Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Elonva (corifollitropin alfa)

Print

Elonva (corifollitropin alfa)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Elonva er et langtidsvirkende rekombinant follikelstimulerende hormon (rFSH), godkendt til ovariestimulation i kombination med en GnRH-antagonist (kort protokol) i forbindelse med IVF-behandling eller mikroinsemination. Dosis er én subkutan injektion i en forfyldt sprøjte á 100 eller 150 mikrogram, som dækker de 7 første dage af behandlingsforløbet.

 

Elonva er sammenlignet med daglige injektioner af follitropin beta (Puregon) i to dobbeltblindede, non-inferiority undersøgelser.
Der er ikke forskel på Elonva og Puregon mht. de ovariestimulerende egenskaber, vurderet på antal udtagne oocytter.
Desuden er 150 mikrogram Elonva er ikke væsentlig ringere end Puregon 200 IE/dag mht. antal graviditeter. Non-inferioritet er ikke sandsynliggjort for den lave dosis Elonva.

 

Over halvdelen af de behandlede patienter oplever smerter og ubehag i underlivet, hovedpine, kvalme og træthed, hvilket er på niveau med de allerede markedsførte gonadotropiner. 3 – 5 % af kvinderne i Elonva-grupperne udvikler tidligt ovarielt hyperstimulations-syndrom.

 

Én dosis Elonva koster 5.283 kr. og er således prismæssigt på niveau med 7 dages behandling med andre rekombinante produkter, men er lidt dyrere end tilsvarende behandling med menotropin.

 

Elonva er markedsført 19. april 2010.

 

IRF mener, at Elonva kan være et alternativ til daglige rFSH-injektioner, dog med den relativt høje risiko for OHSS in mente.

 

Baggrund

Der findes fire grupper af lægemidler godkendt til stimulation af ovarierne i forbindelse med assisteret reproduktionsteknologi: Urinderiveret FSH (urofollitropin), urinderiveret hMG (menotropin) og rekombinant FSH (follitropin alfa og follitropin beta). Derudover findes et kombinationsprodukt bestående af både rekombinant FSH og rekombinant LH, der dog udelukkende er godkendt til behandling af de få kvinder med svær mangel på FSH og LH (< 1,2 IE/l).
Alle præparater gives som daglige, subkutane injektioner. De rekombinante FSH produkter i et pensystem, og de urinderiverede produkter som tørstof og opløsning.

 

Corifollitropin alfa er et rekombinant fusionsprotein, bestående af FSH og det terminale carboxypeptid fra hCGs ß-kæde. Dette medfører en fordoblet halveringstid i forhold til ordinært rFSH og præparatet skal derfor kun injiceres én gang i løbet af de første 7 dages behandling.

 

Corifollitropin alfa markedsføres 19. april 2010 i Danmark under navnet Elonva.

 

Effekt

Elonva er sammenlignet med daglige injektioner af follitropin beta (Puregon) i to dobbelt-blindede, dobbelt-dummy, multicenter, non-inferioritets undersøgelser, benævnt ENSURE og ENGAGE (1). Resultaterne fra ENGAGE er publiceret i peer-reviewed form (2). I denne undersøgelse vejede kvinderne mellem 60 og 90 kg, og i ENSURE under 60 kg, men ellers var inklusionskriterierne de samme:
Kvinderne skulle være mellem 18 og 36 år, have BMI mellem 18 og 32 kg/m2 og have menstruationscykli varende mellem 24 og 35 dage.
Eksklusionskriterierne var tidligere intet eller dårligt respons på follikelstimulerende behandling, mere end tre fejlede IVF-cykli, tidligere hyperrespons eller ovarielt hyperstimulationssyndrom, samt polycystisk ovariesyndrom. Desuden blev kvinderne ekskluderet, hvis de havde flere end 20 basale antrale follikler der var mindre end 11 mm på 2. – 5. dag i cyklus.

 

Det primære effektmål var i begge studier antal udtagne æg. I det ene studie var et co-primært effektmål antal graviditeter mindst 10 uger efter embryo-overførsel - en mere klinisk relevant parameter.

 

Behandlingsregimerne var ens, bortset fra dosis af den follikelstimulerende behandling, som var højere i ENGAGE (150 mikrogram Elonva vs. 200 IE follitropin beta) end i ENSURE (100 mikrogram Elonva vs. 150 IE follitropin beta): På 1. stimulationsdag blev givet én subkutan injektion med Elonva og daglige placeboinjektioner frem til og med 7. stimulationsdag. I kontrolgruppen blev givet daglige subkutane injektioner med follitropin beta til og med 7. stimulationsdag, samt én placeboinjektion på 1. dag. Fra og med 8. stimulationsdag blev givet daglige follitropin beta injektioner i begge grupper. Maksimal behandlingstid var 19 dage.
Fra og med 5. stimulationsdag og frem til injektion af hCG blev givet subkutan ganirelix 0,25 mg dagligt.
34 – 36 timer efter hCG injektion blev der udtaget oocytter, og IVF eller mikroinsemination blev foretaget efter standardprocedurer.

