Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Bydureon (exenatid)

Print

Bydureon (exenatid)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion

Bydureon er indiceret som tillægsbehandling til metformin, sulfonylurea og/eller thiazolidinedion evt i kombination, til behandling af type 2-diabetes. Det forudsættes, at der ikke er opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol med den maksimalt tolererede dosis for disse orale behandlinger. I forhold til eksisterende exenatid præparater, er der er tale om en formulering, der skal injiceres 1 gang ugentligt i stedet for 2 gange dagligt (Byetta).


Anmeldelsen sammenligner Bydureon vs. Byetta på effekt, bivirkninger og pris.

 

Effekten af exenatid er undersøgt i 5 randomiserede studier: 4 ublindede non-inferiority studier, og 1 dobbeltblindt superiority studie. Studierne var af 24-30 ugers varighed. Det primære endepunkt var i alle studier ændring i HbA1c niveau.

 

Exenatid 1 gang ugentligt er sammenlignet med exenatid 2 gange dagligt, samt liraglutid 1 gang dagligt (resultater upubliceret), sitagliptin, pioglitazon og glargin. Der er ikke foretaget direkte sammenligning med sulfonylurea, som ellers er typisk andenvalgsbehandling, hvis effekten af metformin er utilstrækkelig.

 

Reduktionen i HbA1c ved behandling med exenatid 2 mg ugentligt var signifikant højere end exenatid 2 gange dagligt, sitagliptin, pioglitazon og glargin, mens reduktionen var inferiør sammenlignet med liraglutid 1,8 mg.

 

Gastroentestinale gener er de hyppigst rapporterede bivirkninger, men frekvensen er lavere ved ugentlig administration end ved daglig administration af exenatid eller liraglutid. Bydureon skal derfor ikke optitreres. En alvorlig bivirkning, der fortsat observeres efter markedsføring, er en potentiel risiko for udvikling af pancreatitis og C-celle thyroidea cancer. Den forlængede frigørelse af exenatid betyder desuden, at Bydureon forbliver i kroppen længe og dette bør derfor indgå i overvejelser omkring seponering, birvirkninger og skift til andre lægemidler. Bydureon bør ikke anvendes til personer med terminal nyreinsufficiens eller moderat til svær nedsat nyrefunktion pga. risiko for øget eksposition og bivirkninger.

 

Den ændrede formulering forudsætter, at patienten selv skal blande suspensionen inden indsprøjtning, hvor den daglige indsprøjtning forgår med en doseringspen klar til brug. 

 

Bydureon 2 mg i pakke med 4 enkeltdosissæt (4 ugers behandling) koster 995,00 kr. Prisen for 12 måneders behandling med Bydureon er på nuværende tidspunkt højere end 12 måneders behandling med Byetta.  

IRF mener:

  • Ved brug af Bydureon kan der opnås en klinisk relevant reduktion i Hb1Ac sammenlignet med Byetta
  • Effektstudierne har metodiske begrænsninger i forhold til, at 4 af studierne er ublindede, at HbA1c værdierne for inklusion er meget brede, at der inkluderes meget få ældre patienter >75 år og at sulfonylurea ikke er anvendt som aktiv komparator
  • Den forlængede udvaskningsperiode ved ugentlig administration skal overvejes ved seponering, bivirkninger og skift til andre lægemidler
  • Patienter med terminal nyreinsufficiens eller moderat til svær nedsat nyrefunktion må ikke behandles

På baggrund af effekt, bivirkninger og pris er det IRFs samlede vurdering, at exenatid til ugentlig administration frem for daglig administration kun er et relevant behandlingsalternativ hos bestemte patienter baseret på en individuel vurdering.

 

Bydureon blev markedsført 17. oktober 2011. Der ydes på nuværende tidspunkt generelt tilskud til Bydureon. 

Baggrund

Bydureon er den første langtidsvirkende GLP-1-analog på markedet og skal kun injiceres 1 gang ugentligt. Exenatid er forbeholdt som tillæg til eksisterende oral diabetisk behandling og virker ved yderligere at forbedrer den glykæmiske kontrol gennem en vedvarende sænkning af både den postprandiale og fastende glucosekoncentration hos patienter med type 2-diabetes. Exenatid øger udskillelsen af insulin fra betaceller i pancreas på glucoseafhængig basis forsinker ventrikel tømningen og medfører dermed, at glucose fra et måltid optræder senere i kredsløbet end normalt.

Effekt

Der er udført 5 randomiserede studier med aktiv komperator på effekten af exenatid med forlænget frigivelse (1-5). Sammenligningsstudiet med liraglutid er ikke publiceret og resultater kendes kun fra et posterabstrakt. Resultaterne skal evalueres med dette forbehold.

 

Tabel 1: Overblik over effektstudier udført på 2 mg x 1 ugentligt af exenatid.

 

Studie

Design

Sammenligninger

Antal patienter

(randomiseret /gennemført)

Primært endepunkt

1

30 uger,

ublindet, non-inferiority

 

Δ = 0,4 %

 

Exenatid 2 mg x 1 ugentligt

 

vs.

