra det øvrige personale (third party study personnel). Hvordan dette evt. påvirker blindingen, vides ikke, men da de to aktive stoffer har forskelligt device til indånding, kan en mere optimal blinding være svær at opnå.

 

Grundet studiets begrænsede størrelse og power, vil det være ønskeligt at se resultatet gentaget i en større gruppe patienter, og med to-sidigt konfidensinterval, for at kunne vise en evt. signifikant forskel mellem de aktive stoffer og doser.
 
I studie 5, der var et blindet, double-dummy head-to-head studie med 1477 patienter, var indacaterol (150 μg) ligeledes non-inferiort i forhold til tiotropium (18 μg) (9). Der var ingen placebogruppe, og da studiet kun er kun et abstract afventer IRF originalartiklen for nærmere analyse.

Post-marketingstudierne 4 og 5 er begge sponsorerede af medicinalfirmaet.

 

 

Bivirkninger

De hyppigst sete bivirkninger er infektioner i øvre luftveje, nasofaryngitis, hoste, hovedpine og muskelspasmer.

 

Priser

Prisen for 90 kapsler á 150 eller 300 μg og en inhalator er pr. 19. januar 2011 1253,95 kr. Der ydes generelt tilskud.

 

Herunder ses priserne for et års behandling med midler til behandling af KOL:

 

Onbrez Breezhaler (indacaterol) 150 eller 300 μg x 1                            = 5016 kr.

Spiriva Handihaler Orifarm (tiotropium) 18 μg x 1                                  = 5016 kr.

Spiriva Respimat (tiotropium) 2,5 μg x 2                                                = 5976 kr.

Serevent Diskos (salmeterol) Singad farma 50 μg x 2                            =2352 kr.

Oxis Turbuhaler (formoterol) Astra Zeneca 9 μg (~12 μg afgivet)  x 2 = 3682 kr.

 

 

Se i øvrigt den Nationale Rekommandationsliste for rekommandationer på midler mod obstruktive lungesygdomme http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/aandedraetsorganer/atc-kode_r03_midler_mod_obstruktive_lungesygdomme.htm

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 19. januar 2011.

Referencer

  1. Det Europæiske Lægemiddelagenturs Public Assessment Report på www.ema.europe.eu
  2. Fogarty C, H´bert J, Iqbal A et al. Indacaterol once-daily provides effective 24-h bronchodilation in COPD patients: a 26-week evaluation versus placebo and tiotropium. Poster på ERSC 2009
  3. Mahler DA, Palange P, Iqbal A et al. Indacaterol once-daily improves dyspnoea in COPD patients: a 26-week placebo-controlled study with open-label tiotropium. Poster på ERSC 2009
  4. Yorgancioglu A, Mahler DA, Iqbal A et al. Indacaterol once-daily improves health-related quality of life in COPD patients: a 26-week comparison with placebo and tiotropium. Poster på ERSC 2009
  5. Buhl R, Pieters W, Jack D et al. Indacaterol once-daily reduces COPD exacerbations over 52 weeks of treatment. Poster på ERSC 2009
  6. Buhl R, Pieters W, Jack D et al. Indacaterol once-daily improves dyspnoea and BODE index in COPD patients: a 52-week study versus twice-daily formoterol. Poster på ERSC 2009
  7. Magnusson H, Paggiario P, Jack D et al. Indacaterol once-daily improves health-related quality of life (HRQoL) in COPD patients: a 52-week study versus placebo and formoterol. Poster på ERSC 2009
  8. Vogelmeier C et al. Indacaterol provides 24-hour bronchodilation in COPD: a placebo-controlled blinded comparison with tiotropium. Respiratory Research 2010, 11:135
  9. Dunn LJ; Buhl R; Henley M and Kramer B. Blinded 12-week comparison of once-daily indacaterol and tiotropium in COPD (abstract). Chest. 2010; 138:719A (doi:10.1378/chest.90001)

 

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top