Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Moventig (naloxegol)

Print

Moventig (naloxegol)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Dyr med sparsom effekt

 

Institut for Rationel Farmakoterapi. 23. februar 2015.

 

 

Konklusion

Naloxegol (Moventig®) er en perifert virkende µ-opioidantagonist til behandling af opioid-induceret obstipation og er indiceret hvor der ikke har været tilstrækkelig effekt af laksantia. Antallet af ugentlige defækationer øges gennemsnitligt med 1 ved dagligt indtag af 25 mg i 12 uger. Der observeres et betydeligt placeborespons hos 30 % af patienterne, og responsforbedringen på 10-15 % sammenlignet med placebo er væsentlig mindre end forventeligt. For subgruppen der havde vist utilstrækkelig respons på laksantia var responsforbedringen på 15-20 %. Der blev lavet livskvalitetsundersøgelser, men studierne var ikke designet med statistisk power til at vise en forskel imellem naloxegol og placebo på livskvalitetsparametrene. I forhold til lindring af gastrointestinale symptomer er der kun vist signifikant bedring på rektale og fækale symptomer. Effekten er uafhængig af opioiddosis. 

 

De hyppigste bivirkninger er abdominalia, diarré, kvalme, hovedpine og flatulens. Ved behandling med naloxegol 25 mg i 12 uger rapporterede 63,5% af behandlede bivirkninger mod 51,1% i placebo gruppen 

 

Der mangler sammenlignende studier af naloxegol og andre præparater med samme indikation.

 

Det er IRF’s samledes vurdering, at med en beskeden effekt i forhold til placebo og hyppige bivirkninger er den kliniske relevans af naloxegol ikke overbevisende, og står ikke mål med den høje pris. Almindelige laksantia i optimal dosis skal være forsøgt før naloxegol overvejes. Naloxegol har kun anden linje indikation ved opioid induceret obstipation. Patienten bør informeres om den beskedne effekt. Hvis patienten ikke har tilfredsstillende effekt efter kort tids behandling bør behandlingen seponeres, da eventuel effekt forventes allerede efter 1 uges behandling.    

 

Moventig blev markedsført d. 2. februar 2015, aktuelt kan der kun søges enkelt tilskud.

 

 

Baggrund

Naloxegol (Moventig®) er det første EU godkendte perorale enkeltstof lægemiddel til behandling af opioid-induceret obstipation (opioid induced constipation, OIC) til voksne, der ikke er sufficient behandlet med laksantia. Der findes to andre godkendte lægemidler med samme indikation: methylnaltrexon (Relistor®) der administreres som subkutan injektion og oxycodon-naloxon (Targin®), hvor naloxon administreres peroralt i kombination med oxycodon.  

 

Det aktive stof i Moventig® er naloxegol som er et PEGyleret derivat af µ-opioidreceptorantagonisten naloxon. PEGyleringen reducerer naloxegols evne til at passere blod-hjernebarrieren. Naloxegol blokerer µ-opioid receptorer i gastrointestinal-kanalen uden at påvirke den centralanalgetiske effekt af opiod-behandlingen. Opioid påvirker den gastro-intestinale sekretion, motilitet og sphincterfunktion, som kan give oppustethed, reflux, abdominale smerter, hård afføring og tømningsproblemer (4).

 

Naloxegol omsættes hovedsageligt hepatisk med udskillelse i fæces og en mindre renal elimination (17%). Maksimal koncentration af naloxegol opnås efter mindre end 2 timer (1).

 

Godkendt indikation

Naloxegol anvendes til behandling af symptomgivende opioid induceret obstipation der ikke er tilstrækkeligt behandlet med laksantia.

 

Formulering og dosering

Den anbefalede dosering er 25 mg daglig. Der er ikke anbefalet nedsat dosering til ældre. Stoffet findes som 12,5 og 25 mg tabletter og indtages én gang dagligt om morgenen, mindst 30 minutter før dagens første måltid, alternativt 2 timer efter et måltid. 

 

Nyre og leverpåvirkning

Ved nedsat nyrefunktion forlænges eliminationstiden, hvorfor dosering bør starte med 12,5 mg ved svært nedsat nyrefunktion (eGFR <30 mL/min/1,73 m2), med mulighed for øgning til 25 mg såfremt den lavere dosering tolereres(5). 

