Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Eliquis (apixaban)

Print

Eliquis (apixaban)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


- det 3. perorale lægemiddel til tromboseprofylakse efter ortopædkirurgi

Konklusion

Apixaban er et antitrombotisk lægemiddel, som hæmmer faktor Xa og dermed dannelsen af trombin og udvikling af tromber.
Apixaban er godkendt til forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofte- eller knæledsalloplastik.


Som ved de andre nye perorale antitrombotiske lægemidler er der ikke behov for overvågning af koagulationsparametre og apixaban har ligesom dabigatran og rivaroxaban sammenlignelig effekt og bivirkningsprofil (blødninger) med lavtmolekylært heparin i relevante doser.

Der er ingen væsentlige terapeutiske fordele i forhold til dabigatran og rivaroxaban. Apixaban sig administreres 12-24 timer efter operation, dabigatran (1-4 timer) og rivaroxaban (6-10 timer). 

IRF mener, at apixaban mindst er ligeværdigt med både lavmolekylært heparin, rivaroxaban og dabigatran. Dabigatran er i øjeblikket noget billigere end de øvrige.  

Eliquis blev markedført 13. juni 2011.

 

Baggrund:

Apixaban er en selektiv faktor Xa-hæmmer der afbryder koagulationskaskaden og hæmmer dannelsen af trombin og tromber. Protrombintiden påvirkes af apixaban, men kan ikke anvendes til terapistyring. Der er sammenhæng mellem anti-faktor Xa-aktivitet og apixaban plasmakoncentration.

Der er ikke behov for overvågning af koagulationsparametre under behandling med apixaban som klinisk rutine.

Biotilgængelighed er 50 %. Apixaban absorberes hurtigt med Cmax 3-4 timer efter tabletindtagelse. Indtagelse af mad påvirker ikke AUC eller Cmax.
Apixaban bliver metaboliseret, men ca. 27 % udskilles renalt. Apixaban har halveringstid på ca. 12 timer, og indtages i to daglige doser.

Apixaban opstartes 12-24 timer efter operation, hvilket kan have betydning for behandlingsrutinerne, hæmostasen og patientens velbefindende. 

Hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min) vil plasmakoncentration af apixaban formentligt være øget, og apixaban må anvendes med forsigtighed hos denne patientgruppe.

 

Apixaban bør ikke anvendes til patienter med nedsat leverfunktion med koagulationsdefekt. Bør kun anvendes med forsigtighed hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Der bør indgå en

ALAT måling før behandlingsstart. Patienter med ALAT/ASAT >2 eller bilirubin > 1,5 gange øvre normalværdi bør ikke behandles.

Pga. manglende dokumentation bør apixaban ikke anvendes hos personer under 18 år og hos gravide og ammende.
Dosis skal ikke justeres, hverken pga.  legemsvægt, køn eller alder.

 

Kontraindikationer

• Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for ét eller flere af hjælpestofferne.
• Klinisk signifikant, aktiv blødning.
• Leversygdom forbundet med koagulationsdefekt og blødningsrisiko.
 
Hvis operationen udføres i spinal-/epiduralanæstesi, kan der ved antitrombotisk behandling være en beskeden risiko for udvikling af spinalt hæmatom, som kan medføre langvarig eller permanent lammelse.  Der er ingen klinisk erfaring med samtidig brug af apixaban og indlagt intratekalt eller epiduralt kateter. I tilfælde af behov for dette og baseret på PK-data, bør der være et interval på mindst 20-30 timer (dvs. 2 x halveringstid) fra den sidste apixabandosis til kateteret bliver fjernet, og mindst en dosis bør udelades, før kateteret bliver fjernet. Den næste apixabandosis kan gives mindst 5 timer efter kateteret er blevet fjernet. Som med alle nye antikoagulantika er erfaring med neuraksial blokade begrænset, og apixaban bør derfor anvendes med yderste forsigtighed ved brug af neuraksial blokade.

 

Der findes ingen antidot mod apixaban. I tilfælde af blødningskomplikationer skal behandlingen standses, og kilden til blødning findes.
I tilfælde af blødning kan man udskyde næste indtagelse af apixaban eller seponere behandlingen.


