Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Hypoloc (nebivolol)

Print

Hypoloc (nebivolol)


Denne side opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Hypoloc (nebivolol) er en selektiv beta 1-receptorblokker med samtidig kardilaterende effekt, som er godkendt til behandling af essentiel hypertension og som supplement til standardbehandling af ældre patienter over 70 år med kronisk hjerteinsufficiens.

 

Hypolocs effekt sekundærprofylaktisk efter AMI og til forebyggelse af angina pectoris er endnu ikke undersøgt, og i de studier, hvor effekten på hypertension er undersøgt, mangler sammenlignende studier på klinisk betydende endepunkter. Blandt mildt til moderat hypertensive patienter har Hypoloc vist at kunne reducere blodtrykket på niveau med andre antihypertensiva over en periode på 4-12 uger.

 

På indikationen hjerteinsufficiens synes Hypoloc ikke at leve op til samme niveau for dokumentation af flere klinisk betydende endepunkter som de 3 andre beta-blokkere med indikationen hjerteinsufficiens. Hos patienter med hjerteinsufficiens reducerede Hypoloc over en periode på 21 måneder det sammensatte endepunkt bestående af kardiovaskulær indlæggelse eller død i en størrelsesorden svarende til NNT=24. Der er dog ikke fundet signifikant forskel i det sekundære endepunkt totalmortalitet.

 

Almindelige bivirkninger er ved behandling af hypertension hovedpine, svimmelhed, udmattelse og paræstesier. Ved behandling af kronisk hjerteinsufficiens er almindelige bivirkninger bradykardi, svimmelhed og ødemer.

 

5 mg Hypoloc koster 4,69 kr. Dette er umiddelbart dyrere end andre beta-blokkere indiceret til behandling af hypertension hhv. kronisk hjerteinsufficiens. Indtil videre bør Hypoloc derfor ikke være førstevalg.

 

Hypoloc blev markedsført 21. maj 2007. Der er generelt tilskud til Hypoloc.

 

Baggrund

Hypoloc (nebivolol) hører til gruppen af beta-receptorblokerende midler (beta-blokkere) med selektiv virkning på beta 1-receptorene.  Nebivolol er lipofil, uden egenstimulerende effekt og indeholder et racemat betående af de to enantiomere d-nebivolol, og l-nebivolol i forholdet 1:1. Disse giver tilsammen den antagonistiske virkning på beta 1-receptorne, og den kardilaterende virkning menes at være en NO (nitrogen oxid)-pathway medieret egenskab, hvis kliniske betydning endnu er uvis.

 

Beta-blokkere har generelt mange indikationer: Hypertension, forebyggelse af angina pectoris, post-myokardie infarkt (MI), arytmi og for visse også hjerteinsufficiens m.fl. Nebivolol er godkendt til behandling af essentiel hypertension (5 mg x 1) alene eller i kombination med andre antihypertensiva. Desuden er nebivolol også godkendt til kronisk hjerteinsufficiens som supplement til standardbehandling af ældre patienter over 70 år. Måldosis er her 10 mg, der forsøges opnået ved en gradvis optitrering. Nebivolols effekt på andre indikationer er ikke undersøgt.

 

Effekt

Hypertension

Nebivolols antihypertensive effekt er undersøgt i både placebokontrollerede studier og i korttids randomiserede sammenlignende studier med aktiv komparator. Der er endnu ikke langtidsdata på klinisk betydende endepunkter.

 

Nebivolol er sammenlignet med bisoprolol (5 mg x 1) og atenolol (50 mg hhv. 100 mg x 1) i studier af 4-12 ugers varighed med i alt 842 mild til moderate hypertensive patienter (>49 år) uden kendt hjerte-karsygdom. Det primære endepunkt var i ét studie andelen af responders (dvs. patienter, der nåede DBT ≤90 mmHg) og i 2 studier ændringen i BT eller blot DBT i forhold til baseline. Der var ikke signifikant forskel på antallet af responders (nebivolol: 90,6% vs. bisoprolol: 87,4%).

