Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Combodart (dutasterid+tamsulosin) til benign prostatahypertrofi

Print

Combodart (dutasterid+tamsulosin) til benign prostatahypertrofi


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Combodart et kombinationspræparat af en alfablokker (tamsulosin) og en alfa-reduktasehæmmer (dutasterid) til behandling af moderate til svære symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH). Hos patienter, hvor prostata er forstørret, opnås en marginalt bedre symptomatisk effekt af kombinationen end med hvert af stofferne i monoterapi.

 

Den største fordel ved at kombinere stofferne synes at være, at der opnås en umiddelbar symptomatisk effekt, da effekten af alfablokkere indtræder umiddelbart, hvorimod den fulde effekt af alfareduktasehæmmere først indtræder efter 9-12 måneder. Den største ulempe er signifikant flere bivirkninger, hvoraf erektil dysfuktion er den hyppigste. For tamsulosin ses endvidere en markant større risiko for ”Floppy Iris Syndrome” end ved andre alfablokkere.

 

Effekt af Combodart er ikke vist bedre end andre kombinationer af alfablokkere (alfuzosin, doxazosin, alfuzosin) og alfareduktasehæmmere (finasterid), men er 2-4 gange dyrere, hvilket skal afvejes mod en mulig compliancemæssig fordel ved at tage en tablet frem for to.

 

IRF mener, at kombinationsbehandling bør forbeholdes patienter med forstørret prostata, som ikke opnår tilstrækkelig symptomlindring ved monoterapi. Når dette er opfyldt, er en kombination af finasterid og doxazosin i øjeblikket det mest rationelle valg under hensyntagen til effekt, bivirkninger, pris og compliance.  Den symptomatiske effekt bør revurderes løbende, og skift til monoterapi med alfareduktasehæmmer kan evt. overvejes efter 9-12 måneder.

 

Combodart blev markedsført d. 14. juni 2010.

 

Baggrund

Combodart et kombinationspræparat til behandling af moderat til svære symptomer på BPH. Præparatet kombinerer indholdsstofferne fra to i forvejen kendte præparater, nemlig Omnic (tamsulosin), som er en alfa-blokker og Avodart (dutasterid), som er en alfa-reduktasehæmmer.

 

I forvejen findes 3 andre alfa-blokkere på markedet og 1 alfareduktase-hæmmer.  

 

Den symptomatiske effekt af tamsulosin og andre alfa-blokkere indtræder umiddelbart, hvorimod den begyndende symptomatiske effekt af dutasterid og andre alfareduktasehæmmere først indtræder efter ca. 6 måneder (fuld effekt efter 9-12 måneder), og kun synes klinisk relevant hos patienter hvor prostata er forstørret (1).

 

Hos patienter med forstørret prostata medfører alfa-reduktasehæmmere endvidere en reduktion af prostatavolumen, hvilket er vist at reducere risikoen for akut urinretention og/eller prostatakirurgi. Effektens størrelse er propertional med prostatas størrelse.

  

Studier har vist, at alfareduktasehæmmere kan reducere risikoen for biopsidetekterede og fredelige former for prostatacancer (Gleason-score 5-6) (1).

 

Effekt

Den umiddelbare fordel ved at kombinere en alfa-blokkere og en alfareduktasehæmmer er, at der opnås både en umiddelbar symptomatisk effekt samtidig med, at risikoen for en prostatarelateret hændelse reduceres. 

 

I et 4 årigt studie, hvor effekten af kombinationen blev undersøgt over for hvert af stofferne i monoterapi fandt man forskel i det primære effektmål: ”Tid til første tilfælde af akut urinretention eller BPH-relateret kirurgi” i forhold til monoterapi med tamsulosin, men ikke i forhold til monoterapi med dutasterid. NNT var 13 for at undgå ét tilfælde af enten akut urinretention eller prostatakirurgi ved behandling i 4 år med kombinationen i stedet for tamsulosin, mens der ikke var forskel mellem kombinationen og dutasterid. Inklusionskriterierne var prostata volumen ≥30 ml, PSA 1,5-10 ng/ml, maksimal urinflow (Qmax)>5 ml/s og ≤15 ml/s med minimum ladt urin ≥125 ml) (2).

 

På det sekundære endepunkt: Ændring i IPSS (International Prostata Symptom Score) fandt man signifikant bedre effekt af kombinationen (-6,3 point) i forhold til både tamsulosin (-3,8) og dutasterid (-5,3 point), men forskellene er marginale. Andelen af patienter som opnåede klinisk progression defineret som en forværring i IPSS på min 4 point (baseline 16,5) var hhv. 8,6% for kombinationen, 13,1% for dutasterid og 14,2% for tamsulosin. NNT for at undgå et tilfælde af forværring ved 4 års kombinationsbehandling fremfor monoterapi med enten dutasterid eller tamsulosin kan beregnes til hhv. 18 og 22 (2). 

 

Der er ingen sammenlignende studier mellem Combodart og anden kombinationsbehandling eller mellem dutasterid og finasterid. I et studie, hvor finasterid er undersøgt enten i monoterapi eller i kombination med doxazosin findes dog lignende resultater (1).

 

Bivirkninger

Kombinationen af tamsulosin og dutasterid medførte signifikant flere bivirkninger end stofferne i monoterapi (28% vs. 21% og 19%). Antal af alvorlige bivirkninger eller bivirkninger der førte til behandlingsophør var derimod ikke signifikant forskellige. Den hyppigste bivirkning var erektil dysfunktion som blev rapporteret af hhv. 9% ved kombinationen, 7% ved dutasterid og 5% ved tamsulosin (2).

 

Der er ingen sammenlignende studier af dutasterid og finasterid mht. bivirkninger. For tamsulosin ses en markant større risiko for ”Floppy Iris Syndrome” end for de øvrige alfa-blokkere, hvorfor man i Den Nationale Rekommandationsliste kun rekommanderer alfuzosin og doxazosin (1).

 

Interaktioner

Som for enkeltstofferne.

 

Priser

Combodart er 2-4 gange dyrere en kombinationen af finasterid med en given alfablokker. Der er ikke i øjeblikket generelt tilskud til Combodart, men generelt tilskud gives til de samme stoffer i monoterapi. Se aktuelle priser på http://medicinpriser.dk/

 

Handelsnavn (brand leader)

Indhold

Pris per døgn per 14.6.2010

Combodart

Dutasterid + tamsulosin

10,38

Alfareduktasehæmmer

 

 

Avodart

Dutasterid

10,74

Finasterid ”Teva” (Proscar)

Finasterid 5 mg

0,98

Alfa-blokker

 

 

Alfuzosin Sandoz (Xatral)

Alfuzosin 10 mg

3,88

Doxazosin ”Orifarm” (Carduran)

Doxazosin 4-8 mg

1,28-2,56

Cepalux (Omnic)

Tamsulosin

0,96

Terazosin ”Alternova” (Sinalfa)

Terazosin 5 mg

1,59

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk 

 

 

Referencer

 

  1. Den Nationale Rekommandationsliste. Midler ved benign prostatahyperplasi  http://irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/koenshormoner/midler_mod_urinvejssygdomme/midler_ved_benign_prostatahyperplasi_g04c_og_c02ca04.htm

      2.   Roehrborn CG, Siami P, Barkin J et al. The effects of combination therapy with dutasteride

            and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia:

           4-year results from the CombAT study. Eur Urol. 2010;57:123-31.

 

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé for yderligere oplysninger. http://www.produktresume.dk/docushare/dsweb/ApplySimpleSearch/Collection-10

 

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 18. juni 2010.


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top