Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Circadin (melatonin)

Print

Circadin (melatonin)


Denne artikel opdateres ikke længere da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Circadin (melatonin) 2 mg er et nyt sovemiddel med depoteffekt, godkendt til patienter på ≥55 år, der lider af primær insomni. Dobbeltblindede randomiserede studier har vist en 11 % point bedre respons på søvnkvaliteten ved behandling med Circadin end placebo. Der mangler studier, hvor Circadin sammenlignes direkte med relevant aktiv komparator. Der er ikke observeret nævneværdige bivirkninger eller tilvænning til Circadin efter 3 – ugers behandling. Prisen for en døgndosis Circadin er 8,90 kr, mens prisen for en døgndosis zopliclon (Imoclone) er 0,90 kr, zolpidem (Zolpidem) koster 1,17 kr, og zaleplon (Sonata) koster 8,85 kr.

 

IRF mener, at behandling med Circadin kan benyttes, hvis det vurderes at patienterne har eller kan opleve uacceptable bivirkninger eller tilvænning til benzodiazepin-lignende hypnotika. Grundet den forholdsvis lille effekt og en høj pris, kan Circadin kan ikke almindeligvis anbefales som førstevalg til behandling af primær insomni. 

 

Circadin er markedsført d. 8. oktober 2007

 

Baggrund

15-20 % af befolkningen oplever søvnløshed som et alvorligt og forstyrrende problem. 40 % af kvinder over 50 år oplever mere vedvarende søvnproblemer.

 

Primær insomni er beskrevet som søvnløshed, der ikke er fremkaldt af psykiske eller fysiske lidelser, medicin, eller brug af narkotika. Circadin er en depottablet og dosis er almindeligvis 2 mg daglig. Circadin tages en til to timer før sengetid og efter fødeindtagelse. Da Circadin let akkumuleres, bør dosis være uændret i flere dage. Der kan læses mere på Link: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/circadin/circadin.htm

 

Melatonin (N-acetyl-5 methoxytryptamin) er et naturligt forekommende neurohormon der hovedsaligt dannes i pinealkirtlen i den mørke periode af nat/dag cyklussen. Melatonin menes at regulere søvnen ved at mediere den suprachiasmatiske kerne (SCN), placeret i hypothalamus, via melatoninreceptorerne MT1 og MT2(1).

 

Biotilgængeligheden for melatonin er omkring 15 % med en stor first-pass metabolisme. For ældre kan biotilgængeligheden være nedsat med 50 %. Absorption af melatoninen kan forsinkes og formindskes af samtidig fødeindtagelse. Cmax værdierne er 3-4 gange højere hos kvinder end hos mænd. Der er dog ikke observeret farmakodynamiske forskelle trods en forskel i plasmakoncentration. Melatonin elimineres langt overvejende hepatisk til inaktive metabolitter. Plasmahalveringstid er på t½ = 3,5 – 4 timer og er formentlig større hos ældre. Der foreligger ikke kliniske data for brug af Circadin i forbindelse med graviditet eller hos patienter <55 år, og det bør derfor ikke anvendes hos disse patientgrupper. 

 

Effekt

Effekten af Circadin 2 mg er undersøgt i to randomiserede dobbeltblindede placebokontrollerede studier på hver 5 - ugers varighed med hhv. 170 og 332 patienter over 55 år med diagnosen primær insomni(2)(6). Det primære effektmål i begge studier var kvaliteten af søvnen målt ved hjælp The Leeds Sleep Evaluation Questionnaire (LSEQ), hvor en afvigelse på 10 mm fra baseline på en 100 mm VAS skala betegnes som klinisk relevant. Det ene studie viste en statistisk signifikant gennemsnitlig forbedring af søvnkvaliteten på 22,5 mm ± 20,7 mm for Circadin og 16,5 mm ± 17,8 mm for placebokontrollen. Det andet studie målte antallet af deltagere, hvor både søvnkvalitet og årvågenhed om morgenen blev forbedret med ≥10 mm fra baseline. 26,0 % responderede på Circadin behandlingen, mens 15,0 % havde effekt af placebo (NNT = 9).

