Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Cimzia (certolizumab pegol)

Print

Cimzia (certolizumab pegol)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Cimzia er rekombinant Fab'-fragment af et humaniseret antistof mod TNFα, godkendt til behandling af moderat til svær aktiv reumatoid artritis (i kombination med methotrexat), hvor behandling med methotrexat alene ikke er tilstrækkelig. Cimzia kan anvendes som monoterapi, når fortsat behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig.

Cimzia doseres som subkutan injektion á 400 mg ved uge 0,2 og 4 og derefter 200 mg hver 2. uge.

 

Cimzia er ved aktiv RA sammenlignet med placebo til patienter med terapisvigt på tidligere behandling med MTX eller anden DMARD. Cimziabehandlede patienter opnår signifikant oftere et minimalt respons (ACR20) efter 24 ugers behandling end placebobehandlede. Der ses signifikant mindre progression i de strukturelle ledforandringer (mTSS) efter 52 ugers behandling med Cimzia sammenlignet med placebo.

 

Cimzia er ikke undersøgt til patienter med terapisvigt på behandling med anden TNFα-hæmmer, og er ikke sammenlignet med andre TNFα-hæmmere eller andre biologiske antirheumatika.

 

De hyppigst forekommende bivirkninger er infektioner og infestationer.

 

Cimxia blev markedsført 16. november 2009. Prisen for ét års behandling med Cimzia er ca. 117.000 kr. (AIP).

 

IRF mener, at TNFα-hæmmere fortsat er førstevalg blandt de biologiske antirheumatika. Valg af TNFα-hæmmer bør foretages med baggrund i erfaring med produkterne, herunder især langtidseffekt og -bivirkninger. Derfor må Enbrel, Humira og Remicade fortsat anses for at være de mest oplagte førstevalgspræparater. Cimzia er en ny TNFα-hæmmer, og kunne - med baggrund i en fordelagtig direkte sammenligning med en af de ældre TNFα-hæmmere - have vundet indpas i rækken af førstevalgspræparater. Denne sammenligning er dog ikke foretaget, hvorfor Cimzia’s evt. fordele i forhold til de andre TNFα-hæmmere er vanskelige at identificere. Cimzia er derfor ikke et oplagt førstevalgspræparat til biologisk behandling af RA. Idet Cimzia heller ikke er afprøvet i patienter med svigt på tidligere TNFα-hæmmerbehandling, kan brug i denne situation ikke anbefales.

 

Baggrund

Certolizumab pegol er et rekombinant Fab'-fragment af et humaniseret antistof mod TNFα, fremstillet ved ekspression i Escherichia coli og konjugeret til polyethylenglycol (PEG). Cimzia bindes til både soluble og transmembrane former for TNFα.

Der findes i dag fire biologiske antirheumatika baseret på TNFα-inhibition; golimumab, adalimumab, etanercept og infliximab. Herudover findes interleukin 1- og 6-receptorantagonisterne anakinra og tocilizumab, CO-stimulationshæmmeren abatacept samt CD20-antistoffet rituximab.

 

 

Effekt

Cimzia er sammenlignet med placebo som monoterapi i en dosis på 400 mg hver 4. uge og i en dosis på 200 eller 400 mg hver 2. uge som tillæg til methotrexat til patienter med aktiv sygdom trods tidligere behandling med methotrexat eller anden DMARD i fire randomiserede, dobbeltblindede undersøgelser, hvoraf de tre er publiceret (1 – 3).

Cimzia er således ikke undersøgt til patienter med terapisvigt på behandling med anden TNFα-hæmmer, og er ikke sammenlignet med andre TNFα-hæmmere eller med andre biologiske antireumatika.

 

Alle inkluderede patienter var > 18 år, var diagnosticeret vha. American College of Rheumatology (ACR)-kriterierne, og havde mindst 9 ømme og mindst 9 hævede led ud af hhv. 68 og 66 mulige og CRP > 10 mg/l (1) eller > 15mg/l (2,3) ved baseline. Baseline karakteristika kan ses af tabel 1.

