Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Forxiga (dapagliflozin)

Print

Forxiga (dapagliflozin)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Forxiga (dapagliflozin, DAPA) er indiceret til voksne (≥18 år) med type 2-diabetes til forbedring af den glykæmiske kontrol, enten som monoterapi eller tillægsbehandling. Doseringen er sædvanligvis 10 mg en gang dagligt som tabletbehandling. Korrigeret for placebo giver DAPA som både monoterapi og tillægsbehandling en klinisk relevant reduktion i HbA1c på henholdsvis 0,66 %-point og 0,54-0,68 %-point målt over 24 uger. De hyppigste bivirkninger er hypoglykæmi (som tillæg til sulfonylurinstoffer og insulin) og genitale infektioner. En potentiel øget risiko for bryst-, blære- og prostatatumorer undersøges i post-marketing studier.

 

Det er IRF´s samlede vurdering, at Forxiga ikke bør være førstevalgsbehandling til type 2-diabetes hverken som monoterapi eller tillægsbehandling. Trods en klinisk relevant reduktion i HbA1c sammenlignet med placebo, mangler der fortsat evidens for både monoterapi og kombinationsbehandling med aktiv komparator. Desuden er prisen for behandlingen væsentlig dyrere end relevante alternativer, og sikkerhedsprofilen er endnu ikke velbeskrevet.

 

Forxiga blev markedsført 10. december 2012, og der ydes på nuværende tidspunkt generelt tilskud.

 

Baggrund

Dapagliflozin (DAPA) er en selektiv og reversibel hæmmer af natriumglukose co-transporter 2 som er ansvarlig for reabsorption af glukose fra det glomerulære filtrat tilbage til kredsløbet. Hæmning af dette enzym er uafhængigt af insulinproduktion og resistens. Ved en hæmning af enzymet øges glukoseudskillelsen i urinen og dermed reduceres blodglukose potentielt hos patienter med type 2-diabetes. Den anbefalede startdosis er 10 mg dagligt, undtagen hos patienter med svært nedsat leverfunktion som anbefales en startdosis på 5 mg (1).

 

Den orale biotilgængelighed af DAPA i tabletform er 78 % og udskillelsen sker primært gennem urinen (1).

 

Som monoterapi er DAPA indiceret når diæt og motion alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol hos patienter, hvor anvendelse af metformin ikke anses for velegnet på grund af intolerance (1). DAPA kan kombineres med andre glukosesænkende lægemidler inklusive insulin, når disse sammen med diæt og motion ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol (1)

 

Til sammenligning findes metformin, sulphonylurinstoffer, repaglinid og glitazoner at reducere HbA1c lige meget (ca. 1 %-point), hvis anvendt som monoterapi (2). Anvendt som tillæg til metformin reducerer alle øvrige nævnte antidiabetika HbA1c med yderligere 0,7 – 1,3 %-point, uden statistisk signifikante forskelle grupperne i mellem (2).

 

I henhold til DSAMs behandlingsvejledning for type-2 diabetes bør et fald i HbA1c på mindre end 0,5 %-point efter 6 måneders behandling føre til en revurdering af behandlingsindikationen (3).

 

Effekt

Effekten af DAPA i forskellige styrker er undersøgt i 12 dobbeltblindede randomiserede fase III studier. Nedenfor er angivet resultaterne for 6 udvalgte pivotale studier, hvor 10 mg DAPA indgår i doseringsregimet (4-9).

 

Fem af studierne var placebokontrollerede og havde som primært formål at vise, at 24 ugers behandling med DAPA gav en signifikant større reduktion i HbA1c niveau end placebo (se tabel 1 og 2, studie 1-3 og 5-6). Det eneste studie med aktiv komparator havde til formål at vise at DAPA efter 56 ugers behandling ikke var inferiørt til glimepirid i forhold til reduktion i HbA1c (se tabel 1 og 2, studie 4).

 

Udover en diagnose for type 2-diabetes fremgår de væsentligste inklusionskriterier af tabel 1.

