Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Invega (paliperidon)

Print

Invega (paliperidon)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel

 


Konklusion

Invega (paliperidon) depottabletter er godkendt til behandling af skizofreni. Paliperidon er den aktive metabolit af det atypiske antipsykotikum risperidon (Risperdal), hvis patent netop er udløbet. Effekt og bivirkningsprofil svarer til dette stof, men paliperidon er ikke sammenlignet med risperidon i kliniske studier.

 

Effekten i en normal daglig dosis på 6 mg, målt på det primære effektmål total PANSS-score, er signifikant bedre end placebo og i korttidsstudier på niveau med 10 mg olanzapin. Risikoen for et tilbagefald over 52 uger er også mindre med Invega end ved behandling med placebo (25 vs. 53 %).

 

Som for risperidon er de mest almindelige bivirkninger hovedpine, takykardi, søvnløshed, svimmelhed, ortostatisk hypotension mfl., og ved høje doser (>9 mg) bl.a. ekstrapyrimidale symptomer (EPS) og vægtøgning.

 

Prisen for en daglig dosis af Invega (6 mg) er 45,95 kr., som er på linie med 10 mg olanzapin (Zyprexa). Men det er 18 gange højere end det billigste atypiske antipsykotikum, risperidon (generisk Risperdal), der nu koster 2,60 kr. for en daglig dosis (4 mg). Samtidig er det 10-20 gange dyrere end traditionelle antipsykotika (fx perfenazin). Ordineres 9 mg Invega dagligt stiger prisen til 76,70 kr., hvilket er knap 30 gange højere end en ækvieffektiv dosis af risperidon.

 

Da effekt og bivirkninger tilsyneladende er på linie med risperidon, og prisen mange gange højere, anbefaler IRF ikke Invega som rutinebehandling.

 

Der ydes generelt tilskud til Invega.

 

Invega kom på markedet 22. oktober 2007.

 

Baggrund

Hvert år får knapt 500 personer i Danmark diagnosticeret skizofreni, og ialt er ca. 12.000 mennesker i behandling i det psykiatriske behandlingssystem. Derudover er yderligere ca. 3.000-4.000 i behandling hos praktiserende læger eller har ubehandlet skizofreni (tal fra Sundhedsstyrelsen). 

 

Antallet af antipsykotika, som lægen skal vælge imellem, er stort. Invega (paliperidon) er det 10. atypiske antipsykotika (”second generation”, SGA) på det danske marked, mens der er 16 forskellige indholdsstoffer blandt de såkaldte typiske antipsykotika (”første generation”, FGA). De rekommanderede og hyppigst anvendte SGA er aripiprazol, olanzapin, risperidon, quetiapin, amisulprid og ziprasidon (1).

 

Men det virksomme stof i Invega, paliperidon, er alligevel ikke rigtig nyt. Det er nemlig den aktive metabolit, 9-hydroxy-risperidon, af risperidon (Risperdal). Paliperidon og risperidon har derfor lignende farmakologisk og farmakokinetisk profil, og mange non-kliniske og interaktions-studier bag godkendelsen er udført med risperidon. Kemisk har paliperidon evnen til at danne en ester, der vil være velegnet ved en evt. depotformulering.

 

Paliperidon er en receptorantagonist med virkning på dopamin-receptoren (D2) og serotoninreceptoren (5-HT2A). Paliperidon er også en antagonist på α1- og α2-adrenerge receptorer og på histamin H1-receptoren in vitro and in vivo.

 

Paliperidon er desuden et racemat med to stereoisomere enantiomerer, en R- og en S-form, som det kendes fra visse andre psykofarmaka. Maksimal plasmakoncentration for paliperidon nås 24 timer efter dosering, og steady-state efter 4-5 dage (2). Biotilgængeligheden efter absorption er 28 % (90 % af CI af 23-33 %), hvilket skal sammenlignes med 65-82 % for risperidon (2). Derfor er en normal daglig dosis af Invega højere end for risperidon (6 mg vs. 4 mg).

 

Invega depottabletter findes i styrkerne 3, 6 og 9 mg. En normal daglig dosis er 6 mg én gang dagligt om morgenen. Invega bør dog som andre antipsykotika doseres individuelt. Der er ingen anbefalet dosistitrering.

 

Invega er formuleret som ved et osmotisk princip og må derfor ikke tygges deles eller knuses. Tabletskallen henfalder ikke under passagen gennem kroppen, hvilket medfører, at den efterfølgende vil kunne betragtes i fæces. Indholdet vil dog på det tidspunkt være absorberet.

 

Effekt

Der er tre placebokontrollerede og olanzapinkontrollerede korttidsstudier (6 uger) med samme metode (3-5), et upubliceret 6-ugers studie med ældre patienter, et relapse-prevention-studie (6) samt et kort søvnstudie (14 dage) (7), som evaluerer effekten af paliperidon på skizofreni. I alt 1692 patienter er i forsøgene behandlet med Invega (paliperidon), og heraf har 972 gennemført et studie.