 

Tabel 1

Studie

FAST4WARD (1)

RAPID 1 (2)

RAPID 2 (3)

Behandling

Certolizumab pegol 400 mg

Placebo

Certolizumab pegol 200 mg + MTX

Placebo + MTX

Certolizumab pegol 200 mg + MTX

Placebo + MTX

År med RA

8,7

10,4

6,1

6,2

6,1

5,6

Rheumafaktor-positive (%)

100

100

79,6

82,8

77,5

78,2

DAS28 (ESR)

6,3

6,3

6,9

7,0

6,9

6,8

Antal tidligere DMARDs (n)

2

2

1,3

1,4

1,2

1,2

Syst. glukokortikoid (%)

62

64

NA

NA

59,8

55,3

MTX (%)

91

89

100

100

100

100

mTSS

NA

NA

39,6

46,5

NA

NA

 

Det primære endepunkt i alle studier var antallet af patienter, som opnåede et ACR20-respons ved uge 24 og i ét af studierne var det co-primære endepunkt ændring i van der Heijdes modificerede Total Sharp Score (mTSS) ved uge 52 (2). Patienter, der ikke havde opnået et minimalt respons (ACR20) uge 12-14 indgik som non-responders. Alle analyser blev fortaget på intention to treat populationen.

 

ACR20- respons kan forenklet beskrives som 20 % reduktion af sygdomsaktiviteten (målt som antal af hævede og ømme led ud af 66 hhv. 68 mulige, patientens vurdering af funktionsniveau (HAQ), patientvurderet smerteVAS og globalVAS, lægevurderet globalVAS og CRP eller ESR). ACR20 kan betragtes som et minimalt respons, ACR50 som et moderat respons og ACR70 som et godt respons.

 

mTSS kvantificerer, forenklet udtrykt, de strukturelle ledforandringer som kan ses ved røntgen af hænder og fødder. Scoren går fra 0 til 440, hvor høj score relaterer til høj grad af ledskade.

 

Af tabel 2 ses, at der i alle studier var statistisk signifikant flere (p <0.001) Cimzia- end placebobehandlede, der opnåede minimalt respons (ACR20).

 

Desuden var der signifikant mindre forværring i de strukturelle ledforandringer (mTSS) efter 52 ugers behandling med Cimzia sammenlignet med placebo (0,4 vs. 2,8 enheder, p < 0.001). Forskellen kunne ses allerede ved uge 16 (2).

 

Tabel 2

Studie

FAST4WARD (1)

RAPID 1 (2)

RAPID 2 (3)

Behandling

Certolizumab pegol 400 mg

Placebo

Certolizumab pegol 200 mg + MTX

Placebo + MTX

Certolizumab pegol 200 mg + MTX

Placebo + MTX

N

111

109

393

199

246

127

ACR20 respons uge 24

45,5 %

9,3 %

58,8 %

13,6 %

57,3 %

8,7 %

NNT

3

2

2

2. endepunkter efter 24 uger

ACR 50

22,7 %

3,7 %

37.1 %

7,8 %

32,5 %

3,1 %

ACR 70

5,5 %

0 %

21,4 %

3.0 %

15,9 %

0,8 %

Ændring i DAS28 (ESR)

-1,5

-0,6

-3,3

-2,4

-2,3

-0,5

DAS28 (ESR) remission

NA

NA

NA

NA

9,4 %

0,8 %

 

Af tabellen fremgår, at der var bedre respons på certolizumab pegol som add-on til MTX end som monoterapi. Dosisregimet 200 mg hver 2. uge gav samme kliniske respons som regimet 400 mg hver 2. uge (resultater ikke vist her), hvorfor den laveste dosis + MTX blev valgt.

 

NNT (numbers needed to treat) for Cimzia 200 mg hver 2. uge sammenlignet med placebo kan beregnes til 3 for moderat respons (ACR 50) og 6 – 7 for godt respons (ACR70).

