Du er her: IRF Anmeldelser Præparatanmeldelser Præparatanmeldelser arkiv Adenuric (febuxostat)

Print

Adenuric (febuxostat)


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel


Ikke bedre end allopurinol mod arthritis urica.

 

Institut for Rationel Farmakoterapi, 8. april 2014.

 

 

Konklusion

Febuxostat er godkendt til behandling af kronisk hyperurikæmi, hvor der allerede er urataflejringer.

 

Febuxostat er ikke bedre end allopurinol til at nedsætte andelen af patienter, der får anfald af arthritis urica i uge 9-52. I de første 8 uger af behandlingen var der flere anfald blandt de febuxostat behandlede, sammenlignet med dem der blev behandlet med allopurinol. Det klinisk mest relevante effektmål, den totale hyppighed af anfald, blev ikke opgjort. 

 

Blandt patienterne behandlet med febuxostat nås behandlingsmålet for s-urat signifikant hyppigere end blandt de allopurinol behandlede. Dette giver muligvis færre anfald på flerårs sigt, hvis patienterne fortsætter i behandling, hvad mange imidlertid ikke gør. 

 

Febuxostat er kun testet mod allopurinol i dosering 300 mg dagligt, hvilket ikke afspejler klinisk praksis med optitrering, ofte til doser større end dette. Det kan derfor ikke afgøres om præparaterne er ækvieffektive i forhold til sænkning af S-urat. 

 

Allopurinol er langt billigere end febuxostat. Febuxostat er ikke testet mod probenecid, og pladsen i behandlingshierakiet kan derfor ikke afgøres. 

 

Det er IRF’s samlede vurdering at allopurinol fortsat er førstevalg til behandling af arthritis urica.

 

Febuxostat blev markedsført 10. juni 2013 og der kan søges enkelttilskud.

 

 

Baggrund

Arthritis urica er en recidiverende akut artritis i perifere led, som skyldes aflejring af uratkrystaller. Oftest rammes storetåen, men forfod og knæ rammes også hyppigt. Ubehandlet kan tilstanden udvikle sig til kronisk, destruerende arthritis. 

 

Langtidsprofylaktisk behandling kan overvejes hvis der er flere recidiver årligt eller udbredt sygdom. Behandling startes traditionelt med allopurinol 100 mg og optrappes herefter hver 2-4 uge til behandlingsmålet S-urat < 36 mmol/l eller til der tilstøder bivirkninger. Da der i starten af behandlingen er en øget risiko for anfald, gives anfaldsprofylakse med NSAID, eksempelvis naproxen eller colchicin. 

 

Allopurinol kan gives i doser op til 900 mg/døgn og der kan derudover tillægges probenecid ved utilstrækkelig effekt (1). 

 

Febuxostat hæmmer xanthin oxidase der omdanner hypoxanthin til urat og derved nedsætter s- urat. Allopurinol er ligeledes en xanthin-oxidasehæmmer og er førstevalg til behandling af arthritis urica. Det nuværende andetvalg, probenecid, virker ved at øge udskillelsen af urat fra nyrerne.

 

Febuxostat er omkring 5,6 gange mere potent end allopurinol til at sænke s-urat ifølge data fra EPAR (2). For hver 100 mg allopurinol nedsættes s-urat med gennemsnitligt 0,06 mmol/L.

 

 

Effekt

I forbindelse med godkendelsesprocessen blev resultaterne af to store fase 3 studier evalueret, FACT og APEX (3-4). Et senere studie, CONFIRMS, og to studier fra Asien er også inkluderet i IRF’s gennemgang (5-7), se tabel 1. Der indgår 4.862 patienter som blev behandlet mellem 8 og 52 uger. 

 

Patienter der allerede var i behandling med urat-sænkende behandling kunne inkluderes i studierne efter en to ugers wash-out periode inden randomisering. Det primære effektmål var S-urat < 0,36 mmol/l og S-urat < 0,36 mmol/l ved tre målinger i træk. 

 

Febuxostat i de undersøgte doser gav større sænkning af s-urat end allopurinol 300 mg, se tabel 1. Febuxostat blev kun blevet sammenlignet med allopurinol i doser op til 300 mg, selvom allopurinol kan anvendes i doser på op til 900 mg dagligt. Derved sammenlignedes en potentiel suboptimal allopurinol behandling i forhold til at nå effektmålet S-urat < 0,36 mmol/l. 