 

Tabel 1: Inklusionskriterier samt målt baseline HbA1c for effektstudier af 10 mg dapagliflozin

Studie

Aldersgrænse

(år)

BMI

(kg/m2)

HbA1c ved baseline (%)

Målt baseline HbA1c (%)

DAPA gruppe

Målt baseline HbA1c (%)

 kontrolgruppe

1

18-77

≤45

≥7,0 - ≤10,0

8,01 ± 0,96

7,84 ± 0,87

2

18-77

≤45

≥7,0 - ≤10,0

7,92 ± 0,82

8,11 ± 0,96

3

≥18

-

≥7,0 - ≤10,0

8,07 ± 0,79

8,15 ± 0,74

4

≥18

-

>6,5 - ≤10,0

7,70 ± 0,90

7,70 ± 0,90

5

18-80

≤45

≥7,5 - ≤10,0

8,57 ± 0,82

8,47 ± 0,77

6

≥18

≤45

≥7,0 - ≤10,0

8,34 ± 1,00

8,37 ± 0,96

DAPA = dapagliflozin

 

Der var ikke signifikante forskelle i baseline HbA1c mellem DAPA og kontrolgruppen. Patienter med svært nedsat nyrefunktion blev ekskluderet fra studierne. De inkluderede patienter er generelt vurderet til at være repræsentative for målpopulationen.

 

Tabel 2: Reduktion i HbA1c ved behandling med 10 mg dapagliflozin

Studie

DAPA gruppe

Absolut

HbA1c reduktion

 ± SD (%)

Kontrolgruppe

Absolut

HbA1c reduktion

± SD (%)

Absolut

HbA1c reduktion

korrigeret for kontrolgruppe

± SD (%)

1

DAPA

0,89 ± 0,11*

PLA

0,23 ± 0,10

0,66 ± 0,15

2

DAPA + MET

0,84 ± 0,07*

PLA + MET

0,30 ± 0,07

0,54 ± 0,10

3

DAPA + GLIM

0,82 ± 0,06*

PLA + GLIM

0,13 ± 0,06

0,68 ± 0,09

4

DAPA + MET

0,52 ± 0,04

GLIP + MET

0,52 ± 0,04

0,00 ± 0,06

5

DAPA + INS + max 2   OAD

0,90 ± 0,05*

PLA + INS + max 2   OAD

0,30 ± 0,05

0,60 ± 0,07

6a

DAPA + PIO

0,97 ± 0,08*

PLA + PIO

0,42 ± 0,08

0,55 ± 0,12

DAPA=dapagliflozin, PLA=placebo, MET=metformin, GLIM=glimepirid, GLIP=gliplizid, INS=insulin, OAD= orale antidiabetika, PIO = pioglitazon. *Statistisk signifikant forskel i forhold til kontrol p<0,05 Non-inferiørt i forhold til kontrol, Δ=0,35 % aResultater er fundet i registreringsmaterialet

 

Korrigeret for placebo gav DAPA som både monoterapi og tillægsbehandling en klinisk relevant reduktion i HbA1c på henholdsvis 0,66 %-point og 0,54-0,68 %-point (jf. DSAMs vejledning).

 

Som tillægsbehandling var kombinationen af DAPA og metformin ikke ringere end glimiprid og metformin i forhold til reduktion af HbA1c.

 

I de anførte studier er det observeret, at den kliniske effekt af DAPA afhænger af nyrefunktionen, og at effekten er reduceret hos patienter, som har moderat nedsat nyrefunktion, og sandsynligvis udebliver hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (1). Dette er forventeligt ud fra DAPA virkningsmekanisme. Således er DAPA kontraindiceret hos patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion (eGFR < 60 mL/min/1,73m2).

 

Bivirkninger

I de udførte kliniske studier med DAPA som enten mono- eller add-on terapi er 4.287 forsøgspersoner blevet eksponeret for DAPA i mellem 6 og 24 måneder (9). Heraf er 1.193 personer eksponeret for DAPA i styrken 10 mg vs. 1.393 i placebogruppen. De hyppigste bivirkninger for denne styrke vs. placebo var: hypoglykæmi når DAPA bliver brugt som tillæg til sulfonylurinstoffer eller insulin (10,2 % vs. 7.0 %), genitale infektioner (4,8 % vs. 0,9 %) og rygsmerter (4,2 % vs. 3,2 %) (9).