 

Initial exenatid 5 µg x 2 dagligt (4 uger)

 

Herefter 10 µg x 2 om dagligt (26 uger)

 

 

Exenatid ugentlig:

148 / 128

 

 

Exenatid dagligt:

147 / 130

 

 

 

Ændring i HbA1c niveau efter 30 uger

2

24 uger, ublindet, non-inferiority

 

Δ = 0,4 %

 

Exenatid 2 mg x 1 ugentligt

 

vs.

 

Initial exenatid 5 µg x 2 dagligt (4 uger)

 

Herefter 10 µg x 2 om dagligt (20 uger)

 

Exenatid ugentlig:

129 / 109

 

Exenatid dagligt:

123 / 95

 

Ændring i HbA1c niveau efter 24 uger

3

26 uger, dobbelt blind, superiority

 

 

Exenatid 2 mg x 1 ugentligt

+

Placebo antidiabetika

 

Vs.

 

Exenatid placebo

+

Sitagliptin 100 mg x 1

 

Vs.

 

Exenatid placebo

+

Pioglitazon 45 mg x 1

Gruppe A:

 

Exenatid + Placebo

160 / 127

 

Placebo + sitagliptin:

166 / 144

 

Placebo + pioglitazon:

165 / 131

Ændring i HbA1c niveau efter 26 uger

4

26 uger, ublindet, non-inferiority

 

 

Δ = 0,3 %

Exenatid 2 mg x 1 om ugen + metformin el. metformin og SU

 

vs.

 

Glargin variabel dosis + metformin el. metformin og SU

Exenatid ugentligt:

233 / 209

 

Glargin:

223 / 209

Ændring i HbA1c niveau efter 26 uger

5

 

Ikke

publiceret

26 uger, ublindet, non-inferiority

 

Δ = 0,25 %

Exenatid 2 mg x 1 om ugen

 

Vs.

 

Liraglutid 1,8 mg x 1 dagligt

Exenatid ugentligt:

Ikke opgivet / 461

 

Liraglutid:

Ikke opgivet / 450

Ændring i HbA1c niveau efter 26 uger

 (Δ) = mindste klinisk acceptable forskel i HbA1c for at opnå non-inferiority

 

I studie 1-4 havde inkluderede patienter  en HbA1c-værdi mellem 7,1 % - 11 % og en BMI mellem 25 kg/m2 – 45kg/m2.

 

Studie 1 og 2 forudsatte diæt eller behandling med metformin, sulfonylurea, thiazolidinedion eller kombinationer heraf i minimum to måneder op til screening.

 

Studie 3 forudsatte metformin behandling i min. 2 måneder op til screening.

 

Studie 4 forudsatte metformin eller metformin + sulfonylurea behandling i minimum to måneder op til screening.

 

Inklusionskriterierne for studie 5 er ikke beskrevet.

 

Tabel 2: Resultater for de primære effektvariable

 

 

Ændring i HbA1c

(%)

 

Ændring i vægt

(kg)

Studie 1 - efter uge 30

 

Gns. HbA1c ved inklusion: 8,3 %

 

Exenatid 2 mg ugentligt

Exenatid 10 µg x 2 daglig

 

 

 

-1,9 (0,1)*

-1,5 (0,1)

 

 

 

-3,7 (0,5)

-3,6 (0,5)

Studie 2 - efter uge 24

 

Gns. HbA1c ved inklusion: 8,4 %

 

Exenatid 2 mg ugentligt

Exenatid 10 µg x 2 daglig

 

 

 

 

-1,6 (0,1)**

-0,9 (0,1)

 

 

 

 

-2,3 (0,4)

-1,4 (0,4)

Studie 3 – efter uge 26

 

Gns. HbA1c ved inklusion: 8,5 %

 

Exenatid 2 mg ugentligt

Sitagliptin 100 mg x 1

Pioglitazon 45 mg x 1

 

 

 

 

-1,6 (0,1)◊‡

-0,9 (0,1)

-1,2 (0,1)

 

 

 

 

-2,3 (0,3) ^†

-0,8 (0,3)

2,8 (0,3)

Studie 4 – efter uge 26

 

Gns. HbA1c ved inklusion: 8,3 %

 

Exenatid 2 mg ugentligt

Glargin

 

 

 

 

-1,5 (0,05)*

-1,3 (0,06)

 

 

 

 

-2,6 (0,2)*

1,4 (0,2)

Studie 5 – efter uge 26

 

Gns. HbA1c ved inklusion 8,5 %

 

Exenatid 2 mg ugenligt

Liraglutid 1,8 mg

 

 

 

 

-1,28 (0,05)

-1,48 (0,05)

 

 

 

 

-2,68 (0,18)

-3,58 (0,18)

(*) p<0,05 (**) p<0,0001 (◊) p <0,0001 vs sitagliptin (^) p<0,05 vs. sitagliptin (†) p<0,0001 vs pioglitazon (‡) p<0,05 vs pioglitazon (∑) Non-inferiority ikke opnået

 

Ved studieafslutning var reduktionen i HbA1c for exenatid 2 mg ugentligt signifikant højere sammenlignet med exenatid 2 gange dagligt, sitagliptin, pioglitazon og glargin . Sammenlignet med liraglutid 1,8 mg var reduktionen for exenatid 2 mg ugentligt inferiør ud fra den fastsatte mindste klinisk acceptable forskel i HbA1c.

