Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Galvus (vildagliptin)

Print

Galvus (vildagliptin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel

 


Konklusion

Galvus (vildagliptin) er en DPP 4-hæmmer godkendt til kombinationsbehandling af type 2-diabetes sammen med enten metformin, sulfonylurinstof eller glitazon. Dosis er 50 mg vildagliptin 1 - 2 gang(e) dagligt.

 

De forskellige kombinationsregimer er ikke sammenlignet indbyrdes, men kun med monoterapi.

 

Tre randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede studier havde kombinationen vildagliptin og enten hhv. metformin, glimepirid eller pioglitazons evne til at sænke HbA1c, i forhold til monoterapi med et af de tre stoffer, som primært effektmål. De inkluderede patienter var alle i behandling for diabetes mellitus, men havde dårlig glykæmisk kontrol. Studierne varede 24 uger, og forskellen på fald i HbA1c værdierne mellem kombinationsbehandlingen og monoterapien var for metforminkombinationen: -1,10 ± 0,14 % med 95 % sikkerhedsgrænser på [-1,37;-0,84]. Glimepiridkombinationen gav en forskel på -0,64 ± 0,13 % [-0,90;-0,39], mens pioglitazonkombinationen gav en forskel på -0,67 ± 0,14 % [-0,94:-0,40].

 

Galvus koster 517 kr. for en måneds behandling og Januvia (sitagliptin) koster 515 kr. De to DPP 4-hæmmere er ikke sammenlignet.

 

Der foreligger endnu ikke evidens for vildagliptins effekt på mortalitet eller morbiditet, og kombinationsbehandling indeholdende vildagliptin er ikke sammenlignet med metformin + SU. Derfor mener IRF, at vildagliptin kun bør anvendes til type 2-diabetikere, som ikke tåler enten metformin eller SU.

 

Galvus er markedsført 5. maj 2008, og der ydes generelt tilskud.

 

Baggrund

Under halvdelen af type 2-diabetikere opnår HbA1c under 7 % trods behandling. Endvidere kan behandling medføre bivirkninger i form af vægtøgning, ødemer og hypoglykæmi.

 

Der er nu åbnet muligheder for behandling af type 2-diabetes gennem et alternativt system, inkretin-systemet. Inkretin effekten består i at forøge glukose-stimuleret insulinsekretion fremkaldt af peptider som produceres i tarmsystemet.

 

Intravenøst indgivet glukose giver mindre insulin respons end glukose givet per os, som medfører sekretion af peptider fra tarmvæggen. Det drejer sig om insulinotropt polypeptid (GIP) og glukagonlignende peptid (GLP-1) (betegnelsen ”glukagonlignende” går ikke på effekten). Disse stoffer stimulerer sekretionen af insulin og dæmper sekretionen af glukagon. Endvidere forsinker de tømningen af ventriklen, og de reducerer appetitten.

 

Inkretin behandling drejer sig om at øge mængden af GIP og GLP-1. Disse stoffer inaktiveres hurtigt af enzymet dipeptidylpeptidase (DPP4), som derved giver GIP og GLP-1 en meget kort halveringstid på få minutter.

 

Inkretinforstærkere (DPP4 inhibitor) sitagliptin og vildagliptin virker ved at inhibere DPP4 og derved forsinke nedbrydningen af GIP og GLP-1.

 

Galvus (vildagliptin) er indiceret til behandling af DM hos patienter, der ikke opnår tilfredsstillende kontrol på monoterapi med enten metformin, glitazoner og sulfonylurinstoffer.

 

Vildagliptin doseres 2 gange dagligt af doser på 50 mg. Ved samtidig behandling med sulfonylurinstoffer gives 50 mg vildagliptin en gang dagligt. Vildagliptin har en halveringstid på ca. 2 timer, og ca. 85 % udskilles gennem nyrerne enten som biologisk inaktive metabolitter (62 %) eller uomdannet (23 %). De resterende 15 % udskilles via fæces. 