 

Effekten hos patienter, der tidligere ikke har responderet på behandling med risperidon, kendes ikke, da denne gruppe har været ekskluderet. Invega er heller ikke sammenlignet med Risperdal (risperidon).

 

Akut skizofreni

Patienter >18 år med en akut skizofrenidiagnose jf DSM-IV fik i tre 6-ugers studier dagligt enten 3, 6, 9, 12 og 15 mg paliperidon (Invega), 10 mg olanzapin (Zyprexa) eller placebo. Patienterne var de første 14 dage af behandlingen indlagt på hospital og kom efterfølgende til ugentlige kontroller. På det primære endepunkt PANSS total score (Positive and Negative Syndrome Scale) var paliperidon i alle doser signifikant bedre end placebo. Forskellen fra baseline målt ved ITT-analyse (intention-to-treat) var for en daglig dosis på 6 mg henholdsvist 7 (p= 0,006), 13,7 (p<0,001) og 11,6 points (p<0,001) (95% CI) på PANSS-scoren i de tre studier. For alle doser var forskellen mellem paliperiodon og placebo i størrelsesordenen 7-19 points. Effekten af paliperidon var på niveau med olanzapin 10 mg. Der var 15-35 % flere respondere i de aktive grupper (totalt over alle doser) end i placebogrupper (8).

 

På sekundære effektmål, bl.a. positive og negative symptomer på PANSS score, ændring i PSP (Personal and Social Performance), CGI (Clinical Global Impression) og livskvalitet var der ligeledes signifikant bedre effekt af paliperidon end ved placebo (p<0,001). På bedre søvnkvalitet var der gennemgående en større effekt af olanzapin 10 mg end af alle doser paliperidon.

 

Forebyggelse af tilbagefald (relapse prevention)

Patienter fra bl.a. Indien, Tyrkiet, Rumænien, Letland, Lithauen og USA deltog i et ublindet 14 ugers studie, hvor Invega blev givet til alle. Herefter gennemførte 104 patienter en dobbeltblindet, placebokontrolleret 10 måneders fase, der sammenlignede risikoen for tilbagefald på det aktive stof med placebo (6). Depotformuleringen af paliperidon mindskede her tiden til tilbagefald (bl.a. indlæggelse og PANSS-score) signifikant bedre end placebo. 29 patienter (53 %) i placebogruppen, mod 14 (25 %) i paliperidon-gruppen fik et tilbagefald i perioden (p=0,005). Der var flere, der afbrød behandlingen med paliperidon på grund af bivirkninger end med placebo (signifikans ikke angivet). Der var tre dødsfald (skudepisode og selvmord) i den gruppe, der efterfølgende fik frataget den virksomme, aktive behandling og gik over på placebo.

 

Ældre > 65 år

Invega 3-12 mg dagligt gav i et 6-ugers placebokontrolleret studie med ca. 100 ældre skizofrene patienter (>65 år) et signifikant større fald (p<0,05, 95 % CI) på en PANSS score end placebo efter 2 uger (-14,6 mod -9,9), skønt effekten var lavere end i de øvrige studier pga. et højt placeborespons (8).

 

Søvn

I et lille dobbeltblindet studie med 36 patienter var 9 mg paliperidon dagligt bedre end placebo mod skizofreni-relaterede søvnproblemer (7). Studiet havde ikke styrke til at vise effekt på PANSS score. På grund af studiets størrelse samt en vis bias mht. alder i de to grupper, er det vanskeligt at konkludere på resultatet.

 

Effekten hos patienter under 18 år kendes ikke. Patienter med ustabil kardiovaskulær profil er ikke undersøgt.

 

Der er ingen klinisk evidens for skift fra risperidon to gange dagligt til paliperidon en gang dagligt.

 

Bivirkninger

Som for risperidon er de mest almindelige bivirkninger ved paliperidon hovedpine, takykardi, svimmelhed, søvnløshed, ortostatisk hypotension mfl., og ved høje doser (9, 12 og 15 mg) bl.a. ekstrapyrimidale symptomer (EPS), vægtøgning og hypotension. Ved 12 mg dagligt oplevede 26 % EPS-relaterede bivirkninger, mens det kun var 10 % ved 6 mg dagligt. Risikoen for vægtøgning (> 7% af legemsvægten) ved 3 og 6 mg paliperidon dagligt var let øget, men dog på placeboniveau og under olanzapin, i de korte 6-ugers studier. Vægtøgningen med Invega over 10 måneder var dog 1,8 kg mod 0,2 kg i placebogruppen (6).

 

De glukose- og lipid-relaterede bivirkninger var både i de korte og den lange undersøgelse på placeboniveau.

 

I flere studier – men ikke alle - forekom søvnløshed lidt hyppigere hos de, der fik olanzapin (4, 5). I et enkelt studie sås en højere frekvens af hovedpine i paliperidon-gruppen end i olanzapin-gruppen (5).