 

Andelen af patienter der oplevede mindst et anfald fra uge 9 – 28 (52) blev brugt som sekundært effektmål. Det klinisk relevante effektmål ved behandling af artritis urica er dog det totale antal af anfald. Flere studier opgiver dog også andelen af patienter med anfald i de første 8 uger. Disse data viser en øget forekomst i febuxostat gruppen. Således fik 23 % af patienterne behandlet med allopurinol i APEX-studiet anfald, mens det var 28 % i febuxostat 80 mg gruppen og 20 % i placebogruppen. 

 

I et extension studie (FOCUS) fortsatte patienterne efter et tidligere, randomiseret studie med 80 mg febuxostat, men kunne skifte behandling til 40 mg eller 120 mg de første 24 uger (8). Resultaterne viste, at der efter fem år ikke var nogen patienter der oplevede anfald.

 

For at kunne afgøre, om der er en gevinst ved den aggressive behandlingsstart med febuxostat sammenlignet med allopurinol, kræver det et randomiseret langtidsstudie med korrektion for frafald. 

 

I studierne var der flere blandt de febuxostat 80 mg behandlede end allopurinol behandlede der udgik. I FACT studiet gennemførte kun 66 % og 61 % af patienterne på febuxostat 80 mg eller 120 mg de 52 ugers behandling, sammenlignet med 74 % for allopurinol gruppen, se tabel 1. 

 

Andelen af patienter der nåede behandlingsmålet i studiets uge 2 og uge 52 i FACT studiet var på samme niveau, og næsten maksimal effekt kan således forventes efter 2 ugers behandling med både febuxostat og allopurinol. 

 

I alle studier fik patienterne profylakse mod akutte arthritis urica-anfald med colchicin, naproxen eller meloxicam de første 8 uger efter behandlingsstart. Eftersom antallet af anfald steg betydeligt i den efterfølgende periode, var perioden med forebyggende behandling således tilsyneladende for kort.

 

 

 

 

Tabel 1: Oversigt over effektstudier udført på febuxstat

Forfatter (navn)

Becker et al (FACT), 2005

Schumacher et al (APEX), 2008

Becker et al. (CONFIRMS), 2010

HUANG et al., 2014

 

Kamatani et al., 2011

 

Studie

Fase 3

n=762,

52 uger

Fase 3

n=1072

28 uger

Fase 3

n= 2269

28 uger

Fase 3

n=512,

28 uger

(Kina)

Fase 3

N=247

8 uger

(Japan)

Randomiserede/

frafaldne patienter. 

feb 80 mg: 257/88

 

 

feb 120mg:251/98

 

all. 300 mg:254/66

Placebo: 134/33

 

feb. 80 mg:267/93

 

feb. 120mg:269/69

 

feb 240 mg:134/96

 

all. 300 mg: 268/57

 

feb 40 mg:757/125

 

feb 80 mg:756/158

 

all 300 mg:755/135

feb 40 mg:172/26

 

feb 80 mg: 172/18

 

all 300 mg: 172/21

feb. 40 mg:122/1

 

all. 200 mg: 122/7

Særlige dosisforhold

-

Pt. med nedsat nyrefunktion fik all. 100 mg (10 pt), andre all. 300 mg (258 pt)

Pt. med nedsat nyrefunktion fik all. 200 mg (145 pt), andre all. 300 mg (610 pt)

-

12 dages indtroduktions-periode med 10 mg feb. eller 100 mg all.

Andel af patienter med S-urat sænkning til < 6.0 mg/dL

(sidste tre målinger)

feb. 80 mg: 53 %

 

feb. 120 mg: 62 %

 

all. 300 mg: 21  %

(sidste tre målinger)

Placebo: 0 %

 

feb. 80 mg: 48 %

 

feb. 120 mg: 65 %

 

feb. 240 mg: 69 %

 

all. 300 mg: 22 %

feb. 40 mg: 45 %

 

feb. 80 mg: 67 %

 

all 2/300 mg: 42 %

feb 40 mg: 27 %

 

feb 80 mg: 45 %

 

all 300 mg: 24 %

feb. 40 mg: 82 %

 

all. 200 mg: 70 %

Andel med mindst et anfald af arthritis urica i uge 1-8

feb. 80 mg: 22 %

 

feb. 120 mg: 36 %

 

all. 300 mg: 21 %

Placebo: 20 %

 

feb. 80 mg: 28 %

 

feb. 120 mg: 36 %

 

feb. 240 mg: 46 %

 

all. 300 mg: 23 %

 

Figur i artikel viser hyppigere forekomst i feb. grupper

 