 

Vildagliptin er også markedsført i fast kombination med metformin, under handelsnavnet Eucreas. Se IRF’s anmeldelse her.

 

Effekt

Vildagliptin er undersøgt som monoterapi og som tillægsbehandling til metformin, glimepirid, pioglitazon eller insulin. Alle studier er placebokontrollerede.

 

Der foreligger ikke resultater for vildagliptins effekt på mortalitet eller morbiditet, men endnu kun på surrogatparameteren HbA1c.  

 

3 randomiserede dobbeltblindede placebokontrollerede multicenter studier beskriver effekten af vildagliptin, i kombination med enten metformin, glimepirid eller pioglitazon, på HbA1c gennem et behandlingsforløb på 24 uger. Inklusionskriterierne for deltagerne, i alle tre studier var; diagnosticeret type 2-diabetes, HbA1c mellem 7,5 - og 11 %, et BMI mellem 22 og 45, og fasteblodsukker mindre end 15 mmol/l. Desuden skulle de deltagende have modtaget behandling med enten minimum 1.500 mg metformin, et sulfonylurinstof eller 30 mg pioglitazon dagligt i 4 uger op til studiestart. Patienter med leversygdomme, myokardieinfarkt, ustabil angina, hjerteinsufficiens eller nedsat nyrefunktion i anamnesen blev udelukket fra studiet. Patienterne havde gennemsnitligt været diagnosticeret med diabetes mellitus type 2 i 4 til 7 år.

 

Til studiestart fik alle patienter enten 2.000 mg metformin, 2 - 4 mg glimepirid eller 50 mg pioglitazon og enten placebo, 50 mg eller 100 (50 x 2) mg vildagliptin dagligt.

 

Det primære effektmål for alle tre studier var ændringen af HbA1c efter 24 uger set i forhold til startværdierne.

 

Tabellen viser antal deltagere i studierne samt effekten af behandlingerne efter 24 uger.

 

  Vildagliptin 100 mg + metformin Vildagliptin 50 mg  + glimepirid Vildagliptin 100 mg + pioglitazon
Intention to treat populationen 143 132 136
ΔHbA1c efter 24 uger [CI 95 %](vildagliptin – placebo) -1,10 ± 0,14 %[-1,37;-0,84] -0,64 ± 0,13 %[-0,90;-0,39] -0,67 ± 0,14 %[-0,94:-0,40]
Andel patienter, der behandles til HbA1c < 7,0 % i vildagliptingrp. 35,5 % 21,2 % 36,4 %
Δandel med HbA1c < 7 %(vildagliptin – placebo) 26,1 % 9,2 % 21,6 %

 

Kombinationsbehandlingen med vildagliptin var statistisk signifikant bedre end kombinationsbehandling med placebo for alle tre præparater. Vildagliptin kombineret med metformin eller pioglitazon ser umiddelbart ud til kunne behandle flere patienter under HbA1c på 7,0 %, end glimepirid, men uden kendskab til, hvordan initial HbA1c værdierne fordeler sig i de respektive af testpopulationer er det ikke muligt at fremhæve en behandling i forhold til en anden.

 

Et randomiseret dobbeltblindet multicenter placebokontrolleret studie over 52 uger undersøgte 50 mg vildagliptins evne til at reducere HbA1c hos patienter med type 2 diabetes. Patienterne var desuden i forvejen i behandling med 1.500 til 3.000 mg metformin dagligt, men med utilstrækkelig glykæmisk kontrol. Der deltog 107 patienter (n = 56 i vildagliptin- + metformingruppen og n = 51 i placebo- + metformingruppen) i studiet. 71 patienter fulgte behandlingen i alle 52 uger (n = 42 i vildagliptingruppen og n = 29 i placebogruppen.).

 

Efter 12 uger var gennemsnits HbA1c værdierne ca. 7,1 % og 7,7 % for hhv. vildagliptin – og placebogruppen. Gennem de næste 40 uger forblev HbA1c værdien nogenlunde konstant i vildagliptin gruppen mens den steg i placebogruppen således, at den gennemsnitlige HbA1c værdi i vildagliptingruppen var 1,1 ± 0,2 % mindre end i placebogruppen efter 52 ugers behandling.

