Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Alvesco inhalationsspray (ciclesonid)

Print

Alvesco inhalationsspray (ciclesonid)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Konklusion
Alvesco er et inhalationssteroid til kontrol af vedvarende astma hos unge og voksne (12 år og derover). Behandling med ciclesonid medfører samme forbedring i lungefunktion (FEV1 og PEF) ved mild til moderat astma som tilsvarende doser af beclomethason, budesonid og fluticason. Der ikke lavet kliniske studier af stoffet til KOL. Ciclesonid kan overvejes hvor oral candidiasis generer patienten, mens der ikke er fundet forskel i hyppigheden af velkendte systemiske steroidbivirkninger hos unge og voksne. Præparatet er udviklet til engangsdosering, men det er ikke påvist, at engangsdosering af ciclesonid fremmer medicinindtagelsen eller symptomkontrol. Prisen for 12 måneders behandling er ikke væsentlig forskellig fra andre relevante alternativer, dog kan der være en besparelse ved behov for høje steroid doser.

 

Det er IRFs samlede vurdering, at Alvesco er et ligeværdigt alternativ til eksisterende steroidpræparater ved behandling af mild til moderat astma. Alvesco blev markedsført 20. august 2012 og der ydes på nuværende tidspunkt generelt tilskud.

 


Baggrund
Inhalationssteroid er førstevalgsbehandling til kontrol af vedvarende astma. Der findes således allerede flere forskellige steriodpræparater på markedet. I forhold til eksisterende produkter formuleret som inhalationsspray er Alvesco tiltænkt doseret en gang dagligt frem for to. Dette skal medvirke til at begrænse bivirkninger og forbedre compliance. Forskellen i dosering bygger på at formuleringen langsomt frigiver den aktive metabolit. Ifølge produktresumeet er den anbefalede dosis 160 mikrogram en gang dagligt, hvilket skulle give astmakontrol hos størstedelen af patienterne (1).

 


Effekt
Effekten af ciclesonid er i randomiserede studier sammenlignet med beclometason (1 studie), budesonid (8 studier) og fluticason (12 studier). Nedenstående er en sammenfatning af disse 21 studier ud fra et systematisk Cochrane review foretaget i 2009, samt supplerende oplysninger fra registreringsmaterialet (2,3).

 

Ciclesonid er undersøgt mikrogram til mikrogram i doseringsforholdet 1:1 eller 1:2 vs. komparatorstoffet. Data for effekten af beclometason og budesonid er pooled til en samlet gruppe som efterfølgende sammenlignes med effekten af ciclesonid.

 

Primære endepunkter er lungefunktion målt som forced expired volume in one second (FEV1) og peak expiratory flow (PEF), samt den relative risiko (RR) for behandlingskrævende astma exacerbationer. Klinisk relevante forskelle i effekt mellem ciclesonid og komparator blev defineret som: ∆(FEV1) ≥ 0,1 liter, ∆(PEF) ≥ 25 L/min og RR udenfor 0,9-1,1.

 

Der indgik i alt 7.243 patienter i de 21 inkluderede studier. Langt hovedparten af patienterne havde mild til moderat astma. De fleste studier ekskluderede patienter, som havde haft exacerbationer inden for 4 uger op til studiestart, og patienterne måtte ikke have anvendt orale steroider eller langtidsvirkende beta-2 agonister i 4 uger op til studiet.

 

De anvendte daglige ciclesoniddoser varierede mellem 200 og 800 mikrogram (angivet som ”delivered dose” dvs. den dosis inhalatoren indeholder og ikke den dosis som udløses ved et pust). Anvendte dagsdoser af komparator var beclometason: 800 mikrogram, budesonid: 200-800 mikrogram og fluticason: 500-1000 mikrogram (alle angivet som ”delivered dose”). Ciclesonid blev i de fleste studier givet en gang dagligt, mens komperator oftest blev givet x 2.

 

Bortset fra to studier på henholdsvis 6 og 12 måneder var observationstiden sat til 12 uger.