 

Samtidig behandling


I studie 1 og 2 fulgte 44 patienter (14.9 %) henholdsvis 47 patienter (18,7 %) en diæt eller motionerede, 131 patienter (44,4 %) henholdsvis 118 patienter (46,8 %) var i samtidig behandling med et andet antidiabetikum, mens 120 patienter (40,7 %) henholdsvis 87 patienter (34,5 %) var i kombinationsbehandling med flere antidiabetika.

 

I studie 4 var de mest hyppigt anvendte sulfonylurea henholdsvis glimepirid (43,7 % af patienterne) og glibenclamid (34,8 % af patienterne).

 

Samtidig behandling i studie 5 er ikke beskrevet.

Bivirkninger

I gennemførte kliniske studier er 779 personer blevet eksponeret for exenatid 2 mg x 1 ugentligt. Heraf er 274 henholdsvis 112 personer blevet eksponeret i ≥26 uger henholdsvis ≥52 uger. Eksposition er i alle tilfælde sket i samtidig behandling med andre antidiabetika. Meget almindelige bivirkninger (≥ 1/10) er hypoglykæmi (hovedsagligt i kombination med et sulfonylurea), gastroinstinale gener (obstipation, diare, kvalme og opkastning) og pruritus på
injektionsstedet.

 

Sammenlignet med exenatid administreret dagligt oplevede færre patienter kvalme (34 % vs. 20 %) og opkastning (19 % vs. 8 %) ved administration 1 gang ugentligt.

 

En alvorlig bivirkning, der er fundet i dyrestudier og fortsat observeres efter markedsføring, er risiko for udvikling af pancreatitis og C-celle thyroidea cancer.

 

Virkningen af exenatid 1 gang ugentligt kan fortsætte efter seponering, da plasmaniveauet af exenatid falder over 10 uger. Lægemidlet forbliver således i kroppen længe og dette bør tages i betragtning ved valg af andre lægemidler og dosis, da bivirkninger kan fortsætte. Af samme grund bør Bydureon ikke anvendes til personer med terminal nyreinsufficiens eller moderat til svær nedsat nyrefunktion pga risiko for øget eksposition og bivirkninger.

Interaktioner

Det kan være nødvendigt at justere dosis af sulfonylurea på grund af øget risiko for hypoglykæmi relateret til samtidig sulfonylurea-behandling.

Pris

Tabel 3: Priser for 12 måneders behandling

 

Lægemiddel

Dosis

Pris pr 12 måneder

Exenatid

2 mg x 1 ugentligt

12.935,00 kr.

Exenatid

10 µg x 2 dagligt

12.094,88 kr.

 

Priser pr 14. november - 27. november 2011. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk.

 

 

Anmeldelse på medicinmedfornuft.dk

 

En anmeldelse af Bydureon kan ses på medicinmedfornuft.dk. Læs den her.

 

Produktresumé

Produktresuméet for Bydureon kan findes her.

 

 

Kontaktperson på IRF vedrørende Bydureon:

Farmaceut Søren Ilsøe Moreno, tlf. 44 88 92 84 eller sikr@dkma.dk.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 22. november 2011

 

Referencer

  1. Drucker DJ, Buse JB, Taylor K et al. Exenatide once weekly versus twice daily for the treatment of type 2 diabetes: a randomised, open-label, non-inferiority study. Lancet 2008 Oct 4;372(9645):1240-50. Epub 2008 Sep 7.
  2. Blevins T, Pullman J, Malloy J et al. DURATION-5: exenatide once weekly resulted in greater improvement in glycemic control compared with exenatide twice daily in patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2011 May:96(5):1301-10. Epub 2011 Feb 9.
  3. Bergenstal RM, Wysham C, Macconell L et al. Efficacy and safety of exenatide once weekly versus sitagliptin or pioglitazone as an adjunct to metformin for treatment of type 2 diabetes (DURATION-2): a randomised trial. Lancet. 2010 Aug 7;376(9739):431-9. Epub 2010 Jun 26.
  4. Diamant M, Van Gaal L, Stranks S et al. Once weekly exenatide compared with insulin glargine titrated to target in patients with type 2 diabetes (DURATION-3): an open-label randomised trial. Lancet. 2010 Jun 26;375(9733):2234-43.
  5. Buse JB, Nauck M, Forst T et al. Efficacy and safety of exenatide once weekly versus liraglutide in subjects with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomized, open-label study. Presentation at EASD 2011 (Abstract) Upublicerede data

Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. november 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top