 

Vildagliptin som tillæg til insulin (ikke-godkendt indikation) er sammenlignet med insulin + placebo i 296 type 2-diabetikere på 18 – 80 år, utilstrækkeligt kontrolleret på insulin alene, dvs. med HbA1c mellem 7,5 og 11,0 %.

 

Efter 24 ugers behandling var HbA1c 0,3 ± 0,1 % (p=0,010) lavere i vildagliptin- end i placebogruppen.

 

Som monoterapi (ikke-godkendt indikation) er 100 mg vildagliptin sammenlignet med 2.000 mg metformin i 780 patienter med HbA1c mellem 7,5 og 11,0 %, der ikke har været i blodsukkersænkende behandling i mindst 12 uger før studiestart. Efter 52 ugers behandling var gennemsnits HbA1c i vildagliptingruppen faldet med 1,0 ± 0,1 % og i metformingruppen var faldet 1,4 ± 0,1 %.

 

Bivirkninger

Bivirkninger beskrevet som almindeligt forekommende (1-10 %): Tremor, hovedpine, svimmelhed, kvalme.

 

Bivirkninger beskrevet som ikke almindeligt forekommende (0,1-1,0 %): Træthed, obstipation, artralgi og perifære ødemer.

 

Hypoglykæmi er beskrevet hos 1 % af de deltagende i de kliniske forsøg ved kombinationen metformin + vildagliptin, 0,6 % ved kombinationen pioglitazon + vildagliptin og 1,2 % ved kombinationen glimepirid + vildagliptin.

 

Interaktioner

Vildagliptin omsættes ikke af CYP P 450 enzymerne, men hydrolyseres af andre enzymer, delvist af DPP-4. Det er derfor ikke sandsynligt, at vildagliptin interagerer med præparater, der omsættes i CYP P 450 systemet. Som ved andre orale antidiabetika kan den hypoglykæmiske virkning af vildagliptin mindskes af visse aktive stoffer, herunder thiazider, kortikosteroider, thyroideaprodukter og sympatomimetika.

 

Pris

Der ydes generelt tilskud til Galvus. Priserne nedenfor er per 3. oktober 2008.

 

Den til enhver tid gældende tilskudsstatus og pris kan ses på www.medicinpriser.dk

 

Præparat Pris for en måneds behandling
Galvus (vildagliptin) 517 kr.
Januvia (sitagliptin) 515 kr.
Glimepirid 5 - 143 kr.
Metformin 38 - 70 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 5. maj 2008. Revideret 3. oktober 2008

 

Referencer

  1. Ahrén B et al. Twelve- and 52-Week Efficacy of the Dipeptidyl Peptidase IV Inhibitor LAF237 in Metformin-Treated Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2004; 27:2874-80.
  2. Bosi E et al. Effects of Vildagliptin on Glucose Control Over 24 Weeks in Patients With Type 2 Diabetes Inadequately Controlled With Metformin. Diabetes Care 2007; 30:890–5.
  3. Fonseca V et al. Addition of vildagliptin to insulin improves glycaemic control in type 2 diabetes. Diabetologia doi:10.1007/s00125-007-0633-0
  4. Garber J et al. Vildagliptin in combination with pioglitazone improves glycaemic control in patients with type 2 diabetes failing thiazolidinedione monotherapy: a randomized, placebo-controlled study. Diabetes Obes Metab 2007; 9:166–74.
  5. Garber J et al. Effects of vildagliptin on glucose control in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with a sulphonylurea. Diabetes Obes Metab doi: 10.1111/j.1463-1326.2008.00859.
  6. Schweizer A et al. Comparison between vildagliptin and metformin to sustain reductions in HbA1c over 1 year in drug-naïve patients with Type 2 diabetes. Diabet Med 2007;24:955-61.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top