Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Efient (prasugrel)

Print

Efient (prasugrel)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Prasugrel er i kombination med acetylsalicylsyre (ASA) indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos patienter med akut koronar syndrom (AKS), som gennemgår primær eller forsinket PCI – percutaneous coronary intervention.

 

Prasugrel medførte en absolut risikoreduktion på 2,1 % (9,4 % vs. 11,5 %) af det primære sammensatte endepunkt (kardiovaskulær død, ikke-letal myokardieinfarkt og ikke-letal apopleksi) ved sammenligning med clopidogrel. Det svarer til et numbers needed to treat (NNT) på 48. Forskellen skyldes primært en signifikant forskel i ikke-letale myokardieinfarkter.

Der var ikke nogen forskel på delendepunkterne død eller apopleksi.

 

Prasugrel medførte 0,6 % flere større blødninger og 0,3 % flere letale blødninger end clopidogrel. NNH henholdsvis 167 og 333.

 

IRF mener, at prasugrel kan overvejes hos patienter med lav risiko for blødning og høj risiko for AMI. Prasugrel er undersøgt i en gruppe af patienter hvor de, der havde en øget blødningsrisiko blev ekskluderet. Patienterne i den kliniske verden vil være mere uselekterede og omhyggelig udvælgelse af patienter inden behandling med prasugrel er vigtig for at undgå unødige blødninger.
For patienter med øget blødningsrisiko vil clopidogrel fortsat være førstevalg.

Prioriteringen kan ændres, hvis der senere kommer mere end én sammenlignende undersøgelse.

 

Efient har generelt tilskud.

 

Markedsføringsdato: 20. april 2009

 

Baggrund

 

Prasugrel hæmmer blodpladernes funktion og skal anvendes i kombination med acetylsalicylsyre efter perkutan coronar intervention (PCI) hos patienter med akut koronar syndrom (AKS).
Prasugrel er et prodrug. Det absorberes hurtigt og metaboliseres til en aktiv metabolit og inaktive metabolitter, primært over CYP3A4 og CYP2B6.
Kan anvendes hos patienter med nedsat nyrefunktion og mild til moderat nedsat leverfunktion, men den terapeutiske erfaring er begrænset.


Dosering af prasugrel:
Behandlingen indledes med en startdosis på 60 mg efterfulgt af 10 mg daglig. Patienter med vægt < 60 kg anbefales 5 mg daglig. Patienter > 75 år bør normalt ikke behandles med prasugrel, men skønnes det nødvendigt anvendes edligeholdelsesdosis på 5 mg. Dosis på 5 mg er ikke undersøgt i kliniske studier, men anbefales på baggrund af farmakokinetiske og farmakodynamiske studier.
Dosering af clopidogrel i studiet var startdosis på 300 mg efterfulgt af vedligholdelsesdosis på 75 mg. Nogle kritikere mener, at en startdosis af clopidogrel på 300 mg er for lav, og at dette vil medføre flere non-responderes og dermed en relativ større fordel for prasugrel.


Prasugrel er en filmovertrukken tablet, der kan indtages med eller uden mad.

 

Effekt

 

Effekten af prasugrel blev vurderet i ét randomiseret, dobbeltblindt fase III studie med 13.608 patienter.
Det blev undersøgt om prasugrel var bedre end clopidogrel hos patienter med AKS, der får udført PCI.
Patienterne blev behandlet i gennemsnit 14,5 måneder.


Patienterne blev ekskluderet, hvis de havde øget blødningstendens, anæmi, trombocytopeni og patologiske cerebrale fund.
Primært sammensat endepunkt var kardiovaskulær død, ikke-letal myokardieinfarkt eller ikke-letal apopleksi.
Sekundære endepunkter var død uanset årsag, revaskularisering, stent trombose samt 3 grupper af sammensatte endepunkter: 1: kardiovaskulær død, ikke-letal AMI eller revaskularisering; 2: død uanset årsag, ikke-letal AMI eller ikke-letal apopleksi; 3: kardiovaskulær død, ikke-letal AMI, ikke-letal apopleksi eller rehospitalisering pga iskæmi.