 

I de øvrige studier var der signifikant forskel i reduktionen af blodtrykket i forhold til baseline (nebivolol: 16-19,1 / 12-14,8 mmHg vs. atenolol: 17-18,2 mmHg / 11-14,6 mmHg, P<0,05), men der var ingen forskel imellem nebivolol og atenolol indbyrdes. I et mindre studie fandtes heller ikke indbyrdes forskel mellem nebivolol og metoprolol (100 mg) efter 6 måneder.

 

I 5 studier (inkl. et mindre studie) af 12 ugers varighed med i alt 1.370 patienter blev nebivolol sammenlignet med én af følgende antihypertensiva: lisinopril, enalapril, losartan, amlodipin eller nifedipin retard. Med undtagelse af enalapril (10 mg x 1) var alle komparatorerne i optimal dosis. Ved sammenligning med enalapril fandtes en signifikant større reduktion i DBT i forhold til baseline (12,3 mmHg vs. 9,9 mm Hg, P<0,001) i nebivololgruppen, men denne forskel kunne dog ikke genfindes efter 7 måneder.  Nebivolol gav endvidere en signifikant større reduktion i DBT i forhold til losartan (12 mmHg vs.10 mmHg, P<0,05). Der blev ikke set nogen statistisk forskel mellem nebivolol og de øvrige komparatorer. Den blodtryksnedsættende effekt er tilsyneladende vedvarende i op til 3 år med maksimal reduktion efter 12 uger (upubliceret data). 

 

Der er i et mindre studie fundet additiv blodtrykssænkende effekt af nebivolol og hydroklorthiazid. Nebivolols antihypertensive effekt har i et meget lille studie (N=30) med type II diabetikere vist at være på højde med atenolols uden ændring i metaboliske parametre.

 

Data er blevet behandlet efter intention-to-treat princippet i stort set alle studier.

 

Kronisk hjerteinsufficiens

I et 21 måneders placebokontrolleret dobbelblindet studie undersøgtes nebivolols (max 10 mg) effekt som tillægsbehandling hos ældre over 70 år (N=2.128) med kronisk hjerteinsufficiens (gennemsnitlig venstre ventrikels uddrivningsfraktion (LVEF) på 36%). Den absolutte forskel var 4,2% (31,1 % vs. 35,3 %, P<0,05, NNT=24) i andelen af patienter, der nåede det primære endepunkt sammensat af død uanset årsag (7,1 % vs. 9,3 %) eller kardiovaskulær indlæggelse (24 % vs. 26%). Der var ikke forskel i det sekundære endepunkt totalmortalitet (15,8 % vs. 18,1%, NNT= 44). Sammenlignet med andre beta-blokkere er der tale om en beskeden reduktion i mortalitet. I studier som CIBIS II, MERIT-HF mm. er der i løbet af en periode på 10-16 mdr. fundet signifikant reduktion (absolut reduktion: 3,8 – 5,5 %) i mortalitet hos patienter med hjerteinsufficiens. Beta-blokkerne i disse studier er bisoprolol, metoprolol og carvedilol, der også har andre klinisk betydende effekter.

 

Bivirkninger

Hypertension:

Almindelige bivirkninger var hovedpine (6,0% vs. 11,1%), svimmelhed (4,8% vs. 2,3%), udmattelse (4,3% vs. 2,3%) og paræstesier (2,6% vs. 0,3%). Årsagen til den høje incidens af hovedpine i kontrolgruppen kendes ikke umiddelbart. I forhold til enalapril var der flere tilfælde af hoste i enalapril-gruppen (2,9% vs. 10%; P=0,0045).

 

Kronisk hjerteinsufficiens:

Almindelige bivirkninger var bradykardi (11,1% vs. 2,6%), svimmelhed (15,6% vs. 13,4%) og ødemer (5,2 % vs. 2,3 %).

 

Interaktioner

Nebivolols metabolisme involverer CYP2D6, og derfor er der risiko for forhøjet plasmakoncentration af nebivolol ved samtidig administration af lægemidler, der hæmmer dette enzym (paroxetin og fluoxetin). Dette kan give bradykardi og uønskede hændelser.

 

Pris

Tabel 1 forneden angiver den daglige pris (pr. 04.06.07) for hver af indikationerne.