 

 

Tabel 1: Effektforskelle for de primære endepunkter målt som ”change from baseline”

 

 

CIC vs. BUD/BEC

Dosisratio 1:1

CIC vs. BUD/BEC

Dosisratio 1:2

CIC vs. FLU

Dosisratio 1:1

CIC vs. FLU

Dosisratio 1:2

 

FEV1 målt i liter

(CI 95 %)

 

0,03 (-0,06 til 0,11)

 

[4 studier, N=1322]

ITT analyse

 

-0,02 (-0,05 til 0)

 

[6 studier, N=1633]

ITT analyse

 

-0,02 (-0,04 til 0,01)

 

[4 studier, N=2607]

ITT analyse

 

-0,05 (-0,11 til 0,1)

 

[2 studier, N=888]

PP analyse

 

PEF målt i

liter/min

(CI 95 %)

 

Morgen:

5,37 (0,12 til 10,61)

 

[4 studier, N=1329]

ITT analyse

 

 

Aften:

3,95 (-2,89 til 10,80)

 

[2 studier, N=758]

ITT analyse

 

 

Morgen:

0,07 (-5,05 til 5,19)

 

[4 studier, N=1423]

ITT analyse

 

 

Aften:

3,29 (-1,62 til 8,19)

 

[4 studier, N=1423]

ITT analyse

 

Morgen:

0,41 (-4,71 til 5,53)

 

[4 studier, N=2070]

ITT analyse

 

 

Aften:

1,3 (-5,1 til 7,7)

 

[2 studier, N=1043]

ITT analyse

 

Ikke opgjort

 

Relativ risiko for astma exabationer

(CI 95 &)

 

Ikke opgjort

 

 Ikke opgjort

 

0,88 (0,4 til 1,95)

 

[3 studier, N=1537]

 

 

Ikke opgjort

CIC: ciclesonid, BEC: beclomethason, BUD: budesonid, FLU: fluticason, FEV1: forced expired volume in one second, PEF: peak expiratory flow, ITT: Intention to treat, PP: Per Protocol.

 

Resultaterne af meta-analysen viser således, at der ikke er klinisk relevante effektforskelle på lungefunktionen mellem ciclesonid, beclomethason, budesonid og fluticason. Desuden er der ikke forskel i risikoen for astma exacerbationer mellem ciclesonid og fluticason.

 


Bivirkninger
I meta-analysen fandt man at oral candidiasis forekom hyppigere ved brug af fluticason frem for ciclesonid (5 events/754 patienter eller 1 % for ciclesonid vs. 25 events/775 patienter eller 3 % for fluticason). Dette svarer til en relativ risiko på 0,24 [CI 95 %: 0,1 til 0,58] (2).

 

I to randomiserede 12 ugers undersøgelser af henholdsvis 382 og 403 patienter mellem 12-75 år er stoffets binyresuppression undersøgt i forhold til budesonid (4,5). Kun budesonid gav anledning til et statistisk signifikant fald i urin cortisol i forhold til baseline, men til sammenligning var der stor spredning på målingerne for ciclesonid. Undersøgelser af fluticason finder tilsvarende resultater. De samlede resultater har ikke fjernet mistanken om en dosisafhængig binyresuppression ved ciclesonid og binyresuppression er således fastholdt som en mulig systemisk bivirkning i produktresumeet (1).

 

Der er ikke fundet forskel i hyppigheden af andre velkendte systemiske steroidbivirkninger hos unge og voksne.

 

 

Interaktioner
Forventes at være de velkendte for steroid præparater (se www.interaktionsdatabasen.dk)

 

CYP3A4 systemet er primært ansvarlig for metabolisering af den aktive metabolit af ciclesonid. Samtidig administration af potente CYP3A4 hæmmere bør derfor undgås, medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for kortikosteroiders systemiske bivirkninger.