 

67 % af forsøgsdeltagerne fik øget deres serumprolaktin niveauer, men kun 2 % fik af denne grund bivirkninger (amenorre, gynækomasti og galaktorre). Olanzapin øgede ikke prolaktin-niveauerne.

 

Ligesom risperidon øger paliperidon forekomsten af kardiovaskulær sygdom (ortostatisk hypertension, QT-forlængelse, takykardi), og især hos ældre patienter.

 

Patienter med ustabil kardiovaskulær profil, endokrine sygdomme eller demens er ikke undersøgt.

 

I prækliniske undersøgelser med risperidon er der hos rotter fundet øget forekomst af tumorer i brystkirtler, pancreas og hypofyse.

 

Der er risiko for gastrointestinal obstruktion, da depottabletterne på grund af formuleringen ikke ændrer form under passage i mave-tarmkanalen. Dette er tidligere set hos patienter, der får rigide tabletter, især ved eksisterende stenose (10).

 

Interaktioner

Paliperidon udskilles primært gennem nyrerne, hvorfor patienter med dårlig nyrefunktion maksimalt bør bruge 3 mg dagligt. Et interaktions-studie med paliperidons viste, at der modsat risperidon ikke er klinisk relevant interaktion med CYP2D6-hæmmeren paroxetin.

 

Føde kan påvirke absorptionen af Invega. Präparatet bør derfor tages på samme måde hver dag, for at få en ensartet absorption. Samtidig kan lægemidler, der påvirker GI-passage, fx meclopramid, påvirke absorbtionen.

 

Invega bør herudover anvendes med forsigtighed i kombination med andre centralt virkende lægemidler, fx anxiolytika, antipsykotika, hypnotika, opiater og alkohol. Herudover er risiko for interaktion med hæmmere af lægemiddeltransportørmolekylet polyglycoprotein, fx calciumblokkeren verapamil.

 

Pris

En daglig dosis Invega 6 mg koster 45,95 kr. En dosis på 9 mg koster dog betragteligt mere, nemlig 76,70 kr.

 

Til sammenligning koster det billigste atypiske antipsykotikum på markedet i dag, risperidon, 2,60 kr. for en daglig dosis på 4 mg.

 

 

Præparat Typisk (FGA) eller atypisk (SGA) Styrke jf. ækvieffektive doser i National Rekommandationsliste Pris (kr.)
Invega (paliperidon) Atypisk (SGA)  6 -12 mg* 45,95 - 91,90
Risperidon (risperdal) Atypisk (SGA) 2-16 mg  1,30 - 14,90
Zyprexa (olanzapin) Atypisk (SGA) 5-20 mg 25,00 - 95,65
Zeldox (ziprasidon) Atypisk (SGA) 40-160 mg 25,30- 76,55
Seroquel (quetiapin) Atypisk (SGA) 150-750 mg**  22,89-92,25
Abilify (aripiprazol) Atypisk (SGA) 10-30 mg 45,20-76,75
Trilafon (Perfenazin) Typisk (FGA) 6-64 mg  1,80-8,95

Priser pr 2. januar 2008

*   Invega’s ækvieffektive dosis er endnu ikke vurderet på rekommandationslisten

** Prisen er for 200-800 mg pga. tilgængelige tabletstyrker

 

Læs mere om Ingeva: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/invega/invega.htm

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Institut for Rationel Farmakoterapi. Den National Rekommandationsliste.  Baggrundsnotat: ATC-gruppe N05A - Antipsykotika http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/atc-gruppe_n05a_-_antipsykotika.htm#Rekommandation
  2. Medicin.dk
  3. Davidson M et al. Efficacy, safety and early response of paliperidone extended-release tablets: Results of a 6-week, randomized placebo-controlled study. Schiz Res 2007;93:117-30.
  4. Kane J et al. Trewatment of schizophrenia with paliperidone extended-release tablets: A 6-week placebo-controlled trial. Schiz Res 2007; 90:147-61.
  5. Marder SR et al. Efficacy and safety of paliperidon extended-release tablets: Results of a 6-week, randomized, placebo-controlled study. Biol Psych 2007 (in press)
  6. Kramer et al. Paliperidone Extended-release tablets for prevention of symptom recurrence in patients with schizophrenia. A randomized double-blind placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacology 2007;27(1):6-14.
  7. Luthringer R. et al. A double-blind, placebo-controlled, randomized study evaluating the effect of sleep architecture in patients with schizophrenia. Int Clin Psychopharmacol 2007; 22:299-308.
  8. EMEA scientific discussion: http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/invega/H-746-en6.pdf
  9. Tzimos A. et al. Safety and tolerability of oral paliperiodone extended-release tablets in elderly patients with sxhizophrenia: A double-blind, placebo-controllede study with six-months open-label extension. Am J Geriatr Psych 2008;16(1):31-43.
  10. Prescire Editorial Staff ”Sustained release methylphenidate”: Prescire Int 2004;13(74):203-206.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top