 

Tabel 1: Pristabel for beta-blokkere indiceret til hypertension og hjerteinsufficiens.
  Dosis for hypertension Pris Dosis for hjerteinsufficiens Pris
Nebivolol 5 mg  4,69  5-10 mg  4,69-9,38
Acebutolol 200-400 mg 3,19-6,05 - -
Atenolol 50-100 mg  0,23-0,61 - -
Bisoprolol  5-10 mg 1,06-1,27  10 mg  1,06
Carvedilol 25 mg 0,63 50 mg*  1,3
Metoprolol  50-200 mg  1,0-2,3  200 mg+  4,76

* fordeles på 2 doser

+ kun depotformuleringen rekommanderes

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

 1. www.produktresume.dk
 2. Czuriga I, Riecansky I et. al. Comparison of the new cardioselective beta-blocker nebivolol with bisoprolol in hypertension: the Nebivolol, Bisoprolol Multicenter Study (NEBIS). Cardiovasc Drugs Ther. 2003;17:257-63.
 3. Grassi G, Trevano FQ et. al. Efficacy and tolerability profile of nebivolol vs atenolol in mild-to-moderate essential hypertension: results of a double-blind randomized multicentre trial. Blood Press Suppl. 2003;2:35-40.
 4. Van Nueten L, Taylor FR et. al. Nebivolol vs atenolol and placebo in essential hypertension: a double-blind randomised trial. J Hum Hypertens. 1998;12(2):135-40.
 5. Celik T, Iyisoy A et. al. Comparative effects of nebivolol and metoprolol on oxidative stress, insulin resistance, plasma adiponectin and soluble P-selectin levels in hypertensive patients. J Hypertens. 2006;24:591-6.
 6. Rosei EA, Rizzoni D et. al. Evaluation of the efficacy and tolerability of nebivolol versus lisinopril in the treatment of essential arterial hypertension: a randomized, multicentre, double-blind study. Blood Press Suppl. 2003;1:30-5.
 7. Van Nueten L, Schelling A et. al. Nebivolol vs enalapril in the treatment of essential hypertension: a double-blind randomised trial. J Hum Hypertens. 1997;11:813-9.
 8. Van Bortel LM, Bulpitt CJ et. al. Quality of life and antihypertensive effect with nebivolol and losartan. Am J Hypertens. 2005;18:1060-6.
 9. Mazza A, Gil-Extremera B et. al. Nebivolol vs amlodipine as first-line treatment of essential arterial hypertension in the elderly. Blood Press. 2002;11:182-8.
 10. Van Nueten L, Lacourciere Y et. al. Nebivolol versus nifedipine in the treatment of essential hypertension: a double-blind, randomized, comparative trial. Am J Ther. 1998;5:237-43.
 11. Van Nueten L, Rishoj Nielsen M et. al. Nebivolol versus enalapril in essential hypertension: a long-term double-blind comparative trial. Acta Clin Belg. 1999;54:19-25.
 12. Van Nueten L, Aerts T et. al. Overview of the therapeutic efficacy and safety of nebivolol in the treatment of hypertension. Clinical research report, Janssen Research Foundation,Dec 1994. (Upubliceret data)
 13. Lacourciere Y, Lefebvre J et. Al. Treatment of ambulatory hypertensives with nebivolol or hydrochlorothiazide alone and in combination. A randomized, double-blind, placebo-controlled, factorial-design trial. Am J Hypertens. 1994;7:137-45.
 14. Fogari R, Zoppi A et. Al. Comparative effects of nebivolol and atenolol on blood pressure and insulin sensitivity in hypertensive subjects with type II diabetes. J Hum Hypertens. 1997;11:753-7.
 15. Flather MD, Shibata MC et. al. Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in elderly patients with heart failure (SENIORS). Eur Heart J. 2005;26:215-25.
 16. CIBIS II Investigators and Committee. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II: a randomized trial. Lancet. 1999;353:9-13.
 17. MERIT-HF Study Group. Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: Metoprolol CR/XL Randomized Intervention Trial in Congestive Heart Failure (MERIT-HF). Lancet. 1999;353:2001-2007.
 18. Packer M, Coats AJS, Fowler MB et al. Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure. N Engl J med 2001;344:1651-8

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top