 

 

ENGAGE

ENSURE

Studiearme

 

Elonva 150 µg vs Puregon 200 IE/dag i kvinder > 60 kg

Elonva 100 µg vs Puregon 150 IE/dag i kvinder ≤ 60 kg

Antal patienter (n)

1506

397

Gennemsnitsalder

31,5 år

31 år

BMI

24,8 kg/m2

20,5 kg/m2

Kaukasere

Asiater

Sorte

86,0 %

2,8 %

4,1 %

55,0 %

44,0 %

0,3 %

Antrale follikler på 1. stimulationsdag

12,3

11,1

Primært endepunkt(er)

 

Sekundært endepunkt

Antal udtagne oocytter

Graviditetsrate per cyklus

Antal udtagne oocytter

 

 

Graviditetsrate per cyklus

Resultater

(per protokol populationen)

Oocytter

Elonva: 13,7

Puregon: 12,6

Forskel: +1,2 [95% CI: 0,5;2,0]

Graviditet

Elonva: 39,4 %    

Puregon: 38,5 %

Forskel: +1,1 [-3,8;6,0]

Oocytter

Elonva: 13,3   

Puregon: 10,6

Forskel: +2,5 [1,2;3,9]

Graviditet

Elonva: 25,4 %

Puregon: 34,4 %

Forskel: -9,2 [-18,9;0,5]

 

Det var på forhånd defineret, at 95 % konfidensintervallet vedr. antal udtagne oocytter skulle ligge indenfor intervallet -3 til + 5 oocytter. I begge studier lå konfidensintervallerne herindenfor, både for Intention to treat populationerne og per protokol populationerne. Elonva er således ikke væsentligt ringere end Puregon mht. de ovariestimulerende egenskaber.


Det var ligeledes på forhånd defineret, at nedre konfidensgrænse vedr. antal graviditeter skulle være højere end – 8 % for at non-inferioritet kunne fastslås. I ENGAGE var nedre grænse på hhv. -3,9 % og -3,8 & i ITT hhv. PP populationen. 150 mikrogram Elonva er således ikke væsentlig ringere end Puregon 200 IE/dag mht. antal graviditeter.
Non-inferioritet kunne ikke sandsynliggøres for den lave dosis Elonva. I dette studie var parameteren et sekundært effektmål, og nedre konfidensgrænse var på -18,9 % i begge populationer.

 

Antallet af levendefødte børn afspejlede graviditetshyppigheden, og i første studie fødte 35,6 % af kvinderne (150 mikrogram Elonva) hhv. 34,4 % (200 IE rFSH) og i andet studie fødte 23,5 % (100 mikrogram Elonva) hhv. 34,4 % (150 IE rFSH).

 

Bivirkninger

Der var lige mange kvinder med bivirkninger på corifollitropin som på follitropin; frekvensen var dog højere i studiet med de høje doser (ca. 62 % og ca 54 % i studiet med de lave doser). De hyppigst behandlingsrelaterede bivirkninger var smerter og ubehag i underlivet, hovedpine, kvalme og træthed.
Tidligt ovarielt hyperstimulationssyndrom sås hos 3,0 og 5,2 %i Elonva-grupperne og hos 1,6 og 4,0 % i Puregon-grupperne. Forskellen var dog ikke statistisk signifikant. I ENGAGE udgik flere kvinder i Elonva-gruppen af studiet pga. OHSS (1,6 vs. 0,1 %).

 

Det frarådes at bruge Elonva sammen med en GnRH-agonist (lang protokol) på grund af øget risiko for ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS) i et mindre, ukontrolleret studie.

 

En igangværende undersøgelse skal belyse risikoen for udvikling af antistoffer efter gentagen eksponering for Elonva.

 

Pris

Prisen for én fyldt injektionssprøjte med Elonva er uanset dosis 5.278 kr. Der ydes generelt tilskud.
Den til enhver tid gældende pris og tilskudsstatus kan ses på www.medicinpriser.dk.

 

Præparat

Dosis

Pris per 75 IE

Pris for 1. uges behandling

Elonva

(corifollitropin alfa)

100 – 150 mikrogram x 1

NA

5.283 kr.

Puregon

(follitropin beta)

150 – 200 IE x 7

308 – 355 kr.

4.312 – 6.632 kr.

Gonal-f

(follitropin alfa)

150 – 200 IE x 7

290 – 339 kr.

4.066 – 6.334 kr.

Menopur

(menotropin)

150 – 200 IE x 7

259 – 278 kr.

3.626 – 5.189 kr.

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 

 

Referencer

1) CHMPs Public Assessment Report http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/elonva/H-1106-en6.pdf
2) Devroey P, Boostanfar R, Koper NP et la. A double-blind, non-inferiority RCT comparing corifollitropin alfa and recombinant FSH during the first seven days of ovarian stimulation using a GnRH antagonist protocol. Hum Reprod 2009; 24:3063-72.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 19. april 2010.


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top