 

Der var i alle studier flere Cimziabehandlede med minimalt respons allerede ved uge 1 og responset blev bedre frem til uge 8 - 12, hvorefter effekten var opretholdt frem til uge 24/52. Der foreligger endnu ikke publicerede data fra de ublindede opfølgningsforsøg.  

 

Bivirkninger

De hyppigst forekommende bivirkninger er infektioner og infestationer. Herudover er eosinofile sygdomme, leukopeni, hovedpine, sensoriske abnormaliteter, hypertension, hepatitis, udslæt og reaktioner på injektionsstedet almindeligt forekommende.

Alvorlige infektioner er observeret hos 3,5 % af de Cimzia-behandlede mod 0,6 % af de placebo-behandlede.

Der er i de placebo-kontrollerede studier observeret 9 cancertilfælde og 6 tilfælde af alvorlige blødninger i Cimziagrupperne mod hhv. 1 og 1 tilfælde i placebogrupperne.

 

Pris

Prisen for 2 injektionssprøjter indeholdende 200 mg certolizumab pegol er per 30. nov. 2009 8.509,00 kr. (AIP).

 

Den til enhver tid gældende AIP kan ses på www.medicinpriser.dk, men er ikke nødvendigvis den pris, sygehusene betaler via Amgros.

 

Præparatnavn

Indhold

Vedligeholdelsesdosering (person på 70 kg)

Pris for et års behandling (AIP)

Cimzia

Certolizumab pegol

200 mg s.c. hver 2. uge

117.000 kr. *

Simponi Golimumab 50 mg s.c. hver måned 116.000 kr.*

Remicade 

Infliximab Inf.

3 - 5 mg/kg i.v. hver 8. uge 

73.000 – 115.000 kr. *

Enbrel 

Etanercept 

25 mg s.c. 2 gange pr. uge 

123.000 kr.

Humira 

Adalimumab 

40 mg s.c. hver 14. dag 

123.000 kr.

RoActemra

Tocilizumab 

8 mg/kg i.v. hver 4. uge 

95.000 kr.

MabThera

Rituximab 

2 infusioner á 1.000 mg med 14 dages interval.

65.000 kr.**

Orencia 

Abatacept 

750 mg i.v. hver 4. uge

124.000 kr. *

Kineret

Anakinra

100 mg s.c. daglig

99.000 kr.

Methotrexat 

Metotrexat 

15 mg pr. uge p.o. 

280 kr.

* Prisen er en gennemsnitspris af 1. og 2. behandlingsår pga. den højere pris 1. år, hvor startdosis er højere.

** Prisen er en gennemsnitspris af 1. og 2. behandlingsår pga. den højere pris 1. år, hvis man begynder på en ny behandlingscyklus hver 9. måned. Ifølge produktresuméet kan der genbehandles efter 6-12 måneder.

 

Kontaktperson på IRF

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

 

Referencer

  1. Fleiscmann R et al. Efficacy and Safety of certolizumab pegol monotherapy every 4 weeks in patients with rheumatoid arthritis failing prevoius disease-modifying antirheumatic therapy: the FAST4WARD study. Ann Rheum Dis 2009;68:805-11.
  2. Keystone E et al: Certolizumab Pegol Plus Methotrexate Is Significantly More Effective Than Placebo Plus Methotrexate in Active Rheumatoid Arthritis. Findings of a Fifty-Two-Week, Phase III, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Groupo Study. Arthritis & Rheumatism 2008;58:3319-29.
  3. Smolen J et al. Efficacy and Safety of certolizumab pegol plus methotrexate in active rheumatoid arthritis: the RAPID2 study. A randomised controlled trial. Ann Rheum Dis 2009;68:797-804.
  4. EMEAs Assessment Report for Cimzia, Doc.Ref.: EMEA/664021/2009

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 30. november 2009


 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top