Effekt og bivirkninger

Effekten af apixaban er vurderet i to undersøgelser af patienter, som havde fået foretaget hofte- eller knæalloplastik. Patienterne blev behandlet med apixaban 2,5 mg x 2 dgl. eller enoxaparin 40 mg subkutant dgl.

 

Ved hoftealloplastik var der efter 35 dages behandling med apixaban en forekomst af død/dyb venetrombose på 1,39 % i forhold til 3,86 % ved enoxaparinbehandling. Ved knæalloplastik reducerede 12 dages behandling den tilsvarende forekomst fra 24,37 % på enoxaparin til 15,06 % på apixaban. Begge resultater er statistisk signifikante p<0,0001. Lignende relativ reduktion fandtes ved opgørelse af alvorlige dybe venetromboser.

 

I ovennævnte undersøgelser var risiko for blødning ikke forskellig i mellem enoxaparin og apixaban grupperne.
Apixaban øger risikoen for okkult eller synlig blødning, ligesom andre antikoagulantia. Den samlede forekomst af bivirkninger som blødning, anæmi og transaminase øgning var i kontrollerede studier lavere for apixaban end for enoxaparin behandlede.  


Interaktioner

Apixaban metaboliseres via CYP3A4/5. Apixaban er et substrat for transport proteinerne P-gp og brystcancer-resistent protein. Apixaban bør ikke anvendes sammen med hæmmere af både CYP3A4 og P-gp såsom azolantimykolytika ( ”- conazolerne”) og HIV-proteasehæmmere. Kraftige CYP3A4 og P-gp induktorer reducerer apixaban koncentrationen i plasma, f. eks. phenytoin, carbamazepin, phenobarbital eller perikon.


Apixaban kan kun anvendes med forsigtighed sammen med andre antikoagulantia pga. den øgede blødningsrisiko.

 

Pris:

Tromboseprofylakse i 30 dage med apixaban 2.5 mg x 2  dgl. koster den datao 1729,05 kr. eller 734,65 kr. om dagen med dabigatran. Der ydes generelt tilskud til apixaban (Eliquis).

Ved knæalloplastik anbefales behandling i 2 uger, efter operationen og ved hoftealloplastik anbefales behandling i 5 uger. I Danmark har standardbehandling med lavmolekylære hepariner været 7-10 dages behandling afhængig af mobiliseringsgrad dvs. behandling under indlæggelse. Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs referenceprogram om hofte- og knæalloplastik fremhæver, at meta-analyser baseret på tidligere studier har vist, at forlænget tromboseprofylakse med et LM heparin (28-35 dage) er effektivt til at reducere forekomsten af både asymptomatisk og symptomatisk tromboemboli. Pris sammenligningen er baseret på en behandlings længde på 30 dage, og vil, hvis den bliver fulgt øge medicin udgifterne.

 

Styrke

Pakning 

Pris
(30 dages behandling) 

Apixaban 2,5 mg

60 stk.

1729,05 kr

Rivaroxaban (Xarelto) 10 mg  

30 stk.

1.729,05 kr.

Dabigatran-etexilat (Pradaxa) 110 mg

60 stk. 

734,65 kr.

Dalteparin (Fragmin) 25.000 IE/ml.

3 x 10 x 0,2 ml (5.000 IE/dag) 

1547,00 kr.

Enoxaparin (Klexane) 100 mg/ml.

3 x 10 x 0,4 ml (4.000 IE/dag)

1599,00 kr.

Tinzaparin (Innohep)10.000 IE/ml

3 x 10 x 0,45 ml (4.500 IE/dag)

1865,40 kr.

 

 

Den til enhver tid gældende pris og tilskudsstatus kan ses på
www.medicinpriser.dk

 

 

Kontaktperson på IRF
IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer:

  1. Rud Lassen M, Raskob GE, Gallus A et al: Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement ( ADVANCE-2): A randomised double-blind trial. Lancet 2010; 375: 807-15.
  2. Rud Lassen M, Gallus A, Raskob GE et al: Apixaban versus Enoxaparin for Thromprophylaxis after hip replacement. N Engl J Med 2010; 363:2487-98

Instittut for Rationel Farmakoterapi 22-08-2011

 


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top