 

Der er ikke udført studier, hvor Circadin direkte sammenlignes med en aktiv komparator, men der findes en enkelt indirekte ufuldført undersøgelse (n = 114), hvor resultater fra det ovennævnte publicerede studie med Circadin 2 mg sammenlignes (”sammenligning gennem 3.led”) med resultater fra et dobbeltblindet randomiseret placebokontrolleret studie med 10 mg Zolpidem. Den gennemsnitlige forbedring af søvnkvaliteten var 25,9 mm ± 21,5 mm for Zolpidem og 22,5 mm ± 20,7 mm for Circadin, dog var andelen af deltagere, der responderede på behandlingen, 55,4 % (25,9 % placeborespons) for Zolpidem og 26 % (15 % placeborespons) for Circadin. Der er ikke beskrevet nogen abstinenssymptomer som følge af seponering af Circadin, der mangler data for mere end 3 - ugers brug af Circadin.

 

En Cochrane metaanalyse har beskrevet ti studier, der analyserer melatonins effekt på jet-lag(3), alle placebokontrollerede og dobbeltblindede. Otte ud af de ti studier beskrev en gavnlig effekt af melatononin på jet-lag. Et enkelt studie (n = 320) sammenlignede effekten af 5 mg, 0,5 mg hurtigt udløsende tabletter og 2 mg depot tabletter. Begge de hurtig udløsende tabletter viste bedre effekt ved behandling af jet-lag end depottabletten, hvilket drager tvivl om relevansen af brug af depot tabletter til behandling af jet-lag.

 

Melatonins effekt på søvnkvaliteten hos patienter, der nedtrapper brugen af benzodiazepiner, er blevet undersøgt i to små studier (4)(5). Resultaterne af de to studier er modstridende, og mængden af data er så lille, at der ikke kan konkluderes endegyldigt, men IRF følger udviklingen inden for området.

 

Bivirkninger

De observerede bivirkninger ved Circadin beskrives i niveau med de, der er observeret hos patienter, der fik placebo. Den hyppigst rapporterede bivirkning i begge grupper var hovedpine, hvor 5,3 % fik hovedpine i Circadingruppen og 6,4 % i placebogruppen.

 

Interaktioner

Melatonin metaboliseres af CYP1A enzymerne samt CYP2C19 enzymet, og der er derfor teoretisk risiko for interaktion med lægemidler,der omsættes af disse enzymer. Ved brug af cimetidin og østrogener, ses der en stigning af melatonin plasmakoncentrationen. En særlig stor forøgelse af melatonin plasmakoncentrationen ses ved samtidig brug af SSRI´et fluvoxamin, hvorfor denne kombination helt bør undgås.

 

Circadin kan forstærke den sedative effekt af benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende hypnotika.

 

Pris

Prisen på Circadin set i forhold til prisen på benzodiazepin-lignende hypnotika, fremgår af tabellen. Circadin er udlevering A, og det ydes ikke tilskud til Circadin i øjeblikket.

 

Præparat (billigste) Virksomt stof Pakningsstørrelse  Styrke  Pris pr. tablet
Circadin” Nycomed”  Melatonin  21 stk  2 mg  8,90 kr
Zolpidem ”1A Farma”  Zolpidem  20 stk  10 mg  1,17 kr
Imozop ” Sandoz”  Zopiclon  30 stk  3,5 mg  1,36 kr
Imoclone ”Orion Pharma”  Zopiclon 30 stk  7,5 mg 0,90 kr
Sonata ” Wyeth Danmark”   Zaleplon  14 stk  10 mg  8,85 kr

 

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer:

  1. Pévet P et al. Melatonin in the multi oscillatory mammalian circadian world. Chronobiology Int; 2006;23:39-51.
  2. Wade A. G et al. Efficacy of prolonged release melatonin in insomnia patients aged 55-80 years: quality of sleep and next-day alertness outcomes. Curr Med Res Opin 2007 Sep 14.
  3. Herxheimer A et al. Melatonin for prevention and treatment of jet-lag. Cochrane database of systematic reveiws 2000, Issue 2 art. No .: CD001520. DOI: 10.1002/14651858.CD001520
  4. Garfinckel D et al. Facilitation of benzodiazepine discontinuation by melatonin: a new clinical approach. Arch Intern Med; 1999;159:2456-60.
  5. Vissers F.H et al. Is melatonin helpful in stopping the long-term use of hypnotics? A discontinuation trial. Pharm World Sci. 2007 Jul 3.
  6. Upublicerede data er modtaget fra forhandleren af Circadin 2 mg.

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top