 

Jf. produktproduktresumeet var den samlede andel af forsøgspersoner med maligne eller uspecificerede tumorer den samme blandt dem, der blev behandlet med DAPA (1,47 %) og placebo/komparator (1,35 %) og der sås ingen tegn på karcinogenicitet eller mutagenicitet i dyredata (1). Ved vurdering af tilfældene af tumorer var den relative risiko associeret med DAPA over 1 for nogle tumorer (blære, prostata, bryst) og under 1 for andre (f.eks. blod og lymfesystemet, ovarier, nyrer). En potentiel øget risiko for bryst-, blære- og prostatatumorer undersøges i post-marketing studier (1).

 

Interaktioner

DAPA kan øge den diuretiske virkning fra thiazid og loop-diuretika, hvilket kan øge risikoen for dehydrering og hypotension (1).

 

Ved samtidig behandling med DAPA og insulin eller ß-cellestimulerende midler, såsom sulfonylurinstoffer, er der øget risiko for hypoglykæmi. Dosisreduktion af insulin eller ß-cellestimulerende midler kan derfor være nødvendig (1).

 

Pris

Lægemiddel

 

Pakning

 

Pris   pr. dosis

Daglig   dosis

 

Pris   pr år

 

Dapagliflozin

98 stk.

Kr. 15,87

5 mg

Kr. 5.791

Dapagliflozin

98 stk.

Kr. 15,87

10 mg

Kr. 5.791

Metformin  

100 stk.

Kr. 0,29 – 1,32

850 mg – 2000 mg

Kr. 106 - 482

Glimepirid

90 stk.

Kr. 0,45 – 0,51

1 mg – 4 mg

Kr. 164 – 186

Gliplizid

300 stk.

Kr. 0,91 – 4,55

5 mg – 25 mg

Kr. 332 – 1.660

 

Priser pr. 10. december – 23. december 2012. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk.

 

Produktresumé

Produktresuméet for Forxiga kan findes her.

 

Kontaktperson på IRF

Kontaktpersoner på IRF vedrørende Forxiga: Farmaceut, Søren Ilsøe Moreno, Tlf. 44 88 92 84 eller mail: sikr@dkma.dk 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 17. december 2012

 

Referencer

  1. Produktresume, Forxiga, Sundhedsstyrelsen
  2. Den Nationale Rekommandationsliste, IRF, baggrundsnotat for A10B: Andre antidiabetika (http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/fordoejelse_og_stofskifte/atc-gruppe_a10b_%96_andre_antidiabetika.htm)
  3. Type 2-diabetes – et metabolisk syndrom. Behandlingsvejledning fra Dansk Selskab for Almen Medicin, 2012
  4. Ferrannini E, Ramos SJ, Salsali A et al. Dapagliflozin monotherapy in type 2 diabetic patients with inadequate glycemic control by diet and exercise: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Diabetes Care. 2010 Oct;33(10):2217-24. doi: 10.2337/dc10-0612. Epub 2010 Jun 21.
  5. Bailey CJ, Gross JL, Pieters A et al. Effect of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycaemic control with metformin: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2010 Jun 26;375(9733):2223-33. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60407-2.
  6. Strojek K, Yoon KH, Hruba V et al. Effect of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycaemic control with glimepiride: a randomized, 24-week, double-blind, placebo-controlled trial.
  7. Nauck MA, Del Prato S, Meier JJ et al. Dapagliflozin versus glipizide as add-on therapy in patients with type 2 diabetes who have inadequate glycemic control with metformin: a randomized, 52-week, double-blind, active-controlled noninferiority trial. Diabetes Care. 2011 Sep;34(9):2015-22. doi: 10.2337/dc11-0606. Epub 2011 Aug 4.
  8. Wilding JP, Woo V, Soler NG et al; Dapagliflozin 006 Study Group. Long-term efficacy of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus receiving high doses of insulin: a randomized trial. Ann Intern Med. 2012 Mar 20;156(6):405-15. doi: 10.1059/0003-4819-156-6-201203200-00003.
  9. European Public Assessment Report (EPAR) for Forxiga, European Medicines Agency, 2012 (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002322/WC500136024.pdf).

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 9. april 2014 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top