 

9,4 % i prasugrel gruppen mod 11,5 % i clopidogrel gruppen opnåede det primære sammensatte endepunkt, og denne forskel er statistisk signifikant (Hazard ratio 0,81 (0,73-0,90; p<0,001)).
Forskellen skyldes primært et signifikant fald i ikke-letale myokardieinfarkter på 2,2 % (Hazard ratio 0,76 (0,67-0,85; p<0,001)). Prasugrel medfører ikke nogen ændring i kardiovaskulær mortalitet eller apopleksi.

Prasugrel medførte en signifikant reduktion i forhold til clopidogrel på de sekundære endepunkter revaskularisering (3,7 % vs. 2,5 %; p<0,001) og stent trombose (2,4 % vs. 1,1 %; p<0,001).
Alle sekundære endepunkter på nær død uanset årsag viste en signifikant forskel til fordel for prasugrel.

En subgruppeanalyse af patienter med diabetes (n= 3.146) viste en signifikant absolut reduktion i det primære endepunkt på 4,8 % (Hazard ratio 0,70 (0,58-0,85; p<0,001)) Også stent trombose blev reduceret (1,6 % (Hazard ratio 0,52 (0,33 – 0,84; p< 0,007)).

 

Bivirkninger

 

Prasugrel blev i fase III studiet seponeret hos 7,2 % på grund af bivirkninger. Til sammenligning blev clopidogrel seponeret hos 6,3 %.


Blødning var den hyppigste årsag til seponering.
Blødninger blev opgjort efter TIMI klassifikationen (Thrombolysis in Myocardial Infarction).
2,4 % i prasugrel gruppen mod 1,8 % i clopidogrel gruppen fik ikke-CABG relateret større blødning (Hazard ratio 1,32 (1,03-1,68; p<0,03).
0,4 % i prasugrel gruppen fik letal blødning mod 0,1 % i clopidogrel gruppen (Hazard ratio 4,19 (1,58-11,11; p<0,002).

Også transfusionskrævende blødninger samt TIMI større blødninger under CABG var hyppigere hos de patienter, der blev behandlet med prasugrel (p<0,001).

Subgruppeanalyser viser, at patienter med tidligere apopleksi eller TIA har signifikant øget risiko for blødning, og prasugrel er kontraindiceret i denne patientgruppe.
For patienter > 75 år og/eller vægt < 60 kg er identificeret en forøget blødningsrisiko.
I subgruppeanalysen af diabetespopulationen var der ingen forskel i antallet af blødninger mellem prasugrel og clopidogrel gruppen.

 

Interaktioner

 

På grund af øget blødningsrisiko bør kombinationen af warfarin og prasugrel anvendes med forsigtighed.
CYP3A hæmmeren ketoconazol medfører formindskelse af Cmax på 34-46 % med uændret Tmax og AUC. Det forventes ikke at CYP3A-hæmmere eller induktorer har signifikant virkning på den aktive metabolits farmakokinetik.


Pris

  Prasugrel

 

Clopidogrel

Pris per DDD (kroner) 21 17-21

   
Gældende priser og tilskudsstatus kan ses på www.medicinpriser.dk

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Referencer

• Produktresume for Efient: www.produktresume.dk
• CHMP assessment report for efient. EMEA/117561/2009.
• Wiviott SD et al. Prasugrel versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. New England Journal of Medicine 2007;357:2001-15.
• Bhatt DL. Intensifying Platelet Inhibition – Navigating between Scylla and Charybdis. Editorial. New England Journal of Medicine 2007;357:2078-81.
• www.medicinpriser.dk
• Wiviott SD et al. Greater clinical benefit of more intensive oral antiplatelet therapy with prasugrel in patients with diabetes mellitus in the trial to assess improvement in therapeutic outcomes by optimizing platelet inhibition with prasugrel-trombolysis in myocardial infarction 38. Circulation 2008;118:1626-1636.
• Pasceri V et al. Prasugrel versus clopidogrel. Letter to the editor. New England Journal of Medicine 2008;358:1298-99.

 

IRF 30. april 2009


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top