 

Der er ikke fundet grundlag for at anbefale nedsat dosis ved mild til moderat (Child Pugh Class A til B) leversvigt. Ved mild til moderat leverpåvirkning kan standard dosis på 25 mg/dag anvendes. Da der ikke er lavet studier inkluderende patienter med svær leverinsufficiens (Child Pugh Class C) anbefales anvendelse af Moventig ikke til denne patient gruppe(6).

 

 

Effekt

Effekt, sikkerhed og tolerabilitet af naloxegol er undersøgt i flere randomiserede dobbeltblindede placebo kontrollerede studier. Der er desværre ingen sammenlignende kliniske studier med relevante aktive komparatorer som f.eks. macrogol 3350 (Movicol®) eller andre µ-opioid antagonister, såsom methylnaloxon eller oxycodon-naloxon. 

 

Effekten af naloxegol 12,5 og 25 mg er undersøgt i to identiske dobbeltblindede fase III studier (3) af 12 ugers varighed. Studiepopulationer bestod af patienter mellem 18 og 84 år, med bekræftet OIC og i stabil opioidbehandling. To ud af tre i studierne var kvinder. Det primære endemål var antal defækationer per uge (spontaneous bowel movements, SBM) efter 12 ugers behandling og respons var defineret som øgning i forhold til baseline på mere ≥ 1 SBM i ≥ 9 af 12 interventions uger og i ≥ 3 uger af interventions sidste 4 uger. 

 

I begge studier havde undergrupper, der ikke tidligere havde responderet tilstrækkeligt på behandling med andre laksantia, et højere respons sammenlignet med placebo. Forskellen var statistisk signifikant i begge studier for patienter behandlet med 25 mg naloxegol, men kun i det ene studie for patienter behandlet med 12,5 mg naloxegol.

 

Tabel 1: Responsrate og NNT for behandling med naloxegol og placebo

Responsrate naloxegol

12,5 mg / 25 mg

Responsrate placebo

Placebokorrigeret respons

NNT (12 uger)

40.8% / 44.4%

29.4%

11,4 %*  / 15 %*

 

8,8 / 6,7

34.9% / 39,7 %

29.3%

5,6 % /  10,4 %*

17,9 / 9,6

 

 

 

 

LIR† subgruppe

 

 

 

42,6 % / 48,7 %

28,8 %

13,8 % */ 19,9 %*

7,2 / 5,0

42,4 % / 46,8 %

31,4 %

11 %* / 15,4 %*

9,1 / 6,5

* Statistisk signifikant (p<0,05 baseret på analyse af Relativ Risiko)

† Laxative Inadequate Responder

 

Ved indtag af 25 mg naloxegol var der i begge studier signifikant øgning i antallet af defækationer per uge over de 12 ugers behandling. Effekten indtrådte allerede i behandlingens første uge. Gennemsnitligt var der dog kun en øgning på én defækation per uge i forhold til placebo(1,2). I det ene studie fandtes der ikke statistisk forbedring af patientoplevede symptomer (målt ved PAC-SYM) fraset på rektale symptomer, mens der i det andet studie var symptomforbedring på rektale og afføringssymptomer. Resultaterne omkring forbedring af livskvalitet ved behandling med naloxegol var inkonsistente og dermed inkonklusive og studiet ikke designet med statistisk power til at vise en forskel imellem naloxegol og placebo på livskvalitetsparametrene (målt ved PAC-QOL)(1).

 

 

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger ved anvendelse af naloxegol er abdominalia, diaré, kvalme, flatulens, opkastninger og hovedpine (3,7). Incidensen af bivirkninger er dosisafhængig (2,3,7) I studierne var diare og abdominalia de hyppigste årsager til diskontinuation af naloxegol indtag. Ved behandling med naloxegol 25 mg i 12 uger rapporterede 63,5% af behandlede bivirkninger mod 51,1% i placebo gruppen (NNH er på 8). Ved 52 ugers behandling rapporterede 80,1 % i behandlingsgruppen bivirkninger mod 71,9% (NNH på 12) hos ”usual care” gruppen(anden ikke specificeret laksantia behandling) (3,7). Pneumoni var den hyppigste alvorlige bivirkning rapporteret men med incidens < 1% på tværs af alle subgrupper inklusiv placebo og usual care(2,3,7). 