Ikke rapporteret

feb. 40 mg: 9,0 %

 

all. 200 mg: 5,8 %

Andel med mindst et anfald af arthritis urica i uge 9-28

feb. 80 mg: 64 %

 

feb. 120 mg: 70 %

 

all. 300 mg: 64  %

Placebo: 52 %

 

feb. 80 mg:  55 %

 

 

feb. 120 mg: 54  %

 

feb. 240 mg:  57 %

 

all. 300 mg: 46 %

 

Figur i artikel viser hyppigere forekomst i feb. grupper

feb 40 mg: 5 %

 

feb 80 mg: 4 %

 

all 300 mg: 9 %

-

 

 Signaturforklaring: all= allopurinol, feb= febuxostat (Adenuric)


 

Bivirkninger

Patienter med iskæmisk hjertesygdom eller hjertesvigt bør ikke behandles med febuxostat, da der sås en numerisk hyppigere incidens af kardiovaskulære events for de febuxostat behandlede i nogle studier. 

I fase 3 studierne sås lettere stigning i levertal hos 3,5 % af de febuxostat behandlede. Det anbefales på denne baggrund at tage levertal inden behandlingsstart og periodisk efterfølgende efter klinisk skøn. 

Forhøjet TSH værdi sås hos patienter i langtidsbehandling med febuxostat (5,0 %). Der tilrådes derfor forsigtighed ved anvendelse hos patienter med thyroideasygdom. 

 

Interaktioner

Febuxostat bør ikke anvendes hos patienter, der samtidig er i behandling med mercaptopurin/azathioprin. Hæmning af xanthin oxidase med andre lægemidler har givet stigning i s-theofyllin, og forsigtighed ved theofyllin behandling tilrådes derfor.

Febuxostat kan anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion og der skal ikke dosisjusteres hos patienter med mild-til-moderat nedsat nyrefunktion.  

Ved arthritis urica generelt skal diuretisk behandling og acetylsalicylsyre, der kan øge s-urat, forsøgsvis seponeres, hvis det er klinisk acceptabelt.   

  

Pris

Febuxostat koster ned til 12,22 kr. pr. DDD, mens allopurinol koster ned til 1,68 kr pr. DDD. 

Priser er per 31. marts 2014 –  13. april 2014. Priserne kan skifte hver 14. dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpiser.dk.

Der er ikke generelt tilskud til Adenuric, men der kan søges enkelttilskud. Der er generelt tilskud allopurinol.

 

Produktresumé

Produktresuméet for Striverdi Respimat kan findes her.

 

Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer til anmeldelsen, kan IRF kontakes på irf@sst.dk.

 

Referencer

 

  1. Artritis urica og almen praksis. Kasper Søltoft, Hanne Lindegaard. Rationel Faramakoterapi nr 3, april 2013
  2. CHMP ASSESSMENT REPORT FOR Adenuric. Doc Ref : EMEA/258531/2008 
  3. Febuxostat compared with allopurinol in patients with hyperuricemia and gout. Becker et al. N Engl J Med 2005;353;2450-61
  4. Effects of febuxostat versus allopurinol and Placebo in reducuing serum urate in subjects with hyperuricemia and gout: A 28-week, phase III, randomized, double-blind, parallel-group trial. Schumacher et al. Arthritis rheum 2008;59;1540-1548
  5. The urate lowering efficacy and safety of febuxostat in the treatment of the hyperuricemia of gout: the confirms trial. Becker et al. Arthritis rheum 2010;12(2); R63
  6. An allopurinol-controlled, multicenter, randomized, double-blind, parallel between-group, comparative study of febuxostat in Chinese patients with gout and hyperuricemia. Huang et al. Int J Rheum Dis. 2014  jan 28
  7. An Allopurinol-Controlled, Multicenter, Randomized, Open-Label, Parallel Between-Group, Comparative Study of Febuxostat (TMX-67), a Non-Purine-Selective Inhibitor of Xanthine Oxidase, in Patients With Hyperuricemia Including Those With Gout in Japan: Phase 2 Exploratory Clinical Study. Kamantani et al. J Clin Rheumatol. 2011Jun;17(4 Suppl 2):S13-8.¨
  8. Febuxostat in the treatment of gout: 5-yr findings of the FOCUS efficacy and safety study. Schumacher et al. Rheumatology (2009) 48 (2): 188-194.

 

 

 


Til toppenTil toppen

 

Siden sidst opdateret: 22. september 2015 Print Printspacer Tip en ven Tip en ven/kollega spacerTil top Til top