 

 

Pris

Tabel 2: Priser for 12 måneders behandling med inhalationssteroid ud fra relevante døgndoser ved mild til moderat astma

Lægemiddel

Formulering

Pakning

Pakningspris

Daglig dosis

Pris pr 12 md.

Ciclesonid 80 µg/dosis

Inhalationsspray

120 doser

354,30 kr.

80 µg x 1

1.078 kr.

Ciclesonid 160 µg/dosis

Inhalationsspray

120 doser

394,70 kr.

160 µg x 1

1.201 kr.

Ciclesonid 160 µg/dosis

Inhalationsspray

120 doser

394,70 kr.

320 µg x 1

2.401 kr.

Ciclesonid 160 µg/dosis

Inhalationsspray

120 doser

394,70 kr.

320 µg x 2

4.802 kr.

 

 

 

 

 

 

Beclomethason 100 µg/dosis

Inhalationsspray

200 doser

359,05 kr.

100 µg x 2

1.311 kr.

Beclomethason 100 µg/dosis

Inhalationsspray

200 doser

359,05 kr.

400 µg x 2

5.242 kr.

 

 

 

 

 

 

Budesonid 100 µg/dosis

Inhalationspulver

200 doser

227,80 kr.

100 µg x 2

831 kr.

Budesonid 400 µg/dosis

Inhalationspulver

200 doser

863,95 kr.

400 µg x 2

3.153 kr.

 

 

 

 

 

 

Fluticason 50 µg/dosis

Inhalationsspray

120 doser

150,50 kr.

50 µg x 2

916 kr.

Fluticason 125 µg/dosis

Inhalationsspray

120 doser

250,00

125 µg x 2

1.521 kr.

Fluticason 250 µg/dosis

Inhalationsspray

120 doser

365,00 kr.

250 µg x 2

2.220 kr.

 

 

 

 

 

 

Fluticason 50 µg/dosis

Inhalationspulver

60 doser

65,85 kr.

50 µg x 2

801 kr.

Fluticason 250 µg/dosis

Inhalationspulver

60 doser

215,75 kr.

250 µg x 2

2.625 kr.

 

 

Der foreligger ikke formelle dosis-respons studier til at fastlægge den ækvieffektive ciclesonid dosis for hver komparator. GINA (the Global Initiative on Asthma) har estimeret det  ækvieffektive dosisforhold ved lavdosisbehandling til: ciclesonid 80-160 µg  ækvivalerer budesonid 200-400 µg, fluticason 100-250 µg og beclomethason 100-250 µg, og prisniveauet er dermed nogenlunde sammenligneligt.

 

Almindelige døgndoser ved mild til moderat astma for komparatorstoffer: beclometason: 200- 1000 µg, budesonid: 200-800 µg og fluticason: 100-500 µg.

 

Priser pr. 20. august - 31. august 2012. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk.


Produktresumé
Produktresuméet for Alvesco kan findes her.

 

Kontaktpersoner på IRF vedrørende Alvesco: Farmaceut, ph.d. Søren Ilsøe Moreno, tlf. 44 88 92 84 eller mail: sikr@dkma.dk.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi 30. august 2012

 

 

Referencer

  1. Produktresume for Alvesco, Sundhedsstyrelsen
  2. Manning P, Gibson PG, Lasserson TJ. Ciclesonide versus other inhaled steroids for chronic asthma in children and adults. Cochrane Database Syst Rev.2008 Apr 16;(2):CD007031. 
  3. Assessment Rapport for Alvesco, Sundhedsstyrelsen (ikke offentlig tilgængelig)
  4. Hansel TT, Benezet O, Kafe H et al. A multinational, 12-week randomized study comparing the efficacy and tolerability of ciclesonide and budesonidein patients with asthma. Clinical therapeutics.2006;28(6):906-920
  5. Vermeulen JH, Gyurkovits K, Rauer H et al. Randomized comparison of the efficacy and safety of ciclesonide and budesonide in adolescents with severe asthma. Respir Med. 2007 Oct;101(10):2182-91.

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 11. september 2013 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top