 

Der er ikke fundet klinisk væsentlige kardiovaskulære bivirkninger. Blodtryksforhøjelse og synkope sås hos nogle patienter, men der er endnu ikke etableret sikker sammenhæng mellem dette og behandlingen med naloxegol(1). 

 

Kontraindikationer

Behandling med naloxegol er kontraindiceret hos følgende patientgrupper:

  • Cancerpatienter med forhøjet risiko for tarmobstruktion som ved gastro-intestinal, peritoneal, tilbagevendende eller fremskreden ovarie cancer. 
  • Patienter i behandling med vaskulær endothelial væksst faktor (VEGF) inhibitor.

 

 

Interaktioner

Naloxegol metaboliseres overvejende via CYP 3A4 og samtidig anvendelse af CYP 3A4 inhibitorer såsom clarithromycin og ketaconazole kan øge tilgængeligheden af naloxegol væsentligt og er derfor kontraindiceret(12). Ved anvendelse af moderate CYP 3A4 inhibitorer som diltiazem og verapamil anbefales initialt dosis reduktion til 12,5 mg med mulighed for dosisforøgelse til 25 mg såfremt den lavere dosis tolereres, og der ikke er tilstrækkelig effekt på denne lavere dosering (1). Naloxegol anbefales ikke til patienter der behandles med kraftigt inducerende CYP 3A4 lægemidler, såsom rifampicin og carbamazepin, grundet nedsat tilgængelighed af naloxegol (1).

 

 

Pris

Tabel 2: Billigste dagsbehandling (DDD) med præparater til behandling af opioid-induceret obstipation 

Lægemiddel

Produktnavn

Pris i kr (DDD)

Methylnaltrexon

Relistor

179,82

Nalogexol

Moventig

25,35

Oxycodon-naloxon

Targin

56,73*

 

*DDD for Targin er baseret på en oxycodon dosis på 75 mg dagligt. Dette svarer til den højest anbefalede daglige dosering af Targin (80mg + 40 mg), og den gennemsnitlige behandlingspris for de fleste patienter behandlet med Targin vil være lavere end DDD.

 

Priserne er gældende pr den 2/2-16/2 2015 og kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk.

 

Aktuelt kan der kun søges enkelt tilskud til naloxegol.

 

 

Produktresume

Produktresúmet kan findes her.

 

European Public Assessment Report fra det Europæiske Lægemiddelagentur kan findes her.

 

 

Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer til præparat anmeldelsen kan IRF kontaktes på irf@sst.dk.

 

 

Referencer

  1. European Product Assessment Report: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002810/WC500179077.pdf
  2. Webster L, Dhar S, Eldon M, Masuoka L, Lappalainen J, Sostek M. Phase 2, double-blind, randomized, placebo-controlled, dose-escalation study to evaluate the efficacy, safety, and tolerability of naloxegol in patients with opioid-induced constipation. Pain. 2013 Sep;154(9):1542-50
  3. Chey WD, Webster L, Sostek M, Lappalainen J, Barker PN, Tack J. Naloxegol for Opioid-induced Constipation in Patients with Noncancer Pain. N Engl J Med. 2014; Jun 19;370(25):2387-96
  4. Szigethy E, Schwartz M, Drossman D. Narcotic Bowel Syndrome and Opioid-Induced Constipation. Curr Gastroenterol Rep. 2014;16:410
  5. Bui K, She F, Sostek M. The Effects of Renal Impariment on the Pharmacokineetics, Safety and Tolerability of Naloxegol. J Clin Pharm 2014;54(12):1375-1382.
  6. Bui K, She F, Sostek M. The Effects of Mild or Moderate hepatic Impairment on the Pharmacokinetics, Safety, and Tolerability of Naloxegol. J Clin Pharm 2014;54(12):1368-1374.
  7. Webster L, Chey WD, Tack J, Lappalainen J, Diva U, Sostek M. randomized clinical trial: the long-term safety and tolerability of naloxegol in patients with pain and opioid-induced constipation. Aliment Pharmacol Ther. 2014 Oct;40(7):771-9. 

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 6. juni 2016 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top